222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slovník pojmů

Naleznete zde vysvětlení všech základních i méně známých výrazů, frází a zkratek, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Topouškův tip:
Pro rychlejší hledání konkrétního pomu použijte klavesovou zkratku ctrl+f.

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

A jako Andorra

 • Akceptace návrhu smlouvy – přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné). Tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.
 • Alarm – zabezpečení vozidla, alarm začne vydávat vysoký zvuk, případně rozbliká světla vozidla.
 • Allrisk – havarijní pojištění proti všem nebezpečím, všem rizikům. Pojištění všech rizik, kdy je pojištěním kryta každá událost, pokud není uvedena ve výlukách z pojištění.
 • Asistenční služba – pomoc v nesnázích během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště – více zde.
 • Asistenční společnost – společnost, jejímž prostřednictvím pojišťovna zajišťuje poskytnutí asistenční služby v situaci, kdy je konkrétní pojištěné vozidlo nepojízdné z důvodu nehody, poruchy nebo drobných závad.
 • Autolékarnička – součást povinné výbavy motorového vozidla. Je určena k poskytnutí první pomoci.
 • Autorizovaný servis (opravna) – opravna, která má s výrobcem nebo dovozcem konkrétní značky vozidel uzavřenou smlouvu pro provádění oprav, případně autorizovanou doložku pro provádění oprav.

B jako Bahamy

 • Bezpečnostní zámek – zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 nebo 4 s překrytým profilem proti vyhmatání … více zde.
 • Bezpečnostní uzamykací systém – zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 nebo 4 s překrytým profilem proti vyhmatání a s bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení, odvrtání a vytržení vložky … více zde.
 • Bezeškodní průběh – časové období, ve kterém nedošlo k nehodě zaviněné pojištěným majitelem vozidla, se nazývá bezeškodní průběh. Pojišťovny zohledňují bezeškodní průběh pojištění ve formě slev na pojistném … více zde.
 • Bezpečnostní dveře – ochranným prvkům velmi dobře chrání majetek (nejčastěji bezpečnostní dveře třídy 3 a 4). Nedílnou vlastností bezpečnostních dveří je i požární odolnost … více zde.
 • Běžné pojistné – pojistné stanovené za pojistné období
 • Blízká osoba – váš příbuzný v přímé řadě. To znamená syn, dcera, vnuk, vnučka, pravnuk, pravnučka, matka, otec, babička, děda, prababička, praděda. Dále také sourozenec, manžel a registrovaný partner. Jiné osoby v rodinném nebo obdobném poměru se pokládají za osoby blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
 • Bonus – sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody … více zde.
 • Budova – trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi.
 • Byt – místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny trvale k bydlení.
 • Bytový dům – stavba pro bydlení se čtyřmi a více bytovými jednotkami.

C, Č jako Čad

 • Cena cestovní služby – celková cena společně nakoupených služeb všech pojištěných, ze které je kalkulován stornovací poplatek; do celkové ceny lze započítat náklady na letištní a bezpečnostní poplatky a taxy a palivový příplatek cestovní službou kombinace služeb nebo služba samostatná, poskytovaná konečnému spotřebiteli za účelem uspokojování jeho potřeb v oblasti rekreace, turistiky, kultury, práce a sportu mimo jeho trvalé bydliště (např. zájezd, pobyt, letenka, jízdenka, pronájem auta či jachty)
 • cennosti – zejména:
  a) peníze, kterými jsou platné tuzemské bankovky a mince, platné zahraniční bankovky v rozsahu směnitelnosti dle kurzovního lístku ČNB;
  b) drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené;
  c) šekové a vkladní knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny.
 • Cíl cesty – země pobytu. V případě, že během cesty klient navštíví více států, vybere ten nejvzdálenější. Bližší země jsou pojištěny následně automaticky také.
 • ČAP (česká asociace pojišťoven) – zájmové sdružení, jehož cílem je ochrana zájmů a podpora spolupráce pojišťoven, zajišťoven a jejich klientů. Členy asociace se mohou stát pouze pojišťovny a zajišťovny, které mají povolení provozovat pojišťovací či zajišťovací činnost na území České republiky.
 • ČKP (česká kancelář pojistitelů) – profesní organizací pojistitelů, kteří jsou oprávněni provozovat povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Jejím hlavním úkolem je zajištění úhrady způsobené škody všem poškozeným, kterým byla způsobena újma nepojištěným vozidlem.
 • Časová cena – cena věci bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

D jako Dominika

 • Dálniční známka – doklad o zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic. Jde o malou nálepku, která je z tenkého a průhledného plastu. Umisťuje se na čelní sklo vozidla. Druhou část nálepky si nechává řidič u sebe. Tím se zabraňuje krádeži dálničních známek. Prodávají se roční, měsíční a desetidenní. Roční dálniční známky platí od 1. prosince předchozího roku do 31. ledna následujícího roku. Dálniční známky se prodávají převážně na poštách.
 • Délka předchozího pojištění – celkový součet měsíců pojištění z ukončených smluv.
 • Denní odškodné – náhrada za utrpěný úraz, která je pevně stanovena konkrétní částkou za jeden den pracovní neschopnosti při léčení úrazu.
 • Devinkulace – zrušení vinkulace, které znamená uvolnění dispozičního práva. Třetí osobě, například věřiteli, tím nevzniká nárok na vyplacení pojistného plnění.
 • Dlouhodobé pojištění – pojištění sjednané na dobu jednoho roku nebo na dobu delší než jeden rok.
 • Dlouhodobé cestovní pojištění – pojištění sjednané vždy na dobu jednoho roku. Délka nepřetržitého pobytu v zahraničí může být omezena na 90 nebo 180 dní nebo 365 dní. Dlouhodobé pojištění nelze sjednat pro osobu, která se nachází v zahraničí.
 • Dlužné pojistné – nezaplacené částky běžného pojistného za pojistná období, u nichž již nastala splatnost-
 • Doba vzniku pojistné události – představuje časově vymezený okamžik, ve kterém došlo k pojistné události. Jde tedy o dobu, kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny zaplatit škodu. Škoda vám bude zaplacena až do výše vaší pojistné částky. Touto události v rámci povinného ručení bývá nejčastěji autonehoda, při které způsobíme škody dalším účastníkům silničního provozu.
 • Doba nezbytného léčení – obvykle (podle poznatků vědy) ke zhojení nebo k ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem, tzv. “průměrná”. Skutečný průběh léčení může vyvolat modifikace této doby.
 • Doklad o pojištění – písemné potvrzení o uzavření pojištění. V současné době u povinného ručení je platným dokladem o pojištění Zelená karta, kterou majiteli vozu po uzavření smlouvy vydá pojišťovna.
 • Doložka, klauzule – omezení, podmínka, výhrada ke smlouvě
 • Dozor nad pojišťovnictvím – instituce dohlížející na správné fungování pojišťovnictví, v tuzemských podmínkách tuto funkci plní ČNB. Posláním dozoru je zejména kontrola dodržování zákona o pojišťovnictví, ochrana zájmů klientů pojišťoven, dohled na ekonomickým a etickým chováním pojišťoven či regulace operací prováděných pojišťovnami na peněžním a kapitálovém trhu.
 • Držitel vozidla/provozovatel vozidla – osoba, která je zapsaná u konkrétního vozidla v evidenci dopravního inspektorátu. Je uvedena také v technickém průkazu vozidla. Pojem vychází ze starší právní úpravy. Nový zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jej upřesnil označením ,,provozovatel vozidla". V § 2 jej definuje jako vlastníka nebo jinou fyzickou či právnickou osobu zmocněnou vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem.
 • Dynamizace pojištění – zvyšování pojistné částky a pojistného v době placení pojistného v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen. Je dalším z prostředků proti znehodnocování nároků z pojištění vlivem inflace.

E, F, G, H jako Haiti

 • Elektronika a elektronická zařízení vozidla – autorádio (s kazetovou mechanikou, CD přehrávačem nebo USB technikou), audiovizuální technika (multimediální systém, LCD monitor, DVD přehrávač, zesilovač, ekvalizér, speciální reprosoustava, subwoofer, zabudovaný navigační systém, který je konstrukčně určen k trvalému zabudování do pojištěného vozidla apod.), CD měnič.
 • Extrémní sporty – provozování těchto sportů je spojeno s vyšším rizikem a doprovázeno je domnělým zvýšením hladiny adrenalinu v krvi.
 • EZS – zabezpečení objektu před vloupáním celou řadou jednotlivých detektorů, které jsou vzájemně propojeny. Toto zařízení, které může být 1. – 3. třídy, kontroluje dveře a okna při pokusu o vloupání či rozbití. Zároveň zařízení hlásí i vznik požáru nebo únik plynu. … více zde.
 • Freeride – označení způsobu jízdy, které se používá u mnoha adrenalinových sportů většinou pro jízdu mimo běžně užívané, upravené a vyznačené terény … více zde.
 • Frekvence placení pojistného – smluvně sjednaný interval úhrady pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Pojistné je možno uhradit i najednou za celou dobu trvání pojištění – viz jednorázové pojistné.
 • Garanční fond – spravován Českou kanceláří pojistitelů a je tvořen členskými příspěvky jednotlivých pojišťoven. Výše příspěvku se odvíjí od celkového podílu pojišťovny neboli počtu pojištěných vozidel v kategoriích. Z Garančního fondu jsou hrazeny škody, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly.
 • Havarijní pojištění – krytí škod na vlastním automobilu. Pojištění poskytuje finanční ochranu při havárii, odcizení vozidla, zničení či poškození vozidla při živelní pohromě a v případě vandalismu … více zde.
 • Hraniční pojištění – určeno pro cizozemská vozidla bez zelené karty platné na území České republiky. Pojištění je nutné uzavřít na hranicích při vstupu na území ČR uhrazením pojistného a je platné po dobu 15 dní. Poskytovatelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelů.

I, J jako Jamajka

 • Indexovaná položka – pojišťovny každoročně vždy k datu výročí (tj. datum počátku smlouvy) aktualizují (zvyšují) pojistné částky a pojistné na základě tzv. indexové doložky. Ta se odvíjí od růstu indexu spotřebitelských cen, který pravidelně vyhlašuje Český statistický úřad.
 • Imobilizér – elektronické zařízení integrované v automobilu. Brání naběhnutí motoru, pokud by nebyl vložen správný klíč. To znemožňuje potenciálním zlodějům, aby nastartovali motor, aniž by měli originální klíč.
 • Jednorázové pojistné – pojistné stanovené na celou dobu, na které bylo pojištění sjednáno.

K jako Kapverdy

 • Kargo – označení pro pojištění přepravy zboží a věci pro případ jeho poškození či zničení v průběhu přepravy, která může být prováděna různými dopravními prostředky (např. nákladní auto, vlak, loď apod.).
 • Kasko pojištění – označení pro havarijní pojištění. Jedná se tedy o pojištění motorového vozidla pro případ jeho poškození při havárii, živelnými událostmi (např. požár, povodeň, úder blesku, pád stromu a další), vandalismem či krádeží. Jednoduše řečeno kryje rizika, na která se nevztahuje zákonem dané povinné ručení … více zde.
 • Kategorie vozidla – označení pro skupiny silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích. Platí pro ně totožné technické podmínky.
  Více o jednotlivých kategoriích zde.
 • Krádež – přisvojení si předmětu pojištění nebo jeho části způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění před odcizením a zmocnil se ho některým z dále uvedených způsobů:
  a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že je zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem, při němž překonal konstrukci předmětu pojištění nebo místa, kde byl předmět pojištění uzamčen,
  b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen nebo přímo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo jeho duplikátem, jehož se průkazně zmocnil bez vědomí oprávněného uživatele předmětu pojištění,
  c) zmocnil se povrchových částí předmětu pojištění překonáním konstrukčního upevnění této části předmětu pojištění.
 • Krátkodobé pojištění – pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.
 • Krátkodobé cestovní pojištění – pojištění, které je sjednané minimálně na jeden den a maximálně na 365 dní. Krátkodobé pojištění lze sjednat i pro osobu, která se nachází v zahraničí.
 • Kombi/combi – typ karoserie osobních automobilů s velkým zavazadlovým prostorem. Pro karoserii kombi je charakteristická prodloužená linie střechy, která na rozdíl od sedanu pokračuje i nad zavazadlovým prostorem vzadu a je ukončena zadními dveřmi, které se otvírají vzhůru nebo do strany. Zadní dveře jsou oproti karoserii typu hatchback umístěny svisleji, případně svisle. Prodloužená část střechy je na bocích doplněna třetí řadou bočních oken. V těchto místech mívají hatchbacky často rozšířený C-sloupek. Zadní řady sedadel bývají sklopné nebo vyjímatelné kvůli možnosti zvětšení zavazadlového prostoru.
 • Konec pojištění – okamžik, který je uveden v pojistné smlouvě a kterým je ukončena pojistná ochrana a uvedená pojistná smlouva v něm končí.
 • Krupobití – jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění, a tím dochází k jeho poškození nebo zničení.

L jako Laos

 • Lavina – jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.
 • Léčebné výlohy – veškeré náklady zaplacené v souvislosti s provedení nutné léčby. Do léčebných výloh patří například ambulantní lékařské ošetření, zdravotnický materiál, předepsané léky, hospitalizace, nutné operace a zákroky, převoz nemocného zpět do ČR a další. … více zde.
 • Léčení – proces, jehož účelem je příznivé ovlivnění zdravotního stavu pojištěného na základě realizace individuálního léčebného postupu stanoveného lékařem v rámci jeho odborné způsobilosti, s cílem vyléčení pojištěného nebo stabilizace důsledků jeho nemoci či úrazu.
 • Lhůty – znamenají určité časové období vymezené začátkem a koncem, v němž se může nebo musí provést určitý úkon. Pokud se neprovede, dojde k promlčení nebo k prekluzi na náhradu škody. Lhůta na pojistné plnění je tříletá, počíná běžet za rok po pojistné události, není-li u pojistitele uplatněna řádně a včas, pak se promlčí.
 • Likvidátor – důsledné prošetření každé pojistné události, která je mu svěřena tak, aby došlo k vyplacení oprávněné výše pojistného plnění pojištěnému či poškozenému. Na druhou stranu, pokud likvidátor nárok nepotvrdí, pojištěnému nemusí být vyplacena ani koruna. V případě odhalení pojistného podvodu, může být pojištěný dokonce trestně stíhán.
 • Likvidace pojistných událostí – dle pojistných podmínek, pojišťovna uhradí škodu v podobě pojistného plnění až do výše sjednaného pojistného limitu. Řešení pojistné události a vyplacení nebo naopak odmítnutí vyplacení pojistného plnění se odborně nazývá likvidace pojistné události.
 • Limity pojištění – nejvyšší hranice plnění pojistitelem v případě vzniku škodní události. Limit se vztahuje na jednu konkrétní pojistnou událost, nebo na celé uvedené pojistné období (např. úraz v zahraničí, ztráta zavazadel apod.) Od limitu se často odvíjí také výše pojistného.
 • Limity plnění – v pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod.
 • Loupežné přepadení – přisvojení si předmětu pojištění tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

M jako Mexiko

 • Malus – znevýhodněním pojištěného za vyšší škodní průběh formou přirážky na pojistném. Opakem malusu je bonus … více zde.
 • Manuální klimatizace  – řidič si nastavuje rychlost foukání vzduchu a jeho teplotu sám na rozdíl od automatické klimatizace.
 • Mechanické zamykání zpátečky – je pevně spjaté s vozem. Známé jako zamykání řadící páky, zámek řadící páky nebo zamykání zpátečky (např. Defend lock, Construct, Medvěd Lock aj.) Dokud není řadící páka odemčena, nelze s vozem odjet. Zařízení je možné demontovat pouze za pomoci speciálního zařízení.
 • Místo pojištění – pojištění se vztahuje, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, na místo uvedené v pojistné smlouvě jako místo pojištění.
 • Monitorovací systém – služba funguje systémem zakoupení SIM do vozidla, následně již není vozidlo žádnou společností monitorováno. Nejedná se tedy o aktivní zabezpečení s GPS.

N jako Nepál

 • Nadpojištění – předmět pojištěn má vyšší částku, než je jeho vlastní hodnota. V případě pojistné události pak lze pojistné plnění (tedy náhradu od pojišťovny) stanovit nejvýše rovnu škodě, tedy skutečné (reálné) hodnotě pojišťovaného předmětu, a to bez ohledu na míru přeplácení pojistného.
 • Nahodilá událost – účastníci odůvodněně předpokládají, že může nastat v době trvání pojištění, nevědí však, kdy nastane, příp. zda k ní vůbec dojde. Jejím předpokladem je, že událost nebyla pojištěným vyvolána úmyslně.
 • Následné pojistné – představuje druhou a každou další platbu pojistného. To může být za čtvrt roku, za půl roku či za rok. Záleží na tom, jak máte nastavené splátky povinného ručení. Následné pojistné je vždy splatné prvního dne daného pojistného období, tj. čtvrtletí, pololetí či rok. Není-li v této době pojistné zaplacené, pojišťovna má právo nárokovat zaplacení úroku z prodlení.
 • Náraz – srážka vozidla s nepohyblivou překážkou (např. stojící automobil, zeď, svodidla apod.).
 • Navigační systém – zabudovaná navigace ve voze. Nejedná se o odnímatelné zařízení.
 • Neinkasní intervence – informace pro získatele, že je v nově sjednané smlouvě chyba, případně, že jsou nutné doplnit ještě další informace. Někdy je využíváno i pro jiné zprávy pro získatele, které je třeba vyřídit.
 • Nemovitost – pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.
 • Neoprávněné užití – neoprávněné zmocnění se nebo ponechání si cizího předmětu pojištění v úmyslu ho přechodně užívat.
 • Neživotní pojištění – soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb.
 • Nová cena – částka na znovu pořízení předmětu pojištění stejného nebo srovnatelného druhu a kvality v novém stavu, v daném místě a čase.

O jako Omán

 • Obvyklá cena – dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Obvyklá výbava vozidla – příslušenství a doplňky, dodávané pro konkrétní typ a model vozidla výrobcem nebo předepsané právními předpisy. Všechny díly obvyklé výbavy musí být do vozidla zabudovány, uzamčeny v něm nebo s ním pevně spojeny (tj. k jejich montáži do nebo na vozidlo je nutno použít příslušných nástrojů).
 • Odbytné – částka, kterou pojistitel vyplatí v případě, že pojistník písemně požádá o zrušení pojištění, které splňuje předepsané podmínky.
 • Oprávněná nebo obmyšlená osoba – fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle Občanského zákoníku.
 • Odcizení – pachatel se zmocní cizí věci za účelem, aby s ní nakládal jako s věcí vlastní.
 • Okenní skla vozidla – čelní, zadní a boční (dveřní) okenní skla. Za okenní skla se nepovažují střešní okna, panoramatická střecha apod.
 • Odložený počátek pojištění – podmínky smlouvy vstoupí v platnost, může být od data sjednání odložen, pokud to pojistné podmínky a pracovní předpisy dovolují.
 • Oprávněná osoba – osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
 • Oprávněný uživatel vozidla – vlastník nebo se souhlasem vlastníka nebo jím zplnomocněné osoby vozidlo užívá.
 • Oznámení pojistné události – důležitá povinnost toho, komu vzniklo právo na plnění z pojistné události. Pojistnou událost je nutné oznámit pojišťovně (zpravidla písemně na příslušném formuláři). Ve většině případů hlásí pojistnou událost pojištěný, v případě smrti pojištěného oprávněná osoba nebo dědic. Oznámení je potřeba učinit co nejdříve poté, co pojistná událost nastala, jinak se pojištěný vystavuje nebezpečí promlčení nároku (viz promlčení).

P jako Peru

 • Panoramatická střecha – prosklená střecha a sahá od předního až po zadní sklo. Mohou být pevné nebo otvíratelné.
 • Parkovací asistent – během jízdy změří parkovací místo a oznámí řidiči, zda se do něj vůz vejde. Poté automaticky vypočítá strategii řízení a snadno a rychle řidiče navede na parkovací místo. Některé z parkovacích systémů umí kompletně řídit parkovací manévr – řidič ovládá jen pedál plynu a brzdy.
 • Patro – označují část domu nad přízemím.
 • Pískování skel VINem – velice účinný a levný způsob zabezpečení vozidla. Takto označené vozidlo se stává pro zloděje nezajímavým, protože pískování nejde odstranit a je tedy třeba měnit veškerá okna vozu.
 • Plnění – nárok pojištěného vůči pojišťovně, který vznikl v důsledku pojistné události.
 • Platnost pojištění – délka pojištění.
 • Pneumatické odpružení – váhu vozu nesou pneumatické pružicí jednotky (měchy). Výhodou je automatické a rychlé přizpůsobení výšky vozu i tuhosti tlumičů okamžitému zatížení. Při jízdě s přívěsem se velmi dobře tlumí všechny pohyby přívěsu.
 • Pohřešování předmětu pojištění – poškozený nebo pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění disponovat.
 • Počátek pojištění – den, kdy začíná pojištění, tj. datum sjednané na pojistné smlouvě.
 • Podlaží - jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním ze základních údajů o budově a je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím.
 • Podpětí – linie nízkého napětí; může způsobit nadměrné opotřebování spotřebičů, popř. i nefunkčnost citlivých zařízení.
 • Podpojištění – pojistná částka stanovena nižší, než která svou hodnotou odpovídá skutečnosti. Pokud je pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru věcí v době bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši, která je ve stejném poměru ke škodě, jako je pojistná částka k této pojistné hodnotě (podpojištění). To neplatí u pojištění prvního rizika. Pokud je pojistná částka vyšší, než pojistná hodnota pojištěné věci nebo souboru věcí v době bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně ve výši této pojistné hodnoty. Uplatňuje se u majetkových pojištění.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu – kryje škody v zaměstnání či občanském životě způsobené vůči třetí osobě.
 • Pojistitel – právnická osoba mající oprávnění k pojišťovací činnosti na území ČR. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy.
 • Pojistník - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.
 • Pojistná částka – představuje maximální limit plnění dle pojistné smlouvy v případě pojistné události.
 • Pojistná doba – doba pojištění a je vymezen počátkem a koncem pojištění (pojištění na dobu určitou) nebo pouze počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou).
 • Pojistná hodnota – nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistné nebezpečí – je možná příčina vzniku pojistné události.
 • Pojistná smlouva – zavazuje pojistitel poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost označená ve smlouvě, a druhá smluvní strana (pojistník) se zavazuje platit pojistné.
 • Pojistná událost – nahodilá událost dle pojistné smlouvy a je s ní spojena povinnost pojistitele plnit. V majetkových pojištěních se jedná zejména o poškození věci, zničení věci, odcizení věci, ztrátu věci nebo její části.
 • Pojistné – úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je povinen platit pojistník.
 • Pojistné období – poskytována pojištěnému pojistná ochrana. Je to doba od počátku do konce pojištění.
 • Pojistné plnění - suma pojistných plnění, na která vznikl oprávněným osobám nárok za pojistné události a byla za tyto pojistné události pojistitelem vyplacena.
 • Pojistné riziko – musí splňovat několik podmínek, a to: riziko musí být identifikovatelné, způsobená újma musí být vyčíslitelná, výskyt pojistné události musí být náhodný, pojištění rizika musí být ekonomicky přijatelné pro pojištěného, pojistníka i komerční pojišťovnu.
 • Pojištění domácnosti – pojištění vnitřního vybavení bytu nebo domu.
 • Pojištění majetku – souhrné označení pro pojištění domácnosti, stavby, bytu, domu, chalupy, …
 • Pojištění nemovitosti – pojištění stavby na riziko poškození či zničení vlivem živelných událostí.
 • Pojištění občanské odpovědnosti – jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti či cestovního pojištění. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná si o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy anebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.
 • Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti – kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod.
 • Pojištění skel vozidla – doplňkové pojištění pro pojištění všechna skla svého automobilu proti poškození či zničení. Předmětem pojištění jsou skla bočních oken vozidla a dále sklo čelního a zadního okna. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení skel v důsledku havárie, živelní události, odcizení nebo vandalismu. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem.
 • Pojištění zavazadel – osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu (např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, hodinky, fotoaparát aj.) a které patří pojištěnému, a dále na věci, které si pojištěný prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. Jedná-li se o pracovní cestu, vztahuje se pojištění zavazadel u některých pojišťoven (např. Evropské cestovní pojišťovny) i na věci náležející zaměstnavateli. Jde o věci, které si pojištěný vzal s sebou na cestu a užívá je k práci (např. osobní počítač, mobilní telefon, drobné vzorky zboží, knihy apod.). Věci, které jsou předmětem pojištění, jsou detailně vyjmenovány v pojistných podmínkách pojišťovny. Z pojištění jsou většinou vyloučeny peníze v hotovosti, doklady, úvěrové a jiné magnetické karty, jízdenky, letenky, peníze, šeky, cenné papíry, ceniny, cestovní pasy, klenoty a jiné cennosti, věci umělecké hodnoty, starožitnosti, nosiče záznamů (např. filmy, videokazety, CD, diskety) a záznamy na nich uložené apod.
 • Pojištění stavby – pojištění samotné stavby (budovy), stavebních součástí a věcí pevně s ní spojené (zdi, střecha, podlahy, okna, radiátory, fasáda, obklady, dlažby apod.).
 • Pojištěný – osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za újmu se pojištění vztahuje.
 • Poschodí – označuje část domu nad přízemím.
 • Povinná výbava do auta v ČR – soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle, pokud je provozováno na veřejných komunikacích. Pokuta za neúplnou nebo nesprávnou povinnou výbavu se může vyšplhat na dva tisíce korun.
 • Povinná výbava do auta v zahraničí – dle země, doporučujeme se informovat před cestou.
 • Povinné ručení– Obecně zažité označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla.
 • Povodeň – zaplavení území vodou, která vystoupila z břehů vodního toku nebo nádrže následkem přírodních  jevů (deště, tání, chodu ledů apod.) nebo následkem poruchy vodního díla.
 • Právní asistence – poskytuje odborné poradenství, praktické informace nebo právní ochranu v náročných životních situacích. 
 • Prolongace – je obnova smluv. Je to prodloužení pojistné smlouvy po ukončení pojistné doby beze změny pojistné smlouvy.
 • Přídavný bezpečnostní zámek – naleznete v horní části dveří a vždy se jedná pouze o doplňkové zabezpečení k hlavnímu zámku.
 • Přepětí – napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře v souvislosti s úderem blesku. Dále škody způsobené elektrickou energií na vinutí elektromotorů.
 • Přímá likvidace – usnadňuje likvidaci pojistné události poškozenému, pomáhá s nepříjemnostmi ohledně nabouraného auta.
 • Připojištění – pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.
 • Přízemí – první nadzemní podlaží. Ve stavebnictví se přízemí označuje termínem ,,první nadzemní podlaží" a (zejména ve stavebních výkresech) zkratkou ,,1. NP"
 • Pult centrální ochrany/PCO – neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout … více zde.

R jako Rwanda

 • Rádio/CD/DVD – audio technika, která je zabudovaná do vozidla.
 • Ráfky z lehkých kovů – alu kola (někdy také elektrony) jsou kola vyrobena ze slitin hliníku nebo hořčíku. Kola jsou lehčí než normální ocelová a nabízí lepší vedení tepla (snižuje opotřebení pneu), odolnost vůči korozi a případné deformaci a líbivý design.
 • Rekreační sporty – slouží především pro odpočinek a zábavu. Zahrnuje běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované pouze na rekreační úrovni. Jsou v ceně základního pojištění, není účtován příplatek.
 • Registr vozidel – evidence provozovaných vozidel na území ČR a jejich vlastníků či provozovatelů. Správci jednotlivých registrů jsou obecní úřady s rozšířenou působností.
 • Regres – postih ze strany pojišťovny, značící právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za újmu. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu následkem opilosti, atd.
 • Renta – důchod z pojištění odpovědnosti za újmu, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně nákladů na výživu pozůstalých.
 • Repatriace - převoz pojištěného do České Republiky v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout se souhlasem ošetřujícího lékaře o způsobu a místu repatriace pojištěného, případně i o náhradním ubytování v době po propuštění pojištěného ze zdravotnického zařízení do doby zajištění repatriace.
 • Rizikové sporty – sporty s vyšším rizikem, jejich pojištění je za příplatek … více zde.
 • Rodina – členové domácnosti na jedné smlouvě … více zde.
 • Rozsah krytí – popisuje situace, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí. Tyto situace najdete ve všeobecných pojistných podmínkách.
 • Rozsah pojištění – sjednaná úroveň pojištění.
 • Rozsah poškození – vyjádření škody či újmy pojištěného.

S jako Seychely

 • SINK – způsob pravidelného placení pojistného, kdy klient provede souhlas k provedení inkasa z jeho bankovního účtu vždy ke stejnému datu.
 • SIPO – zkratka používaná pro pojem "soustředěné inkaso plateb obyvatelstva" a jedná se o trvalé povolení inkasa na běžném účtu platícího. Tento způsob placení se nejčastěji používá pro platby za telefonní účet, za dodávky elektrické energie a plynu či za nájemné.
 • Smluvní ujednání – jednání mezi pojistitelem a pojistníkem, které konkretizuje a doplňuje všeobecné pojistné podmínky, případně doplňkové pojistné podmínky, obsažené v návrhu na uzavření pojištění.
 • Spoluúčast - pojištěný podílí na plnění z každé pojistné události a kterou pojistitel odečte od přiznaného pojistného plnění.
 • Sport jako organizovaná soutěž – připojištění se vztahuje na provozování organizovaných sportovních soutěží, závodů a tréninků.
 • Stavební součásti – tvoří vnitřní prostor stavby, bytu např. dveře, okna, malby, tapety, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, vestavěný nábytek, vestavěné kuchyňské linky, parapety, dále přípojky a rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny, včetně ohřívačů vody, topných těles a kotlů etážového topení. Za stavební součásti se považují také anténní systémy, sluneční kolektory, mechanická zabezpečovací zařízení, trezory zazděné a systémy elektrické zabezpečovací signalizace.
 • Storno – označuje zrušení či zánik pojistné smlouvy.
 • Storno cesty – připojištění kryje náklady při případnému nevycestování… více zde.
 • Střešní okno – oproti panoramatické střeše se jedná pouze o malý otvor ve střeše, který je možné otvírat výklopným systémem nebo formou zarolování do střechy vozu.
 • Střet se zvěří/zvířetem – možná příčina nehod vozidel, nejčastěji na jaře a na podzim … více zde.

Š jako Švédsko

 • Škodná událost – v pojištění odpovědnosti za škodu se jako škodná událost označuje pojištěným oznámená událost, která může být důvodem ke vzniku práva na plnění pojišťovny. Z jedné škodné události může být více pojistných událostí.
 • Škody na zdraví – v rámci povinného ručení lze způsobit provozem motorového vozidla třetím osobám škodu na zdraví, životě a majetku. Poškozený má v takovém případě právo požadovat úhradu všech nákladů, které mu v souvislosti se škodou na zdraví vznikly (např. náklady na léčbu, bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk a další).

T jakoTogo

 • Tempomat – zařízení sloužící k udržování nastavené rychlosti vozidla. Zpravidla se na ovladači tempomatu nastaví požadovaná rychlost. Vozidlo poté tuto rychlost udržuje.
 • Trvalé následky – podmínka vzniku jednoho druhu pojistného plnění z úrazového pojištění. Jde o setrvalý, již dále neměnný stav lidského organismu jako následek úrazu. Může to být ztráta orgánu, údu nebo jiných částí těla, příp. jejich trvalé poškození. Rozsah trvalých následků se zjišťuje až po jejich ustálení, příp. ke konci stanovené lhůty, jestliže se neustálily.
 • Typ cesty – rozlišení cestování:
  • turistická – turistická pobytová a poznávací cesta, nebo studijní pobyt s provozováním rekreační sportovní činnosti;
  • pracovní administrativní/nemanuální – služební a pracovní cesta, stáž, praxe, charitativní a dobrovolná činnost, au pair pobyty administrativního charakteru (úřední nebo správní kancelářské práce);
  • pracovní manuální – služební a pracovní cesta, stáž, praxe, charitativní a dobrovolná činnost, au pair pobyty jiného než administrativního charakteru.

U jako Uruguay

 • Účinnost pojištění – platnost pojistného krytí.
 • Upomínka – informace klientovi, jestliže nezaplatil včas pojistné – u pojistky vznikl dluh. Tato složenka je vystavena na celou dlužnou částku + manipulační poplatek.
 • Úraz – neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých teplot, plynů či par, záření a jedů (s výjimkou mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt. Upřesněním a výlukami se zabývají pojistné podmínky a smluvní ujednání.
 • Úrazové pojištění – slouží v podstatě jako “odškodné” v případě úrazu s trvalými následky či následkem smrti do výše limitu tohoto připojištění. Veškerá ošetření, hospitalizace apod. jsou hrazena z pojištění léčebných výloh, které je součástí základního pojištění.
 • Územní platnost – stanovuje území, pro které pojištění platí
 • Územní platnost povinného ručení – území vymezené vyhláškou ministerstva financí a Zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění. Na takto definovaném území je možné hradit škody způsobené třetím osobám v důsledku provozu pojištěného vozidla.

V jako Vatikán

 • Vandalismus – úmyslné poškozování nebo ničení cizí věci, zpravidla vyvolané negativními až agresivními sklony jednající osoby – vandala.
 • Věcná škoda – škody způsobené na majetku (vozidle) třetích osob. Poškozený má nárok na úhradu škody buď proplacením faktury za opravu vozidla, nebo má právní nárok požadovat finanční náhradu ve výši, kterou na základě prohlídky stanoví pověřený soudní znalec.
 • VIN – identifikační číslo vozidla
 • Vinkulace pojištění – pojistného plnění znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním, resp. při předčasném zrušení pojištění s hodnotou. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné pojistné plnění z vinkulované smlouvy bude vyplaceno přednostně fyzické nebo právnické osobě, která je zástavním věřitelem pojistníka.
 • Vlastník – přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí. Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění. Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem. Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám na rozdíl od závazkových práv, které působí jen mezi stranami závazku.
 • Všeobecné pojistné podmínky – obsahují vymezení pojistné události, výluky z pojištění, rozsah a splatnost pojistného plnění, stanoví povinnosti pojištěného a pojednávají o důsledcích jejich neplnění. Dále vysvětlují některé základní pojmy (pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, doba splatnosti, zánik pojištění atd.) i principy, podle kterých se budou pojištění podílet na případných přebytcích pojistného. VPP tvoří pojistitel a jsou součástí pojistné smlouvy.
 • Výluky z pojištění – věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich lze připojistit za zvýšené pojistné.
 • Výpověď – jednostranný právní akt směřující k zániku pojistné smlouvy (PS) ze strany pojistníka nebo pojistitele. Podmínka – výpověď PS je dána písemně.
 • Výroční den pojištění – den, který se shoduje se dnem počátku pojištění.

Z jako Zambie

 • Začátek pojištění/Počátek pojištění – začátek pojištění, lze sjednat od aktuálního dne, ale třeba i odložit počátkem až za 3 měsíce (záleží na zvolené pojišťovně).
 • Zásah horské služby – zásah horské služby a přeprava vrtulníkem, pojištěné osoby z místa úrazu do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení. Jedná se o případy, kdy se jedná o ,,ohrožení života" … více zde.
 • Zajistitel/Pojistitel – právnická osoba, respektive pojišťovna, která od ČNB získala oprávnění provozovat pojišťovací činnost.
 • Zajištění – pojištění pojišťovny neboli pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.
 • Zánik, zrušení – okamžik skončení právního vztahu pojištění; pojištění může zaniknout na základě jednostranného (např. výpověď) nebo vícestranného (např. dohoda) právního úkonu nebo na základě jiné právní skutečnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech.
 • Záplava – stojící voda či voda stékající ze strání. Příčina záplav bývá zpravidla jiná než v případě povodně (např. při silném dešti voda odtéká přes váš pozemek a drží se na něm).
 • Zelená karta – je mezinárodní doklad o platném povinném ručení. Bez zelené karty nesmíte s autem vyjet na veřejnou komunikaci, a už vůbec ne do zahraničí (tam i s duplikátem). Na zelené kartě je uveden seznam zemí, ve kterých pojištění odpovědnosti platí. Pokud je země přeškrtnutá, je nutné si před vjezdem tam koupit tzv. hraniční pojištění, popř. využít služby jiné pojišťovny, která nemá danou zemi ve výlukách.
 • Zimní sporty – disciplíny, které se konají v období zimy. Mezi zimní sporty se řadí: alpské lyžování, běh na lyžích, snowboarding, lední hokej a mnoho dalších … více zde.
 • Zprostředkovatel – fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu. 
 • Způsob placení pojistného - forma provedení platby (platba kartou, rychlý bankovní převod, bankovní převod, poštovní poukázkou, apod.).

Ž jako Ženeva

 • Živelné katastrofy – způsobenou přírodní činností, bez vlivu člověka (např. silný vítr, krupobití, bouřka, sesuv půdy,…)