Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slovník pojmů

Naleznete zde vysvětlení všech základních i méně známých výrazů, frází a zkratek, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu.

Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole.

Topouškův tip:

Pro rychlejší hledání konkrétního pomu použijte klavesovou zkratku ctrl+f.

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž

A jako Andorra

 • Akceptace návrhu smlouvy – přijetí návrhu smlouvy, nejčastěji stvrzeno zaplacením pojistného nebo podpisem dané smlouvy. Záleží na stanovených podmínkách pro vznik pojištění.
 • Alarm – druh zabezpečení vozidla, který upozorní na případné vniknutí do vozidla hlasitým zvukem a blikajícími světly.
 • Allrisk – havarijní pojištění sjednané na krytí tzv. ,,všech rizik", tedy na pojistnou událost vzniklou v případě havárie, odcizení vozidla, vandalismu či přírodních živlů - více zde.
 • Asistenční služba – nonstop telefonická služba, která vám je k dispozici v případě nouze, například při cestách do zahraničí, dopravní nehodě či poruše vašeho vozidla - více zde.
 • Autolékarnička – součást povinné výbavy každého motorového vozidla. Je určena k poskytnutí první pomoci - více zde.
 • Autorizovaný servis (opravna) – opravna, která má s výrobcem nebo dovozcem konkrétní značky vozidel uzavřenou smlouvu pro provádění oprav, případně autorizovanou doložku pro provádění oprav.

B jako Bahamy

 • Bezpečnostní zámek - zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 nebo 4 s překrytým profilem proti vyhmatání – více zde.
 • Bezpečnostní uzamykací systém - zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 3 nebo 4 s překrytým profilem proti vyhmatání a s bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení, odvrtání a vytržení vložky –  více zde.
 • Bezeškodní průběh - celková doba sjednaného povinného ručení uvedená v měsících bez zaviněné nehody, která je vázána k RČ nebo IČ pojistníka. Údaj pro výpočet bonusu, tedy slevy na pojistném – více zde.
 • Bezpečnostní dveře - vstupní dveře, které chrání váš domov před vykradením, hlukem či pachem z okolí, nutná je ale i požární odolnost – více zde.
 • Běžné pojistné - částka uvedená v pojistné smlouvě, kterou je třeba za dané pojištění a jeho pojistné období uhradit.
 • Blízká osoba - příbuzní v přímé řadě. To znamená syn, dcera, vnuk, vnučka, pravnuk, pravnučka, matka, otec, babička, děda, prababička, praděda. Dále také sourozenec, manžel a registrovaný partner.
 • Bonus - v procentech stanovená sleva na pojistném, která vychází z délky bezeškodného průběhu, tedy z časového období bez pojistné události – více zde.
 • Budova - nadzemní stavba spojená pevným základem se zemí, která je uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
 • Byt - část domu. Jedná se o místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny trvale k bydlení.
 • Bytový dům - dům, kde je více než polovina podlahové plochy určena k trvalému bydlení a zároveň kde se nachází 4 a více bytů.

C, Č jako Čad

 • Cena cestovní služby - celková cena za cestovní služby všech pojištěných osob pro potřeby výpočtu ceny připojištění storna cesty - více zde.
 • cennosti - zejména se jedná o peníze, šperky, šekové a vkladní knížky, platební karty a obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny, kolky, jízdenky, poštovní známky či stravenky. Podrobné informace naleznete vždy v pojistných podmínkách daného produktu.
 • Cíl cesty - země pobytu pro potřeby kalkulace cestovního pojištění, která pak určí celkovou územní platnost pojištění (nejčastěji Evropa nebo celý svět). Více informací zde.
 • ČAP (česká asociace pojišťoven) - zájmové sdružení, jehož cílem je ochrana zájmů a podpora spolupráce pojišťoven, zajišťoven a jejich klientů. Členy asociace se mohou stát pouze pojišťovny a zajišťovny, které mají povolení provozovat pojišťovací či zajišťovací činnost na území České republiky.
 • ČKP (česká kancelář pojistitelů) - organizace pojistitelů, kteří jsou oprávněni provozovat povinné ručení. Provozuje garanční fond a fond zábrany škod - více zde.
 • Časová cena - hodnota pojištěné věci bezprostředně před vznikem pojistné události. Je stanovena z ceny nové s přihlédnutím ke stáří a opotřebení, znehodnocení nebo naopak zhodnocení dané věci opravou či modernizací.

D jako Dánsko

 • Dálniční známka - malá nálepka, která slouží jako doklad o zaplacení poplatku za užívání dálnice. Umisťujeme ji do pravého dolního rohu čelního skla s vypsanou SPZ vozidla. Druhou část, papírový útržek, si řidič nechává u sebe. Prodávají se roční, měsíční a desetidenní.
 • Délka předchozího pojištění - celkový součet měsíců pojištění z ukončených smluv evidovaných na RČ nebo IČ daného pojistník - více zde.
 • Denní odškodné - náhrada za utrpěný úraz, která je pevně stanovena konkrétní částkou za jeden den pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici při léčení úrazu.
 • Destinace – místo pobytu
 • Devinkulace - zrušení vinkulace.
 • Dlouhodobé pojištění - pojištění sjednané na dobu minimálně jednoho roku.
 • Dlouhodobé cestovní pojištění - cestovní pojištění sjednané pro nepřetržitý pobyt v zahraničí až na 365 dní.
 • Dlužné pojistné - nezaplacené částky běžného pojistného za pojistná období, která jsou již po splatnosti.
 • Doba vzniku pojistné události - představuje časově vymezený okamžik, ve kterém došlo k pojistné události. Jde tedy o dobu, kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny zaplatit škodu.
 • Doba nezbytného léčení - časový úsek, který je nutný pro zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Pojistné plnění je stanoveno procentem z pojistné částky na základě oceňovacích tabulek jednotlivých pojišťoven.
 • Doklad o pojištění - písemné potvrzení o uzavření pojištění. U povinného ručení je platným dokladem o pojištění tzv. Zelená karta, kterou obdrží majitel vozidla po uzavření smlouvy.
 • Doložka, klauzule - omezení, podmínka, výhrada ke smlouvě.
 • Dozor nad pojišťovnictvím - tuto úlohu v ČR plní Česká národní banka, která dohlíží na správné fungování pojišťoven, sleduje dodržování zákonů a chrání zájmy klientů.
 • Držitel vozidla/provozovatel vozidla - osoba, která je pod tímto označením evidována také ve velkém i malém technickém průkazu vozidla. Některé pojišťovny uvádí držitele vozidla i na zelenou kartu a to v případě, že je tato osoba odlišná od pojistníka (= osoba, která pojištění sjednává).
 • Dynamizace pojištění - nárok pojišťovny na každoroční navyšování pojistného a pojistné částky v závislosti na vývoji inflace (tj. navyšování spotřebitelských cen). Taková změna výše pojistného je možná vždy k ročnímu výročí pojistné smlouvy.

E, F, G, H jako Haiti

 • Elektronika a elektronická zařízení vozidla - vybavení vozidla, jedná se např. o autorádio, zabudovaný navigační systém, CD měnič apod. Definováno v pojistných podmínkách daného produktu.
 • Extrémní sporty - sporty, jejichž provozování je spojeno s vysokým rizikem úrazu. Konkrétní sporty spadající do této kategorie jsou uvedeny v pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven a při zařazení do smlouvy jsou spojeny s vyšší cenou pojištění.
 • EZS - elektronická zabezpečovací signalizace, chrání před vloupáním do objektu – více zde.
 • Freeride - označení způsobu jízdy používané u adrenalinových sportů většinou pro jízdu mimo běžně užívané, upravené a vyznačené trasy – více zde.
 • Frekvence placení pojistného - ve smlouvě sjednaný interval platby pojistného (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně).
 • Garanční fond - spravován Českou kanceláří pojistitelů. Z Garančního fondu jsou hrazeny škody, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly - více zde.
 • Havarijní pojištění - kryje škody vzniklé přímo na pojištěném vozidle. Nejčastěji sjednávno jako ochrana při havárii, odcizení vozidla, živelní pohromě a v případě vandalismu – více zde.
 • Hraniční pojištění - sjednávané pro řidiče cizozemských vozidel bez platného povinného ručení pro území ČR zaplacením pojistného a to na dobu jeho pobytu na tomto území.

I, J jako Jamajka

 • Indexová položka - pojišťovny každoročně vždy k datu výročí (tj. datum počátku smlouvy) zvyšují pojistné částky a pojistné na základě tzv. indexové položky. Ta se odvíjí od růstu indexu spotřebitelských cen, který pravidelně vyhlašuje Český statistický úřad.
 • Imobilizér - elektronické zařízení integrované v automobilu. Brání naběhnutí motoru, pokud by nebyl vložen správný klíč. To znemožňuje potenciálním zlodějům, aby nastartovali motor, aniž by měli originální klíč.
 • Jednorázové pojistné - pojistné stanovené na celou dobu, na které bylo pojištění sjednáno - využíváno např. u cestovního pojištění.
 • Jet lag – pásmová nemoc je souhrnné označení zdravotních potíží způsobených narušením biorytmů po rychlém překonání několika časových pásem.

K jako Kapverdy

 • Kargo - pojištění přepravy zboží a věcí pro případ jeho poškození či zničení v průběhu přepravy (např. nákladní auto, vlak, loď apod.).
 • Kasko pojištění - označení pro havarijní pojištění – více zde.
 • Kategorie vozidla - označení pro skupiny silničních a zvláštních vozidel provozovaných na pozemních komunikacích. Údaj uveden ve velkém technickém průkaze – více zde.
 • Krádež -neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící předmět pojištění. Podrobné informace jsou uvedeny v pojistných podmínkách daného produktu.
 • Krátkodobé pojištění - pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.
 • Krátkodobé cestovní pojištění - pojištění, které je sjednané minimálně na jeden den a maximálně na 90 dní.
 • Kombi/combi - typ karoserie osobních automobilů s velkým zavazadlovým prostorem, ukončené zadními dveřmi.
 • Konec pojištění - okamžik, který je uveden v pojistné smlouvě a kterým je ukončena pojistná ochrana.
 • Krupobití - jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění, a tím dochází k jeho poškození nebo zničení.

L jako Laos

 • Lavina - jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a sesune se do údolí.
 • Léčebné výlohy - veškeré náklady zaplacené v souvislosti s provedení nutné léčby, včetně ošetření, léků, hospitalizace, operace a repatriace zpět do ČR –  více zde.
 • Léčení - proces s cílem příznivého ovlivnění zdravotního stavu a průběhu nemoci  pojištěného na základě realizace individuálního léčebného postupu stanoveného lékařem.
 • Lhůty -určité časové období vymezené začátkem a koncem, v němž se může nebo musí provést určitý úkon.
 • Likvidátor - zaměstnanec pojišťovny, jehož úkolem je prošetřit pojistnou událost, odhadnout její výši a posoudit, zda a v jaké výši má klient nárok na odškodnění v rámci podmínek stanovených v pojistné smlouvě.
 • Likvidace pojistných událostí - řešení pojistné události v souladu s pojistnými podmínkami a vyplacení nebo naopak zamítnutí vyplacení pojistného plnění.
 • Limity pojištění - nejvyšší hranice plnění pojišťovnou v případě vzniku škodní události, vztahuje se na jednu konkrétní pojistnou událost, nebo na celé uvedené pojistné období (např. úraz v zahraničí, ztráta zavazadel apod.) Od limitu se často odvíjí také výše pojistného.
 • Limity plnění - v pojistné smlouvě mohou být sjednány např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod.
 • Loupežné přepadení - přisvojení si předmětu pojištění tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojištěným, násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

M jako Mexiko

 • Malus - znevýhodnění pojištěného za vyšší škodní průběh formou přirážky na pojistném. Opakem malusu je bonus ... více zde.
 • Manuální klimatizace  - klimatizace, kde si řidič manuálně ovládá funkce klimatizace.
 • Mechanické zamykání zpátečky - druh zabezpečení vozidla, je pevně spjaté s vozem, známé jako nebo zamykání zpátečky. Dokud není řadící páka odemčena, nelze s vozem odjet.
 • Místo pojištění - pojištění se vztahuje, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, na místo uvedené v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

N jako Nepál

 • Nadpojištění - pojistná částka pojištěného majetku (tj. hodnota daného majetku) je vyšší, než je jeho skutečná hodnota - více zde.
 • Nahodilá událost - neúmyslně vyvolaná událost, která nastala v době trvání pojištění. Každá pojistná událost by měla být nahodilou událostí.
 • Následné pojistné - představuje druhou a každou další platbu pojistného.
 • Náraz - srážka vozidla s nepohyblivou překážkou (např. stojící automobil, zeď, svodidla apod.).
 • Navigační systém - zabudovaná navigace ve voze. Nejedná se o odnímatelné zařízení.
 • Neinkasní intervence - informace pro získatele, že je v nově sjednané smlouvě chyba, případně, že jsou nutné doplnit ještě další informace.
 • Nemovitost - pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem.
 • Neoprávněné užití - neoprávněné zmocnění se nebo ponechání si cizího předmětu pojištění v úmyslu ho přechodně užívat.
 • Neživotní pojištění - souhrnný název pro všechna pojištění, která nespadají pod životní pojištění, především pojištění majetku a odpovědnosti za škodu.
 • Nová cena - cena, za kterou lze v daném místě a čase konkrétní věc pořídit jako zcela novou.

O jako Omán

 • Obvyklá cena - cena, za kterou by bylo možné konkrétní věc v daném místě a čase prodat v době těsně před vznikem pojistné události.
 • Obvyklá výbava vozidla - ve vozidlo zabudované příslušenství a doplňky, dodávané pro konkrétní typ a model vozidla výrobcem nebo předepsané právními předpisy.
 • Odbytné - částka, kterou pojistitel vyplatí v případě, že pojistník písemně požádá o zrušení pojištění, které splňuje předepsané podmínky. Využívané u životního a penzijního pojištění.
 • Oprávněná nebo obmyšlená osoba - fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle Občanského zákoníku.
 • Odcizení - pachatel se zmocní cizí věci za účelem, aby s ní nakládal jako s věcí vlastní.
 • Okenní skla vozidla - čelní, zadní a boční (dveřní) okenní skla. Za okenní skla se nepovažují střešní okna, panoramatická střecha apod.
 • Odložený počátek pojištění - podmínky smlouvy vstoupí v platnost až k datu uvedeném ve smlouvě jako počátek pojištění.
 • Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
 • Oprávněný uživatel vozidla - ten, kdo jak vlastník nebo se souhlasem vlastníka užívá pojištěné vozidlo.
 • Oznámení pojistné události - povinnost toho, komu vzniklo právo na pojistné plnění. Pojistnou událost je vždy třeba co nejdříve poté, co nastala.

P jako Peru

 • Panoramatická střecha - prosklená pevná nebo otvíratelná střecha vozidla, která sahá od předního až po zadní sklo.
 • Parkovací asistent - usnadňuje řidiči úkony při parkování, v lepším případě je schopen zaparkovat vůz s minimální pomocí řidiče, případně zcela sám.
 • Patro - označují část domu, úroveň stavby nad přízemím.
 • Pískování skel VINem - účinný a levný způsob zabezpečení vozidla. Takto označené vozidlo se stává pro zloděje nezajímavým, pískování nejde odstranit a je tedy třeba měnit veškerá okna vozu.
 • Plnění - nárok pojištěného vůči pojišťovně, který vznikl v důsledku pojistné události.
 • Platnost pojištění - časový úsek, na který bylo pojištění sjednáno.
 • Pneumatické odpružení - typ pérování, jedna z nejkomfortnějších možností. Velmi dobře tlumí jakékoliv nerovnosti a nesnižuje tak komfort jízdy.
 • Pohřešování předmětu pojištění - poškozený nebo pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění disponovat.
 • Počátek pojištění - datum sjednané v  pojistné smlouvě, den kdy pojištění začíná platit.
 • Podlaží – úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží vyplývá z počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda jsou v podzemí, přízemí anebo nad přízemím.
 • Podpětí - linie nízkého napětí; může způsobit nadměrné opotřebování spotřebičů, popř. i nefunkčnost citlivých zařízení – více zde.
 • Podpojištění - pojistná částka pojištěného majetku (tj. hodnota daného majetku) je nižší, než je jeho skutečná hodnota - více zde.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu - kryje škody na majetku či zdraví třetích osob, lze sjednat na občanskou odpovědnost nebo vůči zaměstnavateli - více zde.
 • Pojistitel - (= pojišťovna) právnická osoba oprávněná k provozování pojišťovací činnosti na území ČR. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy - více zde.
 • Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným - více zde.
 • Pojistná částka - částka definovaná v pojistné smlouvě, která představuje maximální limit plnění v případě pojistné události.
 • Pojistná doba -  časové období, na které bylo pojištění sjednáno. Je ohraničena počátkem a koncem pojištění (pojištění na dobu určitou) nebo pouze počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou).
 • Pojistná hodnota - nejvyšší možná újma na majetku (předmětu pojištění), která může v důsledku pojistné události nastat. Je to skutečná hodnota pojišťované předmětu na trhu, slouží jako základ pro stanovení pojistné částky.
 • Pojistné nebezpečí - je možná příčina vzniku pojistné události.
 • Pojistná smlouva - dvoustranný právní úkon, který zavazuje pojistitele poskytnout pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost označená ve smlouvě, a druhá smluvní strana (pojistník) se zavazuje platit pojistné.
 • Pojistná událost - nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění – více zde.
 • Pojistné - úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je povinen platit pojistník.
 • Pojistné období -časové období, která je dohodnuto v pojistné smlouvě a za které se hradí pojistné.
 • Pojistné plnění - peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody při pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami
 • Pojistné riziko - míra pravděpodobnosti pro vznik pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
 • Pojištění domácnosti - pojištění vnitřního vybavení bytu nebo domu - více zde.
 • Pojištění majetku - souhrnné označení pro pojištění domácnosti a nemovitosti.
 • Pojištění nemovitosti - pojištění stavby jako takové, tedy toho, co je pevně spjato se zemí - více zde.
 • Pojištění občanské odpovědnosti - pojištění kryje škody způsobené neúmyslně na zdraví či majetku třetích osob v běžném životě - více zde.
 • Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti - kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti - více zde.
 • Pojištění skel vozidla - doplňkové pojištění k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění pro čelní sklo nebo všechna skla vozidla - více zde.
 • Pojištění zavazadel - věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které jsou ve vašem vlastnictví, případně věci, které byly během cesty prokazatelně pořízeny - více zde.
 • Pojištění stavby - pojištění samotné stavby (budovy), stavebních součástí a věcí pevně s ní spojených (zdi, střecha, podlahy, okna, radiátory, fasáda, obklady, dlažby apod.) - více zde.
 • Pojištěný - osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za újmu se pojištění vztahuje - více zde.
 • Poschodí - označuje část domu, jedno z podlaží nad přízemím.
 • Povinná výbava do auta v ČR - soubor doplňků, nástrojů a náhradních dílů, které musí být nezbytně přítomny ve vozidle, pokud je provozováno na veřejných komunikacích - více zde.
 • Povinná výbava do auta v zahraničí - dle země, doporučujeme se informovat před cestou - více zde.
 • Povinné ručení - Obecně používané označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - více zde.
 • Povodeň - zaplavení území vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla - více zde.
 • Právní asistence - poskytuje odborné poradenství, praktické informace nebo právní ochranu v náročných životních situacích.
 • Prolongace - obnova smluv. Jedná se o prodloužení pojistné smlouvy na další pojistný rok, ke kterému dochází po ukončení předešlého pojistného období, pokud je to tak ujednáno v pojistné smlouvě.
 • Přídavný bezpečnostní zámek - doplňkové zabezpečení k hlavnímu zámku, které obvykle naleznete v horní části dveří - více zde.  
 • Přepětí - krátkodobé napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu - více zde.
 • Přímá likvidace - připojištění k povinnému ručení, které usnadňuje likvidaci pojistné události v případě, že je pojištěný poškozeným - více zde.
 • Připojištění - pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.
 • Přízemí - první nadzemní podlaží. Ve stavebnictví se přízemí označuje termínem ,,první nadzemní podlaží“ a (zejména ve stavebních výkresech) zkratkou ,,1. NP“
 • Pult centrální ochrany/PCO - neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny – více zde.

R jako Rwanda

 • Rádio/CD/DVD - audio technika, která je zabudovaná do vozidla.
 • Ráfky z lehkých kovů - ,,alu kola" (někdy také elektrony) jsou kola vyrobena ze slitin hliníku nebo hořčíku. Jsou lehčí než normální ocelová a nabízí nižší opotřebení pneu, odolnost vůči korozi a případné deformaci a hezký design.
 • Rekreační sporty - Zahrnuje běžné oddychové sportovní aktivity pro odpočinek a zábavu a sporty provozované na rekreační úrovni. Jsou v ceně základního cestovního pojištění.
 • Registr vozidel - evidence provozovaných vozidel a jejich vlastníků na území ČR.
 • Regres - postih ze strany pojišťovny, značící právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za újmu v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena úmyslně, zanedbáním povinností nebo vlastní vinou.
 • Renta - důchod z pojištění odpovědnosti za újmu, součást náhrady škody za zdraví. Náhrada  nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
 • Repatriace – převoz pojištěného do České Republiky v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek.
 • Rizikové sporty - sporty s vyšším rizikem, lze do smlouvy zahrnout za příplatek ... více zde.
 • Rodina - pojištění všech členů domácnosti v rámci jedné smlouvy ... více zde.
 • Rozsah krytí - popis situací, za kterých je pojišťovna povinna poskytnout či neposkytnout pojistné plnění. Podrobné informace naleznete v pojistných podmínkách daného produktu.
 • Rozsah pojištění - sjednaná úroveň pojištění definovaná obsahem produktu a limity krytí.
 • Rozsah poškození - vyjádření škody či újmy pojištěného.

S jako Seychely

 • SINK - způsob pravidelného placení pojistného, kdy klient provede souhlas k provedení inkasa z jeho bankovního účtu vždy ke stejnému datu.
 • SIPO - jedná se o trvalé povolení inkasa na běžném účtu platícího. Nejčastěji používané pro platby za telefonní účet, za dodávky elektrické energie a plynu či za nájemné.
 • Smluvní ujednání - závazná ustanovení pojistné smlouvy, která konkretizují a doplňují všeobecné či doplňkové pojistné podmínky.
 • Spoluúčast -podíl pojištěného vlastními fin. prostředky na plnění z každé pojistné události v rámci ve smlouvě stanovených limitů
 • Sport jako organizovaná soutěž - připojištění se vztahuje na provozování organizovaných sportovních soutěží, závodů a tréninků.
 • Stavební součásti - tvoří vnitřní prostor stavby, který je s nemovitostí pevně spjat. Jedná se například o podlahy, topení, obklady a tapety, dveře či okna - více zde.
 • Storno - označuje zrušení či zánik pojistné smlouvy.
 • Storno cesty - připojištění k cestovnímu pojištění, které kryje náklady způsobené neuskutečněním dané cesty z důvodů specifikovaných v pojistných podmínkách –  více zde.
 • Střešní okno -malý otvor ve střeše, který je možné otvírat výklopným systémem nebo formou zarolování do střechy vozu.
 • Střet se zvěří/zvířetem - jedna z možných příčin nehod vozidel. Lze sjednat speciální připojištění – více zde.

Š jako Švédsko

 • Škodní událost - skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem pro vznik pojistné události a s tím spojeného nároku na pojistné plnění.
 • Škody na zdraví - jedná se o škody třetím osobám na zdraví a životě, díky kterým vzniká nárok poškozeném uhradit všechny vzniklé na jeho zdraví - např. náklady na léčbu, bolestné, ztížení společenského uplatnění apod.

T jakoTogo

 • Tempomat - zařízení sloužící k udržování nastavené rychlosti vozidla.
 • Trvalé následky - jde o setrvalý, již dále neměnný stav lidského organismu jako následek úrazu. Rozsah trvalých následků se zjišťuje až po jejich ustálení, příp. ke konci stanovené lhůty, jestliže se neustálily.
 • Typ cesty - možnost volby u cestovního pojištění, může se jednat o cestu za účelem turistiky, pracovní cestu administrativní (nemanuální) nebo pracovní cesty manuálního charakteru.

U jako Uruguay

 • Účinnost pojištění - časové období, po které je platné pojistné krytí.
 • Upomínka - informace klientovi v případě, že u pojistky vznikl dluh. Tato složenka je vystavena na celou dlužnou částku + manipulační poplatek.
 • Úraz - porucha zdraví způsobená náhle a vnější příčinou.
 • Úrazové pojištění - slouží v podstatě jako "odškodné" v případě úrazu s trvalými následky či následkem smrti do výše limitu tohoto připojištění.
 • Územní platnost - stanovuje území, pro které pojištění platí - více zde.
 • Územní platnost povinného ručení - stanovené území, na kterém je povinné ručení platné. Dané území je vyznačeno na zelené kartě - dokladu k pojištění.

V jako Vatikán

 • Vandalismus - úmyslné poškozování nebo ničení cizí věci, zpravidla vyvolané negativními až agresivními sklony jednající osoby - vandala.
 • VIN - identifikační číslo vozidla
 • Vinkulace pojištění - omezení dispozičního práva u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo cenných papírů - více zde.
 • Vlastník - nejčastěji se používá ve významu majetek či jmění. V rámci povinného ručení je vlastník definován v technickém průkazu.
 • Všeobecné pojistné podmínky - nedílná součást pojistné smlouvy, obsahující přesné definice daných pojmů, vymezení pojistné události, výluky z pojištění apod.
 • Výluky z pojištění - věci nebo rizika, které jsou vyjmuty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich lze připojistit za zvýšené pojistné.
 • Výpověď - písemný jednostranný právní akt směřující k zániku pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo pojistitele.
 • Výroční den pojištění - den, který se shoduje se dnem počátku pojištění.

Z jako Zambie

 • Začátek pojištění/Počátek pojištění - ve smlouvě stanovený den, kdy pojištění vchází v platnost.
 • Zásah horské služby - způsob transportu zraněného za lékařským ošetřením – více zde.
 • Zajistitel/Pojistitel - právnická osoba, respektive pojišťovna, která od ČNB získala oprávnění provozovat pojišťovací činnost.
 • Zajištění - pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojišťovnou a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.
 • Zánik, zrušení - okamžik skončení právního vztahu pojištění výpovědí dle stanoveného důvodu nebo na základě jiné právní skutečnosti stanovené v obecně závazných právních předpisech - více zde.
 • Záplava - např. vytvoření souvislé vodní plochy - např. stojící voda, voda stékající ze strání, která je způsobena z jiného zdroje, než z vodních toků - více zde.
 • Zelená karta - je mezinárodní doklad o platném povinném ručení., bez něhož nesmí vozidlo na veřejnou komunikaci vyjet.
 • Zimní sporty - disciplíny, které se konají v období zimy. Mezi zimní sporty se řadí: alpské lyžování, běh na lyžích, snowboarding, lední hokej a mnoho dalších – více zde.
 • Zprostředkovatel - fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna vykonávat zprostředkovatelskou činnost, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.
 • Způsob placení pojistného – forma provedení platby (platba kartou, rychlý bankovní převod, bankovní převod, poštovní poukázkou, apod.).

Ž jako Ženeva

 • Živelné katastrofy – způsobenou přírodní činností, bez vlivu člověka (např. silný vítr, krupobití, bouřka, sesuv půdy,…)