Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

UNIQA povinné ručení

Povinné ručení za vás uhradí škody způsobené na cizích vozidlech či jiném majetku na cestách s vaším autem. Toto pojištění je podle zákona povinné pro každé vozidlo.

  • Újmy vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením
  • Škody na majetku poškozených osob
  • Ušlý zisk
  • Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v souvislosti s uplatňováním výše uvedených nároků

K povinnému ručení Auto & Pohoda od Uniqa pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení Auto & Pohoda

lze sjednat v 7 variantách

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
Škoda na majetku 35 mil. Kč 60 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 60 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Právník do auta X ANO ANO ANO
Asistenční služba ANO ANO ANO ANO
Pojistná rizika Limity pojistného plnění
MINI PLUS EXTRA
Škoda na majetku 60 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 60 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Úraz řidiče 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Vlastní malá škoda X 10 000 Kč 20 000 Kč
Vlastní totální škoda X X 150 000 Kč
Právník do auta ANO ANO ANO
Asistenční služba ANO ANO ANO

Pojištění úrazu řidiče

Pojištění se vztahuje na jakéhokoliv řidiče pojištěného vozidla a sjednává se pro případ:
o smrti následkem úrazu nebo
o trvalých následků úrazu.
Součástí pojištění je také rozsáhlá poúrazová asistence

Pojištěny jsou úrazy, ke kterým došlo v přímé příčinné souvislosti s provozem pojištěného vozidla, tzn.:
o při nastupovaní nebo vystupovaní ze stojícího vozidla,
o při uvádění vozidla do chodu bezprostředně před začátkem jízdy,
o během jízdy vozidla,
o při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy předepsaným způsobem a řádnými pomůckami (např. výměna kola za rezervu).

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění vlastní malé škody

Pokud klient způsobí škodu, která bude hrazena z jeho povinného ručení, pak zpravidla poškodí také své vlastní vozidlo. Pojištění vlastní malé škody klientovi uhradí škody na jeho vlastním vozidle, pokud současně s poškozením vozidla došlo ke vzniku naší povinnosti poskytnout plnění z jeho pojištění odpovědnosti.

Územní platnost je geografické zemí Evropy a Turecka.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč. Pokud si klient nechá poškozené vozidlo opravit ve smluvním servisu, pak mu nebude spoluúčast započítána.

Pojištění vlastní totální škody

Někdy se stane, že při nehodě, kterou klient způsobí, si své vozidlo zcela zničí. Pro tyto případy se nabízí pojištění vlastní totální škody, které kryje klientovo vozidlo pro případ zničení v důsledku nárazu, pokud současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k naší povinnosti poskytnout pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za totální škodu v rámci tohoto pojištění považuje situaci, kdy náklady na odstranění škody v nových cenách odpovídají minimálně 100 % obvyklé ceny pojištěného vozidla v době vzniku pojistné události.

Právník do auta

Předmětem pojištění Právník do auta je ochrana oprávněných právních zájmů souvisejících s vlastnictvím nebo provozem pojištěného vozidla. Jedná se o pojištění právní ochrany ve smyslu ustanovení právních předpisů. Pojištěnými jsou vlastník, provozovatel a řidič pojištěného vozidla. Řešení sporů probíhá soudní i mimosoudní cestou. Roční limit pojistného plnění činí 500 000 Kč.
Pojištění poskytuje právní pomoc při:
o správním nebo trestním řízení po dopravní nehodě pojištěného vozidla,
o správním řízení souvisejícím s provozem pojištěného vozidla,
o sporu týkajícího se nároku na náhradu škody nebo újmy přímo související s pojištěným vozidlem nebo jeho provozem,
o sporu s opravnou vyplývajícího z neprovedení nebo vadného provedení servisních prací na pojištěném vozidle,
o sporu z jiného pojištění pojištěného vozidla (POV, HAV nebo jiné obdobné pojištění),
o sporu z jiných smluvních/závazkových vztahů spojených s pojištěným vozidlem,
o sporu se Stanicí technické kontroly (všechna vozidla ve vlastnictví pojištěných osob),
o sporu vlastníka či provozovatele pojištěného vozidla o parkovací místo/stání nebo garáž.

Dárky

K povinnému ruční si můžete vybrat zdarma 1 dárek ve formě doplňkového pojištění na rok zdarma.

Pojištění přímé likvidace

Pojištění přímé likvidace se vztahuje na škody, které vzniknou na vozidle klienta provozem jiného vozidla, které není v jeho vlastnictví nebo držení, a to v rozsahu, ve kterém za tyto škody odpovídá provozovatel jiného než pojištěného vozidla (tzn. škůdce). V případě pojistné události uhradíme vlastníkovi vozidla škodu na jeho vozidle dle standardů a postupů Uniqa pojišťovny. Díky Pojištění přímé likvidace tedy nemusí klient řešit poškození svého vozidla s pojišťovnou viníka, vše vyřídíme za něj. Pojistným nebezpečím je poškození nebo zničení vozidla v důsledku dopravní nehody.

Neomezený odtah vozidla při poruše v ČR a SR

V případě poruchy vozidla v ČR a SR má klient v rámci asistenčních služeb nárok na odtah vozidla do 50 km. Pokud si k povinnému ručení sjedná pojištění Neomezený odtah vozidla při poruše v ČR a SR, pak mu bude v případě poruchy vozidlo odtaženo do libovolného servisu v ČR nebo SR dle jeho volby bez ohledu na vzdálenost servisu od místa poruchy.

Úrazový balíček pro děti

Úrazový balíček pro děti zahrnuje kromě úrazového pojištění nezletilých dětí také pojištění smrti řidiče - rodiče nezletilých dětí v pojištěném vozidle a pojištění dětské autosedačky.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

o Pravidelná měsíční renta při smrti řidiče - rodiče nezletilých dětí v pojištěném vozidle. Rentu budeme vyplácet do dosažení 18 let věku dítěte, které bylo nejmladší v době smrti rodiče.
o Úrazové pojištění nezletilých dětí v pojištěném vozidle - trvalé následky úrazu a denní odškodné při pobytu v nemocnici.
o Poškození, zničení nebo odcizení dětské autosedačky při škodné události.

Pojistné nebezpečí Limit plnění
Měsíční renta při smrti rodiče 10 000 Kč
Trvalé následky dítěte úrazem 100 000 Kč
Denní odškodné při pobytu dítěte v nemocnici 100 Kč
Odcizení dětské autosedačky 10 000 Kč

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel vozidla bez limitu plnění

Pojištění kryje všechny obvodové skleněné výplně na vozidle včetně střešních oken. Za skleněnou výplň se považuje i jiná originální výplň oken dodávanou výrobcem vozidla (např. plastová okna u obytných automobilů).

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Spoluúčast se neuplatňuje v případě, že poškozené sklo bude:
o opraveno (zceleno) - platí pro smluvní i nesmluvní
servisy,
o vyměněno ve smluvním servisu.

Pojištění poškození zvířetem

Pojištěný je chráněn pro případ poškození nebo zničení vozidla nebo jeho části nahodilou událostí v důsledku:
o střetu se zvířetem,
o poškození vozidla po přímém kontaktu se zvířetem.

Škodní událost musí být šetřena příslušnými policejními orgány, případně musí klient jednoznačně prokázat, že se jednalo
o střet se zvířetem nebo že k poškození došlo přímým kontaktem se zvířetem.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 2 000 Kč. Pokud si klient nechá poškozené vozidlo opravit ve smluvním servisu, pak mu nebude spoluúčast započítána.

Limit plnění
50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

Pojištění vandalismu

Pojištěný je chráněn pro případ poškození nebo zničení vozidla nebo jeho části v důsledku úmyslného jednání třetí osoby, tj. vandalismu. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené nahodilou a neúmyslnou událostí, např. odření vozidla při parkování jiným vozidlem. Škodní událost musí být šetřena příslušnými policejními orgány, v opačném případě nevzniká nárok na pojistné plnění.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 2 000 Kč. Pokud si klient nechá poškozené vozidlo opravit ve smluvním servisu, pak mu nebude spoluúčast započítána.

Limit plnění
50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

Pojištění odcizení

Pojištěný je chráněn pro případ odcizení pojištěného vozidla či jeho části v důsledku krádeže vloupáním nebo loupeže. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy pachatel nepřekonal žádnou překážku a dále na škody vzniklé v důsledku podvodu nebo zpronevěry vypůjčitele, který nevrátil vypůjčené vozidlo. Škodní událost musí být šetřena příslušnými policejními orgány, v opačném případě nevzniká nárok na pojistné plnění.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 2 000 Kč.

Limit plnění
50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

Pojištění živlu

Pojištěný je chráněn pro případ poškození nebo zničení vozidla nebo jeho části v důsledku živelní události. Živelní událostí se rozumí škoda vzniklá v důsledku působení požáru, výbuchu, úderu blesku, povodně a záplavy, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal, pádu lavin nebo tíhy sněhu.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 2 000 Kč. Pokud si klient nechá poškozené vozidlo opravit ve smluvním servisu, pak mu nebude spoluúčast započítána.

Limit plnění
50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč

Pojištění zavazadel

V rámci pojištění zavazadel jsou pojištěny věci ve vlastnictví osob přepravovaných v pojišťovaném vozidle a dále také mazlíčky přepravovaných osob - konkrétně psa a kočku pro případ jejich zranění při havárii vozidla.

Zavazadla mohou být uložena:
o uvnitř vozidla,
o ve střešním boxu,
o na nosiči určeném pro přepravu jízdních kol (pojištěna jsou v tomto případě jízdní kola - vyjma rizika odcizení).

Škodu bude hrazena v případě, že došlo k poškození, zničení nebo odcizení věcí z následujících příčin:
o havárie,
o živelná událost,
o odcizení (nevztahuje se na odcizení jízdních kol z nosiče).

Aby mohlo být plněno z pojištění odcizení, věci je nutné uložit ve vozidle tak, aby zvenčí nebyly viditelné nebo patrné,
a dále je nutné jejich odcizení nahlásit Policii.

Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti.

Limit plnění
25 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč

Pojištění úrazu a poúrazová asistence

Smyslem tohoto pojištění je eliminace finančních důsledků úrazu v pojištěném vozidle.

Pojištění se sjednává pro případ:
o úrazu, který zanechal trvalý následek,
o úrazu, který způsobil smrt,
o potřeby pomoci po úrazu v rozsahu poúrazové asistence

Varianty pojištění
Pojištění je možné sjednat ve dvou variantách
o pojištění pouze řidiče pojištěného vozidla,
o pojištění všech osob přepravovaných ve vozidle.

Pojistné nebezpečí Limit plnění
Trvalé následky úrazu 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Smrt následkem úrazu

Asistenční služby

Produkt Auto & pohoda nabízí několik druhů asistenčních služeb. Automatickou a bezplatnou součástí vybraných druhů pojištění jsou následující asistenční služby:

Druh vozidla / sjednané pojištění POV nebo HAV Pojištění úrazu
Vozidla s hmotností do 3,5 t UNIQA asistence Poúrazová asistence
Vozidla s hmotností nad 3,5 t UNIQA asistence Transport Poúrazová asistence

Za příplatek si můžete dokoupit asistenční služby s širším krytím:

Druh vozidla / sjednané pojištění POV nebo HAV
Vozidla s hmotností do 3,5 t UNIQA asistence PLUS

Asistenční služby pro vozidla do 3,5 t

UNIQA asistence
Asistenční služby UNIQA asistence (základní asistenční služby) jsou automatickou součástí povinného ručení a havarijního pojištění vozidel do 3,5 t.

UNIQA asistence zahrnuje:
o technickou asistenci,
o právní asistenci,
o pojištění pneumati

UNIQA asistence PLUS
V případě klientova zájmu je možné za příplatek sjednat rozšířené asistenční služby UNIQA asistence PLUS , které mají u vybraných položek technické a právní asistence navýšené limity pojistného plnění.

UNIQA asistence PLUS a SafeLine
Spolu s rozšířenými asistenčnímu službami UNIQA asistence PLUS je možné za příplatek sjednat pojištění SafeLine, jehož obsahem je zajištění aktivní asistence pomocí telematické jednotky. Pojistným nebezpečím je nepojízdnost vozidla či jiné okolnosti znemožňující jeho běžné užívání. SafeLine poskytuje motoristům okamžitou pomoc v případě havárie. Nárazové čidlo automaticky hlásí asistenční centrále nehodu vozu včetně jeho polohy. Operátor asistenční centrály volá řidiče, aby mohl vyslat adekvátní pomoc. Nezdaří-li se kontakt, operátor k havarovanému vozu okamžitě posílá záchranáře. Dále telematická jednotka slouží k monitorování pohybu vozidla a jeho lokalizaci v případě odcizení a k vedení elektronické knihy jízd. Pomocí tlačítka B-Call je možné odeslat pro požadavek na zpětné zavolání poskytovatelem asistenčních služeb. Při sjednání pojištění SafeLine se výše pojistného za povinné ručení a havarijního pojištění upraví podle očekávaného ročního nájezdu km dle dále uvedené tabulky. Případná sleva či přirážka zohledňující nájezd km je stanovena vždy na jeden pojistný rok.

Roční nájezd Vliv na pojistné
do 5 000 km sleva 15 %
5 001 až 8 000 km sleva 10 %
8 001 až 12 000 km sleva 5 %
12 001 až 16 000 km bez slevy nebo přirážky
16 001 až 20 000 km přirážka 10 %
20 001 až 30 000 km přirážka 20 %
30 001 až 40 000 km přirážka 35 %
40 001 až 50 000 km přirážka 50 %
50 001 a více km přirážka 100 %

Limity asistenčních služeb:

TECHNICKÁ ASISTENCE PRO VOZIDLA DO 3,5 t UNIQA asistence UNIQA asistence PLUS
ČR + SR Zahraničí ČR + SR Zahraničí
PORUCHA, POKUS O ODCIZENÍ
Oprava vozidla na místě nebo 1 800 Kč 150 EUR 1 800 Kč 150 EUR
Odtah vozidla nebo 50 km / bez
limitu jako
dárek k POV
nejbližší
servis
50 km / bez
limitu jako
dárek k POV
nejbližší
servis
Úschova vozidla ORG ORG ORG ORG
Pokud opravu vozidla nelze provést v nejbližším servisu týž den
Ubytování posádky (počet nocí x limit osoba/noc)
nebo
ORG 2 x 75 EUR 7 x 2 700 Kč 7 x 110 EUR
Náhradní vozidlo (doba/přistavení a odstavení
vozidla) nebo
ORG 48 hod. / ne 7 dní / ano 7 dní / ano
Doprava posádky - taxi, vlak 2. třídy, autobus nebo 2 000 Kč bez limitu 2 000 Kč bez limitu
Doprava posádky - letadlo (ekonomická třída) 400 EUR 400 EUR
Taxi ORG 30 EUR 4 000 Kč 160 EUR
Pokud bylo vozidlo odtaženo do servisu mimo místo bydliště pojištěného
Doprava řidiče pro opravné vozidlo (oprava nad 24
hod.) nebo
bez limitu bez limitu
Následný odtah ze servisu (oprava nad 7 dní) 750 EUR bez limitu bez limitu
Pokud náhradní díly nejsou dostupné v místě opravy v zahraničí
Obstarání a doručení náhradních dílů ORG ORG
ODCIZENÍ VOZIDLA
Ubytování posádky (počet nocí x limit osoba/noc)
nebo
1 x 2 000 Kč 2 x 75 EUR 1 x 2 000 Kč 2 x 75 EUR
Náhradní vozidlo (doba/přistavení a odstavení
vozidla) nebo
24 hod. / ne 48 hod. / ne 24 hod. / ne 48 hod. / ne
Doprava posádky - vlak 2. třídy, autobus bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ KLÍČŮ OD VOZIDLA
Otevření vozidla nebo Odtah nebo Doručení
náhradních klíčů
1 200 Kč 50 EUR 1 200 Kč 50 EUR
DEFEKT PNEUMATIKY
Oprava na místě nebo Výměna za rezervu nebo Odtah 3 000 Kč 120 EUR 3 000 Kč 120 EUR
VYČERPÁNÍ NEBO ZÁMĚNA PALIVA
Dovoz paliva nebo Odtah do servisu 1 200 Kč 50 EUR 1 200 Kč 50 EUR
Proplacení paliva (max. 5 litrů) 1 x ročně 1 x ročně
VYBITÁ BATERIE
Nastartování na místě nebo Odtah do servisu 3 000 Kč 120 EUR 3 000 Kč 120 EUR
ZAMRZNUTÍ MOTORU
Odtah vozidla do servisu ORG ORG ORG ORG
DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Objednání na STK, objednání na výměnu pneumatik ORG ORG
Poskytnutí zajištěné hotovosti na úhradu opravy
v zahraničí
2 000 EUR 2 000 EUR
Telefonické turistické informace bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

ORG - službu pojišťovna pouze zorganizuje, náklady nese pojištěný

Pojistné podmínky: