222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB havarijní pojištění

Moderní pojištění NAŠE AUTO zajišťuje komplexní pojistnou ochranu Vašeho vozidla, ale i těch kteří jej užívají. Pojištěním NAŠE AUTO lze sjednat havarijní pojištění motorového vozidla s celkovou hmotností do 3.500 kg, ale i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), a tato pojištění je navíc kdykoli možné kombinovat s celou řadou doplňkových pojištění, např. pojištění okenních skel vozidla, úrazové pojištěné osob ve vozidle, pojištění asistenčních služeb apod.

Varianty havarijního pojištění

Havarijní pojištění lze sjednat ve třech variantách:

Standard
Dominant Premiant **
střet, pád, náraz střet, pád, náraz střet, pád, náraz
požár, výbuch, blesk požár, výbuch, blesk požár, výbuch, blesk
vichřice, krupobití, povodeň, záplava vichřice, krupobití, povodeň, záplava vichřice, krupobití, povodeň, záplava
pád jakýchkoliv věcí pád jakýchkoliv věcí pád jakýchkoliv věcí
zásah cizí osoby zásah cizí osoby zásah cizí osoby
doplněk do all risk *) doplněk do all risk *) doplněk do all risk *)
asistenční služby odcizení vozidla a jeho výbavy odcizení vozidla a jeho výbavy
GAP – pojištění rozdílu mezi pojistnou částkou vozidla a jeho obvyklou cenou
asistenční služby asistenční služby

* Jakékoliv poškození nebo zničení vozidla mimo výluk uvedených ve VPP KPV Část C.

** POZOR - varianta Premiant lze sjednat pouze pro vozidla v max. stáří 2 roky. Tedy rok počátku pojištění mínus

rok uvedení vozidla do provozu se maximálně rovná 2. Pojištění se nevztahuje na vozidla autopůjčoven, taxislužby či

přepravující osoby za úplatu, na vozidla závodní a přepravující náklad za úplatu.

Územní platnost:

 • pojištění je platné na území Evropy a Turecka.

V ceně havarijního pojištění:

 • garantovaná platnost po celé Evropě;
 • all riskové pojištění proti extrémním rizikům (varianta DOMINANT);
 • široký rozsah asistenčních služeb 24 hodin denně.

Slevy

Havarijní pojištění pracuje každoročně s bonusy a malusy, tudíž zohledňuje řidiče z hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez zaviněné nehody získáváte 5% bonus až do výše 50 %.

Slevu 5 % lze též čerpat za věrnost ČSOB Pojišťovně v ostatních druzích pojištění či za kombinaci s povinným ručením a 3 % za případnou roční splatnost pojistného.

Samoprohlídka

Po sjednání pojištění je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie můžete nahrát do sekce "Klientská zóna" nebo zaslat na email: info@top-pojisteni.cz. V případě zaslání e-mailem uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy.

K havarijnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění okenních skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
7.000 Kč 1.050 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
12.500 Kč 1.875 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození jakéhokoliv z okenních skel vozidla jakoukoliv nahodilou událostí. Pojištění se nevztahuje na panoramatickou střechu vozidla a střešní okna.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg a osobní vozidla na elektrický pohon.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10%.  V případě újmy nastalé během prvních 3 měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výší 50 %. Spoluúčast 50 % pojistitel neuplatní v případě, že doplňkové pojištění skla vozidla bylo sjednáno:
  • pokud je pojištění skel sjednáno současně s Pojištěním typu Kasko a byla pořízena fotodokumentace vozidla.
  • jako bezprostředně navazující na předchozí pojištění skla téhož vozidla se shodným nebo vyšším limitem pojistného plnění u pojistitele.
  • s datem počátku pojištění předcházejícím nebo nejpozději shodným s datem prvního uvedení vozidla do provozu.
 • V případě souhlasu oprávněné osoby s provedením opravy poškozeného okenního skla smluvním servisem doporučeným pojistitelem, nebude spoluúčast uvedená v pojistné smlouvě za pojistnou událost nastalou po třech měsících od počástku pojištění pojistitelem uplatněna.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Popis krytí Počet sedadel ve vozidle
Pojištěné riziko Pojistná částka do 5 sedadel 6-9 sedadel

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

200.000 Kč

200.000 Kč

200 Kč

420 Kč 672 Kč
smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

400.000 Kč

400.000 Kč

400 Kč

840 Kč 1.344 Kč
smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

600.000 Kč

600.000 Kč

600 Kč

1.260 Kč 2.046 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, pro případ smrti způsobené úrazem a pro případ léčení úrazu (denní odškodné), a to v případě, vznikne-li pojistná událost jako přímý následek střetu, pádu, nárazu, požáru, výbuchu vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, nebo pádu jakýchkoliv předmětů na pojištěné vozidlo.
 • Pojištění se nevztahuje na nastupování a vystupování přepravovaných osob z vozidla.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg, osobní automobily na elektrický pohon, obytné automobily do 8.000 kg, tahače návěsů, nákladní automobily a pojízdné pracovní stroje se státní poznávací značkou s max. počtem sedadel 9, včetně sedadla řidiče.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Limit pojistného plnění Roční pojistné
10.000 Kč 444 Kč
20.000 Kč 888 Kč
 • Pojištění se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě na sobě nebo u sebe nebo je dopravují na místě určeném pro přepravu zavazadel.
 • Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného vozidla, jsou-li tyto věci ve spojení s účelem cesty.
 • Pojištění se nevztahuje na věci, které jsou vedeny v účetnictví jejich vlastníka jako zásoby nebo jsou přepravovány za úhradu.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla osobní a užitková do 3.500 kg, osobní vozidla na elektrický pohon a obytné automobily do 8.000 kg.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Asistenční služby:

Technická asistence se poskytuje ZDARMA v případě havárie nebo poruchy vozidla do limitů uvedených níže, administrativně právní asistence se poskytuje kdykoliv pojištěný tuto pomoc potřebuje.

Asistenční služba ČSOB Pojišťovna Asistence:  +420 222 803 442 (Nonstop v českém jazyce) Operátor Vám doporučí další postup pří řešení nouzové situace, zorganizuje služby, na které má pojištěný nárok dle rozsahu pojištění (a které jsou na účet asistenční společnosti), případně zorganizuje další služby, které pojištěný požaduje, ale které si již platí sám.

Technická asistence pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a pro vozidla na elektrický pohon.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 2.000 Kč 80 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 2.000 Kč 80 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla ORG 3 dny
a odtah do místa bydliště ORG ORG
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
Hotel (počet nocí max.): 2 noci = 2 x 1.500 Kč 2 noci = 2 x 65 EUR
nebo: automobil 24 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Odemčení a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 30 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ORG ORG
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva ORG ORG
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ORG
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ORG
Odtah vozidla do vlasti ORG
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel ORG
Úhrada sešrotování ORG
Náhradní díly
Nákup ORG
Odeslání náhradních dílů ORG
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha: 500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO – služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG – službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Při současném sjednání povinného ručení a pojištění typu kasko (havarijní pojištění all risk) se výše uvedené limity dvojnásobí.

Nadstandardní asistenční služba

Asistenční služba pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a pro vozidla na elektrický pohon lze sjednat ve 2 variantách: Nadstanard a Bezlimitu

Nadstandard
Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 5.000 Kč 300 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 5.000 Kč 300 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla 5 dnů 5 dnů
a odtah do místa bydliště ORG ORG
 Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
 Hotel (počet nocí max.): 3 noci = 3 x 2.200 Kč 3 noci = 3 x 80 EUR
nebo: automobil 48 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Otevření a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 50 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ANO 50 EUR
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva 1.000 Kč 50 EUR
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče - ANO
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla - ANO
Odtah vozidla do vlasti - 400 EUR
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel - ANO
Úhrada sešrotování - 400 EUR
Náhradní díly
Nákup - ORG
Odeslání náhradních dílů - ANO
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu - záloha: - 1.500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO - služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG - službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Výše uvedené limity se přičítají k limitům standardní technické asistence, která je poskytována zdarma.

Roční pojistné 272 Kč

Bez limitu
Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická nebo elektronická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení vozidla, defekt pneumatiky, ztráta klíčů od vozidla, záměna, zamrznutí nebo spotřebování paliva, vybití baterie, chyba řidiče
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě ANO - bez limitu ANO - bez limitu
nebo: odtah do nejbližší opravny ANO - bez limitu ANO - bez limitu
nebo: úschova nepojízdného vozidla 6 dnů 6 dnů
nebo: ODTAH na místo určené klientem směrem k místu bydliště (pokud nelze vozidlo zprovoznit do 24 hod) ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8 h)
Hotel (počet nocí max.): 6 nocí = 6 x 2.200 Kč 6 nocí = 6 x 100 EUR
nebo: HROMADNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK (pokud budecesta delší než 8 hod tak letadlo v ekonomické třídě) ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu apod.) ORG 100 EUR
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Odtah vozidla do vlasti ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel - ANO
Úhrada sešrotování - 400 EUR
Náhradní díly
Nákup - ORG
Odeslání náhradních dílů - ANO
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu - záloha: - ANO - bez limitu oproti záruce
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO - služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG - službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Výše uvedené limity se přičítají k limitům standardní technické asistence, která je poskytována zdarma

Roční pojistné 1.396 Kč

Pojistné podmínky: