222 100 200 Zavoláme vám zpět

Změna pojišťovny – povinné ručení

Proč se vůbec zabývat výpovědí pojistné smlouvy a změnou pojišťovny?

Pojišťovny na našem trhu nabízejí nespočetné množství variant pojištění. Rozdíl mezi naprosto shodným pojištěním u dvou různých produktů může být v řádech stokorun ročně. Va naší kalkulačce povinného ručení známe případy, kdy rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším pojištěním téhož vozidla byl až 8 000 Kč ročně!

Co mohu získat a co mohu ztratit změnou pojištění?

Ztratit můžete maximálně pár minut svého času. Změnou pojišťovny nepřicházíte o své bonusy, změna pojištění je bezplatná. Získat můžete lepší pojištění za  výhodnější cenu. Jsme připraveni pro vás neustále vyhledávat nejvýhodnější pojištění na trhu podle vašich představ. Srovnání nechte na nás, ušetřené peníze si užijte podle svého!

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu písemně vypovědět. Smlouvu však nemůžete vypovědět kdykoliv ze dne na den. Výpovědi smlouvy se řídí příslušnými zákony (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999). Připravili jsme pro vás několik variant nejběžnějších způsobů výpovědi  pojištění, včetně popisu a vzoru výpovědi.

Smlouvu vždy vypovězte písemně a předejte na přepážce patřičné pojišťovny nebo zašlete doporučeně poštou. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem.

Doporučujeme vám, výpověď (a v podstatě jakoukoliv komunikaci s pojišťovnou) předložit ve dvou vyhotoveních a kopii si nechat (v případě předání na přepážce) potvrdit. Pojišťovna vás bude s největší pravděpodobností  žádat o vrácení platné zelené karty (neplatí samozřejmě pro ukončení pojištění ke konci pojistného období).

Vzory výpovědí a návaznost na právní normu

1. Výpověď ke konci pojistného období

Běžný, asi nejčastější způsob ukončení pojistné smlouvy.

Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě nebo na zelené kartě. V případě nejasností se obraťte na svou pojišťovnu nebo přímo na nás.

Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2807

„Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.“

Vzor výpovědi ke stažení

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) a nejste s ním spokojení, můžete smlouvu vypovědět. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na Vaši adresu.

Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení Vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

„Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy.“

Vzor výpovědi ke stažení

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události.

Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na Vaši adresu.

Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení Vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

„Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s  měsíční  výpovědní  dobou do tří měsíců ode dne oznámení  vzniku  pojistné události.“

Vzor výpovědi ke stažení

4.  Výpověď dohodou

Pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny.

Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je vhodné uvést důvod výpovědi. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu výhodnější nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat Vaši nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání pojistné smlouvy, apod.

Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na Vaši adresu.

Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst. 1g)

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 21

,,Pojištění podle těchto zákonů zaniká dohodou.“

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2802

„K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.“

Vzor výpovědi ke stažení

5. Změna vlastníka, prodej vozidla

Jeden z nejčastějších důvodů změny pojištění. Pojištění končí ke dni oznámení výpovědi.

V případe prodeje vozidla (změny vlastníka) doporučujeme oznámit pojišťovně tuto skutečnost ihned. Pojišťovna předepisuje pojistné podle zákona, nikoliv k datu prodeje vozidla, ale k datu nahlášení změny vlastníka. Pokud nahlásíte tedy prodej vozidla např. měsíc po jeho prodeji, pojišťovna vám bude za tento měsíc účtovat pojistné.

Běžnou praxí některých pojišťoven je nutnost dokladovat změnu vlastníka buď kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu. Tato povinnost však není uvedená v zákoně a pojišťovna tak nemůže ukončení pojištění podmiňovat dodáním dalších dokumentů. Podle zákona stačí oznámení této skutečnosti ve výpovědi. Přesto doporučujeme pro jednodušší a bezproblémové vyřízení výpovědi kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu k výpovědi přiložit.

Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na Vaši adresu. Běžnou praxí některých pojišťoven je nutnost vrácení platné Zelené karty.

Smlouva je ukončena ke dni oznámení změny vlastníka.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst. 1a)

,,Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla.“

Vzor výpovědi ke stažení

6. Vyřazení vozidla z evidence vozidel

Poměrně častý důvod ukončení pojistné smlouvy známý jako tzv.  uložení značek do depozita. Nejčastěji se týká tzv. sezonních vozidel. Vypovědět  pojistnou smlouvu z tohoto důvodu však můžete u jakéhokoliv vozidla a kdykoliv. Stačí na dopravním inspektorátu odhlásit Vaše vozidlo (byť na jeden den). Pojišťovně pak zašlete výpověď s kopií velkého technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána.

Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo formou poštovní poukázky (složenky) na Vaši adresu.

Smlouva je ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst. 1c

,,Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel.“

Vzor výpovědi ke stažení

7. Změna pojistného

Pojišťovna vám zaslala nový předpis na další pojistné období, kde došlo ke změně výše pojistného?

Pokud nejste spokojeni s novou výší pojistného, můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Navíc je pojišťovna povinna Vás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období.

Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2791

(1) Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

(2) Není-li návrh  přijat nebo nově  určené  pojistné  zaplaceno  v ujednané době, jinak do jednoho  měsíce  ode dne doručení  návrhu, má  pojistitel  právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel nemá, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně uplynula doba podle odstavce 1, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

Vzor výpovědi ke stažení

8. Nezaplacení pojistného

Nedoporučujeme spoléhat na tento způsob ukončení pojistné smlouvy. Nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. Pojišťovna vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného.  Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné za Vaši smlouvu. Pojišťovna dále může vymáhat i poplatky spojené s vymáhání dlužného pojistného, případně úroky z prodlení za dlužné období.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb. § 12 odst.1 e)

Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno.