Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

UNIQA cestovní pojištění

Koronavirus - aktuální informace pro klienty

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty do 365 dnů;
 • pro cesty do Evropy*, i pro cesty do celého světa;
 • pro turistické a pracovní cesty;
 • pro zimní, organizované a nebezpečné sporty;
 • pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+
 • i pro pojištění do ČR.

Pojištění nelze sjednat:

 • pro extrémní sporty.

Cestovní pojištění UNIQA a COVID-19

Léčebné výlohy v souvislosti s COVID 19 bezpečná země dle MZV ANO
země s vysokým rizikem nákazy, nebo kam MZV nebo Světová organizace nedoporučuje cestovat NE
Úhrada nákladů na ubytování a stravu v důsledku nařízené karantény v zahraniční zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19)* ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE
Úhrada nákladů na zpáteční cestu v důsledku nařízené karantény v zahraničí v důsledku potvrzeného onemocnění COVID 19 ANO
v důsledku nepotvrzeného onemocnění COVID 19 NE
Storno cesty (připojištění) zdravotní (potvrzené onemocnění COVID 19) ANO
preventivní (nepotvrzené onemocnění COVID 19) NE

Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění nad rámec sjednaného rozsahu pojištění dle uvedeného rozsahu pojistného plnění v případě umístění pojištěného do povinné karantény/izolace z důvodu jejího pozitivního testu na onemocnění COVID-19 v zahraničí, a to i zemích, které Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo jiný orgán státní správy označilo na svých internetových stránkách jako rizikové z důvodu nebezpečí nákazy COVID-19. Pojistitel v případě pozitivního výsledku testu pojištěného na onemocnění COVID-19 v zahraničí a následného povinného umístění do karantény/izolace hradí náklady na ubytování až do výše 2.500 Kč za jednoho pojištěného a jeden den, v souhrnné výši však maximálně do 30.000 Kč za všechny dny, které pojištěný strávil v povinné karanténě/izolaci.

Sleva za rodinu

Rodina = rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do dovršení věku 18 let, které mají společné bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 4 děti). Maximálně může být pojištěno 6 osob.

Limity pojistného plnění 9 balíčků

Rozsah pojištění (v Kč)
UNI1 UNI2 UNI3 UNI4 UNI5
Pojištění léčebných výloh
4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
akutní zubní ošetření 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pojištění asistenčních služeb
4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
náklady na repatriaci 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
repatriace tělesných ostatků 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
náklady na vyslání opatrovníka 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
předčasný návrat z cesty 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
náklady na vyslání náhradního pracovníka 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
právní pomoc v zahraničí 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
ztráta cestovních dokladů 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
pojištění zachraňovacích nákladů 1.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
odškodnění v případě únosu 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
zprostředkování fin. pomoci 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
zpoždění zavazadel ne 5.000 5.000 5.000 5.000
zpoždění letu o více než 6 hodin max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000
Úrazové pojištění ne ano ne ne ano
smrt následkem úrazu ne 150.000 ne ne 150.000
trvalé následky úrazu ne 300.000 ne ne 300.000
nemocniční odškodné /den ne 300 ne ne 300
Pojištění zavazadel ne ne ne 15.000;
max. 5.000 / ks
ne
Pojištění odpovědnosti
za újmu na zdraví a věci
ne ne 2.000.000 ne 2.000.000
Rekreační sporty ano ano ano ano ano
Zimní sporty ne ne ne ne ne
Rizikové sporty
ne ne ne ne ne
Pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+ lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Rozsah pojištění UNI6 UNI7 UNI8 UNI9
Pojištění léčebných výloh
5.000.000 5.000.000 8.000.000 40.000.000
akutní zubní ošetření 5.000.000 5.000.000 8.000.000 40.000.000
Pojištění asistenčních služeb
5.000.000 5.000.000 8.000.000 40.000.000
náklady na repatriaci 5.000.000 5.000.000 8.000.000 40.000.000
repatriace tělesných ostatků 5.000.000 5.000.000 8.000.000 40.000.000
náklady na vyslání opatrovníka 100.000 100.000 150.000 200.000
předčasný návrat z cesty 100.000 100.000 150.000 200.000
náklady na vyslání náhradního pracovníka 100.000 100.000 150.000 100.000
právní pomoc v zahraničí 100.000 100.000 150.000 200.000
ztráta cestovních dokladů 100.000 100.000 150.000 200.000
pojištění zachraňovacích nákladů 1.800.000 1.800.000 2.500.000 7.500.000
odškodnění v případě únosu 100.000 100.000 150.000 200.000
zprostředkování fin. pomoci 100.000 100.000 150.000 200.000
zpoždění zavazadel 5.000 5.000 5.000 5.000
zpoždění letu o více než 6 hodin max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000
Úrazové pojištění ano ne ano ano
smrt následkem úrazu 150.000 ne 200.000 300.000
trvalé následky úrazu 300.000 ne 400.000 600.000
nemocniční odškodné /den 300 ne 400 600
Pojištění zavazadel 15.000;
max. 5.000 / ks
15.000;
max. 5.000 / ks
25.000;
max. 10.000 / ks
50.000;
max. 20.000 / ks
Pojištění odpovědnosti
za újmu na zdraví a věci
ne 2.000.000 4.000.000 15.000.000
Rekreační sporty ano ano ano ano
Zimní sporty ne ne ne ne
Rizikové sporty ne ne ne ne
Pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+ lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit

*Evropa = Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Připojištění storno cesty

V případě pojištění storna jsou produkty označeny názvem doplněným o písmeno „S“, například UNIS nebo UNIS+. Zájezd lze pojistit nejpozději den po úhradě posledního doplatku.

Pojistné plnění vás ochrání v případech, např. kdy:

 • vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému za předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého
  onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojištěného vylučuje nastoupení cesty;
 • úmrtí pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému;
 • zdravotních komplikací v důsledku těhotenství pojištěné osoby do 26. týdne těhotenství včetně, a to za předpokladu, že vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře;
 • podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení) či trestným činem třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit
  pojištěnou cestu;
 • podání žaloby o rozvod manželství na příslušném soudu před společnou cestou pojištěných partnerů, pokud k uvedenému došlo do 60-ti dnů před nástupem na pojištěnou cestu;
 • doručení neočekávaného soudního předvolání pojištěnému, pokud není rezervovaná cesta soudem uznána jako důvod pro odložení předvolání;
 • vážného onemocnění, nebo úrazu psa, kočky, koně ve vlastnictví pojištěného, pokud si to vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště;
 • přírodní katastrofy (požár, povodeň, vichřice) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek. Pod pojmem ,,cílové místo pobytu se rozumí město nebo letovisko uvedené na cestovní smlouvě či závazné objednávce služby pojištěného.
 • nezaviněné dopravní nehody soukromého či veřejného dopravního prostředku v den odjezdu, kvůli které pojištěný nemohl nastoupit plánovanou cestu. Pokud pojištěný nastoupí na cestu pouze později, tak nárok na pojistné plnění dle tohoto odstavce nevzniká.
Připojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
Spoluúčast 20 %
Maximální limit  100.000 Kč / osoba (maximálně 300.000 Kč / smlouva)

Definice sportů:

Rekreační sporty (vždy automaticky pojištěny)

aerobic, airsoft, aquaerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, bowling, bublík, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, dračí lodě (dragboat), duatlon, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders, jachting, jízda na koni (velbloudu, slonu), jóga a cvičení pro zdraví, kanoistika na divoké vodě 1. a 2. stupeň obtížnosti, kickbox – aerobic, kiteboarding, kitesurfing, koloběh, kolová, kriket, kulečník, kulturistika, kuželky, lakros, lanové překážky do 1,5 m s proškoleným personálem, lukostřelba, metaná, moderní gymnastika, nohejbal, orientační běh, petanque, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, radiový orientační běh, rafting 1. a 2. stupeň obtížnosti, rybolov ze člunu, sálová kopaná, showdown, silniční běh, skiatlon, softbal, spinning, sportovní rybaření, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní společenské hry, stolní tenis, streetball, surfing, synchronizované plavání, šachy, šerm sportovní (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchoukball, treking, veslování, Via Ferrata A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, vyhlídkový let malým letadlem, výlet do pouště, výlet lodí po moři, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní a vysokohorská turistika do 3.000 m n.m., windsurfing, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Jsou zahrnuty v základním pojištění. Do rekreačních sportů náleží všechny sportovní činnosti nezařazené do nebezpečných, zimních nebo nepojistitelných sportů. Dále do rekreačních sportů náleží krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, které si pojištěný zakoupil přímo na pláži od místního poskytovatele služeb tj. např. jízda na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem apod.).

Zimní sporty (pojistitelné s přirážkou)

běh na lyžích po vyznačených trasách, boby na vyznačených trasách, bruslení, jízda na skibobech, jízda na sněžném skútru, jízda na sportovních saních, krasobruslení, lední hokej, lyžování po vyznačených trasách, rychlobruslení, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených trasách, sněžnice, snowbike a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

V případě pojištění zimních sportů jsou produkty označeny názvem doplněným o písmeno „+“, například Top1+ nebo Top1S+.

Nebezpečné (rizikové) sporty – (pojistitelné s přirážkou)

akrobacie a skoky na lyžích, akrobatický tanec, americký fotbal, bojové a kontaktní sporty, freestyle, in-line bruslení, kanoistika na divoké vodě od 3. stupně obtížnosti, kayakrafting, létání balónem, lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker), lov ryb harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, motoristické a letecké sporty všech druhů, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, mountainboarding, paragliding, parasailing, parašutismus, plachtění a létání všech druhů, přístrojové potápění, rafting od 3. stupně obtížnosti a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, sea kayaking, skateboarding, slaňování (abseiling), speleologie, tandemový seskok, veřejně organizované sportovní soutěže, Via Ferrata B-D, vysokohorská turistika od 3.000 m n. m. do 5.000 m n. m., zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, závěsné létání, dále profesionálně provozovaný jakýkoliv druh sportu a jiné obdobně nebezpečné sporty.

V případě pojištění nebezpečných sportů jsou produkty označeny názvem doplněným o písmeno „N“, například Top1N nebo Top1NS.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění)

alpinismus, base jumping, bouldering, canyoning, dragster, freediving, freeride, horolezectví, jeskynní potápění, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, potápění pod ledem, potápění se žraloky, skoky a lety na lyžích, skoky na laně, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Pojištění asistenčních služeb

Asistenční služba poskytuje nepřetržitou pomoc 24 hodin denně v případě tísňové situace. O asistenční služby je možné požádat odkudkoliv telefonicky. Vždy je možná komunikace v českém jazyce.

Více informací - UNIQA asistenční služby

Kdy zavolat asistenční službu?

 • při hospitalizaci, vážném úrazu nebo vážném onemocnění;
 • k zajištění převozu, přeložení do místa bydliště nebo repatriace tělesných ostatků;
 • k zajištění úhrady nákladů na opatrovníka.

Při onemocnění nebo úrazu, kdy postižený resp. zraněný může podle své úvahy a podle závažnosti postupovat v rámci svých finančních a organizačních možností, se vzniklé náklady likvidují po návratu do ČR ve smyslu VPP přes pojišťovnu. Asistenční služby je možné plnit pouze se souhlasem asistenční centrály.

Pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+

Pojistné podmínky: