841 41 41 41

Uniqa cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

 • pro Evropu*, tak pro celý svět
 • na turistickou cestu a pracovní cestu
 • na zimní, organizované a nebezpečné sporty

Pojištění nelze sjednat:

Základní limity pojistného plnění (pojistné limity jsou uvedeny v Kč):

Pojištění krátkodobých cest Název produktu
Destinace Evropa/Svět
Limity pojistného plnění v Kč L5I K5 K7 K10 KS
Pojištění léčebných výloh (max. plnění)
5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
Pojištění asistenčních služeb (max. plnění)
5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
náklady na repatriaci 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
repatriace tělesných ostatků 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
náklady na vyslání opatrovníka 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
předčasný návrat z cesty 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
zmeškání doprav. prostředku 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
právní pomoc v zahraničí 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
ztráta cestovních dokladů 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
odškodnění v případě únosu 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
zprostředkování fin. pomoci 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
zpoždění zavazadel 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
zpoždění letu 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu 150.000 150.000 300.000 300.000 150.000
trvalé následky úrazu 300.000 300.000 600.000 600.000 300.000
nemocniční odškodné /den 300 300 600 600 300
Pojištění zavazadel NE 15.000 (5.000/ks) 25.000 (5.000/ks) 40.000 (20.000/ks) 15.000 (5.000/ks)
Pojištění odpovědnosti
za újmu na zdraví a věci 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000
Rekreační sporty ANO ANO ANO ANO ANO
Zimní sporty NE NE NE NE NE
Rizikové sporty NE NE NE NE ANO
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)
1.500.000 1.500.000 2.100.000 3.000.000 1.500.000
Pojištění krátkodobých cest Název produktu
Destinace Evropa/Svět
Limity pojistného plnění v Kč L5I+ K5+ K7+ K10+ KS+
Pojištění léčebných výloh (max. plnění)
5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
Pojištění asistenčních služeb (max. plnění)
5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
náklady na repatriaci 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
repatriace tělesných ostatků 5.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 5.000.000
náklady na vyslání opatrovníka 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
předčasný návrat z cesty 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
zmeškání doprav. prostředku 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
právní pomoc v zahraničí 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
ztráta cestovních dokladů 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
odškodnění v případě únosu 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
zprostředkování fin. pomoci 100.000 100.000 140.000 200.000 100.000
zpoždění zavazadel 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
zpoždění letu 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu 150.000 150.000 300.000 300.000 150.000
trvalé následky úrazu 300.000 300.000 600.000 600.000 300.000
nemocniční odškodné /den 300 300 600 600 300
Pojištění zavazadel 15.000 (5.000/ks) 15.000 (5.000/ks) 25.000 (5.000/ks) 40.000 (20.000/ks) 15.000 (5.000/ks)
Pojištění odpovědnosti
za újmu na zdraví a věci NE 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000
Rekreační sporty ANO ANO ANO ANO ANO
Zimní sporty ANO ANO ANO ANO ANO
Rizikové sporty NE NE NE NE ANO
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)
1.500.000 1.500.000 2.100.000 3.000.000 1.500.000

*Evropa = Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Lichtenštejnsko,  Litva,  Lotyšsko,  Lucembursko,  Maďarsko,  Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Sleva za rodinu

Rodina = Rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do dovršení věku 18 let, které mají společné bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 4 děti). Maximálně může být pojištěno 6 osob.

Storno zájezdu

Lze připojistit ke všem produktům. Maximální limit pro pojištění storna na jednu pojistnou smlouvu je 300.000 Kč. Maximální limit pro pojištění storna na jednu osobu je 80.000 Kč. Spoluúčast činí 20%. V případě pojištění storna jsou produkty označeny názvem doplněným o písmeno “S”, například L5IS nebo L5I+S. Zájezd lze pojistit nejpozději den po úhradě posledního doplatku. Podrobnější definici pojištění storna naleznete v pojistných podmínkách.

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění léčebných výloh jsou prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v souvislosti s nutně nezbytnou a přiměřenou lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného. Těmito náklady se rozumí:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • pobyt v nemocnici ve standardním lůžkovém pokoji po dobu nezbytně nutnou, který je podložen lékařskou zprávou, tj. léčení, zákroky a operace, které nebylo možné s ohledem na zdravotní stav pojištěného odložit do doby jeho návratu do ČR
 • ošetření zubním lékařem v důsledku úrazu pojištěného nebo první pomoci pojištěnému, hradí se pouze ošetření k utišení bolesti (jednoduchá výplň nebo extrakce)
 • léky předepsané lékařem, přičemž se jako léky nepřipouštějí výživné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostředky používané preventivně, podpůrné nebo návykové a kosmetické přípravky
 • přeprava do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení (též přivolání lékaře k nemocnému), pokud pojištěný není schopen přepravy obvyklým dopravním prostředkem; přeprava od lékaře do nejbližší vhodné specializované nemocnice, vše v rámci nutného a neodkladného lékařského ošetření; přeprava vrtulníkem pouze u úrazových stavů vyžadujících neodkladnou hospitalizaci pojištěného

Pojištění asistenčních služeb

Předmětem pojištění asistenčních služeb jsou následující prokazatelné náklady či služby:

 • náklady na repatriaci pojištěného
 • náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
 • náklady na vyslání opatrovníka
 • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
 • náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku
 • náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
 • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
 • zachraňovací náklady
 • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
 • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
 • náklady vzniklé zpožděním zavazadel
 • náklady vzniklé zpožděním letu

Asistenční služba poskytuje nepřetržitou pomoc 24 hodin denně v případě tísňové situace. O asistenční služby je možné požádat odkudkoliv telefonicky. Vždy je možná komunikace v českém jazyce.

Více informací - Uniqa asistenční služby

Kdy zavolat asistenční službu?

 • při hospitalizaci, vážném úrazu nebo vážném onemocnění
 • k zajištění převozu, přeložení do místa bydliště nebo repatriace tělesných ostatků
 • k zajištění úhrady nákladů na opatrovníka

Při onemocnění nebo úrazu, kdy postižený resp. zraněný může podle své úvahy a podle závažnosti postupovat v rámci svých finančních a organizačních možností, se vzniklé náklady likvidují po návratu do ČR ve smyslu VPP přes pojišťovnu. Asistenční služby je možné plnit pouze se souhlasem asistenční centrály.

Úrazové pojištění

Předmětem úrazového pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu pojištěného, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty. Předmětem pojištění je také hospitalizace pojištěného v zahraničí následkem úrazu nebo nemoci.

Pojištění odpovědnosti

Předmětem pojištění odpovědnosti jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo (součástí není finanční újma třetí osobě).

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění zavazadel jsou věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty - poškození, ztráta, odcizení.

Sporty zahrnuté v základním pojištění

aerobic, airsoft, aquaerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, bowling, bublík, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, dračí lodě (dragboat), duatlon, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders, in-line bruslení, jachting, jízda na koni (velbloudu, slonu), jóga a cvičení pro zdraví, kanoistika na divoké vodě 1. a 2. stupeň obtížnosti, kickbox – aerobic, kiteboarding, kitesurfing, koloběh, kolová, kriket, kulečník, kulturistika, kuželky, lakros, lanové překážky do 1,5 m s proškoleným personálem, lukostřelba, metaná, moderní gymnastika, nohejbal, orientační běh, petanque, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, radiový orientační běh, rafting 1. a 2. stupeň obtížnosti, rybolov ze člunu, sálová kopaná, showdown, silniční běh, skiatlon, softbal, spinning, sportovní rybaření, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní společenské hry, stolní tenis, streetball, surfing, synchronizované plavání, šachy, šerm sportovní (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchoukball, treking, veslování, Via Ferrata A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, vyhlídkový let malým letadlem, výlet do pouště, výlet lodí po moři, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní a vysokohorská turistika do 3.000 m n.m., windsurfing, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo) a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Rekreační sporty

jsou zahrnuty v základním pojištění. Do rekreačních sportů náleží všechny sportovní činnosti nezařazené do nebezpečných, zimních nebo nepojistitelných sportů. Dále do rekreačních sportů náleží krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, které si pojištěný zakoupil přímo na pláži od místního poskytovatele služeb tj. např. jízda na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem apod.).

Zimní sporty – připojištění

běh na lyžích, bruslení, jízda na bobech, krasobruslení, rychlobruslení, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, skibobech a saních.

Nebezpečné sporty (rizikové sporty) – připojištění

akrobacie a skoky na lyžích, alpské lyžování, americký fotbal, BMX freestyle+racing, bojové a kontaktní sporty, kanoistika na divoké vodě od 3. stupně obtížnosti, kayakrafting, létání balónem, lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker), lov ryb harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, motoristické a letecké sporty všech druhů, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, mountainboarding, paragliding, parasailing, parašutismus, plachtění a létání všech druhů, přístrojové potápění, rafting od 3. stupně obtížnosti a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, speleologie, skateboarding, slaňování (abseiling), tandemový seskok, veřejně organizované sportovní soutěže, Via Ferrata B-D, vysokohorská turistika od 3.000 m n.m. do 5.000 m n.m., zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, závěsné létání, dále profesionálně provozovaný jakýkoliv druh sportu a jiné obdobně nebezpečné sporty.

Nelze pojistit:

skoky na laně, canyoning, lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000 m n.m. a horolezectví.

Pojistné podmínky: