222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna: havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody, kdy dojde k poškození vašeho vozidla vlastní vinou, cizím zaviněním, nebo i živelnou událostí. Kromě základního pojištění je také možné zvolit si z řady doplňkových pojištění.

K havarijnímu pojištění IDEÁLHAV od České podnikatelské pojišťovny lze také sjednat povinné ručení a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Rozsah krytí havarijního pojištění

Havarijní pojištění je možné sjednat ve dvou variantách:
Živel Živel
Odcizení Odcizení
Vandalismus Vandalismus
Havárie

Spoluúčast si pak můžete zvolit ze 4 možností:

 • 3 % minimálně 3.000 Kč
 • 5 % minimálně 5.000 Kč
 • 10 % minimálně 10.000 Kč
 • 15 % (minimálně 15.000 Kč

Pojištění obsahuje základní asistenci zdarma – ta se vztahuje na případ dopravní nehody nebo poruchy vozidla a zahrnuje příjezd asistenční služby, vyproštění vozidla, opravu na místě a odtah vozidla.

Havarijní pojištění – doplňková pojištění (platí pouze pro osobní vozidla do 3,5t):

Asistenční služby PLUS (A+)

Rozsah asistenčních služeb PLUS

Asistenční služby je možné využít nejen při nehodě, ale i při poruše vozidla a některé služby i při odcizení Vašeho vozidla. Limity plnění asistence se sčítají s limity základních asistenčních služeb z povinného ručení a havarijního pojištění. V případě potřeby zásahu asistenční služby je nutné volat linku GA 1220, ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 779. Linka funguje 24 hodin denně. Všechny náklady zaplacené bez předchozího souhlasu GA si hradí oprávněná osoba v celém rozsahu sama.

Bližší informace viz.: Rozsah asistenčních služeb

Roční pojistné

Roční pojistné – Pojištění Asistence Plus
Varianta

produktu

Hmotnost vozidla
do 2,8 t do 3,5 t
1 násobek 700 Kč 950 Kč
2 násobek 1.250 Kč 1.750 Kč
CAR+ 1.700 Kč 2.600 Kč

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál.

Asistence CAR MAXI

 • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v ČR i v zahraničí až na 8 dní v případech, kdy vozidlo bude nepojízdné z důvodu havárie, poruchy, defektu nebo vandalismu a neopravitelné do 4 hodin od nahlášení této skutečnosti na Global Assistance – úschova nepojízdného vozidla až na 5 dní – vyzvednutí opravovaného vozidla v zahraničí v limitu do 10 000 Kč; podmínkou poskytnutí náhradního vozidla je prováděný odtah prostřednictvím GA nebo okamžité telefonické oznámení z místa vzniku poruchy na dispečink GA, že vznikla porucha, vozidlo je však pojízdné, tudíž do servisu dojede, ale tam bude nutná oprava a bude třeba náhradní vozidlo
 • Zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v případě odcizení až na 5 dní
 • V případě neopravitelnosti vozidla do 24 hodin odtah vozidla ze zahraničí do vzdálenosti 2 500 km (1 250 km tam a 1 250 km zpátky)
 • Možnost volby autoservisu, kam bude vozidlo odtaženo v rámci ČR na zjištění závady (do vzdálenosti 200 km)
 • Úhrada nebo oprava poškozené pneumatiky (v případě nutnosti úhrady 2 pneumatik) do limitu 4 000 Kč za 1 pneumatiku
 • Asistenční služby platí také k obytnému přívěsu do 2,5 t a k přívěsnému vozíku do 1 t
 • Dovoz vozidla nalezeného po krádeži

Roční pojistné je 1750 Kč (do 2,8t) / 2.900 Kč (do 3,5t)

Pojištění skel vozidla

  Limit pojistného plnění Pojistné
5.000 Kč 750 Kč
8.000 Kč 1.200 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
12.000 Kč 1.800 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
18.000 Kč 2.700 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
25.000 Kč 3.450 Kč
30.000 Kč 4.140 Kč
40.000 Kč 5.520 Kč

Pojištění skel se vztahuje na všechna výhledová skla kromě panoramatických střech a střešních oken a kryje rizika havárie, živelní události, odcizení a vandalismus. Limit pojistného plnění je na jednu pojistnou událost. Z pojistného plnění u PU vzniklých v prvních třech měsících trvání pojištění skel se odečítá spoluúčast ve výši 30 %, u pojistných událostí vzniklých později se odečítá spoluúčast ve výši 500 Kč.

Spoluúčast se neodečítá, pokud byla splněna jedna z následujících podmínek:

 • pojištěné vozidlo bylo v době vzniku PU současně pojištěno v ČPP havarijně,
 • sklo bylo opraveno (nejedná se o výměnu skla),
 • pojištění skel bylo vozidlu sjednáno při jeho koupi, kdy vozidlo bylo koupeno jako nové v oficiální dealerské síti
 • v případě, kdy si klient sjedná POV + skla a dostaví se k dobrovolné vstupní prohlídce skel vozidla na vybraná pracoviště Global Expert, s.r.o. označovaná jako DRIVE IN.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Limit pojistného plnění Roční pojistné za sedadlo
1 násobek 120 Kč
2 násobek 240 Kč
3 násobek 360 Kč
4 násobek 480 Kč

Úrazem se v tomto případě rozumí úraz, který byl způsoben v důsledku nehody nebo havárie vozidla osobám přepravovaným pojištěným vozidlem v prostoru určeném pro přepravu osob. Nelze sjednat pro motorky, tříkolky, čtyřkolky a vozidla, která mají v TP uvedena místa k stání. Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie.

Pojistné nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

 • pro případ smrti způsobené úrazem 100 000 Kč;
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000 Kč;
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 100 Kč;
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100 Kč.

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle (zavazadla), a také zavazadla, která jsou umístěna v uzamčeném střešním boxu, jenž musí být pevně spojen s vozidlem a toto spojení musí být uzamčeno. Střešní box nesmí být, a to ani z části, jakýchkoli textilií nebo jiného nepevného materiálu.

Spoluúčast je ve výši 10 %. Pro pojištění zavazadel si můžete zvolit jeden ze dvou typů pojištění:

 • MAXIZAV - toto pojištění se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živel, odcizení, vandalismus a ztrát
 • MINIZAV - toto pojištění se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živel a ztráta.
Limit pojistného plnění
MINIZAV
MAXIZAV
10.000 Kč 96 Kč 655 Kč
20.000 Kč 192 Kč 1.255 Kč
30.000 Kč 288 Kč 1.855 Kč

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • Úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t. Úhrada nákladů se nevztahuje na jakékoliv jiné provozní náklady vzniklé použitím náhradního vozidla (tzn. pohonné hmoty a jiné provozní kapaliny, mytí, čištění apod.)
 • po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu
 • v případě odcizení vozidla do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policií, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla, je-li nalezeno dříve,
 • v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody,o po dobu opravy vozidla v důsledku vzniku náhlé, nahodilé poruchy vozidla (pouze varianta MAXI)
Limit pojistného plnění
MINI
MAXI
3.000 Kč 345 Kč 450 Kč
5.000 Kč 575 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.150 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 1.725 Kč 2.250 Kč

SERVIS PRO

Pojištění se vztahuje na

 • majetkové škody vzniklé na vozidle v důsledku střetu pojištěného vozidla s jiným vozidlem, jehož řidič nebo provozovatel má povinnost nahradit celou tuto škodu (100% zavinění)
 • zároveň osoba, která má povinnost škodu nahradit a vozidlo, kterým byla škoda způsobena, byly zjištěny a identifikovány a
 • současně dopravní nehoda byla oznámena policii (v případech zákonné povinnosti) nebo byl účastníky sepsán společný záznam o dopravní nehodě
 • a u přepravovaných osob v pojištěném vozidle nedošlo k újmě na zdraví ani k usmrcení

Pojistná nebezpečí

 • služby pojistitele spojené s vyřízením PU z POV viníka
 • oprava škody na vozidle bez ohledu na jeho stáří, je-li opravováno ve smluvním neautorizovaném servisu pojistitele
 • náklady na nájem náhradního vozidla s podmínkou zapůjčení vozidla ve smluvní autopůjčovně ČPP po dobu opravy vozidla (v případě úplné škody na nezbytnou dobu, max. do výplaty pojistného plnění)

Spoluúčast: Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti Územní platnost: ČR + sousední státy do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou.

POJIŠTĚNÍ KLIKA

Pojištění se vztahuje na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře a pádu, pokud současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k újmě na majetku nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného vozidla a řidič pojištěného vozidla má povinnost nahradit způsobenou újmu třetí osobě ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Územní platnost pojištění je Česká republika a území sousedních států do 30 km od českých hranic vzdušnou čarou. Oprava vozidla musí být provedena ve smluvním servisu pojistitele.

Limit plnění Pojistné
10.000 Kč 470 Kč
20.000 Kč 840 Kč

MINIGAP

Pojistným nebezpečím v pojištění MINI GAP je případ vzniku totální škody na pojištěném vozidle, kterou zaviní jiný řidič, z jehož odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla vznikne pojištěnému nárok na náhradu újmy podle zákona č. 168/1999 Sb. Pojištění MINIGAP pomáhá dorovnávat úbytek obvyklé ceny vozidla za dobu pojištění tak, aby si pojištěný z plnění z povinného ručení viníka a z MINIGAPu ze své smlouvy mohl koupit podobné vozidlo.

GAP

Pojištění GAP kryje po dobu čtyř let rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla (= pojistnou částkou v době sjednání pojistné smlouvy) a obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události.

Prohlídka vozidla:

Pro platnost havarijního pojištění je nutné zajistit prohlídku vozidla. Prohlídku vozidla vykonává společnost Global Expert. Kontakty a termíny jsou součástí pojistné smlouvy – pro provedení prohlídky bude včas kontaktováni pracovníkem Global Expert. Povinnost prohlídky se nevztahuje nová vozidla – roky výroby je totožný s rokem počátku pojištění, jedná se o prvního majitele.

Pojistné podmínky: