Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak změnit pojišťovnu – pojištění domácnosti

Na českém trhu je velké množství pojišťoven, které nabízí celou řadu produktů. Rozdíl mezi nimi může být až v řádech stovek korun a platí to samozřejmě i pro pojištění domácnosti. Ať už s pojišťovnou nejste spokojeni nebo jste narazili na výhodnější nabídku, můžete pojištění zrušit a sjednat si nové. Také proto je dobré vyzkoušet si nezávaznou kalkulaci pro porovnání jednotlivých nabídek.

Jak změnit pojišťovnu

Proč změnit pojišťovnu

Důvodů je hned několik a máte na ně zákonné právo. Pokud třeba kontrolujete stav vašeho pojištění, pak mnohdy zjistíte, že vám současný produkt nevyhovuje a buď se s pojišťovnou domluvíte na změnách, nebo se rozhodnete podat výpověď a přejít k někomu jinému. Pravidelná kontrola pojištění vám dokáže skutečně ušetřit nemalé finanční prostředky. Vaše domácnost se vyvíjí, například přibývají nové spotřebiče nebo se zlepšuje zabezpečení.

Smlouvu lze zrušit samozřejmě i v momentě, kdy domácnost přestanete využívat po prodeji nemovitosti a přepisu na nového majitele.

A jaké jsou další důvody:

  • Ohlášení změny ceny nebo podmínek pojištění ze strany pojišťovny
  • Nespokojenost s řešením pojistné události 
  • Před koncem ročního pojistného
  • Krátce po sjednání nového pojištění

Mohu něco změnou pojišťovny ztratit?

Pouze pár minut svého času, protože změna pojištění je bezplatnou záležitostí. Můžete tedy naopak získat - výhodnější pojištění za lepší cenu. Srovnání klidně nechte na nás a útratu ušetřených peněz si užijte pěkně podle svého!

V případě, že jste tedy objevili lepší nabídku, musíte svou stávající smlouvu vypovědět. To samozřejmě nelze ze dne na den, takže jsme pro vás připravili ukázku několika variant nejčastějších způsobů výpovědi smlouvy, včetně instrukcí a vzoru dané výpovědi.

Jak podat výpověď smlouvy

Výpověď smlouvy provádějte vždy písemnou formou. Vybraný vzor si můžete vyplnit a uložit anebo přímo vytisknout.

Výpovědi mějte pokaždé ve dvou vyhotoveních (jednu pro pojišťovnu a kopii pro sebe). Výpověď i její kopii ideálně přineste na přepážku vaší pojišťovny, kde si je necháte potvrdit, popř. výpověď odešlete doporučeně poštou.

Některé pojišťovny nabízí možnost podat výpověď pomoci online formuláře, nebo ji lze často zaslat naskenovanou přes e-mail.

Kdy podat výpověď smlouvy

Možností je hned několik. Pamatujte, že u každé z nich je uvedena potřebná lhůta, která se musí dodržet. Pokud výpověď odesíláte poštou, je rozhodující datum odeslání doporučené zásilky. Pro větší vám přinášíme jednotlivé způsoby podání výpovědi, u kterých naleznete i

Vzory výpovědí a návaznost na právní normu

1. Výpověď ke konci pojistného období

Jedná se o nejčastější způsob ukončení smlouvy. Pojistným obdobím bývá úsek jednoho kalendářního roku od data, které je uvedené na pojistné smlouvě. Pokud smlouvu k tomuto datu písemně neukončíte, je automaticky prodloužena o další rok. Výpověď musí být v tomto případě doručena nejpozději 6 týdnů před konce pojistného období.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2807

"Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období."

Vzor výpovědi ke stažení

2.Záložka Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Nově uzavřenou smlouvu můžete ukončit do 2 měsíců od data jejího uzavření. Smlouva je ukončena do 8 dnů od doručení vaší výpovědi. Přeplatek na pojistce vám pak bude vrácen.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

"Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy."

Vzor výpovědi ke stažení

3. ZáložkaVýpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

V případě pojistné události je možné smlouvu vypovědět do 3 měsíců od jejího vzniku. Smlouva bude ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi a bude vám vrácen přeplatek pojistného.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

"Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s  měsíční  výpovědní  dobou do tří měsíců ode dne oznámení  vzniku  pojistné události."

Vzor výpovědi ke stažení

4. ZáložkaVýpověď dohodou

Pro tento případ potřebujete souhlas pojišťovny. Většinou se jako důvod nepřijímá lepší nabídka od jiné pojišťovny, kterou jste dostali. Akceptuje se spíš nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání smlouvy atd. Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran a opět - je vám vrácen přeplatek pojistného.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2802

"K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti."

Vzor výpovědi ke stažení

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

5. ZáložkaVýpověď z důvodu stěhování/prodeje

V případě, že dojde ke změně majitele domácnosti anebo se stěhujete jinam, dodejte pojišťovně kopii kupní smlouvy/výpověď z nájmu a přidejte svou výpověď pojistné smlouvy. Přeplatek vám pak bude vrácen pojišťovnou.

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. §27

„Změna vlastnictví pojištěného majetku
(1) Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku.
(2) Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému majetku vkladem do katastru nemovitostí, soukromé pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.
(3) Pokud bylo v pojistné smlouvě dohodnuto, že soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, nezaniká změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku, ke kterému došlo v době trvání soukromého pojištění, musí pojistná smlouva současně stanovit, za jakých podmínek soukromé pojištění dále trvá, a upravit způsob přechodu práv a povinností ze soukromého pojištění. Nejsou-li tyto podmínky v pojistné smlouvě stanoveny, změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku soukromé pojištění zaniká.“

Vzor výpovědi ke stažení

6. Výpověď z důvodu navýšení pojistného

V případě, kdy jste obdrželi informace o změně výši pojistného pro další období, můžete svou pojistnou smlouvu vypovědět do 1 měsíce po obdržení oznámení o této změně. Smlouva pak bude ukončena k datu konce pojistného období.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2791

(1) Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

(2) Není-li návrh  přijat nebo nově  určené  pojistné  zaplaceno  v ujednané době, jinak do jednoho  měsíce  ode dne doručení  návrhu, má  pojistitel  právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel nemá, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně uplynula doba podle odstavce 1, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

Vzor výpovědi ke stažení

7.Záložka Nezaplacení pojistného

Rozhodně neplatí, že smlouvu ,,ukončíte" nezaplacením pojistného. Tím byste se naopak mohli ještě dostat do potíží. Pojistnou smlouvu tedy ukončete řádně, písemně a v odpovídající lhůtě.

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb., §20

Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno.