222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak změnit pojišťovnu – pojištění domácnosti

Proč se vůbec zabývat výpovědí pojistné smlouvy a změnou pojišťovny?

Pojišťovny na našem trhu nabízejí nespočetné množství variant pojištění. Rozdíl mezi naprosto shodným pojištěním u dvou různých produktů může být v řádech stokorun ročně. Vyzkoušejte si nezávaznou kalkulaci a porovnejte si ceny pojištění.

Co mohu získat a co mohu ztratit změnou pojištění?

Ztratit můžete maximálně pár minut svého času, změna pojištění je bezplatná. Získat můžete lepší pojištění za výhodnější cenu. Jsme připraveni pro vás neustále vyhledávat nejvýhodnější pojištění na trhu podle vašich představ. Srovnání nechejte na nás, ušetřené peníze si užijte podle svého!
V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu písemně vypovědět. Smlouvu však nemůžete vypovědět kdykoliv ze dne na den. Výpovědi smlouvy se řídí příslušným zákonem (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Připravili jsme pro vás několik variant nejběžnějších způsobů výpovědi pojištění včetně popisu a vzoru výpovědi.

Smlouvu vypovězte písemně a předejte na přepážce patřičné pojišťovny nebo zašlete doporučeně poštou.
Doporučujeme vždy výpověď (a v podstatě jakoukoliv komunikaci s pojišťovnou) předložit ve dvou vyhotoveních a kopii si nechat (v případě předání na přepážce) potvrdit a pečlivě uschovat.

Vzory výpovědí a návaznost na právní normu

1. Výpověď ke konci pojistného období

Běžný, asi nejčastější, způsob ukončení pojistné smlouvy.
Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. V případě nejasností se obraťte na svou pojišťovnu nebo přímo na nás.
Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2807

"Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období."

Vzor výpovědi ke stažení

2.Záložka Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) a nejste s ním spokojeni, můžete smlouvu vypovědět.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu.

Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

"Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy."

Vzor výpovědi ke stažení

3. ZáložkaVýpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu.
Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

"Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s  měsíční  výpovědní  dobou do tří měsíců ode dne oznámení  vzniku  pojistné události."

Vzor výpovědi ke stažení

4. ZáložkaVýpověď dohodou

Pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny.
Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je dobré uvést důvod výpovědi. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání apod. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu.
Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2802

"K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti."

Vzor výpovědi ke stažení

5. ZáložkaZměna v osobě vlastníka nebo spoluvlastníka předmětu pojištění

Pojištění končí ke dni změny vlastníka předmětné domácnosti. Tutio skutečnost je třeba písemně oznámit pojišťovně a požádat o vrácení případného nespotřebovaného pojistného.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. §27
“Změna vlastnictví pojištěného majetku
(1) Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku.
(2) Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému majetku vkladem do katastru nemovitostí, soukromé pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.
(3) Pokud bylo v pojistné smlouvě dohodnuto, že soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, nezaniká změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku, ke kterému došlo v době trvání soukromého pojištění, musí pojistná smlouva současně stanovit, za jakých podmínek soukromé pojištění dále trvá, a upravit způsob přechodu práv a povinností ze soukromého pojištění. Nejsou-li tyto podmínky v pojistné smlouvě stanoveny, změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku soukromé pojištění zaniká.”

Vzor výpovědi ke stažení

6.Záložka Změna pojistného

Pojišťovna vám zaslala nový předpis na další pojistné období, kde došlo ke změně výše pojistného?
Pokud nejste spokojen s novou výší pojistného (očekávali jste nižší pojistné), můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Navíc je pojišťovna povinna vás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období.
Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2791

(1) Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

(2) Není-li návrh  přijat nebo nově  určené  pojistné  zaplaceno  v ujednané době, jinak do jednoho  měsíce  ode dne doručení  návrhu, má  pojistitel  právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou; toto právo však pojistitel nemá, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas s návrhem, nebo kdy marně uplynula doba podle odstavce 1, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.

Vzor výpovědi ke stažení

7.Záložka Nezaplacení pojistného

Nedoporučujeme spoléhat na tento způsob ukončení pojistné smlouvy. Nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. Pojišťovna vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného. Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné za vaši smlouvu. Pojišťovna navíc může vymáhat i poplatky na vymáhání dlužného pojistného, případně úroky z prodlení za dlužné období.

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb., §20

Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno.