Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB povinné ručení

Povinné ručení patří mezi povinná pojištění odpovědnosti, protože chrání zdraví a majetek třetích osob, jimž byla provozem vozidla způsobena újma. Toto pojištění musíte uzavřít pro každé motorové vozidlo, které se ocitne na pozemní komunikaci, a které tím pádem může způsobit dopravní nehodu. V takovém případě škodu platí pojišťovna, a to do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

K povinnému ručení Naše Auto od ČSOB Pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení Naše Auto je možné sjednat ve třech variantách:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
Standard Dominant Premiant

(pouze osobní automobily)

Újma na zdraví nebo usmrcení 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na věci a ušlý zisk 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Pojištění sedadla řidiče - trvalé následky úrazu 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Pojištění sedadla řidiče - smrt úrazem 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Pojištění osobních věcí řidiče 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč
Asistenční služby ANO (dle VPP KPV) ANO (dle VPP KPV) ANO (dle VPP KPV)
Újmy na vlastním vozidle X X 10.000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla X X 10.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území České republiky nebo státu, uvedeném na tzv. Zelené kartě, jehož označení (zkratka) není na přední straně přeškrtnuto.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění (ceny jsou uvedené před slevami):

(Doplňková pojištění  za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění okenních skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
6.000 Kč 900 Kč
7.000 Kč 1.050 Kč
8.000 Kč 1.200 Kč
9.000 Kč 1.350 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
12.500 Kč 1.875 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
17.500 Kč 2.625 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
25.000 Kč 3.750 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč
35.000 Kč 5.250 Kč
40.000 Kč 6.000 Kč
45.000 Kč 6.750 Kč
50.000 Kč 7.500 Kč
75.000 Kč 11.250 Kč
100.000 Kč 15.000 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození jakéhokoliv z okenních skel vozidla jakoukoliv nahodilou událostí. Pojištění se nevztahuje na panoramatickou střechu vozidla a střešní okna.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg a osobní vozidla na elektrický pohon.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10%. V případě újmy nastalé během prvních 3 měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výší 50%. Spoluúčast 50 % pojistitel neuplatní v případě, že doplňkové pojištění skla vozidla bylo sjednáno:
  • pokud je pojištění skel sjednáno současně s Pojištěním typu Kasko a byla pořízena fotodokumentace vozidla.
  • jako bezprostředně navazující na předchozí pojištění skla téhož vozidla se shodným nebo vyšším limitem pojistného plnění u pojistitele.
  • s datem počátku pojištění předcházejícím nebo nejpozději shodným s datem prvního uvedení vozidla do provozu.
 • V případě souhlasu oprávněné osoby s provedením opravy poškozeného okenního skla smluvním servisem doporučeným pojistitelem, nebude spoluúčast uvedená v pojistné smlouvě za pojistnou událost nastalou po třech měsících od počástku pojištění pojistitelem uplatněna.

Střet vozidla se zvěří

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 1.150 Kč
100.000 Kč 2.300 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození vozidla některou z uvedených událostí:
 1.  střet vozidla se zvířetem/zvěří;
 2.  jakékoliv poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže…).
 • Pojištění lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg a osobní vozidla na elektrický pohon.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Živelní pojištění

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 555 Kč
100.000 Kč 1.111 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození vozidla některou z uvedených událostí: úder blesku, požár, krupobití, vichřice, povodeň, záplava a pád jakýchkoliv předmětů.
 • Územní platnost pojištění je území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Popis krytí Počet sedadel ve vozidle
Pojištěné riziko Pojistná částka do 5 sedadel 6-9 sedadel

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

200.000 Kč

200.000 Kč

200 Kč

 

420 Kč

 

672 Kč

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

400.000 Kč

400.000 Kč

400 Kč

 

840 Kč

 

1.344 Kč

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

600.000 Kč

600.000 Kč

600 Kč

 

1.260 Kč

 

2.046 Kč

 • Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, pro případ smrti způsobené úrazem a pro případ léčení úrazu (denní odškodné), a to v případě, vznikne-li pojistná událost jako přímý následek střetu, pádu, nárazu, požáru, výbuchu vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, nebo pádu jakýchkoliv předmětů na pojištěné vozidlo.
 • Pojištění se nevztahuje na nastupování a vystupování přepravovaných osob z vozidla.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a osobní automobily na elektrický pohon s max. počtem sedadel 9, včetně sedadla řidiče.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.

Úrazové pojištění s doživotní rentou (RENTO)

V případě vážného úrazu při dopravní nehodě za volantem bude vyplácen doživotní měsíční důchod v předem určené výši - ten může dosáhnout až do 52 500 Kč! V případě trvalých následků úrazu menšího rozsahu můžete dostat jednorázové odškodnění, které v nejvyšší variantě dosahuje až 600 000 Kč. V případě úrazu s následkem smrti, dostanou vaši pozůstalí jednorázovou částku ve výši až 300 000 Kč v té nejvyšší variantě. Pojištění vám platí i v případě, že řídíte služební nebo půjčené vozidlo.

Měsíční důchod:

Věk řidiče v době úrazu BASIC STANDARD VIP
18 až 25 let 7.000 Kč 14.000 Kč 21.000 Kč
26 až 39 let 11.000 Kč 22.000 Kč 33.000 Kč
40 až 49 let 12.500 Kč 25.000 Kč 37.500 Kč
50 až 59 let 15.000 Kč 30.000 Kč 45.000 Kč
60 a více let 17.500 Kč 35.000 Kč 52.500 Kč
Roční pojistné 1.074 Kč 2.108 Kč 3.126 Kč

Jednorázové odškodné:

Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé při dopravní nehodě. BASIC STANDARD VIP
Smrt následkem úrazu 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Trvalé následky úrazu 10 % – 29 % 100.000 Kč 200.000 Kč 300.000 Kč
Trvalé následky úrazu 30 % – 49 % 200.000 Kč 400.000 Kč 600.000 Kč

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Limit pojistného plnění Roční pojistné
10.000 Kč 444 Kč
20.000 Kč 888 Kč
30.000 Kč 1.332 Kč
50.000 Kč 2.220 Kč
 • Pojištění se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě na sobě nebo u sebe nebo je dopravují na místě určeném pro přepravu zavazadel.
 • Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného vozidla, jsou-li tyto věci ve spojení s účelem cesty.
 • Pojištění se nevztahuje na věci, které jsou vedeny v účetnictví jejich vlastníka jako zásoby nebo jsou přepravovány za úhradu.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg, osobní vozidla na elektrický pohon a obytné automobily do 8.000 kg.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Pojištění nákladů na půjčovné

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto pojištění pokud:

 • je v případě pojistné události neopravitelné do 24 hodin, a to od doby převzetí vozidla servisem, nejdéle do dne, kdy bylo možné vozidlo poprvé vyzvednout z opravy,
 • je v případě pojistné události nepojízdné po dobu minimálně 24 hodin od doby převzetí vozidla asistenční službou, nejdéle do dne, kdy bylo možné vozidlo poprvé vyzvednout z opravy,
 • je pohřešované či odcizené po dobu minimálně 24 hodin od doby nahlášení této skutečnosti policii ČR, a to na dobu nutnou k pořízení jiného odpovídajícího vozidla, nejdéle však do dne, kdy bylo možné odcizené vozidlo po jeho nalezení poprvé vyzvednout.
Limit pojistného plnění Roční pojistné
10.000 Kč 849 Kč
20.000 Kč 1.698 Kč
30.000 Kč 2.547 Kč

Pojištění právní ochrany

Předmětem pojištění je náhrada nutných a účelných nákladů souvisejících s ochranou a prosazováním oprávněných právních zájmů pojištěného vzniklých v souvislosti s řízením nebo provozem pojištěného vozidla, a to výhradně v souvislosti s právními vztahy (druhy právních vztahů) specifikovanými v odst. 3 článku VPP KPV.

Limit na rok 50 000 Kč

Roční pojistné 546 Kč

Asistenční služby:

Technická asistence se poskytuje ZDARMA v případě havárie nebo poruchy vozidla do limitů uvedených níže. Administrativně právní a před cestovní asistence se poskytuje kdykoliv pojištěný tuto pomoc potřebuje.

Asistenční služba ČSOB Pojišťovna Asistence:  +420 222 803 442 (Nonstop v českém jazyce). Operátor Vám doporučí další postup pří řešení nouzové situace, zorganizuje služby, na které má pojištěný nárok dle rozsahu pojištění (a které jsou na účet asistenční společnosti), případně zorganizuje další služby, které pojištěný požaduje, ale které si již platí sám.

Technická asistence pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a pro vozidla na elektrický pohon.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Telefonická
pomoc v nouzi
V případě nesnází vám pomůžeme a poradíme. V zahraničí vám zajistíme tlumočení,
pomoc při vyplňování protokolu o dopravní nehodě, pomoc při jednání s úřady,
právní pomoc a další služby.
neomezeně neomezeně
Oprava vozidla Je-li vaše vozidlo nepojízdné, zajistíme a zaplatíme jeho opravu na místě. 2.000 Kč 150 EUR
Odtah vozidla Je-li vaše vozidlo nepojízdné a nelze ho opravit na místě, zajistíme a zaplatíme jeho
odtah do nejbližší opravny nebo do vašeho bydliště.
2.000 Kč 150 EUR
Pokračování
v cestě
Je-li vaše vozidlo nepojízdné nebo bylo odcizeno, zajistíme a zaplatíme vám
ubytování po dobu opravy nebo zapůjčení náhradního vozidla.
2x 1.500 Kč (hotel)
24 hodin (vozidlo)
2x 80 EUR (hotel)
48 hodin (vozidlo)
Ztráta klíčů
od auta
Pokud v průběhu cesty ztratíte klíče od vozidla, zajistíme a zaplatíme odemknutí
dveří nebo výměnu zámku.
2.000 Kč 150 EUR
Defekt pneu Dojde-li k defektu pneumatiky vašeho vozidla, zajistíme její výměnu. 2.000 Kč 150 EUR
Palivo Dojde-li vám palivo, zajistíme vám jeho dovoz. Pokud omylem natankujete nesprávné
palivo, zajistíme vám odtah vozidla do nejbližší opravny k přečerpání paliva.
ORG ORG
Finanční
pomoc
Je-li vaše vozidlo nepojízdné v zahraničí, poskytneme vám půjčku pro účely
opravy vozidla.
X 500 EUR
Náhradní řidič Budete-li v zahraničí hospitalizováni v důsledku dopravní nehody, vyšleme
náhradního řidiče, který odveze vaše vozidlo do vašeho bydliště.
ORG ORG
 • Nepojízdné vozidlo: vozidlo, které je nepojízdné kvůli dopravní nehodě, technické poruše, živelní události nebo zásahu cizí osoby.
 • ORG – službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Při současném sjednání povinného ručení a pojištění typu kasko se výše uvedené limity dvojnásobí.

Nadstandardní Asistenční služba

Nadstandardní asistenční služba pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a pro vozidla na elektrický pohon.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 5.000 Kč 300 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 5.000 Kč 300 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla 5 dnů 5 dnů
a odtah do místa bydliště ORG ORG
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
Hotel (počet nocí max.): 3 noci = 3 x 2.200 Kč 3 noci = 3 x 80 EUR
nebo: automobil 48 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Otevření a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 50 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ANO 50 EUR
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva 1.000 Kč 50 EUR
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ANO
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ANO
Odtah vozidla do vlasti 400 EUR
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel ANO
Úhrada sešrotování 400 EUR
Náhradní díly
Nákup ORG
Odeslání náhradních dílů ANO
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha: 1.500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO – služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG – službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Výše uvedené limity se přičítají k limitům standardní technické asistence, která je poskytována zdarma.

Roční pojistné od 272 Kč.

Asistenční služba Bez limitu

Bez limitu
Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická nebo elektronická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení vozidla, defekt pneumatiky, ztráta klíčů od vozidla, záměna, zamrznutí nebo spotřebování paliva, vybití baterie, chyba řidiče
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě ANO - bez limitu ANO - bez limitu
nebo: odtah do nejbližší opravny ANO - bez limitu ANO - bez limitu
nebo: úschova nepojízdného vozidla 6 dnů 6 dnů
nebo: ODTAH na místo určené klientem směrem k místu bydliště (pokud nelze vozidlo zprovoznit do 24 hod) ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8 h)
Hotel (počet nocí max.): 6 nocí = 6 x 2.200 Kč 6 nocí = 6 x 100 EUR
nebo: HROMADNÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK (pokud budecesta delší než 8 hod tak letadlo v ekonomické třídě) ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu apod.) ORG 100 EUR
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Odtah vozidla do vlasti ANO - bez limitu ANO - bez limitu
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel - ANO
Úhrada sešrotování - 400 EUR
Náhradní díly
Nákup - ORG
Odeslání náhradních dílů - ANO
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu - záloha: - ANO - bez limitu oproti záruce
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO - služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG - službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Výše uvedené limity se přičítají k limitům standardní technické asistence, která je poskytována zdarma

Roční pojistné od 1.396 Kč

Pojistné podmínky: