841 41 41 41

ČSOB povinné ručení

Povinné ručení Naše Auto je možné sjednat ve třech variantách:

Limity krytí (v Kč) Standard Dominant* Premiant (pouze osobní automobily)
Újma na zdraví 35 mil. 60 mil. 200 mil.
Újma na majetku 44 mil. 60 mil. 200 mil.
Úrazové pojištění řidiče 100.000 200.000 300.000
Pojištění osobních věcí řidiče 5.000 10.000 15.000
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5.000 10.000 15.000
Asistenční služby ANO ANO ANO
Pojištění škod na vlastním vozidle NE NE 10.000
Zapůjčení náhradníh vozidla NE NE 10.000

*Variantu Dominant (60/60 mil.) lze sjednat pouze u komplexního pojištění vozidel (povinné ručení + havarijní pojištění).

Ve všech variantách jsou dále zdarma zahrnuty asistenční služby pro případ nehody a poruchy vozidla a právní ochrana při uplatňování nároků.

Dále je možnost si k základnímu pojištění povinného ručení sjednat připojištění čelního skla vozidla proti rozbití či poškození, odcizení vozidla, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění nákladů na půjčovné, pojištění přepravovaných zavazadel a také zvýšit rozsah asistenčních služeb.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková připojištění:

Připojištění skel

Připojištění všech okenních skel slouží pro případ poškození nebo zničení všech okenních skel jakoukoliv náhodnou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez škody na dalších částech vozidla.

Připojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč. V případě škody nastalé během prvních 3 měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na pojistné plnění spoluúčastí ve výší 50%.

Lze volit z těchto pojistných částek.:

Limit krytí Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč

Střet se zvěří

Pojištění se sjednává pro střet vozidla se zvířetem/zvěří nebo jakékoliv poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže, …). Lze sjednat pouze pro automobily osobní, dodávkové a jiné užitkové, lehké nákladní, multikáry apod. do 3 500 kg včetně a nejvýše 9 míst k sezení včetně místa řidiče, dále viz. VPP.

Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.

Limit krytí Roční pojistné
50.000 Kč 895 Kč
100.000 Kč 1.790 Kč

Připojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč.

 Úrazové připojištění

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, pro případ úmrti způsobené úrazem a pro případ léčení úrazu (denní odškodné) a vztahuje se na úrazy, které vznikly řidiči nebo osobám přepravovaných pojištěným vozidlem následkem střetu, pádu, nárazu, požáru, výbuchu nebo pádu předmětů na vozidlo.

Pojištění se nevztahuje na vyýstu a nástup osob přeprovovaných ve vozidle.

Připojištění lze sjednat pouze k osobním a nákladním automobilům s max. počtem 9 sedadel a je platné na území Evropy a Turecka.

Popis krytí Počet sedadel ve vozidle
Pojištěné riziko Pojistná částka do 5 sedadel 6-9 sedadel

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

200.000 Kč

200.000 Kč

200 Kč

420 Kč 672 Kč
smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

400.000 Kč

400.000 Kč

400 Kč

840 Kč 1.344 Kč
smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

600.000 Kč

600.000 Kč

600 Kč

1.260 Kč 2.046 Kč

Připojištění cestovních zavazadel

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí se vztahuje na věci, které mají přepravované osoby na sobě, u sebe nebo v zavazadlovém prostoru. Pokud jsou věci spojeny s účelem cesty, vztahuje se pojištění i na věci uložené v zaparkovaném vozidle.

Pojištění je sjednáno pro případ poškození, zničení věci střetem, padem nebo nárazem a pro případ odcizení a loupežného přepadení.

Připojištění lze sjednat pouze k osobním a nákladním automobilům do 3,5 t a je platné na území Evropy a Turecka.

Limit plnění Roční pojistné
10.000 Kč 444 Kč
20.000 Kč 888 Kč

Sjednává se se spoluúčastí 500 Kč.

Asistenční služby:

Technická asistence se poskytuje ZDARMA v přápadě havárie nebo poruchy vozidla do limitů uvedených níže, administrativně právní asistence se poskytuje kdykoliv pojištěný tuto pomoc potřebuje.

Asistenční služba ČSOB Pojišťovna Asistence:  +420 222 803 442 (Nonstop v českém jazyce) Operátor Vám doporučí další postup pří řešení nouzové situace, zorganizuje služby, na které má pojištěný nárok dle rozsahu pojištění (a které jsou na účet asistenční společnosti), případně zorganizuje další služby, které pojištěný požaduje, ale které si již platí sám.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 2.000 Kč 80 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 2.000 Kč 80 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla ORG 3 dny
a odtah do místa bydliště ORG ORG
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
Hotel (počet nocí max.): 2 noci = 2 x 1.500 Kč 2 noci = 2 x 65 EUR
nebo: automobil 24 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Odemčení a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 30 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ORG ORG
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva ORG ORG
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ORG
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ORG
Odtah vozidla do vlasti ORG
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel ORG
Úhrada sešrotování ORG
Náhradní díly
Nákup ORG
Odeslání náhradních dílů ORG
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha: 500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
  • ANO – služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
  • ORG – službu zorganizuje asistenčníí služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků

Nadstandardní Asistenční služba

Níže uvedené limity se přičítají k limitům standardní technické asistence, která je poskytována zdarma.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 5.000 Kč 300 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 5.000 Kč 300 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla 5 dnů 5 dnů
a odtah do místa bydliště ORG ORG
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
Hotel (počet nocí max.): 3 noci = 3 x 2.200 Kč 3 noci = 3 x 80 EUR
nebo: automobil 48 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Otevčení a výměna zánku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 50 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ANO 50 EUR
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva 1.000 Kč 50 EUR
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ANO
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ANO
Odtah vozidla do vlasti 400 EUR
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel ANO
Úhrada sešrotování 400 EUR
Náhradní díly
Nákup ORG
Odeslání náhradních dílů ANO
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha: 1.500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO

Roční pojistné 272 Kč.

Pojištění BEZ STAROSTÍ

Součástí povinného ručení je zdarma pojištění Bez starostí, které poskytuje:

  • vyřízení vzniklé škody přímo v ČSOB Pojišťovně bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody
  • rychlou likvidaci pojistné události
  • rychlou opravu vozidla ve spolupráci se smluvními servisy
  • úhradu za nájem náhradního vozidla nižší kategorie než poškozené vozidlo po celou dobu opravy u smluvních partnerů ČSOB Pojišťovny

Služba se vztahuje pouze na

  • osobní a užitková vozidla do 3,5 t
  • škody způsobené na vozidle (nikoliv škody na zdraví nebo na majetku třetích osob)
  • škody s jasným (100%) zaviněním protistrany

V případě nehody je nutné zavolat na infolinku ČSOB Pojišťovny 800 100 777.

Pojištění BEZ STAROSTÍ  se sjednává bez spoluúčasti.

Pojistné podmínky: