222 100 200 Zavoláme vám zpět

ČSOB povinné ručení

Povinné ručení Naše Auto je možné sjednat ve třech variantách:

Limity krytí (v Kč) Standard Dominant Premiant (pouze osobní automobily)
Újma na zdraví nebo usmrcení 44 mil. 60 mil. 200 mil.
Újma na věci a ušlý zisk 35 mil. 60 mil. 200 mil.
Řidič – trvalé následky úrazu 100.000 200.000 300.000
Řidič – smrt úrazem 100.000 200.000 300.000
Pojištění osobních věcí řidiče 5.000 10.000 15.000
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5.000 10.000 15.000
Asistenční služby ANO (dle VPP KPV) ANO (dle VPP KPV) ANO (dle VPP KPV)
Újmy na vlastním vozidle NE NE 10.000
Zapůjčení náhradního vozidla NE NE 10.000

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území České republiky nebo státu, uvedeném na tzv. Zelené kartě, jehož označení (zkratka) není na přední straně přeškrtnuto.

U všech uvedených variant pojištění odpovědnosti za ujmu způsobenou provozem vozidla je zahrnuta technická asistence.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění okenních skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 750 Kč
7.000 Kč 1.050 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
12.500 Kč 1.875 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
25.000 Kč 3.750 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození jakéhokoliv z okenních skel vozidla jakoukoliv nahodilou událostí. Pojištění se nevztahuje na panoramatickou střechu vozidla a střešní okna.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg a osobní vozidla na elektrický pohon.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10%. V případě újmy nastalé během prvních 3 měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výší 50%.
 • V případě souhlasu oprávněné osoby s provedením opravy poškozeného okenního skla smluvním servisem doporučeným pojistitelem, nebude spoluúčast uvedená v pojistné smlouvě za pojistnou událost nastalou po třech měsících od počástku pojištění pojistitelem uplatněna.

Střet vozidla se zvěří

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 999 Kč
100.000 Kč 1.999 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození vozidla některou z uvedených událostí:
 1.  střet vozidla se zvířetem/zvěří;
 2.  jakékoliv poškození vozidla zvěří (např. okus kabeláže…).
 • Pojištění lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg a osobní vozidla na elektrický pohon.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Živelní pojištění

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 555 Kč
100.000 Kč 1.111 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození vozidla některou z uvedených událostí: úder blesku, požár, krupobití, vichřice, povodeň, záplava a pád jakýchkoliv předmětů.
 • Územní platnost pojištění je území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Popis krytí Počet sedadel ve vozidle
Pojištěné riziko Pojistná částka do 5 sedadel 6-9 sedadel

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

200.000 Kč

200.000 Kč

200 Kč

 

420 Kč

 

672 Kč

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

400.000 Kč

400.000 Kč

400 Kč

 

840 Kč

 

1.344 Kč

smrt úrazem

trvalé následky úrazem

denní odškodné

600.000 Kč

600.000 Kč

600 Kč

 

1.260 Kč

 

2.046 Kč

 • Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu, pro případ smrti způsobené úrazem a pro případ léčení úrazu (denní odškodné), a to v případě, vznikne-li pojistná událost jako přímý následek střetu, pádu, nárazu, požáru, výbuchu vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, nebo pádu jakýchkoliv předmětů na pojištěné vozidlo.
 • Pojištění se nevztahuje na nastupování a vystupování přepravovaných osob z vozidla.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a osobní automobily na elektrický pohon s max. počtem sedadel 9, včetně sedadla řidiče.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Limit pojistného plnění Roční pojistné
10.000 Kč 444 Kč
20.000 Kč 888 Kč
 • Pojištění se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě na sobě nebo u sebe nebo je dopravují na místě určeném pro přepravu zavazadel.
 • Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zavazadlovém prostoru zaparkovaného vozidla, jsou-li tyto věci ve spojení s účelem cesty.
 • Pojištění se nevztahuje na věci, které jsou vedeny v účetnictví jejich vlastníka jako zásoby nebo jsou přepravovány za úhradu.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg, osobní vozidla na elektrický pohon a obytné automobily do 8.000 kg.
 • Územní platnost pojištění je standardně na území Evropy a Turecka.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč.

Asistenční služby:

Technická asistence se poskytuje ZDARMA v případě havárie nebo poruchy vozidla do limitů uvedených níže. Administrativně právní a před cestovní asistence se poskytuje kdykoliv pojištěný tuto pomoc potřebuje.

Asistenční služba ČSOB Pojišťovna Asistence:  +420 222 803 442 (Nonstop v českém jazyce). Operátor Vám doporučí další postup pří řešení nouzové situace, zorganizuje služby, na které má pojištěný nárok dle rozsahu pojištění (a které jsou na účet asistenční společnosti), případně zorganizuje další služby, které pojištěný požaduje, ale které si již platí sám.

Technická asistence pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a pro vozidla na elektrický pohon.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 2.000 Kč 80 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 2.000 Kč 80 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla ORG 3 dny
a odtah do místa bydliště ORG ORG
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
Hotel (počet nocí max.): 2 noci = 2 x 1.500 Kč 2 noci = 2 x 65 EUR
nebo: automobil 24 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Odemčení a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 30 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ORG ORG
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva ORG ORG
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ORG
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ORG
Odtah vozidla do vlasti ORG
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel ORG
Úhrada sešrotování ORG
Náhradní díly
Nákup ORG
Odeslání náhradních dílů ORG
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha: 500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO – služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG – službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Při současném sjednání povinného ručení a pojištění typu kasko se výše uvedené limity dvojnásobí.

Nadstandardní Asistenční služba

Nadstandardní asistenční služba pro vozidla osobní a nákladní do 3.500 kg a pro vozidla na elektrický pohon.

Rozsah asistenčních služeb Dopravní nehoda, mechanická porucha, zásah cizí osoby, živelná událost, odcizení
ČR ZAHRANIČÍ
Oprava, odtah, úschova
Oprava na místě 5.000 Kč 300 EUR
nebo: odtah do nejbližší opravny 5.000 Kč 300 EUR
nebo: úschova nepojízdného vozidla 5 dnů 5 dnů
a odtah do místa bydliště ORG ORG
Pokračování v cestě (pokud je oprava delší než 8h)
Hotel (počet nocí max.): 3 noci = 3 x 2.200 Kč 3 noci = 3 x 80 EUR
nebo: automobil 48 h 48 h
nebo: vlak II. třída ANO ANO
nebo: taxi 3.000 Kč 100 EUR
Ztráta klíčů automobilu
Otevření a výměna zámku (vyjma ceny materiálu) 1.000 Kč 50 EUR
Defekt pneu
Oprava na místě ANO 50 EUR
Záměna paliva, spotřebování paliva
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz paliva 1.000 Kč 50 EUR
Vyslání náhradního řidiče (Pokud je řidič hospitalizován po nehodě)
Cesta náhradního řidiče ANO
Repatriace vozidla do vlasti (Pokud oprava není možná do 7 dní)
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidla ANO
Odtah vozidla do vlasti 400 EUR
Vrak po nehodě
Formality s vyřazením z evidence vozidel ANO
Úhrada sešrotování 400 EUR
Náhradní díly
Nákup ORG
Odeslání náhradních dílů ANO
Finanční tíseň pojištěného
Poskytnutí půjčky na opravu – záloha: 1.500 EUR
Předání vzkazu
Doručení vzkazu blízké osobě ANO ANO
 • ANO – služba je provedena zcela v režii asistenční společnosti
 • ORG – službu zorganizuje asistenční služba, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
 • Výše uvedené limity se přičítají k limitům standardní technické asistence, která je poskytována zdarma.

Roční pojistné 272 Kč.

Pojištění pro případ újmy způsobené na vozidle provozem jiného vozidla

Zároveň s pojištěním odpovědnosti se zdarma sjednává pojištění pro případ újmy způsobené na vozidle provozem jiného vozidla.

 • Pojištění se vztahuje pouze na osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Pojištění se sjednává výhradně pro případ takového poškození nebo zničení vozidla, které bylo způsobeno provozem jiného vozidla, než je pojištěné vozidlo, s jehož provozem je spojena povinnost pojištění odpovědnosti podle zákona o pojištění odpovědnosti.
 • Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.
 • Limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost je obvyklá cena vozidla stanovená k okamžiku vzniku pojistné události.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

V případě nehody je nutné zavolat na infolinku ČSOB Pojišťovny  +420 466 100 777.

Pojistné podmínky: