Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia pojišťovna, a.s.  povinné ručení

Povinné ručení musí mít ze zákona všechna vozidla. Zaplatí škody na ostatních vozidlech, která nabouráte. Kryje vás, i pokud někoho zraníte.

Při sjednání povinného ručení s havarijním pojištěním získáte komplexní ochranu pro vaše vozidlo.

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
START KLASIK JISTOTA JUBILEUM PREMIUM
Škoda na majetku 50 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 50 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč 200 mil. Kč
Asistence* S M M XL VIP
Úraz řidiče s limity 100.000 Kč (smrt úrazem) /200.000 Kč (trvalé následky)** X ANO ANO ANO ANO
Poškození kabelů vozidla zvířetem X X ANO ANO ANO
Pojištění ztráty klíčů od vozidla X X ANO ANO ANO
Vandalismus X X X ANO ANO
Garance ceny na 3 roky X X X ANO ANO
Pojištění pneumatik X X X ANO ANO
Živelní pojištění X X X X ANO
Střet se zvířetem X X X X ANO

* platí pro druhy vozidel: motocykl, osobní a nákladní vozidlo, tahač ** platí pro druhy vozidel: osobní a nákladní vozidlo, tahač

Doplňková pojištění zdarma k povinnému ručení

(dle tabulky výše)

Úraz řidiče

 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a limity plnění: 200.000 Kč (trvalé následky) / 100.000 Kč (smrt následkem úrazu)
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.
 • Platí pro osobní vozidla, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

Poškození kabelů vozidla zvířetem

 • Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a kabelových svazků zvířetem na měkkých plastových a gumových částí v prostoru motoru.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění ztráty klíčů od vozidla

 • Pojistným nebezpečím je ztráta nebo odcizení klíčů.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 7.500 Kč pro riziko odcizení a a 2.500 Kč pro riziko ztráty.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění pneumatik

 • Pojistným nebezpečím je poškození pojištěných a v době pojistné události na pojištěném vozidle obutých pneumatik, které znemožňují jejich použití, způsobené:

najetím na ostrý předmět; špatným stavem vozovky; roztřžením bočnice nebo běhounu o cizí předmět; proražení kostry pneumatiky o obrubník nebo o poškozenou vozovku; prasklinami, vzniklými najetím ve vyšší rychlosti na cizí předmět; vandalismem.

 • Spoluúčast v prvním měsíci navýšena na 50%.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění vandalismu

 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí vandalismu, kde vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení vnější části zaparkovaného vozidla, které bylo způsobeno třetí osobou.
 • Povinnost šetření Policií ČR.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč.
 • Spoluúčast je ve výši 2.500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění garance ceny

 • Pojistitel se zavazuje, že po dobu 3 pojistných období nebude navyšovat pojištěné.
 • Pokud dojde v pojistné smlouvě ke změně, která má za následek změnu pojistného POV, pojištění Garance ceny zaniká.
 • Dojde-li k pojistné události, pojištění Garance ceny zaniká a pojistiteli vzniká právo na navýšení pojistného.
 • Platí pro osobní vozidla, motocykly, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

Asistenční služby zdarma k povinnému ručení:

Přehled jednotlivých rozsahů naleznete zde

Pojištění náhradního vozidla

Limit pojistného plnění
3 dny
5 dní
10 dní

Připojištění zapůjčení náhradního vozidla doplňuje, rozšiřuje limity uvedené u asistenčních služeb v rámci zvoleného povinného ručení (sčítají se).

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění
5.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
25.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
50.000 Kč
60.000 Kč
80.000 Kč
100.000 Kč

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, živlu, odcizení a vandalismu pro výhledová skla pojištěného vozidla, včetně výhledových skel zabudovaných v pevné střeše a skel vnějších zpětných zrcátek.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Spoluúčast 500 Kč, v případě opravy skla 0 Kč

Havárie k POV

Limit pojistného plnění
100.000 Kč
150.000 Kč
200.000 Kč
300.000 Kč
400.000 Kč
500.000 Kč

Pojistným nebezpečím je havárie pojištěného vozidla, čímž se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části nahodilou událostí v důsledku působení vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem.

Spoluúčast je ve výši 5 000 Kč.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění živelních rizik

Limit pojistného plnění
100.000 Kč
150.000 Kč
200.000 Kč
300.000 Kč
400.000 Kč
500.000 Kč

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:
Krupobití; požár; úder blesku; vichřice; výbuch; povodeň a záplava; sesuv lavin a pád stromu.

Spoluúčast je ve výši 500 Kč.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění osob dopravovaných vozidlem

Pojištění úrazu se sjednává:
a) pro případ trvalých následků úrazu – základní limit pojistného plnění 200 000 Kč
b) pro případ smrti následkem úrazu – základní limit pojistného plnění 100 000 Kč
Územní platnost pojištění se shoduje s pojištěním POV.

Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.

Pojištění zavazadel

Limit pojistného plnění
10.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
50.000 Kč

Pojištění zavazadel se vztahuje na:

a) zavazadla a věci osobní potřeby, přepravované v uzamčeném zavazadlovém prostoru nebo v uzavíratelné schránce palubní desky pojištěného vozidla, nebo v uzamčeném střešním boxu pojištěného vozidla,

b) dětské autosedačky v pojištěném vozidle,

c) demontovatelné vnější nosiče a střešní boxy, pokud se jedná o homologované výrobky, jsou připevněny zámkem ke střeše, zadním dveřím nebo tažnému zařízení pojištěného vozidla, nebo jsou umístěna v uzamčeném pojištěném vozidle,

d) lyže, snowboardy, cyklistická kola, koloběžky a obdobné sportovní vybavení pokud jsou uzamčené v pojištěném vozidle, nebo v uzamčeném střešním boxu, nebo uzamčené na nosiči připevněném zámkem ke střeše, zadním dveřím nebo tažnému zařízení pojištěného vozidla.

Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, živelní, odcizení a vandalismu.

Spoluúčast je ve výši 500 Kč.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění střetu se zvěří

Limit pojistného plnění
100.000 Kč
150.000 Kč
200.000 Kč
300.000 Kč
400.000 Kč
500.000 Kč

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou událostí v důsledku působení vnějších mechanických sil působících při střetu vozidla jedoucího po silnici nebo dálnici se zvířetem.
Pokud nastane škodná událost, která by mohla být událostí pojistnou, tak je povinnost oznámit dopravní nehodu policii.

Spoluúčast je ve výši 500 Kč.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění odcizení celého vozidla

Limit pojistného plnění
100.000 Kč
150.000 Kč
200.000 Kč
300.000 Kč
400.000 Kč
500.000 Kč

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení celého pojištěného vozidla, pokud k odcizení došlo loupeží nebo krádeží.

Spoluúčast je ve výši 5 000 Kč.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění vandalismu

Limit pojistného plnění
100 000 Kč
200 000 Kč

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí vandalismu, kde vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení vnější části zaparkovaného vozidla, které bylo způsobeno třetí osobou.

Spoluúčast je ve výši 2 500 Kč.

Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění odpovědnosti občanů

Limit pojistného plnění
1 násobek
2 násobek

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, zejména:

– v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení;při rekreaci či zábavě;

– při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů, s výjimkou škody či jiné újmy způsobené mezi účastníky kolektivních sportů;

– jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni;

– jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích nebo drobných hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR;

– při činnostech pracovního charakteru, pokud jejich pojištění není vyloučeno v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě;

– vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla, které nepodléhá evidenci Státní plavební správy.

 • Pojištění se vztahuje pouze na fyzické osoby nepodnikatele a kryje škody způsobené pojistníkem.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla s běžným užitím.
 • Pojistná nebezpeční a základní limity plnění (1 násobek):

– újma na zdraví nebo usmrcení - 200.000 Kč;

– škoda na majetku - 100.000 Kč

– finanční škoda - 20.000 Kč.

Pojistné podmínky: