222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia pojišťovna, a.s.  povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Limity pojistného plnění POV ZÁKLAD JUBILEUM
Újma způsobená na zdraví, nebo usmrcení, škoda na věci, úšlý zisk 35/35 mil Kč 150/150 mil Kč
Asistence STANDARD PREMIUM
Úraz řidiče s limity 100.000 Kč (smrt úrazem) /200.000 Kč (trvalé následky) Ano
Pojištění proti poškození kabelů Ano
Pojištění ztráty klíčů Ano
Vandalismus Ano
Garance ceny na 3 roky Ano
Pojištění pneumatik Ano

Asistenční služby zdarma k povinnému ručení:

 • Platí pro vozidla do 3.500 kg a motocykly.
 • Území České republiky a Evropy.
Asistenční služby pro vozidla do 3.500 kg a motocykly
Varianta STANDARD PREMIUM
Služba NEHODA a PORUCHA
Dispečink Nepřetržitý provoz 24 / 365
Silniční služba, oprava na místě  1 hodina 2 hodiny
Dovoz pohonných hmot  ANO  ANO
Nastartování nepojízdného vozidla  ANO  ANO
Výměna / oprava pneumatiky při defektu  ANO  ANO
Odtah vozidla  ORG  200 km
Vyproštění vozidla  ORG  bez limitu
Oprava vozidla po odtažení do servisu  ORG 3.000 Kč
Uskladnění / parkování  ORG 5 dní
Volitelná možnost (min.50 km od bydliště / sídla)
Náhradní ubytování  ORG 2 noci
Půjčení automobilu  ORG 5 dní
Úhrada cestovného  ORG 10.000 Kč
Repatriace neopraveného vozidla přes hranice  ORG bez limitu
Náhradní řidič  ORG  bez limitu
 • Platí pro vozidla nad 3.500 kg.
 • Území České republiky a Evropy.
Asistenční služby nad 3.500 kg
Varianta STANDARD PREMIUM
Služba NEHODA PORUCHA
Dispečink Nepřetržitý provoz 24 / 365
Silniční služba, oprava na místě 30.000 Kč ORG
Odtah vozidla  85.000 Kč
Vyproštění vozidla
Přeložení nákladu ORG 85.000 Kč
Zajištění náhradního vozidla ORG 150 EUR / den
Úhrada cestovného ANO ORG
Oprava vozidla v servisu ORG 85.000 Kč
Uložení vozidla a zavazadel ORG 2 dny
Ubytování 160 EUR 160 EUR
Pomoc při pokutě / kauci (organizace) 1.000 EUR 2.000 EUR
Repatriace vozidla ORG ORG

Doplňková pojištění zdarma k povinnému ručení JUBILEUM

Úraz řidiče

 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a limity plnění: 200.000 Kč (trvalé následky) / 100.000 Kč (smrt následkem úrazu)
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.
 • Platí pro osobní vozidla, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

Pojištění proti poškození kabelů

 • Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a kabelových svazků zvířetem na měkkých plastových a gumových částí v prostoru motoru.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění ztráty klíčů

 • Pojistným nebezpečím je ztráta nebo odcizení klíčů.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 7.500 Kč pro riziko odcizení a a 2.500 Kč pro riziko ztráty.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění pneumatik

 • Pojistným nebezpečím je poškození pojištěných a v době pojistné události na pojištěném vozidle obutých pneumatik, které znemožňují jejich použití, způsobené:

najetím na ostrý předmět; špatným stavem vozovky; roztřžením bočnice nebo běhounu o cizí předmět; proražení kostry pneumatiky o obrubník nebo o poškozenou vozovku; prasklinami, vzniklými najetím ve vyšší rychlosti na cizí předmět; vandalismem.

 • Spoluúčast v prvním měsíci navýšena na 50%.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění vandalismu

 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí vandalismu, kde vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení vnější části zaparkovaného vozidla, které bylo způsobeno třetí osobou.
 • Povinnost šetření Policií ČR.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč.
 • Spoluúčast je ve výši 2.500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění garance ceny

 • Pojistitel se zavazuje, že po dobu 3 pojistných období nebude navyšovat pojištěné.
 • Pokud dojde v pojistné smlouvě ke změně, která má za následek změnu pojistného POV, pojištění Garance ceny zaniká.
 • Dojde-li k pojistné události, pojištění Garance ceny zaniká a pojistiteli vzniká právo na navýšení pojistného.
 • Platí pro osobní vozidla, motocykly, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 767 Kč
10.000 Kč 1.521 Kč
15.000 Kč 2.288 Kč
25.000 Kč 3.809 Kč
50.000 Kč 7.605 Kč
 • Předmětem pojištění je pojištění nepoškozených skleněných oken (vyjma střešního skla) pojištěného vozidla. Pojištění se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na škody na věcech spojených se skly vozidla (např. dalniční známky apod.), na škody související (např. poškození laku apod.) a na škody vzniklé poškozením nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla s běžným užitím, nepoškozenými skleněnými okny, které je registrováno v České republice.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se sjednává v prvních třech měsících spoluúčast ve výši 50%.
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.

Havárie k POV

Limit pojistného plnění Roční pojistné
Kategorie A1 Kategorie A2
50.000 Kč 3.042 Kč  4.056 Kč
100.000 Kč  3.549 Kč  4.563 Kč
150.000 Kč  4.056 Kč  5.070 Kč
200.000 Kč  4.563 Kč  5.577 Kč
250.000 Kč  5.577 Kč  6.591 Kč
 • Pojistným nebezpečím je havárie pojištěného vozidla, čímž se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části nahodilou událostí v důsledku působení vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro osobní vozidla s běžným užitím a maximálním stářím 15 let.
 • Spoluúčast je ve výši 5 % min. 5 000,- Kč a v prvních třech měsících je spoluúčast navýšená na 50 %.
 • Územní platnost je geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Čečenska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Výše ročního pojistného je závislá na zvoleném limitu pojistného plnění a dále na poštovním směrovacím čísle, tj. ,,PSČ" pojistníka. Přibližně je to tak, že kategorie A2 jsou PSČ Prahy, Prahy - východ a Prahy - západ a kategorie A1 jsou ostatní PSČ (jedná se o přibližné určení a přesnou kategorii, resp. výši pojistného určí pojišťovna).

Pojištění živelních rizik

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 416 Kč
100.000 Kč 715 Kč
150.000 Kč 923 Kč
 • Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí: Krupobití; požár; úder blesku; vichřice; výbuch; povodeň a záplava; sesuv lavin a pád stromu.
 • Spoluúčast je ve výši 5 % min. 5.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se sjednává v prvních třech měsících spoluúčast ve výši 50%.
 • Územní platnost je území České republiky.

Úrazové pojištění

Limit pojistného plnění
1násobek 2násobek 3násobek 4násobek 5násobek
Roční pojistné za 1 sedadlo
104 Kč  208Kč 312 Kč  416 Kč 520 Kč
 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

– pro případ trvalých následků úrazu 200.000 Kč;

– pro případ smrti následkem úrazu 100.000 Kč.

 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.

Pojištění zavazadel

  Limit pojistného plnění Roční pojistné
Základní varianta 10.000 Kč 104 Kč
Rozšířená varianta 30.000 Kč  507 Kč
 • Předmětem pojištění jsou zavazadla přepravovaná v pojištěném vozidle.
 • Pojištění je platné na území České republiky.
 • Pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

Základní - pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

Poškození nebo zničení zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem způsobené havárií nebo živelnou událostí.

Odcizení zavazadel pouze za předpokladu, že došlo k odcizení celého vozidla.

 • Pojištění je bez spoluúčasti.

Rozšířená - pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v základní variantě vč. níže uvedených:

Odcizení zavazadel, za předpokladu, že vozidlo je řádně uzamčeno a zabezpečeno a zavazadla nejsou z venku vidět.

Odcizení autosedaček, za předpokladu, že vozidlo je řádně uzamčeno a zabezpečeno.

Ztráta zavazadel při dopravní nehodě v případě, že byl pojištěný v důsledku zranění zbaven možnosti zavazadlo opatrovat.

 • U rozšíření varianty musí být událost šetřena Policií ČR.
 • Spoluúčast je ve výši 5 % min. 500 Kč.

Pojištění střetu se zvěří

Limit pojistného plnění Roční pojistné
100.000 Kč 507 Kč
200.000 Kč 1.014 Kč
 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou událostí v důsledku působení vnějších mechanických sil působících při střetu vozidla jedoucího po silnici nebo dálnici se zvířetem.
 • Pokud nastane škodná událost, která by mohla být událostí pojistnou, tak je povinnost oznámit dopravní nehodu Policii ČR.
 • Spoluúčast je ve výši 10 % min. 1.000 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.

 

Pojištění odcizení celého vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
Kategorie A1 Kategorie A2
50.000 Kč 416 Kč 1.014 Kč
100.000 Kč  819 Kč  2.028 Kč
150.000 Kč  1.222 Kč 3.042 Kč
200.000 Kč  1.222 Kč 4.056 Kč
300.000 Kč  2.028 Kč  5.070 Kč
 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení celého pojištěného vozidla, pokud k odcizení došlo loupeží nebo krádeží.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní vozidla do stáří max. 15 let.
 • Spoluúčast je ve výši 5 % min. 5.000 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.

Výše ročního pojistného je závislá na zvoleném limitu pojistného plnění a dále na poštovním směrovacím čísle, tj. ,,PSČ" pojistníka. Přibližně je to tak, že kategorie A2 jsou PSČ Prahy, Prahy - východ a Prahy - západ a kategorie A1 jsou ostatní PSČ (jedná se o přibližné určení a přesnou kategorii, resp. výši pojistného určí pojišťovna).

Pojištění odpovědnosti občanů

Limit pojistného plnění Roční pojistné
1násobek 156 Kč
2násobek 208 Kč
 • Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, zejména:

– v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení;při rekreaci či zábavě;

– při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů, s výjimkou škody či jiné újmy způsobené mezi účastníky kolektivních sportů;

– jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni;

– jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích nebo drobných hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR;

– při činnostech pracovního charakteru, pokud jejich pojištění není vyloučeno v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě;

– vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla, které nepodléhá evidenci Státní plavební správy.

 • Pojištění se vztahuje pouze na fyzické osoby nepodnikatele a kryje škody způsobené pojistníkem.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla s běžným užitím.
 • Pojistná nebezpeční a základní limity plnění (1 násobek):

– újma na zdraví nebo usmrcení - 200.000 Kč;

– škoda na majetku - 100.000 Kč

– finanční škoda - 20.000 Kč.

Pojistné podmínky: