Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia pojišťovna, a.s. komplexní pojištění vozidla

 • Komplexní pojištění vozidla obsahuje jak povinné ručení tak havarijní pojištění
 • Povinné ručení musí mít ze zákona všechna vozidla. Zaplatí škody na ostatních vozidlech, která nabouráte. Kryje vás, i pokud někoho zraníte.
 • Havarijní pojištění AllRisk kryje rizika související s poškozením Vašeho vozidla v důsledku havárie, vandalismu, živelných událostí, odcizení vozidla, střetu se zvěří a poškození kabelů vozidla zvířetem . Zabrání tak zbytečným finančním ztrátám na Vašem majetku.
 • Pro vozidla s běžným užitím
 • Pro vozidla s maximálním stářím 15 let
 • Povinné neprodlené řešení policií
 • Spoluúčast 5 000 Kč u Havarijního pojištění AllRIsk (spoluúčast se navyšuje na 99,9% ceny obvyklé do doručení fotodokumentace)
 • Územní platnost: geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Varianty komplexního pojištění vozidla:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
START JISTOTA JUBILEUM
Škoda na majetku 50 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 50 mil. Kč 100 mil. Kč 150 mil. Kč
Asistence S M XL
Havárie * ANO ANO ANO
Živel * ANO ANO ANO
Odcizení * ANO ANO ANO
Vandalismus * ANO ANO ANO
Střet se zvířetem * ANO ANO ANO
Poškození kabelů vozidla zvířetem * ANO ANO ANO
Úraz řidiče s limity 100.000 Kč (smrt úrazem) /200.000 Kč (trvalé následky) X ANO ANO
Pojištění ztráty klíčů od vozidla X ANO ANO
Garance ceny na 3 roky X X ANO
Pojištění pneumatik X X ANO

* součástí Havarijního pojištění AllRisk (nelze pojistit zvlášť)

Kompletní pojištění obsahuje

(dle tabulky výše)

Pojištění havárie

 • Pojistným nebezpečím je havárie pojištěného vozidla, čímž se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části nahodilou událostí v důsledku působení vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem.
 • Limit plnění: cena obvyklá
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění živelních rizik

 • Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí: krupobití; požár; úder blesku; vichřice; výbuch; povodeň a záplava; sesuv lavin a pád stromu.
 • Limit plnění: cena obvyklá
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění odcizení celého vozidla

 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení celého pojištěného vozidla, pokud k odcizení došlo loupeží nebo krádeží.
 • Limit plnění: cena obvyklá
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění vandalismu

 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí vandalismu, kde vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení vnější části zaparkovaného vozidla, které bylo způsobeno třetí osobou.
 • Limit plnění: cena obvyklá
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění střetu se zvěří

 • Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou událostí v důsledku působení vnějších mechanických sil působících při střetu vozidla jedoucího po silnici nebo dálnici se zvířetem.
  Pokud nastane škodná událost, která by mohla být událostí pojistnou, tak je povinnost oznámit dopravní nehodu policii.
 • Limit plnění: cena obvyklá
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Poškození kabelů vozidla zvířetem

 • Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a kabelových svazků zvířetem na měkkých plastových a gumových částí v prostoru motoru.
 • Limit plnění: cena obvyklá
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Úraz řidiče

 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a limity plnění: 200.000 Kč (trvalé následky) / 100.000 Kč (smrt následkem úrazu)
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.
 • Platí pro osobní vozidla, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

Pojištění ztráty klíčů od vozidla

 • Pojistným nebezpečím je ztráta nebo odcizení klíčů.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 7.500 Kč pro riziko odcizení a a 2.500 Kč pro riziko ztráty.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění pneumatik

 • Pojistným nebezpečím je poškození pojištěných a v době pojistné události na pojištěném vozidle obutých pneumatik, které znemožňují jejich použití, způsobené: najetím na ostrý předmět; špatným stavem vozovky; roztržením bočnice nebo běhounu o cizí předmět; proražení kostry pneumatiky o obrubník nebo o poškozenou vozovku; prasklinami, vzniklými najetím ve vyšší rychlosti na cizí předmět; vandalismem.
 • Limit pojistného plnění 10.000 Kč (výše plnění dle hloubky dezénu)
 • Spoluúčast 500 Kč (spoluúčast se navyšuje na 50% limitu pojistného plnění na první 3m pojištění, nebo do doručení fotodokumentace)
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění garance ceny

 • Pojistitel se zavazuje, že po dobu 3 pojistných období nebude navyšovat pojištěné.
 • Pokud dojde v pojistné smlouvě ke změně, která má za následek změnu pojistného POV, pojištění Garance ceny zaniká.
 • Dojde-li k pojistné události, pojištění Garance ceny zaniká a pojistiteli vzniká právo na navýšení pojistného.
 • Platí pro osobní vozidla, motocykly, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

Asistenční služby zdarma k povinnému ručení:

 • Přehled jednotlivých rozsahů naleznete zde

Pojištění náhradního vozidla

 • Určeno pro osobní nebo nákladní automobil do 3,5 tuny. Pojištění náhradního vozidla je asistenční služba realizovaná asistenční službou Global assistance. V případě asistenčních služeb M, XL nebo VIP, které umožňují čerpání služby náhradního vozidla se denní limity sčítají.
Limit pojistného plnění
3 dny
5 dní
10 dní

Ke komplexnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek)

Pojištění skel vozidla

 • Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí havárie, živlu, odcizení a vandalismu pro výhledová skla pojištěného vozidla, včetně výhledových skel zabudovaných v pevné střeše a skel vnějších zpětných zrcátek.
Limit pojistného plnění
5.000 Kč
10.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč
25.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
50.000 Kč
60.000 Kč
80.000 Kč
100.000 Kč
 • Spoluúčast 500 Kč, v případě opravy skla 0 Kč (spoluúčast ve výši 50% limitu pojistného plnění na první 3m pojištění, nebo do doručení fotodokumentace)
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění úrazu osob dopravovaných vozidlem

 • Pojištění úrazu se sjednává:
  a) pro případ trvalých následků úrazu – základní limit pojistného plnění 200 000 Kč
  b) pro případ smrti následkem úrazu – základní limit pojistného plnění 100 000 Kč
 • Územní platnost pojištění se shoduje s pojištěním POV.
 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.

Pojištění zavazadel

 • Pojištění zavazadel se vztahuje na: zavazadla a věci osobní potřeby, přepravované v uzamčeném zavazadlovém prostoru nebo v uzavíratelné schránce palubní desky pojištěného vozidla, nebo v uzamčeném střešním boxu pojištěného vozidla, dětské autosedačky v pojištěném vozidle, demontovatelné vnější nosiče a střešní boxy, pokud se jedná o homologované výrobky, jsou připevněny zámkem ke střeše, zadním dveřím nebo tažnému zařízení pojištěného vozidla, nebo jsou umístěna v uzamčeném pojištěném vozidle, lyže, snowboardy, cyklistická kola, koloběžky a obdobné sportovní vybavení pokud jsou uzamčené v pojištěném vozidle, nebo v uzamčeném střešním boxu, nebo uzamčené na nosiči připevněném zámkem ke střeše, zadním dveřím nebo tažnému zařízení pojištěného vozidla.
 • Neprodlené šetření policií povinné
Limit pojistného plnění
10.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
50.000 Kč
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč
 • Územní platnost: geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Pojištění odpovědnosti občanů

 • Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, zejména: v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení;při rekreaci či zábavě; při rekreačních sportech nebo sportech provozovaných ze zdravotních důvodů, s výjimkou škody či jiné újmy způsobené mezi účastníky kolektivních sportů; jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni; jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích nebo drobných hospodářských zvířat běžně chovaných v domácnostech v ČR; při činnostech pracovního charakteru, pokud jejich pojištění není vyloučeno v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě; vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla, které nepodléhá evidenci Státní plavební správy.
 • Plnění lze pojistit až na dvojnásobek limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti občanů
Limit pojistného plnění
Újma na zdraví nebo usmrcení 200.000 Kč
Újma na majetku 100.000 Kč
Finanční škoda 20.000 Kč

Pojištění GAP

 • Limit plnění: pořizovací cena nového vozidla
 • Pro vozidla do 3 let stáří
 • Pojištění je na dobu určitou 3 let – poté automaticky zaniká

Pojištění GAP mini

 • Limit plnění: 115% obvyklé ceny vozidla
 • Pro vozidla do 7 let stáří

Pojistné podmínky: