222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kooperativa povinné ručení

Toto pojištění vám ušetří vysoké náklady, které byste museli hradit z vlastní kapsy, kdybyste způsobili škodu ostatním. A co víc. Pojištění platí i v zahraničí (rozsah zemí najdete na zelené kartě).

K povinnému ručení Na Míru od Koperativa pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Povinné ručení NAMÍRU je možné sjednat ve variantách:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
NaMíru 35 NaMíru 70 NaMíru 100
Škoda na majetku 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč
Pojištění Na Přímo* X X ANO
Asistenční služba ANO ANO ANO

* pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg, platí na území České republiky a vztahuje se na vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody. Doplňkové pojištění NAPŘÍMO kryje poškození nebo zničení vozidla v důsledku prokazatelně nezaviněné nehody a vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy.

Doplňková pojištění k povinnému ručení:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění čelního skla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 751 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.251 Kč
20.000 Kč 3.001 Kč
30.000 Kč 4.501 Kč
40.000 Kč 6.001 Kč
50.000 Kč 7.501 Kč
 • Pojištění se vztahuje na čelní sklo pojištěného vozidla.
 • Pojištění kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného skla v důsledku působení vnějších mechanických sil při nahodilé události, jako střet, náraz, pád apod. a dále poškození nebo zničení způsobené vandalismem, tj. úmyslným jednáním cizí osoby, které jí nepřináší žádné materiální obohacení.
 • Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, ke kterým dojde za dobu trvání pojištění.
 • Územní platnost je geografické území Evropy a celé území Turecka.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Živelní pojištění vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
50.000 Kč 264 Kč
100.000 Kč 300 Kč / * zdarma
200.000 Kč 372 Kč
300.000 Kč 384 Kč
400.000 Kč 432 Kč
500.000 Kč 456 Kč

* při sjednání pojištění NA100PRO PLUS získáte živelní pojištění do limitu 100.000 Kč zdarma

Pojistná nebezpečí:

– Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěného vozidla působením pojistného nebezpečí, kterým jsou výhradně následující přírodní fyzikální síly:

 1.  požár a jeho průvodní jevy;
 2.  povodeň nebo záplava;
 3.  přímý úder blesku;
 4.  vichřice;
 5.  krupobití;
 6.  sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin;
 7.  sesouvání nebo zřícení lavin;
 8.  tíha sněhu nebo námrazy,
 9.  pád stromů, stožárů nebo sloupů veřejného osvětlení či telekomunikací nebo jejich částí, ke kterému došlo v důsledku působení některé přírodní fyzikální síly uvedené v bodech 1) až 7).

– Mezi uvedené fyzikální síly nepatří vnější mechanické síly, které jsou důsledkem pohybu jedoucího pojištěného vozidla bezprostředně před jeho střetem s jakoukoli překážkou nebo s jakýmkoli tělesem. Toto ustanovení se nevztahuje na bod 5. krupobití.

– Událost způsobená povodní je pojistnou událostí jen tehdy, jestliže k povodni došlo po uplynutí 10 denní čekací doby ode dne počátku pojištění.

 • Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení nestandardní výbavy vozidla.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Územní platnost je Česká republika.
 • Hranicí pojistného plnění je roční limit pojistného plnění a vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku.
 • Spoluúčast je ve výši 1% minimálně však 1.000 Kč.

Pojištění zavazadel

Limit pojistného plnění Roční pojistné
10.000 Kč 400 Kč
20.000 Kč 800 Kč
40.000 Kč 1.600 Kč
60.000 Kč 2.400 Kč
80.000 Kč 3.200 Kč
 • Předmětem pojištění zavazadel jsou věci dopravované pojištěným vozidlem; jde o cestovní zavazadla a věci osobní potřeby, které osoby cestující pojištěným vozidlem vzaly na cestu a které jsou jejich majetkem nebo jsou jimi oprávněně užívány. Zavazadla všech cestujících včetně řidiče se považují za jeden celek.
 • Pojištění zavazadel lze sjednat pro pojistná nebezpečí živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem, základní havárie a odcizení.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Spoluúčast je ve výši 10% minimálně však 1.000 Kč.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Počet dnů Limit nájemného vč. DPH na 1 den = 1.500 Kč
Roční pojistné
5 624 Kč
10 1.260 Kč
15 1.884 Kč
20 2.520 Kč
 • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla zapůjčeného na území ČR, které pojištěný vynaložil v důsledku pojistné události, vždy však maximálně do výše hranice pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě a stanovené pro každou pojistnou událost maximálním počtem dnů a denním limitem.
 • Pojištění nákladů na náhradní vozidlo se sjednává pro pojistná nebezpečí základní havárie, odcizení, živel a vandalismus.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Právo na úhradu nákladů na nájem za vozidlo vzniká jen v případě, že vozidlo je zapůjčeno na území České republiky. K poškození nebo odcizení vozidla může dojít i mimo území České republiky, ale vozidlo musí být zapůjčeno na území České republiky.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Pojištění asistenčních služeb

Označení Rozsah Asistenční program Cena
Plus rozšířený typ Standard (porucha v ČR) 50 300 Kč
Super rozšířený typ Plus (odcizení, úraz atd.) 40 540 Kč
 • Předmětem pojištění asistence je poskytování asistenčních služeb – pomoc osobám, které se dostanou do nesnází v důsledku pojistné události. Jedná se zejména o zajištění, zorganizování a úhradu služeb spojených s odstraněním následků pojistné události, která postihla pojištěné vozidlo či jeho posádku.
 • Územní platnost pojištění asistence je uvedena v jednotlivých asistenčních programech.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.

Pojištění NA100PRO PLUS

 • doplňkové havarijní pojištění pro případ nezaviněné nehody;
 • pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg;
 • lze připojistit pouze k povinnému ručení;
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti;
 • zdarma obsahuje živelní pojištění vozidla do limitu 100.000 Kč;
 • platnost je na území České republiky.

Rozsah pojištění

 • poškození nebo zničení vozidla v důsledku prokazatelně nezaviněné nehody (hranicí pojistného plnění je obvyklá cena pojištěného vozidla);
 • vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody;
 • vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy.

Podmínky využití

 • v případě nehody zavolat na infolinku Kooperativy 957 105 105;
 • pro opravu vozidla využít smluvní servis Kooperativy;
 • pro vypůjčení náhradního vozidla využít smluvní autopůjčovnu nebo servis Kooperativy.

Roční pojistné je 1.200 Kč

Pojištění sportovní výbavy PROSPORTY

Limit pojistného plnění Roční pojistné
20.000 Kč 444 Kč
30.000 Kč 518 Kč
40.000 Kč 592 Kč
50.000 Kč 666 Kč
60.000 Kč 799 Kč
70.000 Kč 932 Kč
80.000 Kč 1.066 Kč
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka.
 • Hranicí pojistného plnění je roční limit pojistného plnění a vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku.
 • Spoluúčast je ve výši 10% minimálně však 1.000 Kč.

Sportovní výbava se pojišťuje pro pojistná nebezpečí:

 • Základní havárie včetně poškození pádem sportovní výbavy při její montáži na vozidlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozidla, při vykládání z vozidla, nebo při jízdě vozidla.
 • Živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem.
 • Odcizení, bylo-li bez zbytečného odkladu oznámeno policii.
 • Pro pojistné nebezpečí poškození mechanickými silami působícími na vnější část vozidla, které byly vyvolány pádem sportovní výbavy při její montáži na vozidlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozidla, při vykládání z vozidla, nebo při jízdě vozidla.

Asistenční služby:

Asistenční služba STANDARD (44)

1) Služby na území České republiky při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou pro všechny druhy vozidel:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem;
 • zásah mechanika; (Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit hradí klient.)
 • odtah vozidla do 50 km;
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dnů.

2) Služby v zahraničí při nepojízdnosti způsobené poruchou nebo havárií pro druhy vozidel:

 1. motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg;
 2. osobní a nákladní automobily do celkové hmotnosti 3.500 kg;
 3. tahače návěsů a soupravy tahače s návěsem;
 4. autobusy mimo autobusů MHD;
 5. přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg;
 6. ostatní automobily s výjimkou pojízdných pracovních strojů.
 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem;
 • zásah mechanika, (Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit hradí klient.);
 • odtah vozidla do 50 km:

v případě druhů vozidel 1) a 2): do 50 km;

v případě druhů vozidel 3) až 6): do 75 km;

 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní do výše 13 EUR/den;
 • předání vzkazu;
 • telefonické tlumočení;
 • pomoc advokáta/tlumočení do limitu 750 EUR;
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR;
 • ubytování posádky vozidla druhu 1) nebo 2) na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samostatného řidiče se slevou 75 EUR.

Roční pojistné je zdarma

Asistenční služba PLUS (44+50)

Vztahuje se na osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg, motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg.

Služby na území ČR při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika - Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou osobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dní.

Služby v zahraničí při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika – úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou sobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km
 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní s denním limitem 13 EUR
 • zanechání vzkazu
 • telefonické tlumočení
 • pomoc advokáta/tlumočníka do limitu 750 EUR
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samotného řidiče se slevou 75 EUR

Roční pojistné je 300 Kč

Asistenční služba SUPER (44+40)

Vztahuje se na osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg, motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg.

Služby na území ČR při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika - práce mechanika po dobu 45 minut zdarma. Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou sobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dní
 • zapůjčení náhradního vozidla s jednorázovou slevou ve výši 600 Kč z půjčovného v případech, kdy se nepodaří vozidlo zprovoznit
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc se slevou 300 Kč / os., jestliže se nepodaří vozidlo zprovoznit týž den, kdy havárie nebo porucha byla oznámena poskytovateli.

Služby v zahraničí při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika,Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou sobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km; výjimečně do 70 km, pokud náklady na odtah nepřevýší částku 120 EUR (případně její ekvivalent)
 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní s denním limitem 13 EUR
 • předání vzkazu
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samotného řidiče se slevou 75 EUR
 • doprava do cíle cesty (v zahraničí) nebo zpět do ČR,h) návrat k vozidlu v zahraničí
 • repatriace vozidla
 • přeprava oprávněné osoby v místě opravy do výše 25 EUR
 • sešrotování
 • telefonické tlumočení
 • pomoc advokáta/tlumočníka do limitu 750 EUR
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR

Služby v zahraničí v případě odcizení vozidla:

 • ohlášení odcizení vozidla příslušným úřadům
 • ubytování posádky vozidla na max. 2 noci až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samotného řidiče se slevou 75 EUR/noc
 • repatriace oprávněné osoby v případě, že vozidlo nebylo nalezeno do 48 hodin po oznámení odcizení
 • repatriace vozidla, pokud je odcizené pojištěné vozidlo nalezeno do 6 měsíců od data oznámení odcizení
 • přeprava oprávněné osoby v místě do výše 25 EUR

Služby v zahraničí v případě úrazu nebo nemoci oprávněné osobyza předpokladu, že její stav vyžaduje převoz za účelem další léčebné péče nebo specifi ckých vyšetření, která nelze uskutečnit v zemi, kde se oprávněná osoba nachází; poskytovatel zajistí a uhradí:

 • repatriaci oprávněné osoby do ČR, jestliže neexistuje způsobilé zdravotnické zařízení blíže, nebo
 • přepravu oprávněné osoby do nemocnice v zemi, kde je možno potřebnou léčebnou péči poskytnout.

Repatriace nebo přeprava oprávněné osoby podle písm. a), nebo b) bude uskutečněna pod lékařským dohledem nejvhodnějším dopravním prostředkem, o jehož použití rozhodne lékař pověřený poskytovatelem po odborné konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Služby v zahraničí v případě úmrtí oprávněné osoby:

 • přeprava tělesných pozůstatků oprávněné osoby z místa uložení do rakve na místo pohřbení v ČR. Poskytovatel zajistí a uhradí přepravu včetně nákladů na jednoduchou rakev, jakou vyžadují příslušné předpisy.

Roční pojistné je 540 Kč

Pojistné podmínky