222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kooperativa komplexní pojištění vozidla

Hlavní výhody komplexního pojištění vozidla NAMÍRU:

 • Při sjednání povinného ručení s limity 100 mil. / 100. mil. Kč je nabízeno zdarma doplňkové pojištění NAPŘÍMO, které je určeno pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg, platí na území České republiky a vztahuje se na vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody. Doplňkové pojištění NAPŘÍMO kryje poškození nebo zničení vozidla v důsledku prokazatelně nezaviněné nehody a vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy.
 • K povinnému ručení lze sjednat pojištění nezaviněné nehody NA100PRO PLUS s živelním pojištěním vozidla zdarma s limitem pojistného plnění 100.000 Kč.
 • Při sjednání povinného ručení je poskytnuta sleva 5 % na havarijní pojištění.

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
NaMíru 35 NaMíru 70
Škoda na majetku 35 mil. Kč 70 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 70 mil. Kč
Pojištění Na Přímo* X X
Asistenční služba ANO ANO

* pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg, platí na území České republiky a vztahuje se na vyřízení škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody. Doplňkové pojištění NAPŘÍMO kryje poškození nebo zničení vozidla v důsledku prokazatelně nezaviněné nehody a vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy.

Havarijní pojištění NAMÍRU:

Havarijní pojištění kryje škody na vašem automobilu. A to v případě dopravní nehody, kdy sami bouráte nebo dopravní nehodu způsobí neznámý řidič. Pojištění se rovněž vztahuje na krádeže, živelné pohromy nebo vandalismus. Mezi hlavní výhody pojištění patří možnost zvolit si ta rizika, která vaše vozidlo nejvíce ohrožují. Dále lze převádět bonus z povinného ručení na havarijní pojištění a ušetřit tak až 50 % z ceny havarijního pojištění. Zdarma asistenční služba PLUS (44+50) k havarijnímu pojištění.

Rozsah krytí:

 • Základní havárie;
 • Odcizení;
 • Živel;
 • Vandalismus.

Varianty havarijního pojištění:

 • Všechna rizika = AllRisk (Havárie, Odcizení, Živel, Vandalismus)
 • Odcizení + Živel + Vandalismus
 • Havárie + Živel

Lze pojistit

 • osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3.500 kg;
 • vozidla do staří maximálně 10 let.

Územní platnost

Havarijní pojištění platí na celém území Evropy.

Spoluúčast

 • 5 %, min. 5 000 Kč
 • 10 %, min. 10 000 Kč
 • 20 %, min. 20 000 Kč

Slevy:

 • bonus až 50 % za jízdu bez nehody
 • sleva až 20 % na riziko odcizení při nadstandardním zabezpečení vozidla
 • sleva 3 % při sjednání POV a HAV na jedné smlouvě
 • možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění
 • sleva 5 % při roční frekvenci placení
 • Sleva Důvěra – sleva 15 % ze základního pojistného za bezeškodný průběh po dobu následujících 3 let - při sjednání Komplexního pojištění tj. POV+HAV se tato sleva vztahuje pouze na POV
 • obchodní sleva až 10 %, resp. až 20 % při roční frekvenci placení a sjednání NA100PRO (pro dobré řidiče) - při sjednání Komplexního pojištění, tj. POV+HAV se tato sleva vztahuje pouze na POV

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla

Pojištění čelního skla

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Pojištění čelního skla se sjednává na limit pojistného plnění s možností dokoupení v průběhu pojistného období.

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 751 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15.000 Kč 2.251 Kč
20.000 Kč 3.001 Kč
30.000 Kč 4.501 Kč
40.000 Kč 6.001 Kč
50.000 Kč 7.501 Kč
 • Pojištění se vztahuje na čelní sklo pojištěného vozidla.
 • Pojištění kryje rizika poškození nebo zničení pojištěného skla v důsledku působení vnějších mechanických sil při nahodilé události, jako střet, náraz, pád apod. a dále poškození nebo zničení způsobené vandalismem, tj. úmyslným jednáním cizí osoby, které jí nepřináší žádné materiální obohacení.
 • Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, ke kterým dojde za dobu trvání pojištění.
 • Územní platnost je geografické území Evropy a celé území Turecka.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel

 • kryje riziko poškození, zničení nebo odcizení přepravovaných zavazadel a věcí osobní potřeby
 • volitelnost výše limitu pojistného plnění klientem
 • spoluúčast 10 %, min. 1.000 Kč

varianty pojištění: s odcizením

Limit pojistného plnění Roční pojistné
10.000 Kč 400 Kč
20.000 Kč 800 Kč
40.000 Kč 1.600 Kč
60.000 Kč 2.400 Kč
80.000 Kč 3.200 Kč
 • Předmětem pojištění zavazadel jsou věci dopravované pojištěným vozidlem; jde o cestovní zavazadla a věci osobní potřeby, které osoby cestující pojištěným vozidlem vzaly na cestu a které jsou jejich majetkem nebo jsou jimi oprávněně užívány. Zavazadla všech cestujících včetně řidiče se považují za jeden celek.
 • Pojištění zavazadel lze sjednat pro pojistná nebezpečí živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem, základní havárie a odcizení.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Spoluúčast je ve výši 10% minimálně však 1.000 Kč.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Počet dnů Roční pojistné
5 624 Kč
10 1.260 Kč
15 1.884 Kč
20 2.520 Kč

Limit nájemného vč. DPH na 1 den = 1.500 Kč

 • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla zapůjčeného na území ČR, které pojištěný vynaložil v důsledku pojistné události, vždy však maximálně do výše hranice pojistného plnění sjednané v pojistné smlouvě a stanovené pro každou pojistnou událost maximálním počtem dnů a denním limitem.
 • Pojištění nákladů na náhradní vozidlo se sjednává pro pojistná nebezpečí základní havárie, odcizení, živel a vandalismus.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Právo na úhradu nákladů na nájem za vozidlo vzniká jen v případě, že vozidlo je zapůjčeno na území České republiky. K poškození nebo odcizení vozidla může dojít i mimo území České republiky, ale vozidlo musí být zapůjčeno na území České republiky.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění sportovní výbavy PROSPORTY

Limit pojistného plnění Roční pojistné
20.000 Kč 444 Kč
30.000 Kč 518 Kč
40.000 Kč 592 Kč
50.000 Kč 666 Kč
60.000 Kč 799 Kč
70.000 Kč 932 Kč
80.000 Kč 1.066 Kč
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka.
 • Hranicí pojistného plnění je roční limit pojistného plnění a vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku.
 • Spoluúčast je ve výši 10% minimálně však 1.000 Kč.

Sportovní výbava se pojišťuje pro pojistná nebezpečí:

 • Základní havárie včetně poškození pádem sportovní výbavy při její montáži na vozidlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozidla, při vykládání z vozidla, nebo při jízdě vozidla.
 • Živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem.
 • Odcizení, bylo-li bez zbytečného odkladu oznámeno policii.
 • Pro pojistné nebezpečí poškození mechanickými silami působícími na vnější část vozidla, které byly vyvolány pádem sportovní výbavy při její montáži na vozidlo, při demontáži z vozidla, při nakládání do vozidla, při vykládání z vozidla, nebo při jízdě vozidla.

Asistenční služby:

Asistenční služba PLUS (44+50)

Vztahuje se na osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg, motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg.

Služby na území ČR při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika - práce mechanika po dobu 45 minut zdarma,Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou osobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dní.

Služby v zahraničí při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika – úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou sobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km
 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní s denním limitem 13 EUR
 • zanechání vzkazu
 • telefonické tlumočení
 • pomoc advokáta/tlumočníka do limitu 750 EUR
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samotného řidiče se slevou 75 EUR

Roční pojistné je zdarma

Asistenční služba SUPER (44+40)

Vztahuje se na osobní a užitkové automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg, motocykly, motorové tříkolky a čtyřkolky s celkovou hmotností do 400 kg.

Služby na území ČR při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika - práce mechanika po dobu 45 minut zdarma. Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nad časový limit nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou sobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km
 • úschova vozidla na dobu max. 10 kalendářních dní
 • zapůjčení náhradního vozidla s jednorázovou slevou ve výši 600 Kč z půjčovného v případech, kdy se nepodaří vozidlo zprovoznit
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc se slevou 300 Kč / os., jestliže se nepodaří vozidlo zprovoznit týž den, kdy havárie nebo porucha byla oznámena poskytovateli.

Služby v zahraničí při nepojízdnosti způsobené havárií nebo poruchou:

 • příjezd a odjezd zásahového vozidla s mechanikem
 • zásah mechanika,Úhrada použitých náhradních dílů a práce mechanika nejsou předmětem pojistného plnění; jsou předmětem vztahu mezi oprávněnou sobou a mechanikem a jsou účtovány k tíži oprávněné osobě.
 • odtah vozidla do 50 km; výjimečně do 70 km, pokud náklady na odtah nepřevýší částku 120 EUR (případně její ekvivalent)
 • úschova vozidla na dobu max. 7 kalendářních dní s denním limitem 13 EUR
 • předání vzkazu
 • ubytování posádky vozidla na 1 noc až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samotného řidiče se slevou 75 EUR
 • doprava do cíle cesty (v zahraničí) nebo zpět do ČR,h) návrat k vozidlu v zahraničí
 • repatriace vozidla
 • přeprava oprávněné osoby v místě opravy do výše 25 EUR
 • sešrotování
 • telefonické tlumočení
 • pomoc advokáta/tlumočníka do limitu 750 EUR
 • zprostředkování finanční hotovosti do výše 1 000 EUR

Služby v zahraničí v případě odcizení vozidla:

 • ohlášení odcizení vozidla příslušným úřadům
 • ubytování posádky vozidla na max. 2 noci až pro 9 osob se slevou 50 EUR/os.; v případě ubytování samotného řidiče se slevou 75 EUR/noc
 • repatriace oprávněné osoby v případě, že vozidlo nebylo nalezeno do 48 hodin po oznámení odcizení
 • repatriace vozidla, pokud je odcizené pojištěné vozidlo nalezeno do 6 měsíců od data oznámení odcizení
 • přeprava oprávněné osoby v místě do výše 25 EUR

Služby v zahraničí v případě úrazu nebo nemoci oprávněné osobyza předpokladu, že její stav vyžaduje převoz za účelem další léčebné péče nebo specifi ckých vyšetření, která nelze uskutečnit v zemi, kde se oprávněná osoba nachází; poskytovatel zajistí a uhradí:

 • repatriaci oprávněné osoby do ČR, jestliže neexistuje způsobilé zdravotnické zařízení blíže, nebo
 • přepravu oprávněné osoby do nemocnice v zemi, kde je možno potřebnou léčebnou péči poskytnout.

Repatriace nebo přeprava oprávněné osoby podle písm. a), nebo b) bude uskutečněna pod lékařským dohledem nejvhodnějším dopravním prostředkem, o jehož použití rozhodne lékař pověřený poskytovatelem po odborné konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Služby v zahraničí v případě úmrtí oprávněné osoby:

 • přeprava tělesných pozůstatků oprávněné osoby z místa uložení do rakve na místo pohřbení v ČR. Poskytovatel zajistí a uhradí přepravu včetně nákladů na jednoduchou rakev, jakou vyžadují příslušné předpisy.

Roční pojistné je 540 Kč

Pojistné podmínky: