222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění

Mám-li zdravotní pojištění, budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen?

Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast. Péči v soukromých zdravotnických zařízeních – a ta ve většině turistických oblastí převažují – budete muset vždy uhradit plně ze svého.

Budu muset se svým zdravotním pojištěním v zemích EU něco při ošetření připlácet?

V každém státě existuje odlišný a složitý systém spoluúčastí a platí, že ve většině zemí EU se na ošetření budete muset finančně podílet (např. Francie – 30 % u lékařského ošetření, Itálie 100 % u léků, Dánsko – 100 % u ošetření zubů, Rakousko – až 9 EUR za den pobytu v nemocnici atd.). Podrobnosti o výši jednotlivých spoluúčastí zjistíte v Centru mezistátních úhrad.

Kdo mi uhradí přepravu domů, budu-li muset v cizině do nemocnice a nebudu schopen cestovat domů sám?

Budete-li při cestách v rámci EU spoléhat na své všeobecné zdravotní pojištění, nezbytnou přepravu domů si budete muset uhradit sami. Sami si ji také budete muset zařídit. Sjednáte-li si před cestou komerční cestovní pojištění s pojištěním asistenčních služeb, vše za vás vyřídí asistenční služba a náklady uhradí cestovní pojišťovna. Pro představu – náklady na letecký převoz do vlasti mohou činit v závislosti na konkrétní zemi od 100 000 Kč do 1,5 mil. Kč.

Jak se mohu obrátit na asistenční službu, když hovory ze zahraničí jsou drahé?

Úvodní telefonát s asistenční službou lze maximálně zkrátit tím, že si připravíte telefonní číslo pro zpětné zavolání. Asistenční služba Vás bude v dohodnuté době kontaktovat. Účet za telefonát si uschovejte, na jeho základě Vám pojišťovna hovor proplatí, pokud je toto plnění součásti sjednaného připojištění.

Proč si mám uzavírat zvláštní cestovní pojištění, když teď v EU je zdravotní péče hrazená všem občanům členských zemí?

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Mohou ale vzniknout vícenáklady, které si pak náš občan hradí sám (např. spoluúčast). Z těchto důvodů je skutečně praktické cestovní pojištění sjednat. Z tohoto pojištění bude při pojistné události hrazena lékařská péče, převoz do nemocnice, léky, pobyt v nemocnici a také v případě potřeby převoz zpět do ČR. Součástí pojištění je také přivolání rodinného příslušníka, pokud pojištěná osoba zůstane v zahraničí ze závažných důvodů bez doprovodu blízké osoby. Cestovní pojištění dává možnost využít asistečních služeb, které jsou prospěšné například při kontaktu se zdravotníky v zahraničí a při vyřizování všech potřebných záležitostí při onemocnění nebo úrazu.

Před cestou na dovolenou jsem pro celou rodinu uzavřela pojištění léčebných výloh. Jak bych měla při onemocnění nebo úrazu v cizině postupovat?

Samozřejmě ze všeho nejdřív vyhledejte lékaře. Jestliže budete ubytováni v hotelu, navštivte hotelového lékaře, budete-li mít ubytování vlastní, jistě v každém rekreačním letovisku najdete pohotovost. Lékaři se prokažte pojistkou nebo informační kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěna. Počítejte však raději s tím, že lékař, zejména soukromý, bude za ošetření požadovat peníze v hotovosti (většinou do částky cca 150 EUR). Na zaplacený obnos si nechte vystavit účet, který po návratu přinesete pojišťovně. Podobně je to i s účty za léky v lékárnách.

V době mobilních telefonů lze vše řešit i tak, že ještě z čekárny lékaře zavoláte na kontaktní číslo uvedené v průvodní knížce k pojištění – karnetu, a než se dostanete na řadu, je na faxové číslo zdravotnického zařízení zaslána garance platby a potvrzení o platnosti pojištění. Bude-li nutná hospitalizace, pak se nemusíte vůbec o nic starat – nemocnice se sama spojí s asistenční službou nebo pojišťovnou. Všechny instrukce jsou popsány v karnetu, stačí jen pozorně číst. A ještě poslední rada na cesty – zanechte doma pro jistotu kopii pojistné smlouvy. Může se vám ztratit zavazadlo, v němž máte doklady, a pomoc z domova pak přijde vhod.

Co všechno zahrnuje základní cestovní pojištění?

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci.

Co se považuje za nezbytné náklady na ošetření?

Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění. Za náklady na ošetření se považují výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané.

Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy může vzniknout povinnost pojišťovny uhradit například:

  • lékařské ošetření
  • pobyt v nemocnici
  • léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí
  • přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení
  • náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků

Při sjednání pojištění pro více osob se limity pojištění vztahují pro každou osobu zvlášť.

Co cestovní pojištění většinou nezahrnuje?

Ve výlukách u většiny pojišťoven najdete např.: škody způsobené zapůjčenými vozidly, fotoaparáty, notebooky, apod.

Kdy nabývá pojistná smlouva platnosti?

Cestovní pojištění nabývá platnosti v den určený klientem, nejdříve však až po odeslání pojistné částky na účet pojistitele. Smlouva takto nabývá platnosti nejdříve následujícího dne ve 00:00 hodin.

Jaká je minimální a maximální doba trvání pojistné smlouvy?

Obecně můžeme říci, že cestovní pojištění lze sjednat minimálně na jeden den, maximálně pak na 365 dní. Nabídky jednotlivých pojišťoven se ale liší.

Jaký je minimální a maximální věk, ve kterém mohu uzavřít pojistnou smlouvu?

Tento parametr je dosti závislý na jednotlivých pojišťovnách. Některé uzavírají pojistky jen pro občany do sedmdesátého resp. osmdesátého roku života, jiné žádné omezení nemají. Ve většině případů existuje několik cenových kategorií pro různé věkové skupiny. Pojistnou smlouvu mohou uzavřít i osoby mladší 16ti let, ale k uzavření pojistné smlouvy je zapotřebují zákonného zástupce.

Jak se mohu nejrychleji pojistit?

Vyberte si pojistku, která Vám nejlépe vyhovuje a úhradu proveďte kartou přes internet. Takto se můžete pojistit během několika minut a pojištěni jste hned od 0:00 následujícího dne.

Není čtení všeobecných pojistných podmínek a zvláštních pojistných podmínek pro cestovní pojištění jen ztráta času?

Ne. Najdete tam všechny informace týkající se Vaší pojistky. Příkladně:
práva a povinnosti pojistníků, informace o nahlášení pojistné události, výluky z pojištění atd. Vřele doporučujeme pozorně přečíst celou smluvní dokumentaci před podepsáním podpisem smlouvy, nejpozději však před Vaším odjezdem na cestu.

Co znamená územní platnost?

Většina pojišťoven rozděluje své pojištění dle územní platnosti například na Evropu a Svět.

Například: v případě územní platnosti Evropa, platnost pojištění je po celé Evropě dle zeměpisu + několik vybraných zemích jako jsou Turecko, Tunisko, Maroko, Egypt apod dle VPP pojišťovny.