Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění léčebných výloh

Pojištění na cesty je známé hlavně díky pojištění léčebných výloh. Na jaké pojistné plnění z toho typu pojištění však máte nárok? Všechno potřebné vám objasníme prostřednictvím následujících řádků.

Cestovní pojištění do Řecka

Co je pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je základem každého cestovního pojištění a sjednává se jako pojištění neživotní, tedy škodové. Z pojištění léčebných výloh pojistitel (pojišťovna) hradí v souvislosti s pojistnou událostí nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření, včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisí, jsou lékařem předepsané a stabilizují stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo je schopen repatriace. Pojištění léčebných výloh má ale také spoustu výluk, které jsou vždy uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného produktu. Doporučujeme vám si před vycestováním do zahraničí přečíst a pečlivě se s nimi seznámit.

Jaké situace pojištění léčebných výloh kryje

Pojistné plnění z pojištění léčebných výloh lze nárokovat v následujících situacích:

 1. nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu;
 2. nezbytné lékařské ošetření;
 3. pobyt v nemocnici (hospitalizace) po dobu nezbytně nutnou;
 4. léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí a odpovídající charakteru pojistné události;
 5. základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů, léčených extrakcí nebo jednoduchou výplní;
 6. přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení (též přivolání lékaře k pojištěnému);
 7. přeprava od lékaře do zdravotnického zařízení nebo ze zdravotnického zařízení do jiného specializovaného zdravotnického zařízení;
 8. přeprava ze zdravotnického zařízení zpět do místa pobytu v zahraničí, pokud není možné k přepravě použít veřejný dopravní prostředek;
 9. náklady na přepravu (repatriaci) pojištěného zpět na území České republiky.

Výluky z pojištění léčebných výloh

Pojistné podmínky vámi vybraného produktu pojištění léčebných výloh jasně stanovují situace, ve kterých je sjednané pojištění bezpředmětné. Pojištění léčebných výloh se tedy nevztahuje například na tyto případy:

 1. kdy léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění, která existovala po dobu 12 předešlých měsíců před počátkem pojištění
 2. kdy léčebná péče souvisí s ošetřením úrazů, které existovaly po dobu předešlých 12 měsíců před počátkem pojištění nebo nastaly na území ČR před odjezdem do
 3. kdy je lékařská péče vhodná a účelná, avšak odkladná a lze ji poskytnout až po návratu do České republiky;
 4. kdy je cesta konána za účelem léčení nebo pokračování započatého léčení včetně případů, kdy byla pojištěnému sdělena terminální diagnóza;
 5. komplikace způsobené porušením léčebného režimu stanoveného ošetřujícím lékařem
 6. kdy je pojištěný na seznamu osob čekajících na hospitalizaci, nebo není schopen cestovat samostatně;
 7. léčení osobou blízkou nebo osobou bez odpovídající kvalifikace, léčebných úkonů mimo zdravotnické zařízení
 8. léčby příznaků souvisejících se závislostí na alkoholu nebo jiných omamných, toxických či psychotropních látkách.

Limit pojištění léčebných výloh

Při sjednání pojištění léčebných výloh je, kromě seznámení se s pojistnými podmínkami produktu, nutné také vybrat pojistnou částku, tedy lépe řečeno limit pojistného krytí. Jedná se o horní hranici, kterou pojišťovna poskytne při plnění případné pojistné události. Klientům, jenž cestují po Evropě a jejich dovolená není nijak náročná, doporučujeme volit limity pojistného krytí ve výši 2 mil. Kč. Pokud se chystáte na jiný kontinent, pak je vhodné vybrat limity pojistného krytí pojištění léčebných výloh vyšší, ne-li neomezené.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ