222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění - Připojištění odpovědnosti za škodu

Publikováno: 29.01.2016

AKTUALIZACE – Sjednání cestovního pojištění je pro mnohé jednou z položek na seznamu činností, které je potřeba před odjezdem na dovolenou stihnout. Důvody jsou víc než jasné – mnohem větší klid a jistota na cestách. Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh s asistenční službou pojišťovny, která je vám v případě potřeby vždy k dispozici. Také je ale nutné myslet na to, že smůla na cestách v zahraničních končinách nemusí mít pouze podobu onemocnění, odřenin či úrazů.

Připojištění odpovědnosti za škodu

V případě, že někomu způsobíte zdravotní nebo materiální újmu, jste za ni odpovědní a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. Před náhradou vzniklé škody vás může ochránit připojištění odpovědnosti za škodu. Pokud je součástí vaší pojistné smlouvy cestovního pojištění i připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví a majetku třetích osob, pak pojišťovna uhradí neúmyslně způsobenou škodu za vás.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného vzniklou:

  • na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady za bolestné a náhrady smrti;
  • poškozením, zničením nebo ztrátou věci;
  • jako ušlý zisk a v důsledku snížení společenského uplatnění.

Z praxe se nejčastěji jedná o případy poškození hotelového vybavení a srážky lyžařů na sjezdovkách. Limity pojistného krytí z připojištění odpovědnosti za škodu jsou dány u každé pojišťovny jinak (škody na zdraví až do výše 3.000.000 Kč, škody na věci až do výše 2.000.000 Kč, škody na ostatní věci až do výše 500.000 Kč).

Výluky z připojištění odpovědnosti za škodu

Stejně jako ve všech podobných případech, také při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu doporučujeme projít pojistné podmínky k produktu, zejména pak článek, který jen označen ,,Výluky z pojištění”. Výluky z pojištění totiž vyjmenovávají situace, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí. Každá pojišťovna si je stanovuje sama, lišit se mohou v rámci jedné pojišťovny nebo dle konkrétního pojistného produktu. Mezi nejběžnější výluky z pojištění patří škody:

  • způsobené úmyslným jednáním;
  • kterou pojištěný způsobil osobě blízké, osobě žijící s pojištěným v době vzniku škodné události ve společné domácnosti a dalším osobám, které měly cestovní pojištění jednáno spolu s pojištěným;
  • způsobenou provozem anebo řízením a v důsledku provozu anebo řízení motorového i nemotorového vozidla, plavidla či letadla (rogala apod.) s výjimkou cyklistických kol a dětských nafukovacích člunů;
  • na cizích movitých věcech půjčených, pronajatých, dále škody na věcech, které jsou v oprávněném užívání za úplatu (např. na základě leasingové nebo nájemní smlouvy), nebo věcí svěřených do užívání nebo do úschovy, k přepravě či zpracován;
  • způsobenou vlastnictvím a držením zvířat.

Spoluúčast z připojištění odpovědnosti za škodu

V rámci pojistných podmínek každého produktu lze také dohledat informaci o výši spoluúčasti k připojištění odpovědnosti za škodu. Jedná se o částku, kterou se budete na způsobené škodě podílet. V následující tabulce je uveden přehled pojišťoven, u kterých lze v kalkulačce cestovního pojištění připojištění odpovědnosti za škodu připojistit. Zároveň v přehledu uvádíme výši spoluúčasti.

Aktualizace 25.1.2019:

Pojišťovna Výše spoluúčasti
Allianz 5.000 Kč/ pojistná událost
AXA Assistance 100%/ u škod do 5.000 Kč bez spoluúčasti/ u škod nad 5.000 Kč
ČSOB bez spoluúčasti
ERGO bez spoluúčasti
ERV 1.000 Kč/ každá pojistná událost
Generali bez spoluúčasti
Slavia bez spoluúčasti
TOP bez spoluúčasti
Union bez spoluúčasti
Uniqa bez spoluúčasti
Ušetřeno.cz bez spoluúčasti
VZP bez spoluúčasti