222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění - Připojištění odpovědnosti za škodu

Publikováno: 06.12.2019

Sjednání cestovního pojištění je pro mnohé jednou z položek na seznamu činností, které je potřeba před odjezdem na dovolenou stihnout. Důvody jsou víc než jasné – mnohem větší klid a jistota na cestách. Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh s asistenční službou pojišťovny, která je vám v případě potřeby vždy k dispozici. Také je ale nutné myslet na to, že smůla na cestách v zahraničních končinách nemusí mít pouze podobu onemocnění, odřenin či úrazů.

 Cestovní pojištění odpovědnost

Připojištění odpovědnosti za škodu

V případě, že někomu způsobíte zdravotní nebo materiální újmu, jste za ni odpovědní a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. Před náhradou vzniklé škody vás může ochránit připojištění odpovědnosti za škodu. Pokud je součástí vaší pojistné smlouvy cestovního pojištění i připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví a majetku třetích osob, pak pojišťovna uhradí neúmyslně způsobenou škodu za vás.

Na co se pojištění vztahuje

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného vzniklou:

  • na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady za bolestné a náhrady smrti;
  • poškozením, zničením nebo ztrátou věci;
  • jako ušlý zisk a v důsledku snížení společenského uplatnění.

Z praxe se nejčastěji jedná o případy poškození hotelového vybavení a srážky lyžařů na sjezdovkách. Limity pojistného krytí z připojištění odpovědnosti za škodu jsou dány u každé pojišťovny jinak (škody na zdraví až do výše 3.000.000 Kč, škody na věci až do výše 2.000.000 Kč, škody na ostatní věci až do výše 500.000 Kč).

Cestovní pojištění online

Výluky z připojištění odpovědnosti za škodu

Stejně jako ve všech podobných případech, také při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu doporučujeme projít pojistné podmínky k produktu, zejména pak článek, který jen označen ,,Výluky z pojištění”. Výluky z pojištění totiž vyjmenovávají situace, kdy vám pojišťovna škodu neuhradí. Každá pojišťovna si je stanovuje sama, lišit se mohou v rámci jedné pojišťovny nebo dle konkrétního pojistného produktu. Mezi nejběžnější výluky z pojištění patří škody:

  • způsobené úmyslným jednáním;
  • kterou pojištěný způsobil osobě blízké, osobě žijící s pojištěným v době vzniku škodné události ve společné domácnosti a dalším osobám, které měly cestovní pojištění jednáno spolu s pojištěným;
  • způsobenou provozem anebo řízením a v důsledku provozu anebo řízení motorového i nemotorového vozidla, plavidla či letadla (rogala apod.) s výjimkou cyklistických kol a dětských nafukovacích člunů;
  • na cizích movitých věcech půjčených, pronajatých, dále škody na věcech, které jsou v oprávněném užívání za úplatu (např. na základě leasingové nebo nájemní smlouvy), nebo věcí svěřených do užívání nebo do úschovy, k přepravě či zpracován;
  • způsobenou vlastnictvím a držením zvířat.

Spoluúčast z připojištění odpovědnosti za škodu

V rámci pojistných podmínek každého produktu lze také dohledat informaci o výši spoluúčasti k připojištění odpovědnosti za škodu. Jedná se o částku, kterou se budete na způsobené škodě podílet. V následující tabulce je uveden přehled pojišťoven, u kterých lze v kalkulačce cestovního pojištění připojištění odpovědnosti za škodu připojistit. Zároveň v přehledu uvádíme výši spoluúčasti.

Výše spoluúčasti

Pojišťovna Výše spoluúčasti
Allianz 5.000 Kč/ pojistná událost
AXA Assistance 100%/ u škod do 5.000 Kč bez spoluúčasti/ u škod nad 5.000 Kč
ČSOB bez spoluúčasti
ERGO bez spoluúčasti
ERV 1.000 Kč/ každá pojistná událost
Slavia bez spoluúčasti
TOP bez spoluúčasti
Uniqa bez spoluúčasti
Ušetřeno.cz bez spoluúčasti
VZP bez spoluúčasti

 

Spočítat cestovní pojištění

Autor: David