Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojistná událost

Co je pojistná událost, jak se řeší a jak při jejím vzniku postupovat? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém se dozvíte vše důležité, co vás při pojistné události může potkat.

Pojistná událost

Co je to pojistná událost?

Pojistná událost je nahodilá a nepředvídatelná událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Slovíčka ,,nahodilá a nepředvídatelná" událost jsou v této definici opravdu důležitá, protože povinností pojistníka a pojištěného je primárně právě snaha vzniku pojistné události předcházet. V případě, že se nebude jednat o nahodilou skutečnost, ale o záměrné jednání účastníků pojištění, může se jednat o pokus o pojistný podvod, který je dle zákoníku České republiky definován jako trestný čin.


Co všechno je v rámci daného pojištění považováno za pojistnou událost, je vždy uvedeno v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Veškeré případy jsou v rámci podmínek pojištění definovány přesně a tak by při řešení případné události nemělo dojít k rozporům ze strany pojistníka nebo pojistitele

V pojistných podmínkách jsou samozřejmě definovány i výluky z pojištění, které popisují situace, na základě kterých se pak nejedná o vznik pojistné události. Nejčastěji se jedná o výluky například v případě, že pojistná událost byla způsobena pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek, při jednání, které je v rozporu se zákony České republiky, anebo když se jednalo o teroristický útok, válečné či vnitrostátní nepokoje. Také se může jednat o případ, kdy je prokázáno, že zdravotní stav pojištěného nebo technický stav pojištěné věci neodpovídal podmínkám pojištění již před sjednáním pojistné smlouvy.

Nahlášení pojistné události

Při vzniku pojistné události je pojistník tuto skutečnost neprodleně a bez zbytečného odkladu nahlásit pojistiteli. Pojistník, případně pojištěný je také povinen vznik pojistné události doložit a prokázat tak, že k pojistné události skutečně došlo. Po nahlášení pojistné události zahajuje pojistitel, tzv. likvidaci pojistné události. V rámci tohoto procesu je pro daný případ jmenován likvidátor pojistné události, který provádí veškerá šetření, posuzuje doložené materiály a nárok na pojistné plnění.

Po posouzení všech skutečností a řádném prošetření pak v případě kladného vyřízení vyčíslí výši pojistného plnění a informuje o této skutečnosti pojistníka či pojištěného. Pokud není určeno jinak, šetření pojistné události by nemělo trvat déle než 3 měsíce. Pokud není pojistitel schopen šetření provést v rámci této lhůty, je povinen o tom informovat pojistníka a uvést pádné důvody, které uzavření pojistné události brání.

Po vzniku pojistné události doporučujeme vaši pojišťovnu kontaktovat co možná nejdříve. Právě u vaší pojišťovny vám nejlépe poradí, jak dále postupovat, co vše budou chtít doložit pro likvidaci pojistné události a co bude následovat.

Výpověď smlouvy z důvodu pojistné události

Možná také nevíte, že v případě, kdy dojde k pojistné události a vy například nebudete spokojeni s plněním či průběhem řešení, můžete smlouvu vypovědět do 3 měsíců od oznámení vzniku této události.

Výpověď vždy zasílejte písemně s podpisem pojistníka, doporučenou poštou nebo prostřednictvím naskenovaného dokumentu e-mailem, záleží na podmínkách dané pojišťovny. Smlouva je pak ukončena za 1 měsíc od doručení výpovědi. Stejně tak jak může práva výpovědi smlouvy využít pojistník, může jej využít i pojistitel. Pojišťovny tuto možnost využívají poměrně často u klientů, kteří jsou pro ně příliš rizikoví a uplatňují již několikátou pojistnou událost.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je částka, kterou vám pojistitel vyplatí v případě, že pojistná událost bude posouzena jako likvidní. Pojistné plnění je vyplaceno oprávněné osobě, kterou je obvykle pojištěný, který ale nemusí být totožný s plátcem pojistného, tj. pojistníkem, případně pak u některých druhů pojištění je to obmyšlená osoba.

Výše pojistného plnění záleží na podmínkách nastavených ve smlouvě a také na druhu pojištění, tedy zda se jedná o pojištění škodové či obnosové. U škodového pojištění, je pojistné plnění poskytnuto maximálně do výše škody, která byla při pojistné události způsobena. U obnosového pojištění je účelem pojištění získání finanční částky, která je dohodnuta jako pojistné plnění pro případ pojistné události a to ve výši nezávislé na vzniku nebo rozsahu škody. Podmínkou je pouze to, že pojistná událost nastala.

Věnujte pozornost podmínkám pojištění!

Pojišťovny jsou obecně u velké spousty lidí považovány za podvodníky, kteří inkasují pojistné, ale při pojistné události vám neproplatí téměř nic. I když to tak občas může působit, pojistitelé pouze využívají neznalosti pojištěných.

Lidé velmi často podepíší smlouvu, aniž by si ji pořádně prostudovali, anebo dokonce nahlédli do pojistných podmínek. Často pak narazí právě na to, že hlášená pojistná událost je ve výlukách z pojištění nebo nebyly splněny všechny podmínky pro řádný vznik smlouvy a na základě toho je pojistné plnění kráceno.

Věnujte tedy pozornost pojistné smlouvě a podmínkám, k jejichž akceptaci se svým podpisem zavazujete.

A pokud potřebujete sjednat například pojištění vozidla, domácnosti a nemovitosti, případně pojištění na cesty, využijte možnost sjednání a poradenství online u Top-Pojištění.cz. Zde vám se sjednáním smlouvy rádi pomůžeme a všechny vaše dotazy ohledně podmínek smlouvy ochotně zodpovíme.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ