222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění: koronavirus – nejčastější dotazy

AKTUALIZACE 15.6.2020 – Připravili jsme pro Vás vyjádření zástupců jednotlivých pojišťoven, jak se pojišťovny staví k tomuto onemocnění ve vztahu k cestovnímu pojištění. Konkrétně se jedná o krytí léčebných výloh, pojištění storna zájezdu či další informace ohledně onemocnění COVID-19.

Koronavirus pojištění

Nejčastější dotazy koronavirus dle pojišťoven

Společně s jednotlivými pojišťovnami jsme pro vás připravili nejčastější dotazy spojené s krytím onemocnění COVID-19.

Příklady nejčastějších otázek:

 • Je možné se na riziko onemocnění koronavirem připojistit?
 • Jsem již v zahraničí, je možné, že mi odmítnete uznat cestovní pojištění?
 • Jsem v zahraničí a místní úřady zde vyhlásí karanténu, na co mám z cestovního pojištění nárok?
 • Pokud letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?
 • Pokud MZV doporučí do dané oblasti necestovat, mohu uplatnit stornopoplatky v důsledku zrušení cesty?
 • Vztahuje se pojištění storna na to, že nechci odcestovat z obavy nakažení koronavirem?

Odkaz na nejčastější otázky dle jednotlivých pojišťoven:

AXA ASSISTANCE více zde.

ERGO více zde.

TOP cestovní pojištění více zde.

Cestovní pojištění online

Vyjádření jednotlivých pojišťoven

Allianz

Pokud jde o léčebné výlohy, které tvoří základ cestovního pojištění, ty se vztahují i na onemocnění koronavirem, pokud by jím klient na místě onemocněl. Neměl by se ale dostat do oblasti, do které již byl vyhlášen zákaz vycestování. Zcela vyloučené pojistné krytí je pak v zemích, které státní nebo jiný veřejný orgán označí za válečnou, zdraví či životu nebezpečnou zónu, do které nedoporučuje cestovat," okomentoval situaci Václav Bálek.

Cestovní pojištění online

AXA Assistance

1.6.2020 – aktualizace krytí koronaviru

AXA Assistance od pondělí 1.6.2020 bude opět standardně dle platných VPP pojištovat COVID a vrací se tak do stavu před koronanvirovou krizí.

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

Pro větší přehlednost jsme pro vás připravili tabulku krytí platnou od 1.6.2020 a přehled nejčastějších dotazů týkajících se COVID 19. Jak je to se zrušením letu, s pojištěním storna, s platností pojištění a další.

Cestovní pojištění online

ČSOB Pojišťovna; Ušetřeno.cz

“Pojištěný má u pojistitele sjednáno (bez ohledu na to, zda pojištěný je či není pojistníkem) Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění, a v tomto pojištění je sjednána výluka z pojištění, dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy.

V době trvání účinnosti tohoto veřejného příslibu a v době trvání Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění nastala škodná událost z Pojištění léčebných výloh vzniklá následkem epidemické nebo pandemické nákazy.3. Nastalá škodná událost dle předchozího odstavce 2. tohoto článku - s jedinou výjimkou právě naplnění výluky z pojištění, dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy - splňuje naprosto všechny ostatní předpoklady sjednané pojistnou smlouvou pro to, aby byla událostí pojistnou a vzniklo za ni oprávněné osobě právo na pojistné plnění.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění z Pojištění léčebných výloh i tehdy, vznikla-li škodná událost dle článku I. odstavců 2. a 3. tohoto veřejného příslibu následkem epidemické nebo pandemické nákazy, avšak s výjimkou situací (na takové situace bude i nadále výluka z pojištění dopadat), kdy k nákaze pojištěného došlo ve státě, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nedoporučilo z důvodu šíření epidemické nebo pandemické nákazy cestovat, a kdy pojištěný do státu, v němž k nákaze pojištěného došlo, odcestoval z České republiky po datu publikace uvedeného doporučení, respektive varování, Ministerstva zahraničních věcí České republiky na jeho internetových stránkách” je uvedeno v příslibu ČSOB Pojišťovny.

Odkaz na veřejný příslib.

Cestovní pojištění online

ERGO a TOP cestovní pojištění

2.6.2020 – aktualizace veřejného příslibu

U pojistné události cestovního pojištění oznámené po 2. červnu 2020, pojistitel ve prospěch svých klientů upravuje podmínky následujícím způsobem:

 • Odchylně od článku Výluky a omezení pojistného plnění z pojištění léčebných výloh, ERGO pojišťovna, s. poskytne nad rámec pojistných podmínek případná pojistná plnění z léčebných výloh i v zemi nebo oblasti, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Podmínkou je, že pojištěný dodržel místní pravidla určená pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti.
 • ERGO pojišťovna uhradí i náklady na léčbu onemocnění COVID 19.
  Pojištění se ale nevztahuje na:

  • Úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů);
  • Úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);
  • Úhradu nákladů na testování onemocnění COVID19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

Tyto podmínky se vztahují ke všem produktům cestovního pojištění poskytovaným ERGO pojišťovnou a.s.

Cestovní pojištění online

ERV

9.3.2020 – Jak se ERV Evropská staví k situaci kolem COVID-19?

ERV Evropská pojišťovna a pracovníci naší celosvětové asistenční sítě Euro-Center intenzivně sledují situaci kolem šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Doporučujeme klientům pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV).

Léčebné výlohy

Klientům v zahraničí poskytujeme veškeré služby, na něž mají z našeho cestovního pojištění nárok, tedy asistenci, úhradu léčení a další. Jedinou výjimkou je, pokud by klienti cestovali do míst uzavřených karanténou, na což se pojištění nevztahuje.

Storno

Obava z koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna.

Pojištění storna nelze uplatnit ani v situacích, kdy dojde k uzavření destinace úřady, jak se stalo např. mimořádným ochranným opatřením vydaným italskými úřady dne 8. 3. Klienti by se měli obrátit na CK, prodejce letenek, dopravce či hotely a domluvit se na změně destinace či termínu.

Když klient stornuje cestu do destinace, kam MZV nedoporučilo cestovat, vyhrazujeme si v souladu s pojistnými podmínkami právo pojistné plnění krátit nebo zamítnout.

Pojištění storna se nevztahuje na situace, kdy klient nemůže odjet na plánovanou cestu, protože je umístěn ve státem nařízené karanténě.

Riziko karantény

Automaticky bezplatně prodloužíme pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě.

ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou anebo za pobyt v nemocnici, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1-2 tisíce Kč/den podle typu produktu.

O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.

V době karantény jsou naše možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními.

Vyjádření zde.

Cestovní pojištění online

Slavia pojišťovna

Platnost cestovního pojištění

Náklady spojené s koronavirem budou hrazeny, pokud bylo pojištění sjednáno před vyhlášením doporučení necestovat do dané lokality Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Současně budou náklady spojené s koronavirem hrazeny i v ostatních státech a oblastech, kterých se v tuto chvíli žádné varování netýká.

Cestovním pojištění odchylně od pojistných podmínek kryje léčebné výlohy s výjimkou nákladů spojených sCOVID-19 (koronavirem), a to i v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do dané oblasti (aktuálně se jedná o vybrané oblasti Číny, Itálie, Korejské republiky, Vietnamu nebo Španělska). Přesto je nutné pozorně sledovat webový portál MZV, kde jsou uvedena aktuální doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.

V případě, že by se klient v době pobytu ocitl v karanténě a jeho pobyt by přesáhl dobu trvání pojištění, prodlužuje se doba trvání platnosti pojistné smlouvy na nezbytně nutnou dobu, až do 30 dní.

Ukončení pojistné smlouvy

Rozhodne-li se klient, že svou cestu neuskuteční, může požádat o ukončení pojistné smlouvy před počátkem pojištění. V takovém případě bude klientovi vráceno celé uhrazené pojistné. Žádost o ukončení pojistné smlouvy je nutné podat před datem počátku platnosti smlouvy.

Uplatnění pojištění storna

Obavy z možné nákazy a následné zrušení cesty nejsou důvodem k uplatnění pojištění storna. Pokud bylo storno zájezdu sjednáno v období, kdy pro danou lokalitu nebylo vydáno doporučení necestovat a následně dojde k uzavření dané oblasti, v takovém případě lze storno uplatnit. U individuálních cest uplatnit lze. U zájezdů organizovaných cestovní kanceláří zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. V takovém případě storno cesty nelze uplatnit.

Pojištění storna cesty

S účinností od 28. 2. 2020 až do odvolání Slavia pojišťovna pozastavuje prodej pojištění storna cesty.

Odkaz na vyjádření

Cestovní pojištění online

Uniqa – platnost podle tzv. semaforu

9.6.2020 – aktualizace informací

Obecně platí, že UNIQA se bude řídit pravidelně aktualizovaným označením cílových zemí pobytu klientů s cestovním pojištěním UNIQA, a sice takto:

 • na územích zelených a oranžových bude cestovní pojištění UNIQA platné v plném rozsahu, včetně krytí pro případné onemocnění koronavirem;
 • státy označené červenou barvou, tedy státy rizikové a k cestování nevhodné, budou mít z cestovního pojištění UNIQA vyloučeno krytí pro potíže spojené s koronavirem, ať už jde o samotnou diagnózu zákazníka, anebo další potíže spojené například s karanténou, výlukou dopravy nebo uzavřením země apod.;
 • pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v ,,červených" zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle mzv.cz. Je-li naopak vyhlášeno obecné nedoporučení, pojistnou ochranu UNIQA neposkytuje.

Současně platí, že cestující musí dodržovat všechna opatření a nařízení platná v daném státě. Doporučuje se rovněž, aby se před odjezdem do zahraničí informoval detailněji o poměrech a režimu v cílové zemi, nejlépe přes místně příslušný zastupitelský úřad ČR, popřípadě z podrobnějších informací na webu pro cestování, který provozuje Ministerstvo zahraničních věcí (dále i MZV) (www.mzv.cz), a to i v případě, kdy cestuje s cestovní kanceláří.

Pojistná ochrana z cestovního pojištění UNIQA bude v plném rozsahu poskytnuta v případě, kdy je země pobytu turisty zařazena v ČR do ,,červené" zóny až po sjednání smlouvy a jeho příjezdu na místo.

V této situaci pokrývá pojištění jak léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR. Pokud přitom (i zdravý) turista uvízne v místní karanténě (a neměl prokazatelně možnost se vrátit před uzavřením do ČR), prodlužuje se mu platnost cestovního pojištění na dobu karantény v plném rozsahu a bezplatně. V případě potíží se doporučuje vždy kontaktovat asistenční službu k pojištění a řídit se přesně jejími pokyny.

Kompletní vyjádření od pojišťovny Uniqa včetně informací o uvíznutí v karanténě, storna zájezdu a další informace naleznete níže.

Vyjádření pojišťovny UNIQA zde.

Cestovní pojištění online

Pojišťovna VZP

9. 3. 2020 Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává pojišťovna VZP, a.s. následující prohlášení.

 1. Pojišťovna VZP, a.s. doporučuje svým klientům bedlivě sledovat, před nástupem na cestu, stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html , kde jsou vyhlášena, mimo jiné, i aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19 (Koronavirus). Pokud budete i přes varování/nedoporučení MZV cestovat do oblastí (aktuálně vybrané oblasti či provincie Číny, Itálie, Íránu, Vietnamu, Korejské republiky a Španělska) označených jako nevhodných k cestování, nebude Pojišťovna VZP a.s. případnou léčbu tímto onemocněním hradit.
  V případě ostatních států a oblastí, kterých se toto varování netýká, je případná nákaza nemocí COVID-19 hrazena dle pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, v případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).
 1. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, a to v době před vyhlášením doporučení MZV do dané oblasti necestovat, uzná storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19 nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.
 2. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost podle bodu 2 tohoto prohlášení. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.
 3. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného.
 4. V případě, že je pojištění stornovacích poplatků sjednáno do země, na kterou se v době sjednání pojištění vztahuje varování MZV před cestami, nelze uplatnit pojištění storna dle bodu 2 tohoto prohlášení.
 5. V případě, že pojištěný odcestuje do oblasti, na kterou se vztahuje varování MZV před cestami, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání, apod.)
 6. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.
 7. Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč za každý den karantény, a to v max. délce 30 dní. Pojistné plnění je vyplaceno do max. výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. A navíc v případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také rizika pojištění pro případ hospitalizace.

Odkaz na vyjádření.

Koronavirus

Další informace k onemocnění naleznete zde.

Spočítejte si své pojištění na cesty

Zdroj: oPojištění.cz; pojišťovny