222 100 200 Zavoláme vám zpět

Koronavirus: léčebné výlohy

Připravili jsme pro Vás vyjádření zástupců jednotlivých pojišťoven, jak se pojišťovny staví k tomuto onemocnění ve vztahu k cestovnímu pojištění. Konkrétně se jedná o krytí léčebných výloh.

Koronavirus pojištění

Vyjádření pojišťoven

Allianz

Pokud jde o léčebné výlohy, které tvoří základ cestovního pojištění, ty se vztahují i na onemocnění koronavirem, pokud by jím klient na místě onemocněl. Neměl by se ale dostat do oblasti, do které již byl vyhlášen zákaz vycestování. Zcela vyloučené pojistné krytí je pak v zemích, které státní nebo jiný veřejný orgán označí za válečnou, zdraví či životu nebezpečnou zónu, do které nedoporučuje cestovat," okomentoval situaci Václav Bálek.

AXA Assistance

Koronavirus – informace k cestovnímu pojištění 16. března 2020 (15:30)

Cesty nastoupené před 12. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem.

Pojištění se však nevztahuje na klienty, kteří do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů.

Cesty nastoupené po 12. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění nekryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů. Cestovní pojištění se neprodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro návrat do České republiky.

Bez rozlišení termínu vycestování

Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích).

ČSOB Pojišťovna; Ušetřeno.cz

“Pojištěný má u pojistitele sjednáno (bez ohledu na to, zda pojištěný je či není pojistníkem) Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění, a v tomto pojištění je sjednána výluka z pojištění, dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy.

V době trvání účinnosti tohoto veřejného příslibu a v době trvání Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění nastala škodná událost z Pojištění léčebných výloh vzniklá následkem epidemické nebo pandemické nákazy.3. Nastalá škodná událost dle předchozího odstavce 2. tohoto článku - s jedinou výjimkou právě naplnění výluky z pojištění, dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy - splňuje naprosto všechny ostatní předpoklady sjednané pojistnou smlouvou pro to, aby byla událostí pojistnou a vzniklo za ni oprávněné osobě právo na pojistné plnění.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění z Pojištění léčebných výloh i tehdy, vznikla-li škodná událost dle článku I. odstavců 2. a 3. tohoto veřejného příslibu následkem epidemické nebo pandemické nákazy, avšak s výjimkou situací (na takové situace bude i nadále výluka z pojištění dopadat), kdy k nákaze pojištěného došlo ve státě, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nedoporučilo z důvodu šíření epidemické nebo pandemické nákazy cestovat, a kdy pojištěný do státu, v němž k nákaze pojištěného došlo, odcestoval z České republiky po datu publikace uvedeného doporučení, respektive varování, Ministerstva zahraničních věcí České republiky na jeho internetových stránkách” je uvedeno v příslibu ČSOB Pojišťovny.

Odkaz na veřejný příslib.

ERGO a TOP cestovní pojištění

Léčebné výlohy

Jestliže klient již vycestoval do zahraničí, nebo tam bude teprve odjíždět, ještě před tím, než Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vydalo doporučení do konkrétní země necestovat, tak veškeré léčebné náklady, asistenční službu a další služby plynoucí ze smlouvy cestovního pojištění hradíme.

Nicméně je třeba doplnit, že klient cestující do oblasti, která je už koronavirem zasažena a MZV tam v okamžiku odjezdu již nedoporučuje cestovat, zajistíme a uhradíme léčení jakýchkoli nemocí či úrazů mimo léčebných výloh spojených přímo s onemocněním koronavirem (klient tedy v tomto případě podstupuje riziko nákazy na vlastní zodpovědnost).

Riziko karantény

Pokud se pojištěný dostane do situace, kdy bude muset neočekávaně zůstat déle v zahraniční z důvodu karantény, naše cestovní pojištění automaticky bezplatně prodloužíme na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. V tomto případě prosím kontaktujte naši asistenční službu pro aktualizaci pojištění.

Případné léčebné výlohy a další náklady (např. pojištění odpovědnosti, zavazadel, atd.), které jsou pokryty cestovním pojištěním, také zůstávají pojištěny i po dobu prodlouženého pobytu z důvodu karantény.

Naopak další náklady na pobyt, ubytování, stravování, náhradní dopravu a ostatní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s prodlouženým pobytem z důvodu karantény nejsou pokryty cestovním pojištěním.

Storno zájezdu

Obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna. Doporučujeme domluvit se s CK, prodejcem letenek či poskytovatelem ubytování na změně destinace či termínu. Následně Vám pomůžeme se změnou již sjednaného cestovního pojištění.

Pokud si klient koupil naše připojištění Storna zájezdu v době, kdy ještě MZV nevydalo doporučení necestovat do daného místa/oblasti, a před začátkem cesty MZV doporučení necestovat vydalo, má nad rámec našich pojistných podmínek nárok na plnění z pojištění storna. Totéž platí pro případy, kdy dojde k uzavření oblasti či cílového letiště.

Podrobnosti na webu pojišťovny zde.

ERV

9.3.2020 – Jak se ERV Evropská staví k situaci kolem COVID-19?

ERV Evropská pojišťovna a pracovníci naší celosvětové asistenční sítě Euro-Center intenzivně sledují situaci kolem šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Doporučujeme klientům pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV).

Léčebné výlohy

Klientům v zahraničí poskytujeme veškeré služby, na něž mají z našeho cestovního pojištění nárok, tedy asistenci, úhradu léčení a další. Jedinou výjimkou je, pokud by klienti cestovali do míst uzavřených karanténou, na což se pojištění nevztahuje.

Storno

Obava z koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna.

Pojištění storna nelze uplatnit ani v situacích, kdy dojde k uzavření destinace úřady, jak se stalo např. mimořádným ochranným opatřením vydaným italskými úřady dne 8. 3. Klienti by se měli obrátit na CK, prodejce letenek, dopravce či hotely a domluvit se na změně destinace či termínu.

Když klient stornuje cestu do destinace, kam MZV nedoporučilo cestovat, vyhrazujeme si v souladu s pojistnými podmínkami právo pojistné plnění krátit nebo zamítnout.

Pojištění storna se nevztahuje na situace, kdy klient nemůže odjet na plánovanou cestu, protože je umístěn ve státem nařízené karanténě.

Riziko karantény

Automaticky bezplatně prodloužíme pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě.

ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou anebo za pobyt v nemocnici, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1-2 tisíce Kč/den podle typu produktu.

O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.

V době karantény jsou naše možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními.

Vyjádření zde.

Slavia pojišťovna

Platnost cestovního pojištění

Náklady spojené s koronavirem budou hrazeny, pokud bylo pojištění sjednáno před vyhlášením doporučení necestovat do dané lokality Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Současně budou náklady spojené s koronavirem hrazeny i v ostatních státech a oblastech, kterých se v tuto chvíli žádné varování netýká.

Cestovním pojištění odchylně od pojistných podmínek kryje léčebné výlohy s výjimkou nákladů spojených sCOVID-19 (koronavirem), a to i v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do dané oblasti (aktuálně se jedná o vybrané oblasti Číny, Itálie, Korejské republiky, Vietnamu nebo Španělska). Přesto je nutné pozorně sledovat webový portál MZV, kde jsou uvedena aktuální doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.

V případě, že by se klient v době pobytu ocitl v karanténě a jeho pobyt by přesáhl dobu trvání pojištění, prodlužuje se doba trvání platnosti pojistné smlouvy na nezbytně nutnou dobu, až do 30 dní.

Ukončení pojistné smlouvy

Rozhodne-li se klient, že svou cestu neuskuteční, může požádat o ukončení pojistné smlouvy před počátkem pojištění. V takovém případě bude klientovi vráceno celé uhrazené pojistné. Žádost o ukončení pojistné smlouvy je nutné podat před datem počátku platnosti smlouvy.

Uplatnění pojištění storna

Obavy z možné nákazy a následné zrušení cesty nejsou důvodem k uplatnění pojištění storna. Pokud bylo storno zájezdu sjednáno v období, kdy pro danou lokalitu nebylo vydáno doporučení necestovat a následně dojde k uzavření dané oblasti, v takovém případě lze storno uplatnit. U individuálních cest uplatnit lze. U zájezdů organizovaných cestovní kanceláří zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. V takovém případě storno cesty nelze uplatnit.

Pojištění storna cesty

S účinností od 28. 2. 2020 až do odvolání Slavia pojišťovna pozastavuje prodej pojištění storna cesty.

Odkaz na vyjádření

Uniqa

27.2.2020 – aktualizace informací: pojištění do Itálie a koronavir COVID-19

V souvislosti s množícími se dotazy zákazníků, veřejnosti i médií aktualizujeme a rozšiřujeme informace pro cesty našich klientů do italských oblastí, které jsou k dnešnímu dni na webu Ministerstva zahraničních věcí uvedeny jako nedoporučené.

 1. Závazné je vyhlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky, kterým se má řídit celá česká veřejnost a kterým se řídí i UNIQA pojišťovna při poskytování pojistné ochrany. Aktuální status pro cestování ,,nedoporučených" oblastí a zemí je možné sledovat průběžně na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html
 2. Cestovní pojištění po dobu nařízené karantény (pro individuální cesty i zájezdy přes CK):
  Pokud klienti ,,uvíznou" v navštívené zemi z důvodu vyhlášení karantény, UNIQA bezplatně a automaticky prodlouží platnost jejich cestovního pojištění ve sjednaném rozsahu na celou dobu nuceného pobytu. Zákazníci (nebo delegáti CK v případě organizovaných zájezdů) by se měli ozvat na asistenční linku k cestovnímu pojištění, aby tuto skutečnost UNIQA pojišťovně oznámili. Současně ale upozorňujeme, že vyjede-li klient do země či oblasti, která je v tu chvíli už na seznamu nedoporučených lokalit, může UNIQA odmítnout na místě poskytnutou pomoc uhradit. Náklady na ni klient v takovém případě nese sám.
 3. Na ubytovací služby, stravu apod. se ale cestovní pojištění po dobu karantény nevztahuje. O tom je třeba jednat s místními orgány, které karanténu nebo uzavření oblasti vyhlásily. Nelze žádat ušlý výdělek. Náhradní dopravu k návratu do ČR po skončení karantény lze čerpat z cestovního pojištění jako repatriaci.
 4. Je-li náš zákazník hospitalizován z důvodu nakažení nebo podezření z nákazy koronavirem, poskytne mu UNIQA v souladu se smlouvou nemocniční odškodné za každý den pobytu v nemocnici, má-li ho sjednané.
 5. Pojištění stornovacích poplatků u individuálně sestavených cest: V tuto chvíli poskytuje UNIQA dobrovolně nad rámec pojistných podmínek mimořádně pojistné plnění individuálním turistům, kteří pojistili storno zakoupených cestovních služeb do aktuálně nedoporučených regionů v Itálii. Pokud služby a pojištění zakoupili před vyhlášením nedoporučení ze strany ministerstva zahraničních věcí, mají aktuálně nárok na zaplacení až 80 % uhrazených, avšak nečerpaných cestovních služeb.
 6. Postup u zájezdů zakoupených v cestovních kancelářích:
  Turisté se s nároky za neuskutečněné cesty musí obracet na své cestovní kanceláře. Nejsou v těchto případech primárně zákazníky pojišťovny, nýbrž cestovní kanceláře, kde mohou svůj nárok uplatnit. CK v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku mají zákazníkům uhradit zaplacené náklady, jestliže v cílové destinaci nastaly mimořádné okolnosti bránící uskutečnění zájezdu (§ 2535 NOZ).
 7. Obecně (nikoli jen ve vztahu k italským destinacím) nejsou obavy z cesty pojistnou událostí. Rozhodne-li se někdo zrušit zájezd ,,preventivně", tj. aniž by cílová destinace byla v aktuálně vyjmenovaných nedoporučených oblastech ministerstva zahraničních věcí, nemůže žádat náhradu z pojištění storna, případně ,,vrátit" zakoupené cestovní pojištění.
 8. Pro všechny cesty/zájezdy (nikoli jen ve vztahu k italským destinacím) s počátkem od 10. března 2020 plní UNIQA pojišťovna standardně podle platných pojistných podmínek.Pojištění storna lze od tohoto data uplatnit na případy vyjmenované v pojistných podmínkách. Sledujte i nadále web UNIQA pojišťovny. Vše ostatní se řídí platnými pojistnými podmínkami UNIQA pojišťovny. V souvislosti s překotným vývojem může docházet k aktualizaci informací a postupů.

Vyjádření zde..

Pojišťovna VZP

9. 3. 2020 Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává pojišťovna VZP, a.s. následující prohlášení.

 1. Pojišťovna VZP, a.s. doporučuje svým klientům bedlivě sledovat, před nástupem na cestu, stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html , kde jsou vyhlášena, mimo jiné, i aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19 (Koronavirus). Pokud budete i přes varování/nedoporučení MZV cestovat do oblastí (aktuálně vybrané oblasti či provincie Číny, Itálie, Íránu, Vietnamu, Korejské republiky a Španělska) označených jako nevhodných k cestování, nebude Pojišťovna VZP a.s. případnou léčbu tímto onemocněním hradit.
  V případě ostatních států a oblastí, kterých se toto varování netýká, je případná nákaza nemocí COVID-19 hrazena dle pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, v případě vyhlášení karantény v těchto oblastech se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).
 1. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, a to v době před vyhlášením doporučení MZV do dané oblasti necestovat, uzná storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19 nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.
 2. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost podle bodu 2 tohoto prohlášení. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.
 3. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného.
 4. V případě, že je pojištění stornovacích poplatků sjednáno do země, na kterou se v době sjednání pojištění vztahuje varování MZV před cestami, nelze uplatnit pojištění storna dle bodu 2 tohoto prohlášení.
 5. V případě, že pojištěný odcestuje do oblasti, na kterou se vztahuje varování MZV před cestami, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody, povolání, apod.)
 6. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.
 7. Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč za každý den karantény, a to v max. délce 30 dní. Pojistné plnění je vyplaceno do max. výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. A navíc v případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také rizika pojištění pro případ hospitalizace.

Odkaz na vyjádření.

Koronavirus

Další informace k onemocnění naleznete zde.

 

Zdroj: oPojištění.cz; pojišťovny