Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění covid-19: nejčastější dotazy koronavirus

AKTUALIZACE 31.7.2023 – Připravili jsme pro Vás celkový přehled informací k onemocnění covid-19 ve vztahu  k cestovnímu pojištění. Konkrétně se jedná o krytí léčebných výloh nebo pojištění storna zájezdu.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Nejčastější dotazy k pojištění covid-19 

Společně s jednotlivými pojišťovnami jsme pro vás připravili nejčastější dotazy spojené s krytím onemocnění covid-19 v rámci cestovního pojištění do zahraničí.

Do jakých destinací mě chrání pojištění pro případ onemocnění COVID19?

Pokud cestujete do destiance, kterou MZV neoznačilo jako destinaci (zemi) s velmi vysokrým rizikem nákazy či dokonce do takové destiance nedoporučuje cestovat, tak jsou tyto destinace obvykle z pohledu pojišťoven považovány jako bezpečné, a tak kryjí léčebné výlohy i v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Jakou pojistku zvolit, pokud cestuji do destinace, kterou MZV označilo jako zemi kam nedoporučuje cestovat z důvodu velmi vysokého rizika nákazy COVID 19?

Pokud cestujete do destinace, kam MZV nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat z důvodu vysokého rizika nákazy, je třeba pečlivě vybrat vhodný produkt. Obvykle se jedná o nejvyšší produkty (produkty s nejvyšším krytím) jednotlivých pojišťoven, např. Pojišťovna VZP ve variantě NADSTANDARD, nebo produkt TOP pojištění ve variantě TOP s neomezeným krytím léčebných výloh a další. Detailní informace vždy naleznete v detailu jednotlivé pojišťovny.

Mohu se pojistit na storno, pokud bych nemohl vycestovat v důsledku onemocnění COVID 19?

Ano, pojištění storna cesty vřele doporučujeme. Je však třeba mít na paměti, že některé pojišťovny kryjí případné storno jen v případě, že se prokážete potvrzeným onemocněním na COVID 19, tzn. není kryta situace, kdy jste umístěni do karantény pouze preventivně (tedy v situaci, kdy jste umístěn do karantény v důsledku kontaktu s pozitivní osobou). Některé pojišťovny kryjí však i rizika, kdy jste umístěn do karantény i z preventivních důvodů (obvykle je však třeba toto doložit např. pracovní enschopností). Informace, jak daná pojišťovna kryje riziko storno cesty v detailu jednotlivých pojišťoven.

Pokud budu v zahraniční umístěn do karantény a nestihnu tak původní let, uhradí mi pojišťovna náklady na karanténu a letenku zpět do ČR?

Náklady na umístění do karantény a cestu zpět nejsou vždy kryty v základním krytí a je třeba pečlivě vybírat jednotlivé produkty. Obvykle jsou tato rizika kryta ve vyšších tarifech vybraných pojišťoven. Je třeba v detailu si ověřit v jakém tarifu jsou tato rizika kryta a do jakých destinací - v detailu dané pojišťovny. U dražších typů dovolených doporčujeme se zaměřit na takové produkty, které limit krytí na nákaldy na karanténu a cestu zpět do ČR hradí do limitu léčebných výloh. Někteér pojišťovny kryjí jen do limitu např. 15 tisíc Kč.

Jsou náklady na testy na přítomnost COVID 19 hrazeny z cestovního pojištění?

Ne, náklady na testy nejsou obvykle hrazeny z cestovního pojištění a každý si tyto náklady musí hradit sám.

Má na platnost cestovního pojištění vliv, zdali jsem očkován?

Ne, krytí nákladů na léčebné výlohy či dalších rizik souvisejících s onemocněním COVID19 nijak nezohledňuje to, zdali jste nebo nejste očkování proti onemocněním COVID19. Očkované osoby mohou mít pouze jisté zvýhodnění v rámci podmínek vstupu do jednotlivých destinací.

 

Odkazy na nejčastější otázky dle jednotlivých pojišťoven:

AXA ASSISTANCE více zde.

SV (dříve ERGO) více zde.

TOP cestovní pojištění více zde.

Krytí covid-19 dle jednotlivých pojišťoven

Allianz krytí covid-19

V rámci cestovního pojištění, které zahrnuje krytí léčebných výloh, poskytne Allianz pojistné plnění:

 • léčebné výlohy, včetně těch v souvislosti s onemocněním covid-19 i ve všech zemích s výjimkou zemí s extrémním rizikem nákazy nebo do kterých ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakázalo nebo důrazně nedoporučuje cestovat;.
 • výlohy v souvislosti s karanténou, za podmínky, že nařízení o karanténě je třeba prokázat dokladem vystaveným ošetřujícím lékařem nebo hygienikem
  • náklady na náhradní ubytování, a to po dobu nezbytně nutnou pro pobyt v karanténě do limitu 15 000 Kč
  • zvýšené náklady za opožděný návrat z pobytu v zahraničí do ČR po uplynutí karantény, pokud pojištěný nemůže použít původně plánovaný zaplacený dopravní prostředek (nebo nemůže dál pokračovat v plánované cestě) do limitu 15 000 Kč.

AXA Assistance krytí covid-19

Pro varianty Reference a Komfort od pojišťovny AXA platí: léčebné náklady na léčbu onemocnění covid-19 jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný nevycestoval do destinace, kam MZV vydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě je nutné sjednat variantu Excelent.

Pro variantu Excelent platí: léčebné náklady na léčbu onemocnění covid-19 jsou kryty z cestovního pojištění bez ohledu na stanovisko MZV až do limitu 25 milionů korun.

ČSOB krytí covid-19

ČSOB se k plnění pojistným podmínek zavázala veřejným příslibem.

„Pojistné podmínky

1. Pojištěný má u pojistitele sjednáno (bez ohledu na to, zda pojištěný je či není pojistníkem) Pojištění léčebných výloh
v rámci pojistného produktu Cestovní pojištění, a v tomto pojištění je sjednána výluka z pojištění, dle které se pojištění
nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy.


2. V době trvání účinnosti tohoto veřejného příslibu a v době trvání Pojištění léčebných výloh v rámci pojistného produktu
Cestovní pojištění nastala škodná událost z Pojištění léčebných výloh vzniklá následkem epidemické nebo pandemické
nákazy.

3. Nastalá škodná událost dle předchozího odstavce 2. tohoto článku - s jedinou výjimkou právě naplnění výluky z pojištění,
dle které se pojištění nevztahuje na škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy - splňuje
naprosto všechny ostatní předpoklady sjednané pojistnou smlouvou pro to, aby byla událostí pojistnou a vzniklo za ni
oprávněné osobě právo na pojistné plnění.

Pojistné plnění

1. Pojišťovna poskytne pojistné plnění z Pojištění léčebných výloh i tehdy, vznikla-li škodná událost dle článku I.
odstavců 2. a 3. tohoto veřejného příslibu následkem epidemické nebo pandemické nákazy, avšak s výjimkou
situací (na takové situace bude i nadále výluka z pojištění dopadat), kdy k nákaze pojištěného došlo ve státě,
kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nedoporučilo z důvodu šíření epidemické nebo pandemické
nákazy cestovat, a kdy pojištěný do státu, v němž k nákaze pojištěného došlo, odcestoval z České republiky po
datu publikace uvedeného doporučení, respektive varování, Ministerstva zahraničních věcí České republiky na jeho
internetových stránkách.

2. Odchylně od ustanovení § 2886 občanského zákoníku se pojišťovna zavazuje, že pojistné plnění při splnění
podmínek uvedených v článku I. tohoto veřejného příslibu poskytne každé oprávněné osobě v plném rozsahu dle
všech ostatních ustanovení pojistné smlouvy.

3. V zájmu předejití jakýmkoliv sporům pojišťovna výslovně uvádí, že ustanovení čl. I. a II. tohoto veřejného příslibu
a právo na pojistné plnění podle ustanovení čl. I. a II. tohoto veřejného příslibu se vztahují pouze a jen k Pojištění
léčebných výloh, nikoliv k jakýmkoliv dalším druhům pojištění sjednávaným v rámci pojistného produktu cestovní
pojištění.“

Odkaz na veřejný příslib.

SV (dříve ERGO) a TOP cestovní pojištění krytí covid-19

U pojistné události cestovního pojištění oznámené po 2. červnu 2020, pojistitel ve prospěch svých klientů upravuje podmínky následujícím způsobem:

„Odchylně od článku Výluky a omezení pojistného plnění z pojištění léčebných výloh, ERGO pojišťovna, s. poskytne nad rámec pojistných podmínek případná pojistná plnění z léčebných výloh i v zemi nebo oblasti, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Podmínkou je, že pojištěný dodržel místní pravidla určená pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti.

ERGO pojišťovna uhradí i náklady na léčbu onemocnění COVID 19.
Pojištění se ale nevztahuje na:

  • Úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů);
  • Úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);
  • Úhradu nákladů na testování onemocnění COVID19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

Tyto podmínky se vztahují ke všem produktům cestovního pojištění poskytovaným ERGO pojišťovnou a.s.“

ERV krytí covid-19

ERV Evropská pojišťovna a pracovníci naší celosvětové asistenční sítě Euro-Center intenzivně sledují situaci kolem šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Doporučujeme klientům pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV).

Léčebné výlohy

Klientům v zahraničí poskytujeme veškeré služby, na něž mají z našeho cestovního pojištění nárok, tedy asistenci, úhradu léčení a další. Jedinou výjimkou je, pokud by klienti cestovali do míst uzavřených karanténou, na což se pojištění nevztahuje.

Storno

Obava z koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna.

Pojištění storna nelze uplatnit ani v situacích, kdy dojde k uzavření destinace úřady. Klienti by se měli obrátit na CK, prodejce letenek, dopravce či hotely a domluvit se na změně destinace či termínu.

Když klient stornuje cestu do destinace, kam MZV nedoporučilo cestovat, vyhrazujeme si v souladu s pojistnými podmínkami právo pojistné plnění krátit nebo zamítnout.

Pojištění storna se nevztahuje na situace, kdy klient nemůže odjet na plánovanou cestu, protože je umístěn ve státem nařízené karanténě.

Riziko karantény

Automaticky bezplatně prodloužíme pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě.

ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou anebo za pobyt v nemocnici, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1-2 tisíce Kč/den podle typu produktu.

O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.

V době karantény jsou naše možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními.

Vyjádření zde.

Pojišťovna VZP, a.s. krytí covid-19

Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s., následující prohlášení:

„Pojišťovna VZP, a.s. hradí léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním covid-19, včetně umístění do karantény (i preventivní) a náklady na repatriaci v případě pozdějšího návratu, a to bez rozdílu označení rizikovosti cílové destinace s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Podmínkou pro pojistné krytí v těchto oblastech je, že si klient sjednal cestovní pojištění v balíčku NADSTANDARD. Klient musí splňovat podmínky pro vstup do země, kterou navštíví, tyto podmínky jsou dány místními orgány (např. negativní COVID test, karanténa, očkování).

Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, JE onemocnění (včetně covid-19) vzniklé v době pojištění předmětem pojištění stornovacích poplatků

V případě, že je klient umístěn do tzv. preventivní karantény/izolace, kdy se žádné onemocnění neprokáže, lze takovou událost považovat za předmět pojištění, pokud si klient sjednal pojištění stornovacích poplatků v rámci balíčku NADSTANDARD. 

V případě sjednání pojištění pro případ hospitalizace a umístění pojištěné osoby do karantény i mimo zdravotnické zařízení (např. hotel), náleží pojištěnému pojistné plnění z tohoto rizika, a to i v případě, že karanténa probíhá mimo zdravotnické zařízení (např. hotel).“

Podrobnosti a a kompletní vyjádření najdete zde.

Slavia pojišťovna krytí covid-19

Platnost cestovního pojištění

Společnost Slavia hradí náklady spojené s koronavirem, pokud bylo pojištění sjednáno před vyhlášením doporučení necestovat do dané lokality Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Současně budou náklady spojené s koronavirem hrazeny i v ostatních státech a oblastech, kterých se v danou chvíli žádné varování netýká.

Cestovním pojištění odchylně od pojistných podmínek kryje léčebné výlohy s výjimkou nákladů spojených s covid-19, a to i v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do dané oblasti (aktuálně se jedná o vybrané oblasti Číny, Itálie, Korejské republiky, Vietnamu nebo Španělska). Přesto je nutné pozorně sledovat webový portál MZV, kde jsou uvedena aktuální doporučení a informace o vývoji situace nákazy covid-19.

V případě, že by se klient v době pobytu ocitl v karanténě a jeho pobyt by přesáhl dobu trvání pojištění, prodlužuje se doba trvání platnosti pojistné smlouvy na nezbytně nutnou dobu, až do 30 dní.

Ukončení pojistné smlouvy

Rozhodne-li se klient, že svou cestu neuskuteční, může požádat o ukončení pojistné smlouvy před počátkem pojištění. V takovém případě bude klientovi vráceno celé uhrazené pojistné. Žádost o ukončení pojistné smlouvy je nutné podat před datem počátku platnosti smlouvy.

Uplatnění pojištění storna

Obavy z možné nákazy a následné zrušení cesty nejsou důvodem k uplatnění pojištění storna. Pokud bylo storno zájezdu sjednáno v období, kdy pro danou lokalitu nebylo vydáno doporučení necestovat a následně dojde k uzavření dané oblasti, v takovém případě lze storno uplatnit. U individuálních cest uplatnit lze. U zájezdů organizovaných cestovní kanceláří zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. V takovém případě storno cesty nelze uplatnit.

Pojištění storna cesty

Pojišťovna nabízí i storno cesty v rámci připojištění.

UNIQA krytí covid-19

Obecně platí, že UNIQA se řídí tímto pravidelně aktualizovaným označením cílových destinací klientů s cestovním pojištěním UNIQA, a sice takto: na územích tzv. bezpečných států bude cestovní pojištění UNIQA platné v plném rozsahu, včetně krytí pro případné onemocnění coronavirem;

 • ve státech, do kterých je výslovně zakázáno nebo důrazně nedoporučeno cestovat není pojištění platné v plném rozsahu;
 • případě pozitivního výsledku testu na onemocnění covid-19 v zahraničí a následného povinného umístění do karantény/izolace náklady na ubytování až do výše 2 500 Kč za jednoho pojištěného a jeden den, v souhrnné výši však maximálně do 30 000 Kč za všechny dny, které pojištěný strávil v povinné karanténě/izolaci.
 • pojištění pokrývá jak léčebné výlohy spojené s onemocněním covid-19, tak případnou hospitalizaci, medikaci či repatriaci zpět do ČR.
 • pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění ve všech zemích pouze v případě, kdy není vyhlášen výslovný zákaz či důrazné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle ústředního orgánu státní správy (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR);
 • je-li vyhlášeno výslovné nedoporučení do země cestovat, UNIQA pojišťovna pojistnou ochranu neposkytuje.

Kompletní vyjádření od pojišťovny UNIQA včetně informací o karanténě, storna zájezdu a dalších naleznete níže.

Vyjádření pojišťovny UNIQA k VPP 2018

Vyjádření pojišťovny UNIQA

Koronavirus: další informace

Zdroj: oPojištění.cz; pojišťovny