Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

UNIQA komplexní pojištění

Sjednáním komplexního pojištění vozidla Auto & Pohoda od Uniqa pojišťovny získáte kompletní ochranu vašeho vozidla. Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte na cizích vozidlech, majetku i zdraví a zároveň na vašem vozidle.

Povinné ručení Auto & Pohoda

Komplexní krytí lze sjednat ve 3 variantách

Pojistná rizika Limity pojistného plnění
Škoda na majetku 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví nebo usmrcení 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Právník do auta X ANO ANO
Asistenční služba ANO ANO ANO

Havarijní pojištění

3 kombinace havarijních rizik a 7 možných spoluúčastí

Všechna rizika

 • Havárie
 • Živel
 • Poškození zvířetem
 • Vandalismus
 • Odcizení
 • Totální škoda
 • Živel
 • Poškození zvířetem
 • Vandalismus
 • Odcizení
 • Totální škoda
 • Havárie
 • Živel
Fixní (pevná) spoluúčast Procentuální spoluúčast
2 000 Kč 2 %, min. 2 000 Kč
5 000 Kč 5 %, min. 5 000 Kč
10 000 Kč 10 %, min. 10 000 Kč
25 000 Kč

Dárky

K povinnému ručení si můžete vybrat zdarma 1 dárek ve formě doplňkového pojištění na rok zdarma.

Pojištění přímé likvidace

Pojištění přímé likvidace se vztahuje na škody, které vzniknou na vozidle klienta provozem jiného vozidla, které není v jeho vlastnictví nebo držení, a to v rozsahu, ve kterém za tyto škody odpovídá provozovatel jiného než pojištěného vozidla (tzn. škůdce). V případě pojistné události uhradíme vlastníkovi vozidla škodu na jeho vozidle dle standardů a postupů Uniqa pojišťovny. Díky Pojištění přímé likvidace tedy nemusí klient řešit poškození svého vozidla s pojišťovnou viníka, vše vyřídíme za něj. Pojistným nebezpečím je poškození nebo zničení vozidla v důsledku dopravní nehody.

Neomezený odtah vozidla při poruše v ČR a SR

V případě poruchy vozidla v ČR a SR má klient v rámci asistenčních služeb nárok na odtah vozidla do 50 km. Pokud si k povinnému ručení sjedná pojištění Neomezený odtah vozidla při poruše v ČR a SR, pak mu bude v případě poruchy vozidlo odtaženo do libovolného servisu v ČR nebo SR dle jeho volby bez ohledu na vzdálenost servisu od místa poruchy.

Úrazový balíček pro děti

Úrazový balíček pro děti zahrnuje kromě úrazového pojištění nezletilých dětí také pojištění smrti řidiče - rodiče nezletilých dětí v pojištěném vozidle a pojištění dětské autosedačky.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

o Pravidelná měsíční renta při smrti řidiče - rodiče nezletilých dětí v pojištěném vozidle. Rentu budeme vyplácet do dosažení 18 let věku dítěte, které bylo nejmladší v době smrti rodiče.
o Úrazové pojištění nezletilých dětí v pojištěném vozidle - trvalé následky úrazu a denní odškodné při pobytu v nemocnici.
o Poškození, zničení nebo odcizení dětské autosedačky při škodné události.

Pojistné nebezpečí Limit plnění
Měsíční renta při smrti rodiče 10 000 Kč
Trvalé následky dítěte úrazem 100 000 Kč
Denní odškodné při pobytu dítěte v nemocnici 100 Kč
Odcizení dětské autosedačky 10 000 Kč

K hlavnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel vozidla bez limitu plnění

Pojištění kryje všechny obvodové skleněné výplně na vozidle včetně střešních oken. Za skleněnou výplň se považuje i jiná originální výplň oken dodávanou výrobcem vozidla (např. plastová okna u obytných automobilů).

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Spoluúčast se neuplatňuje v případě, že poškozené sklo
bude:
o opraveno (zceleno) - platí pro smluvní i nesmluvní
servisy,
o vyměněno ve smluvním servisu.

Pojištění zavazadel

V rámci pojištění zavazadel jsou pojištěny věci ve vlastnictví osob přepravovaných v pojišťovaném vozidle a dále také mazlíčky přepravovaných osob - konkrétně psa a kočku pro případ jejich zranění při havárii vozidla.

Zavazadla mohou být uložena:
o uvnitř vozidla,
o ve střešním boxu,
o na nosiči určeném pro přepravu jízdních kol (pojištěna jsou v tomto případě jízdní kola - vyjma rizika odcizení).

Škodu bude hrazena v případě, že došlo k poškození, zničení nebo odcizení věcí z následujících příčin:
o havárie,
o živelná událost,
o odcizení (nevztahuje se na odcizení jízdních kol z nosiče).

Aby mohlo být plněno z pojištění odcizení, věci je nutné uložit ve vozidle tak, aby zvenčí nebyly viditelné nebo patrné,
a dále je nutné jejich odcizení nahlásit Policii.

Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti.

Limit plnění
25 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč

Pojištění úrazu a poúrazová asistence

Smyslem tohoto pojištění je eliminace finančních důsledků úrazu v pojištěném vozidle.

Pojištění se sjednává pro případ:
o úrazu, který zanechal trvalý následek,
o úrazu, který způsobil smrt,
o potřeby pomoci po úrazu v rozsahu poúrazové asistence

Varianty pojištění
Pojištění je možné sjednat ve dvou variantách
o pojištění pouze řidiče pojištěného vozidla,
o pojištění všech osob přepravovaných ve vozidle.

Pojistné nebezpečí Limit plnění
Trvalé následky úrazu 250 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Smrt následkem úrazu

Pojištění poruchy vozidla s hmotností do 3,5 t

Pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické a elektrické poruchy pojištěného vozidla vyvolané selháním některé z vyjmenovaných součástek, které způsobí náhlou nefunkčnost vozidla, k jejímuž odstranění je zapotřebí oprava nebo výměna. Za pojištěné součástky se považuje vnitřní mazané součástky motoru (např. olejové čerpadlo, klikový hřídel, ojnice nebo pístní čepy), vnější části motoru (např. sací potrubí, turbodmychadlo nebo vstřikovače), vnitřní mazané součástky převodovky (např. planetová soukolí, mazané hřídele nebo olejové čerpadlo), vnitřní mazané součástky diferenciálů a pohonu kol, spojku, součásti brzd, palivové a vodní čerpadlo, součástky řízení vozidla a elektrická zařízení.

Limitem pojistného plnění je obvyklá cena vozidla k datu vzniku pojistné události.

Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že vozidlo nebylo bezprostředně před vznikem pojistné události starší 6 let a nemělo najeto více než 160 000 km.

Pojištění náhradního vozidla

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaložených na pronájem náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla při pojistné události z havarijního nebo doplňkového pojištění sjednaného v téže smlouvě.

Pojišťovna uhradí náklady na pronájem náhradního vozidla stejné značky a stejné nebo nižší kategorie, než je vozidlo opravované, nejdéle však po jeho dobu opravy. V případě poškození skla je maximální doba půjčovného jeden kalendářní den. V případě opravy pojištěného vozidla mimo síť smluvních servisů je uplatněn limit pojistného plnění na jeden den pronájmu vozidla ve výši 5 % z limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Limit plnění
10 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč

Asistenční služby

Produkt Auto & pohoda nabízí několik druhů asistenčních služeb. Automatickou a bezplatnou součástí vybraných druhů pojištění jsou následující asistenční služby:

Druh vozidla / sjednané pojištění POV nebo HAV Pojištění úrazu
Vozidla s hmotností do 3,5 t UNIQA asistence Poúrazová asistence
Vozidla s hmotností nad 3,5 t UNIQA asistence Transport Poúrazová asistence

Za příplatek si můžete dokoupit asistenční služby s širším krytím:

Druh vozidla / sjednané pojištění POV nebo HAV
Vozidla s hmotností do 3,5 t UNIQA asistence PLUS

Asistenční služby pro vozidla do 3,5 t

UNIQA asistence
Asistenční služby UNIQA asistence (základní asistenční služby) jsou automatickou součástí povinného ručení a havarijního pojištění vozidel do 3,5 t.

UNIQA asistence zahrnuje:
o technickou asistenci,
o právní asistenci,
o pojištění pneumati

UNIQA asistence PLUS
V případě klientova zájmu je možné za příplatek sjednat rozšířené asistenční služby UNIQA asistence PLUS , které mají u vybraných položek technické a právní asistence navýšené limity pojistného plnění.

UNIQA asistence PLUS a SafeLine
Spolu s rozšířenými asistenčnímu službami UNIQA asistence PLUS je možné za příplatek sjednat pojištění SafeLine, jehož obsahem je zajištění aktivní asistence pomocí telematické jednotky. Pojistným nebezpečím je nepojízdnost vozidla či jiné okolnosti znemožňující jeho běžné užívání. SafeLine poskytuje motoristům okamžitou pomoc v případě havárie. Nárazové čidlo automaticky hlásí asistenční centrále nehodu vozu včetně jeho polohy. Operátor asistenční centrály volá řidiče, aby mohl vyslat adekvátní pomoc. Nezdaří-li se kontakt, operátor k havarovanému vozu okamžitě posílá záchranáře. Dále telematická jednotka slouží k monitorování pohybu vozidla a jeho lokalizaci v případě odcizení a k vedení elektronické knihy jízd. Pomocí tlačítka B-Call je možné odeslat pro požadavek na zpětné zavolání poskytovatelem asistenčních služeb. Při sjednání pojištění SafeLine se výše pojistného za povinné ručení a havarijního pojištění upraví podle očekávaného ročního nájezdu km dle dále uvedené tabulky. Případná sleva či přirážka zohledňující nájezd km je stanovena vždy na jeden pojistný rok.

Roční nájezd Vliv na pojistné
do 5 000 km sleva 15 %
5 001 až 8 000 km sleva 10 %
8 001 až 12 000 km sleva 5 %
12 001 až 16 000 km bez slevy nebo přirážky
16 001 až 20 000 km přirážka 10 %
20 001 až 30 000 km přirážka 20 %
30 001 až 40 000 km přirážka 35 %
40 001 až 50 000 km přirážka 50 %
50 001 a více km přirážka 100 %

Limity asistenčních služeb:

TECHNICKÁ ASISTENCE PRO VOZIDLA DO 3,5 t UNIQA asistence UNIQA asistence PLUS
ČR + SR Zahraničí ČR + SR Zahraničí
PORUCHA, POKUS O ODCIZENÍ
Oprava vozidla na místě nebo 1 800 Kč 150 EUR 1 800 Kč 150 EUR
Odtah vozidla nebo 50 km / bez
limitu jako
dárek k POV
nejbližší
servis
50 km / bez
limitu jako
dárek k POV
nejbližší
servis
Úschova vozidla ORG ORG ORG ORG
Pokud opravu vozidla nelze provést v nejbližším servisu týž den
Ubytování posádky (počet nocí x limit osoba/noc)
nebo
ORG 2 x 75 EUR 7 x 2 700 Kč 7 x 110 EUR
Náhradní vozidlo (doba/přistavení a odstavení
vozidla) nebo
ORG 48 hod. / ne 7 dní / ano 7 dní / ano
Doprava posádky - taxi, vlak 2. třídy, autobus nebo 2 000 Kč bez limitu 2 000 Kč bez limitu
Doprava posádky - letadlo (ekonomická třída) 400 EUR 400 EUR
Taxi ORG 30 EUR 4 000 Kč 160 EUR
Pokud bylo vozidlo odtaženo do servisu mimo místo bydliště pojištěného
Doprava řidiče pro opravné vozidlo (oprava nad 24
hod.) nebo
bez limitu bez limitu
Následný odtah ze servisu (oprava nad 7 dní) 750 EUR bez limitu bez limitu
Pokud náhradní díly nejsou dostupné v místě opravy v zahraničí
Obstarání a doručení náhradních dílů ORG ORG
ODCIZENÍ VOZIDLA
Ubytování posádky (počet nocí x limit osoba/noc)
nebo
1 x 2 000 Kč 2 x 75 EUR 1 x 2 000 Kč 2 x 75 EUR
Náhradní vozidlo (doba/přistavení a odstavení
vozidla) nebo
24 hod. / ne 48 hod. / ne 24 hod. / ne 48 hod. / ne
Doprava posádky - vlak 2. třídy, autobus bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ KLÍČŮ OD VOZIDLA
Otevření vozidla nebo Odtah nebo Doručení
náhradních klíčů
1 200 Kč 50 EUR 1 200 Kč 50 EUR
DEFEKT PNEUMATIKY
Oprava na místě nebo Výměna za rezervu nebo Odtah 3 000 Kč 120 EUR 3 000 Kč 120 EUR
VYČERPÁNÍ NEBO ZÁMĚNA PALIVA
Dovoz paliva nebo Odtah do servisu 1 200 Kč 50 EUR 1 200 Kč 50 EUR
Proplacení paliva (max. 5 litrů) 1 x ročně 1 x ročně
VYBITÁ BATERIE
Nastartování na místě nebo Odtah do servisu 3 000 Kč 120 EUR 3 000 Kč 120 EUR
ZAMRZNUTÍ MOTORU
Odtah vozidla do servisu ORG ORG ORG ORG
DOPLŇKOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Objednání na STK, objednání na výměnu pneumatik ORG ORG
Poskytnutí zajištěné hotovosti na úhradu opravy
v zahraničí
2 000 EUR 2 000 EUR
Telefonické turistické informace bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

ORG - službu pojišťovna pouze zorganizuje, náklady nese pojištěný

Pojistné podmínky: