Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění občanské odpovědnosti

V rámci sjednání pojištění domácnosti lze připojistit i občanskou odpovědnost. Předmětem pojištění je ochrana pojištěné osoby pro případ, kdy způsobí jinému subjektu škodu, za kterou pojištěný odpovídá, a kterou je také povinen nahradit. Pojištění odpovědnosti je rozděleno na dvě části, a to na škody na majetku a škody, způsobené na zdraví či životě třetích osob. Pojištění odpovědnosti je praktickým pojištěním. Kryje totiž škody, které způsobíte svou vlastní činností, provozem Vašeho majetku, činností dalších členů Vaší domácnosti, či aktivitou Vašeho domácího mazlíčka. Těchto situací je velice mnoho, se kterými se můžeme denně setkat a jejich náhrada může být velice nákladná.

Proč je důležité mít pojištění odpovědnosti

Co je pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti nás obecně chrání před škodami, které neúmyslně způsobíme nebo jí způsobí členové domácnosti, nebo náš majetek na majetku nebo zdraví cizích osob. Pojišťovna uhradí škodu za nás do výše sjednaného limitu mimo případné spoluúčasti.

Proč pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Pro jasnou představu, kdy je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě víc než vhodné, si můžeme uvést několik příkladů z běžného života:

o    náhodné poškození nebo rozbití zboží v obchodě;
o    jízdou na kole srazíte/ porazíte chodce nebo dalšího cyklistu;
o    váš pes vběhne pod jedoucí auto a způsobí dopravní nehodu;
o    vytopení bytu sousedům, jenž bydlí pod vámi;
o    vaše dítě rozbije okno sousedů.

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti, nejčastěji manžel/manželka a děti.

Pojištění odpovědnosti využijete i na rodinné dovolené

Máte sjednané klasické pojištění odpovědnosti? Tak to v něm nejspíš budete mít i krytí o pro dovolenou v rámci EU (raději se podívejte do svých pojistných podmínek). V tom případě se nemusíte bát ani škod způsobených na dovolené. Třeba když děti omylem poškodí vybavení hotelového pokoje nebo shodí zboží z regálu v obchodě. A jestli plánujete vyrazit i mimo Evropu, raději si sjednejte pojištění odpovědnosti k cestovnímu pojištění.

Pojištění domácnosti online

Nejčastější výluky z pojištění odpovědnosti

Výluky z pojištění jsou vždy pevně stanoveny pojistitelem a jsou zapsány v pojistných podmínkách produktu, který jste ke sjednání pojištění domácnosti online využili. Výluky z pojištění je vždy před sjednáním pojištění domácnosti prostudovat. Následně se totiž vyhnete situacím, které by znamenaly neoprávněný nárok na pojistné plnění. Zde je pro vás připraven výčet speciálních výluk z pojištění odpovědnosti, které je sjednáno v rámci připojištění domácnosti.

Allianz

Mezi výluky z pojištění odpovědnosti lze zahrnutu například úmyslné jednání, finanční škody (škody, kterým nepředcházely škody na věci nebo ublížení na zdraví) nebo například ztráta věcí.

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou: pomocným osobám zaměstnaným v domácnosti pojištěného při výkonu této činnosti nebo osobám, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu nemovité věci při výkonu této činnosti a ani osobám, které pojištěný pověřil čištěním, údržbou chodníků nebo schodišť.

ČSOB

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na újmu způsobenou postupným znečišťováním životního prostředí ani na odcizení nebo ztrátu převzaté nebo užívané věci.

Slavia

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě nebo na škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Nárokovat pojistné plnění nelze ani u škoda způsobených na věcech, které byly pojištěné osobě zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe. V neposlední řadě pojišťovně neposkytne pojistné plnění  v rozsahu, v jakém vzniklo právo na plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

SV pojišťovna

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené přímo nebo nepřímo nebo v souvislosti s: jadernou energií, radioaktivní kontaminaci, laserovými paprsky, vyzařováním soustředěných paprsků a dále formaldehydem a azbestem; válečnými událostmi všeho druhu a jinými ozbrojenými střety; vnitřními nepokoji, revolucí, odtržením, povstáním, pučem, státním převratem či jinými násilnými nepokoji, jako jsou teroristické akce nebo stávky; zásahem státní moci nebo veřejné správy; vyhlášením výjimečného stavu.

VZP Pojišťovna

Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter ani za nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem pojištěného do práva na ochranu osobnosti. Pojistné plnění není nárokovatelné ani ze škod způsobených na lukách, stromech, zahradních, polních a lesních kulturách pasoucím se hospodářským zvířetem nebo zvěří.