222 100 200 Zavoláme vám zpět

Postup při nehodě v ČR

Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.

 1. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody – výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky).
 2. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.
 3. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže (mimo jiné):
  • při ní dojde ke zranění osob,
  • při ní dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč,
  • při ní dojde k hmotné škodě nižší než 100.000 Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění,
  • byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.
 4. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto nehodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu „Záznam o dopravní nehodě“ nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.
 5. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.
 6. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody.
 7. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a opište si tyto údaje:
  • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
  • jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla,
  • typ a SPZ jeho vozidla,
  • údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) – zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění. U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody.
 8. Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.
 9. Písemně oznamte škodu „své“ pojišťovně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.
 10. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu „Vaší“ pojišťovny.