222 100 200 Zavoláme vám zpět

Postup při nehodě v zahraničí

Co dělat při havárii, jste-li viník:

Poškozenému sdělte:

 • své jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla , kterým byla škoda způsobena,
 • číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4 (doporučuje se mít s sebou mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. ,,zelenou kartu").

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody. Společně s pokyny pro vyplnění si jej můžete stáhnout zde. Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku, jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést jejich počet.

Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech:státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla. Nezapomeňte si poznamenat detaily o svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodné události (uveďte také její skutkový stav),
 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele

Jestliže potřebujete poradit jak postupovat a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo také na webu Rady kanceláří.

Co dělat při havárii, jste-li poškozený:

Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3,4.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody. Společně s pokyny pro vyplnění si jej můžete stáhnout zde. Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku, jde totiž o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést jejich počet.

Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď  přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo – adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo na webu Rady kanceláří anebo pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda po 1.5.2004 (včetně) cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru – ,,EHP" (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice – k jehož zjištění lze využít služeb informačního střediska České kanceláře pojistitelů – vstup k dispozici ZDE

pokud Vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy EHP nebo před datem 1.5.2004 (tj. před vstupem České republiky do EU), lze aplikovat pouze varianty A. a B.

Pokud ve variantě C. nedojde k:

 • identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody,
 • uspokojení Vašeho nároku či jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (případně jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku,
 • identifikaci vozidla, jehož provozem Vám byla způsobena škoda na zdraví nebo usmrcením,

Pak je možné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, věc posoudí v roli kompenzačního orgánu České republiky. V takovém případě od Vás budou potřebovat kompletní dokumentaci k dopravní nehodě i uplatňovaným nárokům.

Upozornění: pro všechny varianty platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách. V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

Potřebujete obecnou informaci jak postupovat v případech, které zde nejsou uvedeny? Můžete se obrátit přímo na ČKP. V případě, že nebudou kompetentní k vyřízení Vaší záležitosti v zahraničí, pokusí se Vám eventuelně poradit či pomoci.

ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ
Štefánikova 32
150 00 Praha 5

telefon:
[420] 221 413 111
[420] 221 413 660 – úsek likvidace pojistných událostí
[420] 221 413 690 – úsek právních služeb

fax:
[420] 257 322 370
[420] 221 413 760 – úsek likvidace pojistných událostí

E-mail:
info@ckp.cz – obecné dotazy
claims@ckp.cz – hlášení nových škod
(k již hlášeným škodám platí individuální adresy uvedené v dopisech ČKP)

Spočítejte si své povinné ručení