Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti - základní pojmy

Publikováno: 12.10.2015

Pojištění domácnosti je určeno pro pojištění vnitřního vybavení a zařízení trvale obývané domácnosti bez ohledu na to, zda se tato domácnost nachází v rodinném, činžovním nebo panelovém domě. Pojištění domácnosti se vztahuje na veškeré zařízení domácnosti, věci sloužící provozu domácnosti, na věci osobní potřeby členů domácnosti a stavební součásti bytu. V rámci pojištění domácnosti lze také uzavřít pojištění občanské odpovědnosti.

Jak změnit pojišťovnu pojištění domácnosti

Pojištěná rizika

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny rizik, tj. pojistného nebezpečí. Tato rizika jsou u většiny pojišťoven na českém trhu zahrnuta v základu pojištění domácnosti, avšak před sjednáním pojištění domácnosti je nutné informovat se v pojistných podmínkách vybraného produktu:

  • Riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti - krádež, vloupání a vandalismus
  • Riziko živelné zkázy - požár, výbuch, vichřice, tíha sněhu, kouř, srážková voda, únik vody z vodovodních zařízení, povodeň a záplava

Odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží

Krádeží, vloupáním se rozumí přisvojení si věci způsobem, při kterém pachatel překonal zabezpečení domácnosti, které chrání majetek před odcizením. Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Vandalismus

Za vandalismus je považováno úmyslné poškození či zničení pojištěné věci.

Nepřímý úder blesku – přepětí

Nepřímým úderem blesku se rozumí působení přepětí anebo indukce (elektrického výboje) jakožto následku přímého úderu blesku. Přepětím se rozumí napěťová špička v elektrické síti nebo výboj statické elektřiny v atmosféře. Pojištění domácnosti se vztahuje i na elektrické a elektronické přístroje nebo zařízení, které jsou předmětem pojištění, nebo elektronické prvky a součástky pojištěných věcí.

Povodeň

Povodeň lze definovat jako zaplavení místa vodou, která se přechodně vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží. Patří sem také případy, kdy voda břeh řeky nebo nádrž protrhla.

Záplava

Záplava se jednou z živelních událostí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

Voda vytékající z vodovodního zařízení

Za škody vzniklé tímto rizikem lze mimo jiné považovat takové, které jsou způsobené únikem vody nebo kapaliny z vodovodních nebo kanalizačních potrubí včetně napojených zařizovacích předmětů (armatur, baterií, klozetů apod.).

Stavební součásti

Za stavební součásti jsou považovány prvky, které tvoří vnitřní prostor stavby, bytu. Stavebními součástmi domácnosti se rozumí např. dveře, okna, malby, tapety, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, vestavěný nábytek, vestavěné kuchyňské linky, parapety, dále přípojky a rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny, včetně ohřívačů vody, topných těles a kotlů etážového topení. Za stavební součásti se považují také anténní systémy, sluneční kolektory, mechanická zabezpečovací zařízení, trezory zazděné a systémy elektrické zabezpečovací signalizace.

Občanská odpovědnost

Pojištění občanské odpovědnosti sjednané s pojištěním domácnosti poskytuje pojištěným osobám ochranu pro případ, kdy způsobí jinému subjektu škodu, za kterou pojištěný odpovídá a kterou je také  povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde jste povinni zabezpečovat jeho úklid.  V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti, nejčastěji manžel/manželka a děti.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Autor: David Derka