Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Darovací smlouva na nemovitost

Darování nemovitosti je častým způsobem pro převedení nemovitosti nejen v rámci rodiny. Podívejte se na klíčové informace při darování nemovitosti, včetně právních a finančních hledisek, daňových dopadů a kroků, které je třeba podniknout pro bezproblémový převod vlastnictví. Co musí obsahovat darovací smlouva na nemovitost?

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Co je darovací smlouva?

Darovací smlouva na nemovitost je právní dokument, který slouží k převodu vlastnického práva na nemovitost (např. dům, byt, pozemek) mezi dvěma stranami, a to bezplatně. Jedna strana (darující) daruje nemovitost druhé straně (příjemci). Darovací smlouva je často využívána pro předání nemovitosti mezi blízkými osobami, jako jsou rodinní příslušníci nebo přátelé, avšak musí být založena na dobrovolné bázi bez nároku na finanční protiplnění. 

Velmi časté je například mezigenerační darování nemovitosti, případně darování v rámci vypořádání mezi sourozenci. Nemovitost je možné darovat i nezletilému, a to za dodržení odpovídajících pravidel a postupů.

Darovací smlouva nemovitost

Co musí obsahovat darovací smlouva?

U darovací smlouvy na nemovitost musíte dodržet odpovídající náležitosti a zároveň splnit požadavky katastrálního zákona i souvisejících právních předpisů.

K náležitostem darovací smlouvy patří:

 • správné označení obdarovaného a dárce (u fyzických osob jejich celé jméno, rodné číslo a trvalé bydliště),
 • přesné označení darované nemovitosti v souladu s katastrálním zákonem a její popis,
 • vyjádření o neplacení (stanovení, že se jedná o darování nemovitosti bezplatně a bez nároku na finanční protiplnění),
 • vyjádření o plném vlastnictví (potvrzení darujícího, že je skutečným vlastníkem nemovitosti a že nemovitost není zatížena žádnými závazky, ani právními spory),
 • poplatek a daně (ustanovení týkající se platby daňových povinností nebo poplatků spojených s darováním nemovitosti, např. darovací daň),
 • místo a den podpisu darovací smlouvy,
 • ověřené podpisy dárce i obdarovaného (podpisy je možné ověřit u notáře, právníka nebo na Czech Pointu).

Zjistěte, co musí obsahovat darovací smlouva na auto.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

V případě, že darovací smlouva bude obsahovat nějakou chybu, dojde k zamítnutí návrhu. Poté je třeba vytvořit novou darovací smlouvu a podat i zaplatit nový návrh na vklad vlastnického práva do katastru.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí je třeba spolu s darovací smlouvou předložit na katastrálním úřadu. Můžete využít také interaktivní formulář na webu katastru. Vklad vás bude stát 2 000 Kč, které je možné uhradit na pokladně katastru nemovitostí - kolkem, nebo bankovním převodem.

Cena sepsání darovací smlouvy se odvíjí od ceny služeb daného advokáta nebo notáře, případně také od hodnoty daru. Obecně se dá počítat s částkou v řádech tisíců korun.

Nemovitost s věcným břemenem

Pokud chce dárce převáděnou nemovitost i nadále využívat, je dobré to zanést do darovací smlouvy, a to ve formě věcného břemene. Pokud například rodiče darují nemovitost svým dětem, stanovuje se věcné břemeno dožití, které dárcům po převodu na obdarovaného umožňuje doživotní a bezplatné užívání nemovitosti. V případě potřeby je ovšem možné tento závazek předčasně zrušit.

Věcné břemeno může být sjednáno i mimo darovací smlouvu, například formou dohody. I tato dohoda o zřízení věcného břemene musí být písemná a opatřená úředně ověřenými podpisy obou stran. Věcné břemeno se také zapisuje do katastru nemovitostí.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Darovací daň

Pro darovací daň platí sazba daně z příjmů. U fyzických osob se jedná o 15 % z hodnoty daru, u právnických osob 19 %.

Od darovací daně jsou osvobozené tyto osoby:

 • přímí příbuzní (děti, rodiče, vnuci) a manželé,
 • poboční příbuzní (sourozenci, neteře a synovci, strýcové a tety),
 • manželé potomků (zeťové a snachy), rodiče manželů, děti manželů, manželé/manželky rodiče,
 • osoby žijící s dárcem alespoň jeden rok ve společné domácnosti.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Vzor darovací smlouvy na nemovitost

Vzory darovací smlouvy na nemovitost a smlouvy na nemovitost s věcným břemenem najdete ke stažení a vyplnění na internetu. Jen si potom u dané smlouvy zkontrolujte, že obsahuje všechny náležitosti.

Zrušení darovací smlouvy na nemovitost

Za určitých okolností může dárce svůj dar chtít zpátky a darovací smlouvu zrušit. Odvolání daru pak může proběhnout ze dvou důvodů:

 • Pro nevděk - v případě, kdy obdarovaný dárci fyzicky či psychicky ublíží. Může se jednat například o:
  • spáchání trestného činu proti životu, zdraví nebo svobodě dárce,
  • zásah do práva na ochranu osobnosti, porušení soukromí dárce.
 • Pro nouzi - v případě, že se dárce dostane do stavu nouze, kdy nemá dost financí na nutnou výživu nebo výživu osoby, kterou musí dle zákona hradit 

Dárce tedy může po obdarovaném chtít dar zpět, případně za něj zaplatit odpovídající cenu. Tedy obvyklou kupní cenu, za kterou se dar v době uzavření darovací smlouvy na nemovitost prodává. Podívejte se, jak má vypadat kupní smlouva na nemovitost.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Chraňte svůj majetek pojištěním nemovitosti

Pojištění nemovitosti je pojištěním nemovitých věcí, které tvoří váš domov, ať už byt či dům. Kromě toho je možné v rámci této pojistky zajistit i

 • chatu a chalupu,
 • garáž,
 • kůlnu,
 • zahradní domek,
 • bazén apod.

Do pojištění nemovitosti je možné zahrnout všechny části, které jsou pevně spojeny se zemí, tedy stěny, strop, střechu, okna, okapy, omítku, které vám poškodí živel (např. povodeň a záplava, vodovodní škoda, požár atd.), vandal, zloděj, nebo případná porucha. Pokud chcete mít svůj domov chráněný komplexně, sjednejte si k pojištění nemovitosti také pojištění domácnosti (ochrání všech hmotné vybavení) a pojištění odpovědnosti (pr případ, kdy nechtěně způsobíte škodu někomu jinému, na zdraví i majetku).

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI