Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Úrazové pojištění řidiče a posádky

Úrazové pojištění řidiče a posádky zahrnuje pojistná nebezpečí s uvedenými základními pojistnými částkami (limity pojistného plnění).

Dobře víte, jak neradi vás strašíme, ale znáte statistiky nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice z roku 2016? Počet nehod se, dle Ředitelství služby dopravní police Policejního prezídia ČR, vyšplhal až na neuvěřitelných 98.864 (to je o 6,2 % víc než v roce 2015)! Odhad hmotné škody z těchto dopravních nehod je celkem 5.804 mil. Kč. Říká se, že pokud jde pouze o plechy, je to velké štěstí. Statistika bohužel neopomíjí ani škody na lidských životech a na zdraví účastníků dopravních nehod. Usmrceno bylo celkem 545 osob, dalších 2.580 osob bylo zraněno těžce. Lehká zranění pak utrpělo 4.501 účastníků dopravních nehod.

Nejlevnější povinné ručení

Nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě nebo nesprávný způsob jízdy - to jsou hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel. I kdybychom se všichni začali snažit mýt o kousek obezřetnější a mnohdy si o kousek víc vážili životů svých a na našich blízkých, nemůžeme nehodám nikdy zcela zabránit. Otázkou je, zda jsme ale schopni snížit jejich případný finanční dopad na situaci vaší rodiny. Proto nepodceňujte rizika, která vám dennodenně hrozí! Zabezpečte sebe a svou rodinu v případě invalidity či dokonce úmrtí v důsledku dopravní nehody.

Úrazové pojištění řidiče

Úrazové pojištění řidiče se sjednává pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků, došlo-li k úrazu řidiče vozidla, které je uvedeno pojistné smlouvy povinného ručení, v době trvání pojištění při řízení motorového vozidla. Z pojištění pojistitel poskytuje buď jednorázové, nebo opakované plnění (např. důchod).

Pojistné plnění pro případ pojistné události - smrti následkem úrazu:

 • byla-li úrazem, vzniklým v době trvání pojištění, způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do 3 let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění tomu, komu smrtí pojištěného vznikne právo.

Pojistné plnění pro případ pojistné události -trvalých následků úrazu:

 • zanechá-li úraz, vzniklý v době trvání pojištění, pojištěnému trvalé následky, jejichž rozsah dosáhl po jejich ustálení, nejdéle však do 3 let ode dne úrazu, alespoň hodnoty 50 %, má pojištěný práno na opakované pojistné plnění.

Pojistitel je oprávněn pojistné plnění z pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu přiměřeně snížit v případech, kdy pojištěný zavinil vznik dopravní nehody, o níž bylo zjištěno, že:

 1. pojištěný držel při řízení vozidla v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení;
 2. pojištěný překročil při řízení vozidla nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zákonem o silničním provozu nebo dopravní značkou v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více;
 3. pojištěný předjížděl vozidlo v případech, ve kterých je to podle zákona o silničním provozu zakázáno;
 4. pojištěný se při řízení vozidla na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla otáčel, jel v protisměru nebo couval v místě, kde to není dovoleno podle zákona o silničním provozu;
 5. pojištěný vjel na železniční přejezd v době, kdy je to zákonem o silničním provozu zakázáno.

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Úrazové pojištění přepravovaných osob se sjednává pro případ smrti následkem úrazu nebo trvalých následků a zároveň pro případ nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu. Plnění se poskytuje ve formě lineárního jednorázového plnění ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky, která odpovídá stupni trvalého tělesného poškození. Stupeň poškození se stanoví na základě Oceňovací tabulky pro trvalé poškození, která je součástí pojistných podmínek vybraného produktu povinného ručení. Pokud úraz zanechá více následků, příslušné sazby se sčítají. Při jedné pojistné události však celkový stupeň trvalého poškození nemůže přesáhnout 100 %. Od takto určeného stupně poškození se odečítá stupeň poškození pojištěného před pojistnou událostí, který se stanoví podle stejný pravidel.

Spoluúčast a územní platnost připojištění

Ve většině případů se úrazové pojištění řidiče a posádky sjednává bez spoluúčasti. Připojištění úrazu se vztahuje na škodné události, které nastanou během trvání pojištění na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny. Podmínky spoluúčasti a územní platnosti připojištění úrazu se mohou lišit dle vybraného produktu povinného ručení a vždy je nutné je ověřit v rámci pojistných podmínek, jež jsou vždy nedílnou součástí pojistné smlouvy.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Limity pojistného plnění a cena úrazového připojištění

Úrazové pojištění řidiče i přepravovaných osob lze sjednat v několik variantách, které se liší jak limity pojistného krytí, tak výší ročního pojistného. V následujících řádcích jsou vám k dispozici nejzajímavější nabídky úrazového připojištění českého trhu, které je možné sjednat k pojištění odpovědnosti z provozu na pozemních komunikacích.

AXA pojišťovna

V rámci nabídky AXA pojišťovny je možné volit z limitů za trvalé tělesné poškození ve výši / smrt následkem úrazu:

 • 200.000 Kč / 100.000 Kč;
 • 400.000 Kč / 200.000 Kč;
 • 600.000 Kč / 300.000 Kč;
 • 800.000 Kč / 400.000 Kč;
 • 1.000 000 Kč/ 500.000 Kč.

Direct pojišťovna

Direct pojišťovna nabízí možnost sjednání připojištění úrazu posádky v následujícím rozsahu.

Limity pojistného krytí Roční pojistné

Osobní vozidla do 3.500 kg do 5 sedadel

(roční pojistné za sedadlo)

Osobní vozidla do 3.500 kg nad 5 sedadel

(roční pojistné za sedadlo)

100.000 Kč 100 Kč 120 Kč
200.000 Kč 150 Kč 180 Kč
300.000 Kč 225 Kč 270 Kč
400.000 Kč 300 Kč 360 Kč
500.000 Kč 375 Kč 450 Kč
600.000 Kč 450 Kč 540 Kč
700.000 Kč 525 Kč 630 Kč
800.000 Kč 600 Kč 720 Kč
900.000 Kč 675 Kč 810 Kč
1.000.000 Kč 750 Kč 900 Kč

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ