841 41 41 41

AXA povinné ručení

Povinné ručení Auto GO lze sjednat ve dvou variantách

Limity pojistného plnění  škody na majetku ujma na zdraví nebo usmrcení
Standard 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Standard Plus 70 mil. Kč 70 mil. Kč

Výhody Auto GO

 • tuzemská asistence AXA = ČR + SR;
 • odtažení vozidla v rámci celé ČR i SR z místa nehody zdarma a bez limitu;
 • pojištění pneumatik na území ČR i SR zdarma (úhrada nákladů za nákup nové pneumatiky do limitu max. 3.000 Kč);
 • rozsáhlé asistenční služby;
 • bonus až do výše 65 %;
 • sleva za propojištěnost 5% (započtena při sjednání POV + HAV);
 • sleva za roční platbu 10% (je započtena při sjednání);
 • právní pomoc v ČR + SR / zahraničí.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné bez slev
10.000 Kč 790 Kč
20.000 Kč 1.390 Kč
40.000 Kč 2.790 Kč
 • Pojištění skel je sjednáno v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoliv nahodilou událostí.
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem předepsaným způsobem.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je nutné zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí:

Při nedodání fotodokumentace:

 • ve výši 50% pro první 3 měsíce od počátku pojištění;
 • ve výši 25% pro 4, 5 a 6 měsíc od počátku pojištění;
 • ve výši 1.000 Kč od 7 měsíce od počátku pojištění dále.

Při dodání fotodokumentace, a nebo u nových vozidel:

 • ve výši 1.000,- Kč;
 • při opravě (popř. výměně) skla ve smluvním servise se spoluúčast ve výši 1.000 Kč neodečítá.

Pojištění zavazadel

 • Pojištění zavazadel přepravovaných v pojištěném vozidle se sjednává pro případ poškození nebo zničení v důsledku živelní události, poškození, zničení nebo ztráty zavazadel při dopravní nehodě a pro případ krádeže zavazadel vloupáním nebo loupežným přepadením umístěných ve vozidle nebo ve střešním kufru či nosiči.
 • Maximální limit plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru či nosiče, kdy maximální plnění pojišťovny je 15.000 Kč.
 • Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti s výjimkou krádeže ze střešního kufru či nosiče, kdy se pojištění sjednává se spoluúčastí 5.000 Kč.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev je 780 Kč.

Úrazové pojištění

 • Pojistnou událostí je pouze úraz. pojištěného nebo jeho následek, který vznikl v přímé příčinné souvislosti s provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, tj. při nastupování nebo vystupování ze stojícího vozidla, při uvádění vozidla do chodu bezprostředně před začátkem jízdy, během jízdy vozidla, při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy předepsaným způsobem a řádnými pomůckami a po dopravní nehodě, nebo v blízkosti místa takové nehody.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro řidiče a nebo pro řidiče a osoby dopravované ve vozidle, které je pojištěno příslušnou pojistnou smlouvou.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Pojistná nebezpečí:

 • smrt následkem úrazu;
 • trvalé tělesné poškození.

V rámci naší nabídky je možné volit z limitů za trvalé tělesné poškození ve výši / smrt následkem úrazu:

 • 200.000 Kč / 100.000 Kč,
 • 400.000 Kč / 200.000 Kč,
 • 600.000 Kč / 300.000 Kč,
 • 800.000 Kč / 400.000 K,
 • 1.000 000 Kč/ 500.000 Kč.

Konkrétní výše pojistného je stanovena vždy dle konkrétních údajů zadaných do pojistné smlouvy (např. limit pojistného plnění, počet pojištěných).

Pojištění náhradního vozidla

 • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaložených pojistníkem za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení).
 • Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše celkového limitu 10.000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období.
 • Pojištění náhradního vozidla se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev: 400 Kč.

Živelní připojištění

 • Živelní pojištění vozidla se sjednává pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku následujících událostí:

pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla;

sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení;

požár, výbuch, blesk;

krupobití, vichřice.

 • V případě pojistné události z tohoto pojištění pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí vozidla do obecné ceny vozidla, maximálně do výše 150.000 Kč v jednom pojistném období.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se zvyšuje výše spoluúčasti na 25% na každé pojistné události. V případě opravy pojištěného vozidla ve smluvním servisu se snižuje spoluúčast ze 2.000 Kč na 1.000 Kč.

Roční pojistné bez slev: 550 Kč

Pojištění poškození a střetu se zvěří

 • Pojištění poškození a střetu se zvěří se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části nahodilou událostí v důsledku střetu se zvěří a dále pro případy poškození zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvěří. Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za škody způsobené v důsledku střetu se zvěří nebo poškození vozidla po přímém kontaktu se zvěří.
 • V případě pojistné události z tohoto pojištění pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu za použití nových náhradních dílů nebo částí vozidla do obecné ceny vozidla, maximálně do výše 150.000 Kč v jednom pojistném období.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se zvyšuje výše spoluúčasti na 25% na každé pojistné události. V případě opravy pojištěného vozidla ve smluvním servisu se snižuje spoluúčast ze 2.000 Kč na 1.000 Kč.

Roční pojistné bez slev: 890 Kč.

Pojištění odcizení a vandalismu

 • Doplňkové pojištění odcizení a vandalismu se sjednává pro případ odcizení vozidla s přiděleným evidenčním číslem České republiky či jeho části v důsledku krádeží vloupáním nebo loupeže a vandalismu.
 • Pojištění odcizení a vandalismu je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Maximální výše pojistného plnění je 150.000 Kč v jednom pojistném období.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 2.000 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se zvyšuje výše spoluúčasti na 25% na každé pojistné události. V případě plnění z rizika vandalismu se při opravě ve smluvním servisu snižuje spoluúčast ze 2.000 Kč na 1.000 Kč.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev: 890 Kč

Asistence MAX

 • Doplňkové pojištění asistence MAX je možné sjednat pouze spolu s povinným ručením nebo havarijním pojištěním.
 • Toto pojištění rozšiřuje pojistné krytí definované v Pojistných podmínkách pro pojištění vozidla Auto GO verze 0217, Hlava XII o krytí uvedené v Hlavě XIII.
 • Předmětem doplňkového pojištění asistence MAX je pojištěné vozidlo a posádka pojištěného vozidla.

Roční pojistné bez slev: 499 Kč

Pojistné podmínky: