Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění budov a bytů SV Bezpečný domov

Co si vše můžete pojistit?

  • rodinný dům (či rekreační stavbu) až se dvěma byty
  • byt v osobním vlastnictví
  • nemovitost ve stavbě
  • vedlejší stavby
  • domácnost (trvale obydlenou i rekreační) – více informací k pojištění domácnosti Bezpečný domov naleznete zde.

Pojištění budov a bytů Bezpečný domov od SV pojišťovny nabízí vysoké limity pojistného plnění. Žádné rizikové (tarifní) zóny. Pojištění občanské odpovědnosti v ceně. Žádné limity na Asistenční služba zdarma.

Bezpečný domov vás ochrání před rizikem podpojištění (tj. krácení plnění z důvodu nedostatečné pojistné částky) a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Rozsah pojištění Bezpečný domov:

Pojistné nebezpečí Pojistná částka/Limit pojištění
Požár, výbuch, kouř do výše pojistné částky
Pád letadla, náraz neznámého vozidla do výše pojistné částky
Vichřice, krupobití, tíha sněhu do výše pojistné částky
Pád skal, lavin a stromů do výše pojistné částky
Voda z potrubí, škody mrazem do výše pojistné částky
Rozbití skla z jakékoli příčiny do výše pojistné částky
Imploze, rázová vlna nadzvuk. letadly do výše pojistné částky
Přímý úder blesku do výše pojistné částky
Nepřímý úder blesku 3 % z pojistné částky
Krádež vloupáním 50.000 Kč (spoluúčast 5.000 Kč)
Vandalismus vč. graffiti 50.000 Kč (spoluúčast 5.000 Kč)
Zemětřesení 50.000 Kč (spoluúčast 5.000 Kč)
Povodeň, záplava 65.000 Kč
Zpětné vzdutí kanal., srážková voda, lavina 150.000 Kč
Přepětí a podpětí 50.000 Kč
Osobní v garáži z příčiny požáru 100.000 Kč
Zastřešení bazénů, oplocení, rostliny 50.000 Kč
Ztráta vody 20.000 Kč

Doplňkové informace

Pojištění vedlejších staveb

Soukromě užívané a pro obytné účely nesloužící vedlejší stavby a garáže do celkové zastavěné plochy 50 m2, stejně jako pergoly, jsou pojištěny v rámci pojistné částky. Pojištění se nevztahuje na skleníky.

Pojištění budovy ve stavbě

Pojištění budovy ve stavbě se poskytuje bezplatně po dobu výstavby, nejvýše však po dobu 1 roku. Po uplynutí 1 roku je pojistník povinen platit sjednané pojistné, nevznikla-li tato povinnost dříve (dokončení resp. nastěhování se do budovy je pojistník povinen neprodleně ohlásit pojistiteli. Od tohoto okamžiku je pojistník povinen platit sjednané pojistné, a to i v případě, že neuplynula doba 1 roku).

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka je zahrnuto v pojištění zdarma.

Limit pojištění je 3.000.000 Kč

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu popřípadě i jinou újmu vyplývající z vlastnictví, držby, nájmu či správy budovy či bytu a z vlastnictví a provozu zařízení této budovy či bytu, které je určeno ke společnému užívání nájemci.

Asistenční služba

Pojištění zahrnuto zdarma v základní ceně pojištění:

Asistenční služba Limit
24hodinová asistenční služba (informace, rady v nouzi) ano
Zajištění stěhovací služby a skladovacích prostor 5.000 Kč
Řemeslnické služby 2.500 Kč
Zámečník (náklady na zpřístupnění bytu) 2.500 Kč
Náklady na výměnu klíčů (náklady na výměnu zámku, ale ne na zámek samotný) 2.500 Kč
Střežení pojištěných místností do dalšího pracovního dne 5.000 Kč
Krátkodobé náhradní ubytování (max. 5 dní)

Asistenční služby zajišťuje:
GLOBAL ASSISTANCE, a.s.
Dopraváků 749/3, 184 00  Praha 8
Tel.: +420 222 518 310

Sleva

  • obchodní sleva činí až 10 %

Pojistné podmínky: