Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Co je list vlastnictví?

List vlastnictví (LV) je zásadním dokumentem, který prokazuje vlastnictví nějaké nemovitosti. Pokud kupujte nebo prodáváte nemovitost, tak se pro vás právě list vlastnictví stane důkazem, že nemovitost má jasně dané vlastníky a je bez závazků. Vyčíst toho z něj ale můžete mnohem více. Proto se na list vlastnictví podíváme podrobněji.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Co je to list vlastnictví?

List vlastnictví je dokument obsahující informace o konkrétní nemovitosti. Může jít ale také o list vlastnictví skupiny nemovitých věcí.

Prodejce nemovitosti potřebuje mít k dispozici platný list vlastnictví, který dokazuje, že je majitelem (nebo částečným majitelem) dané nemovitosti - a má tedy právo nakládat s ní různými způsoby. V listu vlastnictví se ale dále dočteme o různých typech věcných břemen, obsahuje detailní informace o jednotlivých parcelách, píše se v něm o případném zástavním právu atd. A jelikož má každý list vlastnictví 7 částí (jsou označeny písmeny A, B, B1, C, D, E a F), najdete v něm plnohodnotný soubor informací o každé nemovitosti.

Jak vypadá list vlastnictví?

Podívejme se na jednotlivé části listu vlastnictví podrobněji. Až ho budete držet v ruce, měli byste být schopni se v něm dokonale vyznat, abyste nenaletěli případnému podvodníkovi. A pro ujasnění - pokud některá z částí vašeho listu vlastnictví neobsahuje žádné informace a je v ní uvedeno pouze ,,bez zápisu", nemusí vás to za běžných okolností nijak znepokojovat. Je to spíš pozitivní zpráva.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Část A: Vlastník, jiný oprávněný

V této první části listu vlastnictví najdete veškeré informace o vlastníkovi nebo spoluvlastnících. Každý člověk s vlastnickým podílem na dané nemovitosti je tam zapsán. Kromě jména se uvádí také adresa trvalého bydliště a rodné číslo. Pakliže jde o spoluvlastnictví, je tady uvedena také přesná velikost podílu (například 1/2, 1/3 atd.).

Pakliže jsou spoluvlastníky nemovitosti manželé, jedná se o takzvané společné jmění manželů. To poznáte podle zkratka SJM.
Pokud je mezi vlastníky také právnická osoba, uvádí se u ní kromě jména či názvu také identifikační číslo osoby (IČ) a sídlo.

Část B: Nemovitosti

Ve druhé části listu vlastnictví katastr uvádí podrobné informace o dané nemovitosti. Zápis přitom může být rozdělen do 3 částí - v první jsou uváděny detaily o pozemku, ve druhé o parcele a ve třetí o jednotce. Váš list vlastnictví bude mít tolik částí, kolik se jich váže k dané nemovitosti (může mít třeba i jen jednu).

V případě pozemku se uvádí parcelní číslo, výměra, druh pozemku a způsob využití (případně způsob ochrany).

U staveb se vypisuje číslo parcely, část obce, číslo popisné (případně evidenční), způsob využití, typ budovy, případný způsob ochrany.

V případě bytů/domů se píší základní údaje o domě, číslo bytové jednotky (včetně umístění), typ a způsob využití, velikost spoluvlastnického podílu.

Část B1: Jiná práva

Existuje-li k nemovitosti například zástavní právo, dočtete se to právě v této části. Pokud je bez zápisu, žádné takové právo se na ni nevztahuje.

Část C: Omezení vlastnického práva

V této části listu vlastnictví jsou popsána jiná práva vztahující se k dané nemovitosti. Může jít například o exekuci, věcná břemena, předkupní právo, omezení převodu nemovitosti nebo opět zástavní právo.

Část D: Jiné zápisy

V páté části listu vlastnictví katastr zapisuje nejrůznější poznámky. Nejčastěji jde o popis listin, ze kterých se vycházelo při zápisu do dvou předchozích částí.

Část E: Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu

V této kolonce listu vlastnictví se dočtete, jakým způsobem současný vlastník danou nemovitost získal. Plus zde bývají odkazy na konkrétní dokumenty. Může jít o kupní smlouvu, darovací smlouvu, dědictví a tak dále.

Část F: Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Patří k nemovitosti pozemek? V případě, že jde o zemědělskou půdu, tak se pozemky uváděné v části B znovu vypisují zde a přidávají se k nim další informace: kód bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), číslo parcely, výměra a případné další detaily.

Na konci listu vlastnictví pak najdete název katastrálního úřadu i katastrálního pracoviště, které ve vašem obvodu zajišťuje správu katastru nemovitostí. A samozřejmě razítko a podpis pracovníka, který list vlastnictví vydal.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

List vlastnictví vzor

Máte v plánu sepsat si svůj vlastní list vlastnictví? V tom případě vás zklameme - pro list vlastnictví vzor nenajdete. Nedohledáte ani list vlastnictví online. Jedná se totiž o dokument uschovaný na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. I když si na internetu dohledáte pro list vlastnictví vzor, nebude platný. Můžete ho ale použít pro své osobní účely - to vám nikdo zakázat nemůže.

List vlastnictví podle jména k nahlédnutí

Nepotřebujete mít svůj list vlastnictví reálně ,,v ruce", ale zajímá vás, co se v něm uvádí a jestli jsou všechny informace pravdivé? V tom případě je k dispozici list vlastnictví podle jména k nahlédnutí. Stačí si najít webové stránky katastru nemovitostí. Pokud nemáte možnost dálkového přístupu do katastru nemovitostí (k tomu je zapotřebí mít svůj uživatelský účet), zvolte v horní části menu možnost ,,nahlížení do katastru nemovitostí".

Pak už můžete dohledávat veškeré veřejně dostupné informace o jakékoliv parcele v České republice. Neuvidíte sice kompletní list vlastnictví, ale zjistíte toho hodně - výměru pozemků, parcelní čísla, majitele, jiná práva k nemovitostem a tak dále.

Případně je možné zajít přímo na katastr nemovitostí a tam na základě vašeho jména a osobního dokladu požádat o nahlédnutí do listu vlastnictví.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Jak se vyznat v listu vlastnictví?

Prohlížíte si několikastránkový list vlastnictví a nejste si jisti, jak se v něm vyznat? Faktem je, že u některých nemovitostí nebo u skupiny nemovitostí v něm může být tolik informací, že to laikovi může zamotat hlavu.

Pokud hledáte nějakou konkrétní informaci o dané nemovitosti, ale nemůžete ji na listu vlastnictví nalézt, existuje jedno ideální řešení - vezměte list vlastnictví a vypravte se s ním katastrální úřad. Pracovníci úřadu vám ochotně poradí a vysvětlí vám, co se v listu vlastnictví vlastně píše. Můžete jim samozřejmě i zavolat a požádat o informace na dálku, případně požádat o vysvětlení přes e-mail.

Číslo listu vlastnictví

Abyste s katastrem nemovitostí mohli komunikovat o vašem listu vlastnictví, nebudou vám stačit pouze vaše osobní údaje nebo adresa nemovitosti. Musíte znát konkrétní číslo listu vlastnictví. To najdete jak na tomto dokumentu, tak i na dalších dokumentech, které vám v minulosti Český úřad zeměměřický a katastrální zasílal.

Najdete ho například na vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Nebo vám ho sdělí pracovník katastrálního úřadu, když se prokážete jakožto majitel.

Jak získat list vlastnictví?

Potřebujete získat list vlastnictví? Existuje několik možností, jak ho můžete obdržet. Jak už jsme uvedli výše, list vlastnictví online neuvidíte. Ale můžete o něj přes internet požádat. Umožňuje to aplikace nazvaná Dálkový přístup do KN, ale k té se běžný člověk nedostane. Můžete o tuto službu proto poprosit někoho, kdo má aplikaci zaplacenou - často to bývají advokáti, notáři a další profesionálové zabývající se nemovitostmi.

Anebo musíte zamířit přímo na katastrální úřad a tam o vytištění listu vlastnictví požádat.

Buďte ale klidní - kdykoliv proběhne nějaká zásadní změna týkající se vaší nemovitosti, katastrální úřad ji do listu vlastnictví zaznamená a pak má povinnost vás o tom informovat.

Další možností je zajít na Czech POINT. Ten najdete na obecních úřadech, stejně jako na pobočkách České pošty či na jiných místech. Tam je možné požádat o vytisknutí výpisu z katastru nemovitostí (nikoliv o samotný list vlastnictví), přičemž je tato služba zpoplatněna - budete platit 100 Kč za první stranu a pak 50 Kč za každou další stranu.

O výpis z katastru nemovitostí přitom můžete žádat na základě listu vlastnictví (musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví), nebo podle seznamu nemovitostí (musíte znát katastrální území a k tomu parcelní číslo nemovitosti). Získat tímto způsobem můžete buď úplný, nebo jen částečný výpis z katastru nemovitostí.

Pojištění nemovitosti

Výpis už máte, ale na pojištění nemovitosti jste zapomněli? Stačí zadat základní údaje o vás a vaší nemovitosti a my vám na e-mail pošleme nabídky přímo na míru.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI