Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti - vysvětlení pojmů

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a na věcech, které jsou její součástí. Ochraňuje movité věci v místě pojištění pro případ zničení nebo například krádeže. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze. Pojistit si domácnost je důležité i v pronajatém bytě, protože jde o vaše osobní věci.

Pojištění domácnosti sleva 45 %

Pojištění domácnosti je konstruováno jako standardní pojistný produkt - pojišťovny mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů na vybrané skupiny věcí (např. elektronika nebo cennosti). Pokud si svou domácnost pojistíte, budete pravidelně platit pojistné. V případě pojistné události vám pojišťovna uhradí vzniklé škody do určité výše.

Pro klienty, kteří chtějí mít ve sjednaném pojištění domácnosti jasno jsme připravili stručný přehled základních pojmů.

Podpojištění majetku

Podpojištění je stav, kdy je pojišťovaný předmět zhodnocen a pojištěn na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. V případě hlášení pojistné události bude pak pojistné plnění zhodnoceno ku stejnému poměru ke škodě, v jakém byla částka, na níž bylo pojištění sjednáno, k reálné hodnotě předmětu, který je pojišťován. Skutečnou hodnotu pojišťovaného předmětu může stanovit pojišťovna výpočtem, posudkem znalce nebo ji může zvolit pojistník, tedy ten, kdo pojistnou smlouvu sjednává. Definice podpojištění je uvedena v zákoně 37/2004 Sb. (,,Zákon o pojistné smlouvě") takto: Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Příklad podpojištění:

Pojišťovaný předmět má skutečnou hodnotu 20 milionů, ale bude pojištěn pouze na 10 milionů. V případě škody na předmětu ve výši 4 milionů (pětina částky ze skutečné hodnoty předmětu), bude pojištěnému vyplacena částka v pětinové výši vůči pojištěné hodnotě, tedy v tomto případě pouze 2 miliony.

Vinkulace

Vinkulace je tzv. omezení dispozičního práva, zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Jednu z podmínek, kterou stanovuje banka před započetím čerpání hypotečního úvěru je sjednání pojištění nemovitosti, která slouží jako zástava. V průběhu žádání o hypoteční úvěr je podmínkou, aby žadatel předložil potřebné dokumenty - pojistnou smlouvu, doklad o zaplacení pojistného a potvrzení pojišťovny o provedení vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky, která má poté právo na pojistné plnění. Formulář pro potvrzení vinkulace obdrží žadatel od své banky, kde bude o hypoteční úvěr žádat. Podmínky vinkulace stanovuje přímo banka, u které o úvěr žádáte. V případě vinkulace většinou nestačí sjednání pojištění domácnosti, vyžadováno je i sjednání pojištění vaší nemovitosti. Podrobné vysvětlení rozdílu mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti najdete zde. Pokud je na pojistné smlouvě sjednaná vinkulace znamená to, že v případě pojistné události má nárok na pojistné plnění přímo banka, vůči které je pojišťovaný majetek vinkulován. Klient má povinnost tuto případnou škodu neprodleně oznámit přímo bance.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Garáž

Pokud jste vlastníkem garáže, jste na to jistě hrdí. Auto je bezpečně zaparkované pod střechou, je více chráněné než auto parkované na ulici. Je třeba si uvědomit, že ani garáž není bez rizika. I zde hrozí riziko vykradení či živelné události, a proto je vhodné mít garáž pojištěnou. Svou garáž můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti u ČSOB Pojišťovny nebo Slavia. Z pojištění garáže jsou samozřejmě vyloučeny cennosti a věci zvláštní hodnoty, ale překvapivě lze nárokovat škody za jízdních kolech a kočárcích v prostorách garáží uložených.

Podmínky pojištění:

ČSOB Pojišťovna:

  • garáž nacházející se na jiné adrese (uvedené v pojistné smlouvě), než je adresa bytu;
  • pojistné plnění 20 % z pojistné částky za věci uložené v příslušenství domácnosti nebo v garáži na jiné adrese;
  • pojistitel poskytne pojistné plnění za pojistnou událost max. do výše následujících limitů pojistného plnění;
  • 20 % z pojistné částky za jízdní kola a dětské kočárky uložené v příslušenství domácnosti nebo v garáži na jiné adrese.

Slavia:

  • místem pojištění je garáž identifikovaná v pojistné smlouvě, umístěná na jiné adrese než pojištěná domácnost;
  • za všechny pojištěné věci uložené v příslušenství pojištěné domácnosti nebo v garáži na jiné adrese (věci, které jsou součástí pojištěného souboru včetně jednotlivě specifikovaných pojištěných věcí) poskytne pojistitel plnění do limitu 20 000 Kč celkem, přičemž se ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné plnění za cennosti, věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo.

Povodňové mapy

Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Členské pojišťovny České asociace pojišťoven (ČAP) využívají systém jako jeden ze zdrojů pro kalkulaci cen pojistného u majetkového pojištění.

Zjištěním, ve které povodňové oblasti se váš byt nebo dům nachází, získáte orientační informaci o reálné možnosti pojištění objektu na riziko povodně a záplavy, resp. indikaci výše pojistného. Rizikové zóny záplav ukazují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Použití povodňových map pro jiné účely, než pro účely pojištění může být zavádějící.
Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit ve prospěch klienta v souladu s vlastní obchodní strategií.

Celkem jsou definovány 4 povodňové zóny podle nebezpečí výskytu povodní:

Zóna 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav;

Zóna 2 – zóna s nízkým nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. maximálního rozlivu);
Zóna 3 – zóna se středním nebezpečím výskytu záplav (odpovídá zejména území tzv. 50leté vody);
Zóna 4 – Zóna s vysokým nebezpečím vzniku záplav (odpovídá zejména území tzv. 20leté vody).

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI