Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti - asistenční služby

I nejmladší člen vaší domácnosti ví, že základem každého spokojeného domova je správně sjednané pojištění domácnosti. S pojištěním domácnosti, které obsahuje i asistenční služby budete mít vždy krizové situace pod kontrolou. Víme, že není snadné orientovat se nekonečnými pojistnými podmínkami, a tak jsme pro vás připravili stručný přehled asistenčních služeb všech pojišťoven, jenž máme v nabídce porovnání pojištění domácnosti online.

Pojištění domácnosti sleva 45 %

Allianz pojišťovna

Ke sjednání pojištění domácnosti jsou pojišťovnou Allianz automaticky poskytnuty bezplatné asistenční služby. Asistenční služby Mondial Assistance s.r.o. může pojištěná osoba využívat opakovaně, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Součástí služby existuje možnost využít urgentních služeb a modrých stránek Allianz.

Urgentní služby

Pokud pojištěný sjedná alespoň jedno pojištění majetku ve variantě EXLUZIV, poskytuje Mondial Assitance s.r.o. urgentní služby. Pojištěný má nárok na bezplatné využití 5 asistenčních zásahů pro jeden bytový dům v rámci Urgentních asistenčních služeb v jednom pojistném roce, a to až do výše stanoveného limitu, pouze v rámci místa pojištění. Limit na jeden asistenční zásah činí 7.000 Kč.

Rozsah urgentních asistenčních služeb

 1. odvrácení stavu nouze (havarijní situace);
 2. deratizace a dezinsekce;
 3. servis domácích elektrospotřebičů.

Postup při využití Urgentních asistenčních služeb

Při havarijní situaci (výskyt hlodavců, obtížného hmyzu, porucha domácího spotřebiče) kontaktujte asistenční službu na telefonním čísle: + 420 241 170 000 a připravte si následující informace:

 • jméno a příjmení pojištěného, příp. název či IČ;
 • telefonní číslo, na které je možné Vás kontaktovat;
 • číslo pojistné smlouvy sjednané u Allianz;
 • podrobný popis problémové situace - přesnou adresu a místo;
 • popřípadě další informace, o které požádá operátor.

Výluky z poskytovaných Urgentních asistenčních služeb

Nárok na poskytnutí těchto služeb nevzniká, pokud jsou škody způsobené v souvislosti s jadernou energií, s válečnými událostmi, s vnitřními nepokoji, s teroristickými útoky nebo represivními zásahy státních orgánů a úmyslně, hrubou nedbalostí nebo vlivem alkoholu, omamných látek či drog. Poskytování Urgentních asistenčních služeb se nevztahuje ani na následné finanční škody, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk, náklady vynaložené bez předchozího souhlasu MONDIAL, náklady, které se nevztahují k odvrácení stavu nouze, ke službě Servis domácích elektrospotřebičů nebo ke službě deratizace a dezinsekce, náklady na službu Servis domácích spotřebičů, v případě poruch, které vznikly v důsledku živelních událostí.

Rozsah služeb Modrých stránek Allianz

Modrých stránek Allianz může pojištěný využít kdykoli, když potřebuje provést opravu na zařízení své domácnosti nebo se rozhodne opravovat, rekonstruovat či stavebně upravovat svoji budovu, byt. Tato služba není vázána na místo pojištění, ale je možné ji využít pouze na území ČR.

Výluky z poskytovaných asistenčních služeb Modrých stránek Allianz

Pokud se operátorovi Mondial Assistance s.r.o. opakovaně nepodaří spojit s pojištěným, může žádost pojištěného o asistenční služby stornovat. Mondial Assistance s.r.o. není povinna pojištěnému zprostředkovat další kontakt na zhotovitele, jestliže v pojistném roce zaznamená 3 žádosti pojištěného o poskytnuté služby za účelem realizace téhož díla, aniž došlo k dohodě se zhotovitelem.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

ČPP pojišťovna

Právo na poskytnutí asistenčních služeb vzniká pojištěnému dnem počátku účinnosti pojištění domácnosti a staveb, v případě nouzové situace. Asistenční služby jsou poskytovány v případě, že nouzová situace nastala v době trvání pojištění a na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Asistenční služby jsou zajišťovány v profesích elektrikář, instalatér, plynař, pokrývač, sklenář, topenář a zámečník. Asistenční služby Domácí asistence a Domácí asistence plus jsou poskytovány maximálně pro dvě události nastalé v jednom pojistném roce pro jednu bytovou jednotku.

 • Asistenční služby Domácí asistence jsou poskytovány nonstop prostřednictvím callcentra GA v rozsahu:

a) zprostředkování požadovaných služeb v případě nouzové situace.

 • Asistenční služby Domácí asistence plus jsou poskytovány v rozsahu:

a) zprostředkování požadované služby v případě nouzové situace vysláním příslušného technika (opraváře);

b) příjezd a odjezd opraváře na místo události;

c) práce opraváře spojené s odstraňováním poruchy.

V rozsahu Domácí asistence plus hradí pojištěný použitý materiál a náklady práce přesahující časový úsek jedné hodiny. Celková výše nákladů vynaložených na jednu asistovanou událost je limitována částkou 2.000 Kč.

Postup při vyžádání a využití asistenční služby

Poskytnutí asistenční služby může být vyžadováno pojištěným pouze na callcentru GA prostřednictvím jednotného telefonního čísla 1220 platného pro území ČR. Call centrum GA je k dispozici nepřetržitě po dobu 24 hodin, v kterýkoli den v kalendářním roce. Při vyžádání technické pomoci sdělí oprávněná osoba údaje požadované dispečerem - jméno a příjmení, adresu, číslo domu, příp. číslo bytu, stručný popis typu a rozsahu události a další upřesnění potřebná k vyslání technické pomoci. Dispečer Call centra dle sdělených údajů rozhodne, zda se jedná o nouzovou situaci či nikoliv a dohodne s oprávněnou osobou optimální způsob poskytnutí asistenční služby.

Speciální výluky z poskytování asistenčních služeb

Nárok na poskytnutí asistenčních služeb nevzniká v případě nouzových situací, na které dopadají výluky z pojištění uvedené v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy pro pojištění majetku občanů. Poskytování asistenčních služeb Domácí asistence a Domácí asistence plus se nevztahuje na údržbářské a opravárenské práce a rekonstrukce. V případech, kdy nouzová situace vyžaduje zásah specializovaných jednotek (např. pracovníků plynáren, hasičů apod.), jsou asistenční služby poskytnuty až po zásahu těchto specializovaných jednotek.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

ČSOB Pojišťovna

Pojištění domácnosti ČSOB Pojišťovny je nabízeno ve třech variantách (Standard, Dominant, Premiant), kde ve všech variantách pojištění získáte ZDARMA asistenční služby. Pojistitel poskytuje asistenční služby pouze na základě telefonického volání na číslo +420 222 803 442 a dále výhradně prostřednictvím odborných firem určených pojistitelem.

V případě vzniku škodné události z pojištění staveb nebo pojištění domácnosti, nejedná-li se o akutní havarijní stav, pojistitel poskytne pojištěnému:

a) informační a poradenská služby - rady, jak postupovat v případě vzniku škodné události, pomoc při nahlášení škodné události pojistiteli;

b) organizace a úhradu příjezdu technické pomoci (např. pohotovostní havarijní služby) do místa pojištění.

V případě vzniku havarijního stavu pojistitel zajistí pojištěnému odbornou pomoc z oblasti elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací, deratizace, dezinsekce a čištění kanalizace, a to v rozsahu:

a) organizace a úhrady příjezdu technické pomoci do místa pojištění;

b) úhrady práce včetně použitého materiálu v ceně do 2 000 Kč na jeden a všechny zásahy v pojistném roce;

c) odemknutí dveří bytu v případě jejich zabouchnutí nebo zamčení v ceně do 2 000 Kč na jeden a všechny zásahy v pojistném roce.

Je-li sjednáno pojištění domácnosti, zajistí dále pojistitel pojištěnému opravu, tj. servis dále výlučně uvedených domácích elektrospotřebičů (chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska a televizor) - dále jen ,,servis", a to za těchto podmínek:

a) celková cena za servis (organizace, příjezd, práce a použitý materiál) je hrazena do limitu 4 000 Kč na jeden zásah s tím, že servis lze poskytnout max. dvakrát za pojistný rok;

b) servis se vztahuje pouze na elektrospotřebiče, které se trvale nacházejí v místě pojištění;

c) pojištěný má nárok na poskytnutí servisu, pouze pokud se na elektrospotřebič již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem, elektrospotřebič byl zakoupen jako nový v České republice, elektrospotřebič není starší pěti let (počítáno od data zakoupení), závada elektrospotřebiče brání v jeho využívání k účelu, ke kterému byl vyroben.

Speciální výluky z poskytování asistenčních služeb

Asistenční služby se nevztahují na úhradu prací:

 1. prováděných v prostorách, které slouží výhradně k podnikání;
 2. prováděných na společných částech bytových domů;
 3. pokud k havarijnímu stavu došlo v důsledku stavebních prací;
 4. prováděných v prostorách, které se nacházejí v objektech prohlášených správními orgány za nezpůsobilé k obývání;
 5. nesouvisejících s havarijním stavem nebo škodnou události (např. běžná údržba);
 6. opakovaně vyžádaných pojištěným, pokud mu pojistitel na základě předchozího poskytnutí stejné asistenční služby doporučil určitá opatření nebo opravy, a pojištěný je neuskutečnil do 30 dnů od původního asistenčního zásahu.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Slavia pojišťovna

K pojištění domácnosti pojišťovny Slavia lze sjednat asistenční služby v rozsahu Standard (zdarma) a Nadstandard (99 Kč). Nadstandardní asistence k pojištění domácnosti zahrnuje - příjezd řemeslníka, opravu závady, použitý materiál - v celkové výši 2.000 Kč pro jednu situaci a to 2x ročně. Asistenční služby jsou poskytovány telefonicky, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Činnost asistenční služby zajišťuje společnost Global Assistance, na telefonním čísle +420 242 452 652.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou poskytovány jen v místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě a nárok na využití vzniká dnem účinnosti pojistné smlouvy. Asistenční služby jsou poskytovány prostřednictvím smluvního partnera pojistitele, který je uveden v pojistné smlouvě. Nárok na využití asistenčních služeb vzniká výlučně v případě vzniku pojistné události anebo havarijního stavu z pojištění obytných budov a souvisejících staveb nebo pojištění domácnosti.

Standard (telefonická asistence):

a) informační služba - organizace příjezdu technické pomoci do místa vzniku havarijního stavu;

b) poradenská služba - rady, jak postupovat v případě vzniku pojistné události, rady, jak postupovat při nahlášení pojistné události pojistiteli.

Nadstandard (technická asistence):

a) zahrnuje asistenční služby STANDARD v plném rozsahu;

b) organizaci a úhradu příjezdu a odjezdu technické pomoci (elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář) do/z místa vzniku havarijního stavu;

c) organizaci a úhradu nákladů potřebných k odstranění příčiny havarijního stavu; činnosti, jejichž zorganizování a úhrada jsou předmětem plnění, zahrnují tyto profese: elektrikář, plynař, instalatér, topenář, sklenář, zámečník;

d) organizaci a úhradu nákladů na odemknutí vchodových dveří budovy nebo bytu v případě jejich zablokování nebo ztráty klíče a zajištění jejich funkčnosti včetně případné výměny zámku.

Limitem plnění pro jednotlivý případ poskytnutí technické asistence (NADSTANDARD) jsou 2 000 Kč (vč. DPH), nejvýše však za dva případy nastalé v průběhu jednoho pojistného období. Pojištěný nemá nárok na peněžní náhradu v případě, že technická pomoc nebyla zorganizovaná smluvním partnerem pojistitele. Asistenční služby se nevztahují na úhradu prací nesouvisejících s havarijním stavem nebo pojistnou událostí (např. běžná údržba).

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

SV pojišťovna

Pojištění asistenčních služeb je již zahrnuto v základní ceně pojištění domácnosti. Pojistnou událost je nutné nahlásit telefonicky na čísle +420 261 222 444.

Pojistná událost

 1. Pojistnou událostí pomoci ve stavu nouze se rozumí havarijní situace vyžadující bezodkladné řešení, kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem, a to formou uvedenou v následujících článcích této části.
 2. Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je, že pomoc v nouzové situaci zajišťuje asistenční služba pojistitele. V opačném případě není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.
 3. Pojištění se nevztahuje na pojistné události, které byly způsobeny úmyslně či hrubou nedbalostí nebo vznikly následkem nedostatečné údržby místa pojištění.
 4. Asistenční služba zajišťuje příjem škodných událostí a bezprostřední předání pojistiteli.

Řemeslný servis

Asistenční služba organizuje:

a) instalatérské nebo plynařské práce při škodách či závadách na plynových, vodních a topných zařízeních;

b) elektrikářské práce při škodách či závadách na elektrických a topných zařízeních;

c) pokrývačské, tesařské nebo klempířské práce na opravy střech rodinných domů;

d) elektrotechnické práce při škodách, závadách nebo výpadcích chladících, mrazících a topných přístrojů;

e) sklenářské práce při lomech na venkovním zasklení;

f) práce na čištění potrubí při ucpání potrubního systému;

g) truhlářské nebo zámečnické práce při škodách či závadách na vchodových dveřích nebo oknech bytových prostor.

Náhradní ubytování

Při neobyvatelnosti místa pojištění následkem nouzové situace přebírá pojistitel náklady na nocleh v hotelu či penzionu do dne, kdy byla nebo mohla být znovu obnovena obyvatelnost místa pojištění, nejvýše však po dobu 5 dní.

Limit pojistného plnění je 600 Kč na nocleh a pojištěnou osobu.

Ostraha pojištěných prostor

Je-li následkem nouzové situace nutná ostraha místa pojištění, přebírá pojistitel náklady na ostrahu místa pojištění až do dalšího pracovního dne do maximální výše 5.000 Kč.

Otevření dveří

Pokud pojištěná osoba nemůže otevřít vchodové dveře do místa pojištění, zajistí pojistitel otevření dveří a ponese náklady do maximální výše 2.500 Kč. Pojistitel nehradí náklady na znovupořízení vchodových dveří či zámku a náhradních klíčů.

Výměna zámku

Pokud byl pojištěné osobě odcizen klíč od vchodových dveří do místa pojištění, zajistí pojistitel výměnu zámku a nese náklady na výměnu zámku do maximální výše 2.500 Kč. Náklady na nový zámek nejsou hrazeny.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

VZP pojišťovna

Limity pojistného plnění asistenční služby pojištění domácnosti VZP pojišťovny se vztahují na jednu pojistnou událost a lze je využít až na tři zásahy ročně. Územní platnost asistenční služby je Česká republika. Pojištění asistenčních služeb lze sjednat ve dvou variantách: Standard a Maxi. Rozsah a limity pojistného plnění jsou s ohledem na sjednanou variantu uveden v pojistné smlouvě. Hlášení pojistných událostí probíhá telefonicky na čísle +420 272 101 010. Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí vznik povinnosti pojistitele poskytnout asistenční služby podle těchto pojistných podmínek. Jedná se skutečnost, při níž dojde:

a) ke stavu nouze;

b) k zablokování dveří;

c) k potřebě zabezpečení nouzového provozu.

Postup při využívání asistenčních služeb pro Občany

Nastane-li pojistná událost, oprávněná osoba je povinna neprodleně se telefonicky spojit s pojistitelem (smluvním partnerem pojistitele zajišťujícím poskytování asistenčních služeb), oznámit tuto skutečnost a sdělit následující informace:

- jméno a příjmení oprávněné osoby;

- číslo pojistné smlouvy;

- datum narození nebo rodné číslo oprávněné osoby adresu místa pojištění, kde došlo ke vzniku pojistné události;

- kontaktní telefonní číslo oprávněné osoby, resp. jiné osoby pověřené oprávněnou osobou;

- stručný popis pojistné události nebo nastalého problému;

- další informace, o které pracovníci pojistitele požádají a které s pojistnou událostí souvisejí.

Speciální výluky z poskytování asistenčních služeb

Pojistitel neposkytne plnění za:

a) běžné opravy, údržba nebo preventivní opravy;

b) případy, kdy oprava byla předepsána správními úřady;

c) opravy a úkony doporučené pojistitelem po předcházející intervenci nebo opatření, jejichž provedení nebylo oprávněnou osobou zajištěno, a proto opakovaně požaduje asistenční služby stejné nebo obdobné povahy;

d) úkony požadované oprávněnou osobou, spadající do zákonných povinností vlastníka nebo smluvních povinností správce budovy, v níž se nachází pojištěné věci movité;

e) odstraňování následků újem vzniklých zanedbáním údržby;

f) odstraňování následků újem způsobených neodbornými, neoprávněnými nebo nepovolenými zásahy.

Nárok na poskytnutí asistenčních služeb pro občany nevzniká v případě potřeby jejich poskytnutí vyvolané v souvislosti s jadernou energií, s válečnými událostmi, s vnitřními nepokoji, s teroristickými útoky nebo represivními zásahy státních orgánů a úmyslně, hrubou nedbalostí nebo vlivem alkoholu, omamných látek či drog pojištěným nebo osobami, které využívají předmět pojištění.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI