Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Direct komplexní pojištění vozidla

Proč pojištění od Directu? Umožní Vám sestavení pojištění podle Vašich potřeb. Nabízí širokou nabídku asistenčních služeb s vysokými limity. Má srozumitelné pojistné podmínky, jednoduché sjednání a přehlednou smlouvu.

Povinné ručení je možné sjednat ve dvou variantách:

Limity pojistného krytí
Újma na zdraví nebo usmrcení Věcné škody a ušlý zisk
50 mil. Kč 50 mil. Kč
100 mil. Kč 100 mil. Kč
250 mil. Kč 250 mil. Kč

Varianty havarijního pojištění

 • Všechna rizika (AllRisk)
 • Havárie a živel
 • Odcizení, vandalismus a živel

Co jednotlivá rizika obsahují?

 • Havárie - Událost, kdy při provozu vozidla dojde k jeho nechtěnému poškození či poškození jiné věci nárazem, střetem či pádem.
 • Živel - Jedná se o požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, povodeň, záplavu, pád lavin, sesuv půdy, zemětřesení a podobné přírodní jevy.
 • Odcizení - Odcizením rozumíme situaci, kdy si někdo přisvojí Vaše auto jedním z následujících způsobů: a) krádeží vloupáním, kdy pachatel prokazatelně překoná uzamčení, jistící překážku nebo jiná opatření chránící vozidlo před odcizením; b) originálním klíčem nebo jeho duplikátem, kterého se zmocnil krádeží; c) pod pohrůžkou bezprostředního násilí.
 • Vandalismus - Vandalismus je úmyslné poškození nebo zničení stojícího vozidla nebo jeho části třetí osobou. Pro účely asistenčních služeb se za vandalismus považuje takové poškození, které způsobí nepojízdnost vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Součástí pojištění je základní asistence, která obsahuje:

 • asistenční službu ZÁKLAD pro případ nehody vozidla, rozsah asistence ČR a Evropa
 • limit krytí ve výši 2.000 Kč
 • územní platnost je Evropa a Turecko (země uvedené na zelené kartě)

Sjednáním povinného ručení získáte zdarma službu Průvodce škodou na zdraví.

Pokud vás nebo posádku vozidla při dopravní nehodě někdo zraní a tím vám způsobí škodu na zdraví, pojišťovna vám poradí, jak v této složité situaci postupovat. Dá vám kontakt na právní kancelář pojišťovny, kde budete mít možnost bezplatně zkonzultovat, jak uplatnit nároky na odškodnění, které vám z nehody plynou.

V případě, že viníkem nehody budete vy a někoho zraníte, pojišťovna vám poradí, jak postupovat a na co se připravit

Ke komplexnímu pojištění vozidla lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 690 Kč
7.000 Kč 990 Kč
10.000 Kč 1.430 Kč
15.000 Kč 2.370 Kč
20.000 Kč 3.160 Kč
25.000 Kč 3.950 Kč
30.000 Kč 4.740 Kč
35.000 Kč 6.377 Kč
40.000 Kč 7.281 Kč
45.000 Kč 8.174 Kč
50.000 Kč 9.079 Kč
 • Pojištění se vztahuje na skla, která slouží k výhledu z vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, tj. čelní sklo (sklo sloužící k výhledu vozidla), boční skla, střešní a panoramatické sklo a zadní sklo, skla vnějších zpětných zrcátek a dodatečné úpravy skel (např. tónování, leptání, pískování). Za skla považujeme pouze taková, která jsou k pojištěnému vozidlu originálně připevněna a jsou pro daný typ vozidla schválena a mají potřebné atesty.
 • Pojištění se vztahuje na opravu či výměnu skla v případě, kdy máte na vašem vozu poškozená pouze skla a to jedním z následujících nebezpečí: poškození skla způsobené nárazem letícího nebo padajícího předmětu, střet se zvířaty, odcizení a vandalismus a přírodní nebezpečí.
 • Pojišťovna uhradí opravu či výměnu skla v případě jakékoliv nahodilé škody, která nevznikla jedním ze způsobů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách, zejména následkem opotřebení, při montáži či vlivem pnutí karoserie.
 • Při škodě na sklech v prvních třech měsících od počátku pojištění je spoluúčast ve výši 50 % z pojistného plnění. Toto neplatí v případě, že je sjednáno i havarijní pojištění a byla provedena prohlídka vozidla nebo pokud je vozidlo nové (datum uvedení vozidla do provozu není více než 5 dnů oproti datu počátku pojištění).

Úrazové pojištění cestujících

Limit pojistného krytí Roční pojistné
Sedadlo řidiče Celá posádka
100.000 Kč 100 Kč 400 Kč
200.000 Kč 150 Kč 600 Kč
300.000 Kč 225 Kč 900 Kč
400.000 Kč 300 Kč 1.200 Kč
500.000 Kč 375 Kč 1.500 Kč
600.000 Kč 450 Kč 1.800 Kč
700.000 Kč 525 Kč 2.100 Kč
800.000 Kč 600 Kč 2.400 Kč
900.000 Kč 675 Kč 2.700 Kč
1.000.000 Kč 750 Kč 3.000 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem.
 • Územní platnost pojištění je shodná s územní platností základního pojištění vozidla.
 • Pojistné částky pro jednotlivá pojistná nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě jsou horní hranicí plnění pro každou přepravovanou osobu a pro každou pojistnou událost.

Pojištění dětské autosedačky a zavazadel

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 250 Kč
10.000 Kč 500 Kč
20.000 Kč 1.000 Kč
30.000 Kč 1.500 Kč
40.000 Kč 2.000 Kč
50.000 Kč 2.500 Kč
60.000 Kč 3.000 Kč
70.000 Kč 3.500 Kč
80.000 Kč 4.000 Kč
90.000 Kč 4.500 Kč
100.000 Kč 5.000 Kč
 • Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby patřící osobám cestujícím ve vozidle, které jsou uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla, v uzavíratelné schránce v palubní desce, v uzamčeném střešním boxu, či která leží na sedadle po dobu provozu vozidla. Dále také na dětské autosedačky.

Přímá likvidace

Pojištění se vztahuje na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu s jiným vozidlem, jehož řidič či provozovatel má povinnost nahradit celou tuto škodu. Současně musí být splněny následující podmínky:

a) střet byl způsoben výlučně jiným vozidlem, s jehož provozem je spojena povinnost pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

b) osoba, která má povinnost újmu nahradit, dále jen ?Odpovědný? a současně i vozidlo, kterým byla újma způsobena, byly zjištěny a identifikovány. Zároveň vozidlo, kterým byla škoda způsobena musí být ve vlastnictví subjektu odlišného od pojištěného, případně provozované subjektem odlišným od pojištěného.

c) dopravní nehoda byla neprodleně oznámena policii, v případech, kdy tuto povinnost zákon nestanovuje, byl účastníky dopravní nehody sepsán společný záznam o dopravní nehodě. Dále se pojištění vztahuje na účelně vynaložené náklady na asistenční zásah (vyproštění a odtah pojištěného vozidla) a zapůjčení náhradního vozidla po technologicky nutnou dobu na opravu poškozeného vozidla.

Cena připojištění: 365 Kč

Garance ceny na 3 roky

V rámci této doplňkové služby se pojišťovna zavazuje, že po dobu 3 let od počátku pojištění nebude měnit pojistné u rizik uvedených v pojistné smlouvě a zároveň nebude měnit ani bonus stanovený při sjednání této pojistné smlouvy. Pojistné tedy bude po následující dva roky po skončení prvního roku pojištění předepsáno ve stejné výši jako první roční pojistné.

Cena připojištění: 269 Kč

Pojištění úmrtí obou rodičů ve vozidle

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 000 Kč 500 Kč
 • Toto pojištění se snaží řešit finanční aspekty situace, kdy při provozování vozidla dojde ke smrti obou rodičů nezletilých dětí, které tak mohou zůstat nezaopatřeny. Jejich opatrovníkům vyplatíme obnos tak, aby uvedené děti byly hmotně zajištěny.
 • Obnos bude vyplacen dle rozhodnutí opatrovnického soudu opatrovníkům pozůstalých dětí, jež nenabyly způsobilosti se samostatně živit. Tento obnos bude rozdělen mezi všechny oprávněné děti ve stejném poměru.
 • Lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg (mimo Multikáry a Avie 21) a obytné automobily do 8.000 kg.

Asistenční služba

V ceně pojistného jsou již zahrnuty Asistenční služby typ S, které můžete rozšířit o riziko poruchy, nebo zvolit kompletně vyšší rozsah krytí.

Rozsah limitů a služeb naleznete zde.

Typ asistenční služby S S (s poruchou) M L XL
Cena pojištění zdarma 199 Kč 599 Kč 1.399 Kč 4.999 Kč

Asistenční služby vám umožní využít pomoci pojišťovny v případě, kdy vaše vozidlo přestane být pojízdné. Dle vámi zvoleného rozsahu se mohou vztahovat na dopravní nehodu, poruchu vozidla, defekt pneumatiky a další situace.

Náhradní vozidlo

Limit náhradního vozidla
3 dny
5 dnů 10 dnů
K asistenční službě typu S 72 Kč 120 Kč 204 Kč
K asistenční službě typu S (s poruchou), M, L a XL 216 Kč 360 Kč 612 Kč

Připojištění náhradního vozidla vám zajistí náhradní vozidlo po dobu opravy pojištěného vozidla, a to v případě opravy vozidla z důvodu dopravní nehody, vandalismu, přírodního nebezpečí či poruchy v závislosti na rozsahu sjednané asistenční služby dle pojistné smlouvy, v jejichž důsledku je pojištěné vozidlo nepojízdné.

Pojištění pořizovací hodnoty vozidla (GAP)

Smyslem tohoto pojištění je umožnit vlastníkovi vozidla v případě totální škody takové pojistné plnění, aby si mohl pořídit stejný model, stejné značky vozidla a stejných parametrů. V případě havarijního pojištění bez tohoto doplňkového pojištění pojišťovna vyplatí obvyklou cenu, což je aktuální tržní hodnota vozidla daného typu, značky, stáří a stavu k datu dopravní nehody/odcizení. To znamená, že za tuto cenu není možné pořídit stejné vozidlo jako při vstupu do pojištění. Proto v rámci pojištění pořizovací hodnoty vozidla pojišťovna vyplatí rozdíl mezi obvyklou cenou a pořizovací cenou vozidla.

Toto pojištění je možné sjednat pro vozidla až do 5 let stáří.

Pojištění GAP trvá maximálně 3 roky. Po 3 letech je automaticky pojištění vypovězeno.

Pojistné podmínky