Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. pojištění stavby

Pojištění stavby DOMEX+

Pojištění staveb kryje rizika související s poškozením budov spojených se zemí pevným základem. Vztahuje se na trvale obývané budovy, rekreační budovy jako chata nebo chalupa, vedlejší stavby, byty v osobním/družstevním vlastnictví i budovy ve výstavbě nebo rekonstrukci. Automaticky vám pojistí i vedlejší stavby. Samostatně stojící garáž lze pojistit i bez pojištění hlavní nemovitosti.

Pojištění domácnosti kryje škody související s poškozením vybavení vašeho interiéru například v případě nečekaného požáru, úniku vody nebo vloupání. Nově chrání také i vaše kolo v případě odcizení kdekoli na území ČR. Více o pojištění domácnosti se dozvíte zde.

Výpočet pojištění stavby získáte vyplněním našeho on-line formuláře.

Výhody pojištění:

 • Všechny volitelné varianty pojistného krytí (Mini, Opti, Maxi) nabízí stejně široký rozsah pojistných nebezpečí.
 • Jednotlivé varianty pojistného krytí se liší pouze výší limitů pojistného plnění.
 • Jednotná spoluúčast na pojistném plnění ve výši 1 000 Kč.
 • Pojištění rekreační stavby
 • Pojištění poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jakékoliv příčiny.
 • Pojištění poškození nebo zničení skel z jakékoliv příčiny, vč. sanitární keramiky a skel plastových používaných jako náhrada skla.
Pojistná nebezpečí MINI OPTI MAXI
Živel
 • Požár, Výbuch, Přímý úder blesku do pojištěné věci, Pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části
 • Vichřice, Krupobití, Zemětřesení, Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení sněhových lavin
 • Pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí
 • Tíha sněhu a námrazy, Aerodynamický třesk, Kouř, Únik kapaliny z technického zařízení, Náraz vozidla
 • Mráz na vodovodním a topném systému, Poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jiných příčin
 • Poškození nebo zničení skel z jiných příčin, Atmosférické srážky, Zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí
 • Poškození, zničení pojištěné stavby živočišnými škůdci, Poškození, zničení nebo odcizení zahradní architektury, Ztráta vody v důsledku havárie na vodovodním zařízení
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus ANO ANO ANO
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón.
Asistenční služba ANO ANO ANO
Odpovědnost v běžném životě Volitelně, lze zvolit.
Pojistná nebezpečí

Předmět pojištění,

Místa pojištění

MINI OPTI MAXI
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus 50.000 Kč 100.000 Kč 300.000 Kč
Výrobky k opravám, výstavbě či rekonstrukci 20.000 Kč 50.000 Kč 150.000 Kč
Stavební materiál, dočasné stavby 50.000 Kč 150.000 Kč 300.000 Kč
Poškození nebo zničení elektronických
a strojních zařízení z jiných příčin
max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 50.000 Kč
za pojistný rok
max. 150.000 Kč
za pojistný rok
Skla z jiných příčin max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 50.000 Kč
za pojistný rok
max. 150.000 Kč
za pojistný rok
Zahradní architektura 10.000 Kč
za pojistný rok
30.000 Kč
za pojistný rok
100.000 Kč
za pojistný rok
Náhrada ztráty vody max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 50.000 Kč
za pojistný rok
Poškození nebo zničení živočišnými škůdci max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 20.000 Kč
za pojistný rok
max. 80.000 Kč
za pojistný rok
Atmosférické srážky max. 10.000 Kč
za pojistný rok
max. 30.000 Kč
za pojistný rok
max. 80.000 Kč
za pojistný rok
Graffiti max. 5.000 Kč
za pojistný rok
max. 15.000 Kč
za pojistný rok
max. 30.000 Kč
za pojistný rok

Doplňková pojištění:

 • Pojištění odpovědnost  za škodu v běžném občanském životě
 • Pojištění nastandardní asistenční služby

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě

Pojištění oobčanské odpovědnosti se vztahuje také na členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do 26 let).

Pojištění se týká povinnosti občana nahradit jinému újmu, kterou mu způsobil zejména v souvislosti s:

 •  vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • výkonem pracovní činnosti (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)
 • držbou nemovité věci
 • činnostmi při rekreaci a zábavě
 • provozováním sportovní činnosti
 • jízdou na koni
 • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
 • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
 • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
 • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
 • dalšími činnostmi běžného občanského života (s výjimkou např. činností podnikatelských nebo jiných výdělečných činností)

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se dále vztahuje i na:

 •  převzaté věci nemovité sloužící k trvalému bydlení nebo na převzaté věci movité, které je jejich nedílnou součástí, a to do výše 15 % z limitu pojistného plnění
 • převzaté věci zapůjčené do výše 10 % z limitu pojistného plnění
 • újmu způsobenou osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného
Limit pojistného plnění 2.000.000 Kč 4.000.000 Kč 6.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Pojistné 792 Kč 950 Kč 1.109 Kč 1.426 Kč

Asistenční služby

Česká podnikatelská pojišťovna umožňuje svým klientům připojištění asistenčních služeb v základním nebo rozšířeném rozsahu.

Asistenční služba Domácí asistence

(automaticky obsahují všechny varianty)

Domácí asistence PLUS
Vznik nouzové situace
(zprostředkování služby a vyslání technika)
ANO ANO
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění ANO ANO
Časově neomezená práce technika spojená
s odstraňováním poruchy
ANO ANO
Úhrada použitého materiálu ANO ANO
Uvedení domácnosti do původního stavu
po zásahu řemeslníka
ANO ANO
Porucha domácího spotřebiče Pouze zprostředkování služby;
náklady hrazeny pojištěným
ANO
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd Pouze zprostředkování služby;
náklady hrazeny pojištěným
ANO
IT konzultace Služba není poskytována ANO
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 2 3
Náklady na jednu asistovanou událost 2.000 Kč 5.000 Kč
Roční pojistné ZDARMA 250 Kč

Slevy

 • Pojištění je poskytováno se vstupním bonusem ve výši 30 %. Dojde-li v pojistném roce k vyplacení pojistného plnění z pojistné události, výši bonusu za každou událost snížíme o 5 %.
 • Za propojištěnost získáte slevu až 13 %.
 • Při ročním placení pojistného získáte slevu 6 %.

Pojistné podmínky: