841 41 41 41

Pojištění domácnosti VZP Majetek občanů

Pojištění domácnosti Majetek občanů od Pojišťovny VZP, a.s. je komplexním pojištěním majetku a odpovědnosti občanů. Přináší ochranu v případě, kdy nešťastnou náhodou způsobíte třetím osobám újmu na zdraví nebo majetku. Současně za velmi výhodných podmínek chrání i Váš majetek ať už se jedná o byt, dům či chatu.

Základní pojištění Majetek občanů:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto Standard (základní nebezpečí) Maxi (rozšířená nebezpečí)
 • Požár
 • Přímý úder blesku
 • Výbuch
 • Náraz nebo zřícení letadla
 • Povodeň nebo záplava
 • Voda z vodovodního zařízení
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromu nebo stožáru
 • Náraz dopravního prostředku
 • Sesuv půdy
 • Zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesení
 • Kouř
 • Požár
 • Přímý úder blesku
 • Výbuch
 • Náraz nebo zřícení letadla
 • Povodeň nebo záplava
 • Voda z vodovodního zařízení
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromu nebo stožáru
 • Náraz dopravního prostředku
 • Sesuv půdy
 • Zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesení
 • Aerodynamický třesk
 • Přepětí
 • Vandalismus
 • Atmosférické srážky
 • Porucha chladícího zařízení
 • Rozbití skla
 • Kouř
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Krádež vloupáním
 • Loupež
Povodeň a záplava ANO, vždy zahrnuto Povodeň nebo záplava*

* Povodeň a záplava – Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Asistenční služba

Limity pojistného plnění se vztahují na jednu pojistnou událost a lze je využít až na tři zásahy ročně. Územní platnost asistenční služby je Česká republika. Pojištění asistenčních služeb lze sjednat ve dvou variantách:

Produkt Standard Maxi
Stav nouze
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen
Práce řemeslníka

 • elektrikář
 • instalatér
 • plynař
 • sklenář
 • topenář
4.000 Kč 8.000 Kč
Zablokování dveří
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen
Zámečník – odemknutí či dovoz náhradních klíčů 2.000 Kč 4.000 Kč
Nouzový provoz
Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu 4.000 Kč 8.000 Kč
Přeprava členů domácnosti na místo náhradního ubytování a doprava zpět 4.000 Kč 8.000 Kč
Ochrana nezabezpečené domácnosti x 4.000 Kč
Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět x 4.000 Kč
Uskladnění mobiliáře x 4.000 Kč

Asistenční služby pro Pojišťovnu VZP, a.s. zajišťuje

AXA ASSISTANCE
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 101 010

Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Připojištění

Běžná občanská odpovědnost

Odpovědnost pojištěného za majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, zejména:

 • v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě
 • při rekreačních sportech (s výjimkou škod či újem způsobených mezi účastníky kolektivních sportů)
 • jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni
 • jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných hospodářských zvířat obvykle chovaných v domácnostech v České republice pro zálibu či potřebu rodiny
 • vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla (včetně windsurfingu), které nepodléhá evidenci Státní plavební správ

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěni:

 • osoby v poměru rodinném – manžel, druh, registrovaný partner, děti (i nevlastní či osvojené), rodiče, a to pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným
 • pomocné osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, jde-li o jejich odpovědnost za škody nebo nemajetkové újmy způsobené třetím osobám při výkonu této činnosti
 • osoby, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu nebo opatrování domácího či drobného hospodářského zvířete, jde-li o jejich odpovědnost za škody nebo nemajetkové újmy způsobené třetím osobám při výkonu této činnosti.

Pojistné podmínky: