222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti VZP Majetek občanů

Pojištění domácnosti Majetek občanů od Pojišťovny VZP, a.s. je komplexním pojištěním majetku a odpovědnosti občanů. Přináší ochranu v případě, kdy nešťastnou náhodou způsobíte třetím osobám újmu na zdraví nebo majetku. Současně za velmi výhodných podmínek chrání i Váš majetek ať už se jedná o byt, dům či chatu.

Základní pojištění Majetek občanů:

Pojištěná rizika Lze? Rizika
Živel ANO, vždy zahrnuto Standard (základní nebezpečí) Maxi (rozšířená nebezpečí)
 • Požár
 • Přímý úder blesku
 • Výbuch
 • Náraz nebo zřícení letadla
 • Povodeň nebo záplava
 • Voda z vodovodního zařízení
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromu nebo stožáru
 • Náraz dopravního prostředku
 • Sesuv půdy
 • Zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesení
 • Kouř
 • Požár
 • Přímý úder blesku
 • Výbuch
 • Náraz nebo zřícení letadla
 • Povodeň nebo záplava
 • Voda z vodovodního zařízení
 • Vichřice nebo krupobití
 • Pád stromu nebo stožáru
 • Náraz dopravního prostředku
 • Sesuv půdy
 • Zřícení skal nebo zemin
 • Sesuv nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesení
 • Aerodynamický třesk
 • Přepětí
 • Vandalismus
 • Atmosférické srážky
 • Porucha chladícího zařízení
 • Rozbití skla
 • Kouř
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Krádež vloupáním
 • Loupež
Povodeň a záplava ANO, vždy zahrnuto Povodeň nebo záplava* (spoluúčast 1 % a min. 10.000 Kč)

* Povodeň a záplava – Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

Dílčí limity pojistného plnění

Dílčí limity pojistného plnění jsou pojištěny v základní ceně pojištění s možností navýšení limitů.

Pojistná rizika Limity
Standard Maxi
Elektronika, audio, video do limitu PČ do limitu PČ
Cennosti 1 % z PČ 2 % z PČ
Stavební součásti 7,5 % z PČ 7,5 % z PČ
Pojištění skel 5 % z PČ 8 % z PČ
Přepětí 10 % z PČ
Atmosférické srážky 6 % z PČ
Vandalismus do limitu PČ
Věci zvláštní hodnoty, cenné věci 10 % z PČ 20 % z PČ
Věci slouží k výkonu povolání 2 % z PČ 4 % z PČ
Věci mimo místo pojištění 2 % z PČ 4 % z PČ
Věci ve vedlejších prostorách (sklep, balkon, komora, …) 5 % z PČ 7 % z PČ
Porucha chladírenského zařízení 4 % z PČ

PČ = pojistná částka (hodnota domácnosti)

Možnosti připojištění

 • navýšení limitů pojistného plnění
 • běžná občanská odpovědnost
 • asistenční služba

Běžná občanská odpovědnost

Odpovědnost pojištěného za majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, zejména:

 • v rámci vedení domácnosti či vzniklou z provozu jejího zařízení
 • při rekreaci a zábavě, při rekreačních sportech (s výjimkou škod či újem způsobených mezi účastníky kolektivních sportů)
 • jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni
 • jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích a drobných hospodářských zvířat obvykle chovaných v domácnostech v České republice pro zálibu či potřebu rodiny
 • vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla (včetně windsurfingu), které nepodléhá evidenci Státní plavební správ

Ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěni:

 • osoby v poměru rodinném – manžel, druh, registrovaný partner, děti (i nevlastní či osvojené), rodiče, a to pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným
 • pomocné osoby zaměstnané v domácnosti pojištěného, jde-li o jejich odpovědnost za škody nebo nemajetkové újmy způsobené třetím osobám při výkonu této činnosti
 • osoby, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu nebo opatrování domácího či drobného hospodářského zvířete, jde-li o jejich odpovědnost za škody nebo nemajetkové újmy způsobené třetím osobám při výkonu této činnosti.
Škoda na věci Roční pojistné
2.000.000 Kč 380 Kč
4.000.000 Kč 468 Kč
5.000.000 Kč 620 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1.000 Kč.

Asistenční služba

Limity pojistného plnění se vztahují na jednu pojistnou událost a lze je využít až na tři zásahy ročně. Územní platnost asistenční služby je Česká republika. Pojištění asistenčních služeb je poskytováno ZDARMA k jednotlivým produktům pojištění domácnosti.

Produkt Standard Maxi
Stav nouze
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen
Práce řemeslníka

 • elektrikář
 • instalatér
 • plynař
 • sklenář
 • topenář
4.000 Kč 8.000 Kč
Zablokování dveří
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen
Zámečník – odemknutí či dovoz náhradních klíčů 2.000 Kč 4.000 Kč
Nouzový provoz
Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu 4.000 Kč 8.000 Kč
Přeprava členů domácnosti na místo náhradního ubytování a doprava zpět 4.000 Kč 8.000 Kč
Ochrana nezabezpečené domácnosti x 4.000 Kč
Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět x 4.000 Kč
Uskladnění mobiliáře x 4.000 Kč
Počet využití 3 x ročně

Asistenční služby pro Pojišťovnu VZP, a.s. zajišťuje:
AXA ASSISTANCE
Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 101 010

Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Slevy

Obchodní sleva:

 • Top-Pojištění.cz činí až 20 %

Sleva klient VZP:

 • v případě zdravotního pojištění u VZP činí sleva 10 %

Sleva za spoluúčast:

 • v případě spoluúčasti 5.000 Kč činí sleva 7,5 %
 • v případě spoluúčasti 10.000 Kč činí sleva 12,5 %

Pojistné podmínky: