Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Havarijní pojištění Direct

Proč pojištění od Directu? Umožní Vám sestavení pojištění podle Vašich potřeb. Nabízí širokou nabídku asistenčních služeb s vysokými limity. Má srozumitelné pojistné podmínky, jednoduché sjednání a přehlednou smlouvu.

Od 15. června 2015 se Triglav pojišťovna mění na Direct pojišťovnu.

Varianty havarijního pojištění

 • Všechna rizika (AllRisk)
 • Havárie a živel
 • Odcizení, vandalismus a živel

Co jednotlivá rizika obsahují?

 • Havárie – Událost, kdy při provozu vozidla dojde k jeho nechtěnému poškození či poškození jiné věci nárazem, střetem či pádem.
 • Živel – Jedná se o požár, výbuch, úder blesku, vichřici, krupobití, povodeň, záplavu, pád lavin, sesuv půdy, zemětřesení a podobné přírodní jevy.
 • Odcizení – Odcizením rozumíme situaci, kdy si někdo přisvojí Vaše auto jedním z následujících způsobů: a) krádeží vloupáním, kdy pachatel prokazatelně překoná uzamčení, jistící překážku nebo jiná opatření chránící vozidlo před odcizením; b) originálním klíčem nebo jeho duplikátem, kterého se zmocnil krádeží; c) pod pohrůžkou bezprostředního násilí. 
 • Vandalismus – Vandalismus je úmyslné poškození nebo zničení stojícího vozidla nebo jeho části třetí osobou. Pro účely asistenčních služeb se za vandalismus považuje takové poškození, které způsobí nepojízdnost vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Součástí pojištění je základní asistence, která obsahuje:

 • asistenční službu ZÁKLAD pro případ nehody vozidla, rozsah asistence ČR a Evropa
 • limit krytí ve výši 2.000 Kč

K havarijnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 650 Kč
10.000 Kč 1.300 Kč
15.000 Kč 1.950 Kč
20.000 Kč 2.600 Kč
30.000 Kč 3.900 Kč
50.000 Kč 7.550 Kč
 • Pojištění se vztahuje na skla, která slouží k výhledu z vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, tj. čelní sklo (sklo sloužící k výhledu vozidla), boční skla, střešní a panoramatické sklo a zadní sklo. Za skla považujeme pouze taková, která jsou k pojištěnému vozidlu originálně připevněna a jsou pro daný typ vozidla schválena a mají potřebné atesty.
 • Pojištění se vztahuje na opravu či výměnu skla v případě, kdy máte na vašem vozu poškozená pouze skla a to jedním z následujících nebezpečí: poškození skla způsobené nárazem letícího nebo padajícího předmětu, střet se zvířaty, odcizení a vandalismus a přírodní nebezpečí.
 • Pojišťovna uhradí opravu či výměnu skla v případě jakékoliv nahodilé škody, která nevznikla jedním ze způsobů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách, zejména následkem opotřebení, při montáži či vlivem pnutí karoserie.
 • Při škodě na sklech v prvních třech měsících od počátku pojištění je spoluúčast ve výši 50 % z pojistného plnění. Toto neplatí v případě, že je sjednáno i havarijní pojištění a byla provedena prohlídka vozidla nebo pokud je vozidlo nové (datum uvedení vozidla do provozu není více než 5 dnů oproti datu počátku pojištění).

Úrazové pojištění řidiče

Limit pojistného krytí Roční pojistné / sedadlo
100.000 Kč 100 Kč
200.000 Kč 150 Kč
300.000 Kč 225 Kč
400.000 Kč 300 Kč
500.000 Kč 375 Kč
600.000 Kč 450 Kč
700.000 Kč 525 Kč
800.000 Kč 600 Kč
900.000 Kč 675 Kč
1.000.000 Kč 750 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem.
 • Územní platnost pojištění je shodná s územní platností základního pojištění vozidla.
 • Lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg (mimo Multikáry a Avie 21).

Úrazové pojištění cestujících

Limit pojistného krytí Roční pojistné
Osobní vozidla do 3.500 kg do 5 sedadel (roční pojistné za sedadlo)  Osobní vozidla do 3.500 kg nad 5 sedadel (roční pojistné za sedadlo)
100.000 Kč 100 Kč 120 Kč
200.000 Kč 150 Kč 180 Kč
300.000 Kč 225 Kč 270 Kč
400.000 Kč 300 Kč 360 Kč
500.000 Kč 375 Kč 450 Kč
600.000 Kč 450 Kč 540 Kč
700.000 Kč 525 Kč 630 Kč
800.000 Kč 600 Kč 720 Kč
900.000 Kč 675 Kč 810 Kč
1.000.000 Kč 750 Kč 900 Kč
 • Pojištění se sjednává pro případ pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem.
 • Územní platnost pojištění je shodná s územní platností základního pojištění vozidla.
 • Pojistné částky pro jednotlivá pojistná nebezpečí sjednaná v pojistné smlouvě jsou horní hranicí plnění pro každou přepravovanou osobu a pro každou pojistnou událost.
 • Lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg (mimo Multikáry a Avie 21).

Pojištění úmrtí obou rodičů ve vozidle

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000.000 Kč 500 Kč
 • Toto pojištění se snaží řešit finanční aspekty situace, kdy při provozování vozidla dojde ke smrti obou rodičů nezletilých dětí, které tak mohou zůstat nezaopatřeny. Jejich opatrovníkům vyplatíme obnos tak, aby uvedené děti byly hmotně zajištěny.
 • Obnos bude vyplacen dle rozhodnutí opatrovnického soudu opatrovníkům pozůstalých dětí, jež nenabyly způsobilosti se samostatně živit. Tento obnos bude rozdělen mezi všechny oprávněné děti ve stejném poměru.
 • Lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg (mimo Multikáry a Avie 21) a obytné automobily do 8.000 kg.

Pojištění zavazadel

Limit pojistného krytí Roční pojistné
5.000 Kč 250 Kč
10.000 Kč 500 Kč
20.000 Kč 1.000 Kč
30.000 Kč 1.500 Kč
40.000 Kč 2.000 Kč
50.000 Kč 2.500 Kč
60.000 Kč 3.000 Kč
70.000 Kč 3.500 Kč
80.000 Kč 4.000 Kč
 • Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby patřící osobám cestujícím ve vozidle, které jsou uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla, v uzavíratelné schránce v palubní desce, v uzamčeném střešním boxu, či která leží na sedadle po dobu provozu vozidla. Dále také na dětské autosedačky.
 • Pojištění zavazadel lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg (mimo Multikáry a Avie 21).

Základní asistence

Územní rozsah Rozsah Limit plnění ČR Limit plnění zahraničí Roční pojistné
ČR + zahraničí Nehoda 2.000 Kč 4.000 Kč ZDARMA
ČR + zahraničí Nehoda 3.000 Kč 6.000 Kč 72 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 4.000 Kč 8.000 Kč 96 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 5.000 Kč 10.000 Kč 110 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 10.000 Kč 20.000 Kč 200 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 2.000 Kč 4.000 Kč 150 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 3.000 Kč 6.000 Kč 216 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 4.000 Kč 8.000 Kč 288 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 5.000 Kč 10.000 Kč 350 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 10.000 Kč 20.000 Kč 700 Kč

Výše ročního pojistného závisí:

 • na limitu plnění asistenční služby;
 • na rozsahu služeb (dopravní nehoda nebo dopravní nehoda a porucha vozidla).

Asistenční služby lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.

Základní asistence obsahuje:

Pro případ, že je Vaše auto nepojízdné, Vám nabízí Základní asistenční služba možnost využít:

 • služby dispečinku 24 hodin denně;
 • právní asistenci při dopravní nehodě do výše zvolitelného limitu;
 • příjezd a práce mechanika na místě;
 • vyproštění vozidla, pokud uvíznete;
 • odtah a úschovu auta.

V zahraničí se dále jedná o náklady na repatriaci vozidla do ČR, sešrotování vozidla a opravu vozidla.

Dále je možné využít volitelnou službu do výše zvoleného limitu a lze to využít jednou za 12 po sobě jdoucích měsíců:

 • náhradní ubytování v místě servisu;
 • dopravu do servisu;
 • náhradní dopravu do cílové destinace či domů;
 • náhradní vozidlo na cestu do cílové destinace či domů.

Náhradní vozidlo

Územní rozsah Rozsah Počet dnů zapůjčení Roční pojistné
ČR + zahraničí Nehoda 3 dny 72 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 5 dnů 120 Kč
ČR + zahraničí Nehoda 10 dnů 204 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 3 dny 216 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 5 dnů 360 Kč
ČR + zahraničí Nehoda a porucha 10 dnů 612 Kč

Pojištění zahrnuje poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla z důvodů dopravní nehody, vandalismu, přírodního nebezpečí či poruchy v závislosti na rozsahu sjednané asistenční služby dle pojistné smlouvy, v jejichž důsledku je pojištěné vozidlo nepojízdné.

Poskytnutí náhradního vozidla bude uhrazeno pouze v případě splnění všech těchto podmínek:

 • Škoda na vozidle byla šetřena místní policií, pokud to platný předpis nařizuje;
 • Oprava vozidla proběhla v opravně odsouhlasené námi nebo asistenční společností;
 • Výše půjčovného bude odpovídat cenám obvyklým v daném místě a čase pro danou kategorii a třídu náhradního vozidla;
 • Výše půjčovného bude prokázána účetním dokladem vystaveným osobou, která má oprávnění provozovat autopůjčovnu.

Náhradní vozidlo lze sjednat pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.

Drobné závady

Územní rozsah Limit krytí Roční pojistné
ČR + zahraničí 3.000 Kč 30 Kč

Smyslem této asistenční služby je pomoc v níže uvedených konkrétních případech, jež se týkají pojištěného vozidla. V případě:

 • defektu pneumatiky;
 • vybití akumulátoru;
 • nepojízdnosti vozidla důsledkem spotřebování paliva nebo načerpáním nevhodného paliva (záměny či doplnění paliva);
 • znemožnění přístupu do vozidla způsobeným ztrátou klíčů, jejich zlomením v zámku či jejich ponecháním v uzamčeném vozidle (zabouchnutí či ztráta klíčů).

Drobné závady lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.

Pojistné podmínky: