222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia pojišťovna, a.s. havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje rizika související s poškozením Vašeho vozidla, ať už v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo živelních událostí. Zabrání tak zbytečným finančním ztrátám na Vašem majetku.

Havarijní pojištění lze sjednat:

 • VÝHRADNĚ společně s povinným ručením u Slavia pojišťovny;
 • pro vozidla s běžným užitím;
 • pro vozidla s maximálním stářím 13 let;
 • se spoluúčastí 5% min. 5.000 Kč nebo 10% min. 10.000 Kč.

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v zemích na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Čečenska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

K havarijnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 767 Kč
10.000 Kč 1.521 Kč
15.000 Kč 2.288 Kč
25.000 Kč 3.809 Kč
50.000 Kč  7.605 Kč
 • Předmětem pojištění je pojištění nepoškozených skleněných oken (vyjma střešního skla) pojištěného vozidla. Pojištění se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na škody na věcech spojených se skly vozidla (např. dalniční známky apod.), na škody související (např. poškození laku apod.) a na škody vzniklé poškozením nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla s běžným užitím, nepoškozenými skleněnými okny, které je registrováno v České republice. .
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se sjednává v prvních třech měsících spoluúčast ve výši 50%.
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.

Úrazové pojištění

Limit pojistného pnění
1násobek 2násobek 3násobek 4násobek 5násobek
Roční pojistné za 1 sedadlo
 104 Kč  208 Kč  312 Kč  416 Kč  520 Kč
 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

– pro případ trvalých následků úrazu 200.000 Kč;

– pro případ smrti následkem úrazu 100.000 Kč.

 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.

Pojištění zavazadel

Limit pojistného plnění Roční pojistné
Základní varianta 10.000 Kč 104 Kč
Rozšířená varianta 30.000 Kč 507 Kč
 • Předmětem pojištění jsou zavazadla přepravovaná v pojištěném vozidle.
 • Pojištění je platné na území České republiky.
 • Pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

Základní - pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

Poškození nebo zničení zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem způsobené havárií nebo živelnou událostí.

Odcizení zavazadel pouze za předpokladu, že došlo k odcizení celého vozidla.

 • Pojištění je bez spoluúčasti.

Rozšířená - pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v základní variantě vč. níže uvedených:

Odcizení zavazadel, za předpokladu, že vozidlo je řádně uzamčeno a zabezpečeno a zavazadla nejsou z venku vidět.

Odcizení autosedaček, za předpokladu, že vozidlo je řádně uzamčeno a zabezpečeno.

Ztráta zavazadel při dopravní nehodě v případě, že byl pojištěný v důsledku zranění zbaven možnosti zavazadlo opatrovat.

 • U rozšíření varianty musí být událost šetřena Policií ČR.
 • Spoluúčast je ve výši 5 % min. 500 Kč.

Pojistné podmínky: