841 41 41 41

AXA havarijní pojištění

Výhody Auto GO:

 • tuzemská asistence AXA = ČR + SR;
 • odtažení vozidla v rámci celé ČR i SR z místa nehody zdarma a bez limitu;
 • pojištění pneumatik na území ČR i SR zdarma (úhrada nákladů za nákup nové pneumatiky do limitu max. 3.000 Kč);
 • rozsáhlé asistenční služby;
 • bonus až do výše 65 %;
 • sleva za propojištěnost 5 % (započtena při sjednání POV + HAV);
 • sleva za roční platbu 10 % (je započtena při sjednání);
 • právní pomoc v ČR + SR / zahraničí.

Rozsah krytí

 • Havarijní pojištění je možné sjednat ve dvou variantách GO MINI a GO KLASIK (= GO MINI + Havárie).
GO MINI GO KLASIK
živel živel
poškození a střet se zvěří poškození a střet se zvěří
vandalismus vandalismus
odcizení odcizení
havárie

Spoluúčast:

Havarijní pojištění je možné sjednat se spoluúčastí:

 • 5 % minimálně 5.000 Kč;
 • 10 % minimálně 10.000 Kč.
Požadavky na zabezpečení vozidla proti odcizení
Pojistná částka Povinné zabezpečení vozidla
do 100.000 Kč mechanické zabezpečení – uzavření
od 100.001 do 600.000 Kč imobilizér nebo mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí
od 600 001 do 1.500 000 Kč imobilizér a mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí
nad 1.500 001 Kč imobilizér a alarm s plovoucím kódem a blokováním funkcí a satelitní vyhledávací zařízení

K havarijnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné bez slev
10.000 Kč 790 Kč
20.000 Kč 1.390 Kč
40.000 Kč 2.790 Kč
 • Pojištění skel je sjednáno v pojistné smlouvě pro případ náhlého poškození, zničení nebo odcizení skel pojištěného vozidla jakoukoliv nahodilou událostí.
 • Pojištění skel se vztahuje na všechna skla pojištěného vozidla, která byla k vozidlu připevněna výrobcem předepsaným způsobem.
 • Územní platnost je území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.
 • V případě sjednání tohoto pojištění je nutné zajistit fotodokumentaci vozidla dle podmínek zaslaných při sjednání konkrétní pojistné smlouvy.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí:

Při nedodání fotodokumentace:

 • ve výši 50 % pro první 3 měsíce od počátku pojištění;
 • ve výši 25 % pro 4, 5 a 6 měsíc od počátku pojištění;
 • ve výši 1.000 Kč od 7 měsíce od počátku pojištění dále.

Při dodání fotodokumentace a nebo u nových vozidel:

 • ve výši 1.000,- Kč;
 • při opravě (popř. výměně) skla ve smluvním servise se spoluúčast ve výši 1.000 Kč neodečítá.

Připojištění zavazadel

 • Pojištění zavazadel přepravovaných v pojištěném vozidle se sjednává pro případ poškození nebo zničení v důsledku živelní události, poškození, zničení nebo ztráty zavazadel při dopravní nehodě a pro případ krádeže zavazadel vloupáním nebo loupežným přepadením umístěných ve vozidle nebo ve střešním kufru či nosiči.
 • Maximální limit plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru či nosiče, kdy maximální plnění pojišťovny je 15.000 Kč.
 • Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti s výjimkou krádeže ze střešního kufru či nosiče, kdy se pojištění sjednává se spoluúčastí 5.000 Kč.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev je 780 Kč.

Úrazové připojištění

 • Pojistnou událostí je pouze úraz. pojištěného nebo jeho následek, který vznikl v přímé příčinné souvislosti s provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, tj. při nastupování nebo vystupování ze stojícího vozidla, při uvádění vozidla do chodu bezprostředně před začátkem jízdy, během jízdy vozidla, při odstraňování běžných poruch vozidla vzniklých v průběhu jízdy předepsaným způsobem a řádnými pomůckami a po dopravní nehodě, nebo v blízkosti místa takové nehody.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro řidiče a nebo pro řidiče a osoby dopravované ve vozidle, které je pojištěno příslušnou pojistnou smlouvou.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Pojistná nebezpečí:

 • smrt následkem úrazu;
 • trvalé tělesné poškození.

V rámci naší nabídky je možné volit z limitů za trvalé tělesné poškození / za smrt následkem úrazu ve výši:

 • 200.000 Kč / 100.000 Kč,
 • 400.000 Kč / 200.000 Kč,
 • 600.000 Kč / 300.000 Kč,
 • 800.000 Kč / 400.000 K,
 • 1.000 000 Kč/ 500.000 Kč.

Konkrétní výše pojistného je stanovena vždy dle konkrétních údajů zadaných do pojistné smlouvy (např. limit pojistného plnění, počet pojištěných).

Připojištění náhradního vozidla

 • Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů vynaložených pojistníkem za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení).
 • Pojistitel poskytne pojistné plnění do výše celkového limitu 10.000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období.
 • Pojištění náhradního vozidla se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je geografické území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Roční pojistné bez slev: 400 Kč

Asistence MAX

 • Doplňkové pojištění asistence MAX je možné sjednat pouze spolu s povinným ručením nebo havarijním pojištěním.
 • Toto pojištění rozšiřuje pojistné krytí definované v Pojistných podmínkách pro pojištění vozidla Auto GO verze 0217, Hlava XII o krytí uvedené v Hlavě XIII.
 • Předmětem doplňkového pojištění asistence MAX je pojištěné vozidlo a posádka pojištěného vozidla.

Roční pojistné bez slev: 499 Kč

Pojistné podmínky: