Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Union asistenční služba

Asistenční služby poskytuje společnost EuroCross Assistance.

Adresa:
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Czech Republic

Z celého světa platná telefonní čísla společnosti EuroCross: + 420 296 339 644 nebo + 317 1364 1212.

+ je připojení k mezinárodní síti, pro většinu evropských zemí je předvolba 00, pro USA a Kanadu je předvolba 011

Ze zemí Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Kanada a USA je možné využít také
bezplatné telefonní číslo společnosti EuroCross: + 800 4121 2212.

+ je připojení k mezinárodní síti, pro většinu evropských zemí je předvolba 00, pro USA a Kanadu je předvolba 011

Pozor! Toto číslo nelze použít jako bezplatné z mobilního telefonu.

Jak postupovat v případě pojistné události

Dostanete-li se v zahraničí do situace, v níž potřebujete pomoc ve smyslu uzavřeného pojištění (ošetření, transport apod.), kontaktujte pracovníky společnosti EuroCross (zahraniční partner pojišťovny Union).
Pracovníky společnosti EuroCross můžete kontaktovat 24 hodin denně. Můžete hovořit česky. Stačí jednou zavolat a pracovníkům společnosti EuroCross oznámit vznik události. Dále vás budou kontaktovat pracovníci společnosti EuroCross.
Při oznamování vzniku události uveďte pracovníkům společnosti EuroCross:

  • své jméno a příjmení
  • číslo pojistky
  • dobu platnosti pojištění
  • adresu a tel. číslo místa, na němž se nacházíte a kde je možné vás zastihnout
  • stručně popište svou situaci (vznik vaší pojistné události)

Stala se vám pojistná událost v zahraničí?

V případě onemocnění nebo úrazu

Urychleně kontaktujte pracovníky asistenční společnosti EuroCross Assistance v Praze (tel.: +420 2 9633 9644), kteří jsou vám k dispozici 24 hodin denně a komunikují česky.

Při oznamovaní vzniku události uveďte tyto údaje:

  • vaše jméno, příjmení a datum narození
  • číslo pojistné smlouvy, případně číslo pojistné karty, resp. číslo cestovní smlouvy
  • dobu platnosti pojištění
  • adresu a tel. číslo místa, na kterém se nacházíte a kde je možné vás zastihnout
  • stručně popište vaši situaci (vznik pojistné události)

Když potřebujete pomoc velmi naléhavě, vyhledejte nejdříve pomoc lékaře a prokažte se pojistnou smlouvou nebo pojistnou kartou. Po uhrazení poplatků za ošetření v hotovosti si od lékaře vyžádejte originál potvrzení o ošetření s uvedením diagnózy a doklad o zaplacené částce. Po návratu do vlasti vám pojišťovna Union účty proplatí ve smyslu uzavřené pojistné smlouvy. Pokud jste byl hospitalizován, je potřebné kontaktovat asistenční společnost bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin.

Potřebný lékařský převoz je možné realizovat jen se souhlasem asistenční společnosti nebo pojišťovny Union. Pokud úraz zavinila konkrétní osoba (např. v případě dopravní nehody), je potřebné pojišťovně Union předložit i policejní zprávu.

V případě škody na zavazadlech

Odcizení zavazadel okamžitě oznamte na nejbližší policejní stanici.

Pokud došlo k odcizení zavazadel z ubytovacího zařízení, vyžádejte si ubytovatelem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody.

Pokud došlo k poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení zavazadel během letecké přepravy, vyžádejte si přepravcem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody (v případě letecké společnosti se jedná o protokol PIR nebo Damage Report), pojišťovně předložte i cestovní jízdenku (palubní vstupenku) a zavazadlový lístek.

Pokud vám bylo zavazadlo leteckou společností doručeno opožděně (později než 24 hodin od vašeho skutečného příchodu na místo určení), v případě nutnosti si zakupte nevyhnutné oděvy a toaletní potřeby, uschovejte si nabývací doklady k nim (účty za jejich nákup) a zabezpečte si potvrzení dopravce o doručení zavazadla s uvedením termínu dodání - hodina a datum.

Pokud došlo k poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení zavazadel během autokarové přepravy, vyžádejte si přepravcem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody.

V případě ztráty, odcizení cestovních dokladů

Pokud došlo k odcizení anebo ztrátě vašeho cestovního dokladu, uschovejte si účet za úhradu nákladů potřebných pro jeho vystavení, tzn. za vyhotovení fotografie, vyhotovení dokladu na ambasádě a doklad o úhradě nákladů spojených s cestou na ambasádu.

V případě vzniku škody na zdraví a majetku

Když způsobíte škodu jiné osobě na zdraví nebo na majetku, neuznávejte svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny. Vzniklou škodu uhraďte jen v případe, že jste ji způsobili neúmyslně evidentně Vy. Doklad o úhradě si uschovejte pro pojišťovnu. V případě škody nad 3.000 Kč vzniklou škodu v žádném případě neuhrazujte a to ani částečně.

Zabezpečte si jména a kontaktní adresy svědků, resp. jejich výpovědi.

Při škodách většího rozsahu, při zranění nebo, je-li je vaše zavinění sporné, přivolejte i policii a vyžádejte si policejní zprávu.

Snažte se zdokumentovat okolnosti škody (poškozenou věc vyfotografujte).

Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět.