Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Union cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě do 365 dnů
 • územní platnost se rozděluje: Slovenská republika, Evropa + (Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie, evropská část Ruska), Svět
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích
 • pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby – platí na území SR v horských oblastech v působišti Horské záchranné služby

Pojištění nelze sjednat:

 • při pojištění osob nad 70 let nelze variantu Svět (lze pojistit pouze Evropu)
 • při pojištění osob nad 70 let nelze pojistit pracovní cestu
 • při pojištění osob do 15 let nelze pojistit pracovní cestu
 • při provozování profesionálního sportu
 • při pracovní cestě balíček rodina

Základní varianta pojištění:

Individuální komplexní cestovní pojištění lze uzavřít na dobu minimálně jednoho dne a maximálně 365 dnů. Výše pojistného již od 10 Kč za osobu na den! Asistenční služba 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí bez limitu.

Slevy:*

 • pro děti do 15 let - 10% sleva z pojištění léčebných nákladů v zahraničí a z úrazového pojištění
 • pro studenty do 26 let, jestliže jsou držiteli karty EURO<26, karty GO<26 nebo průkazu ISIC - 15% sleva z pojištění léčebných nákladů v zahraničí a z úrazového pojištění
 • pro rodiny - rodiny s dětmi do 18 let platí stejně jako za dvě dospělé osoby a jedno dítě bez ohledu na to, kolik osob se pojišťuje (Rodina = 2 osoby do 70 let, děti do 18ti let).
 • pro kolektiv již od patnácti osob - 10% sleva z pojištění léčebných nákladů v zahraničí a z úrazového pojištění

* Slevy nelze vzájemně kombinovat!

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojištění léčebných výloh Standard Premium
ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti 2.500.000 Kč 4.000.000 Kč
převoz tělesných pozůstatků 175.000 Kč 175.000 Kč
nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek 2.500 Kč 2.500 Kč
ošetření zubů max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč
Asistenční služba
24-hodin denně servis při pojistné události v zahraničí bez limitu bez limitu

K základnímu pojištění lze připojistit:

Pojištění odpovědnosti za škodu Standard Premium
újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč
majetková újma na věci nebo na zvířeti 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč
jiná majetková újma 500.000 Kč 500.000 Kč
náklady na advokáta 50.000 Kč 50.000 Kč
náklady kauce  75.000 Kč 75.000 Kč
Úrazové pojištění
trvalé následky úrazu 300.000 Kč 500.000 Kč
smrt následkem úrazu 150.000 Kč 250.000 Kč
Pojištění zavazadel
poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel 20.000 Kč 40.000 Kč
na škodu na jedné věci 10.000 Kč 10.000 Kč
na škodu na jedné věci/spoluúčast 500 Kč 500 Kč
poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěné věci – zakoupených během pobytu 10.000 Kč 20.000 Kč
poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěné věci – ve vozidle 10.000 Kč 20.000 Kč
opožděné dodání zavazadel leteckou společností max. 9.000 Kč max. 9.000 Kč
poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů 10.000 Kč 10.000 Kč
Horská služba
pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci 300.000 Kč 500.000 Kč

Pojištění léčebných výloh v zahraničí:

z tohoto pojištění jsou kryty:

 • náklady na ambulantní ošetření, léky, zdravotnické pomůcky a materiál, hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně léků, zdravotnických pomůcek a materiálu, přepravu do a ze zdravotnického zařízení, přepravu do vlasti, ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let, přepravu tělesných ostatků, nákup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomůcek, ošetření zubů
 • asistenční služby v zahraničí
 • náklady na cestu a ubytování blízké osoby pojištěného v místě hospitalizace pojištěného v zahraničí.
 • náklady na cestu jedné blízké osoby pojištěného do místa hospitalizace pojištěného v zahraničí a ze zahraničí do místa trvalého bydliště a na její ubytování v místě hospitalizace pojištěného v zahraničí maximálně na dobu 10 nocí.
 • náklady na cestu jedné blízké osoby pojištěného ve věku do 15 let (dítě) do místa hospitalizace pojištěného dítěte v zahraničí, náklady na cestu ze zahraničí do místa trvalého bydliště pojištěného dítěte a jedné jeho blízké osoby a na ubytování jedné blízké osoby pojištěného dítěte v místě hospitalizace v zahraničí maximálně na dobu 10 nocí

Jedná se o povinnou složku pojištění.

Pojištění zavazadel:

z tohoto pojištění:

 • je kryta náhrada škody, která vznikla pojištěnému poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou pojištěné věci
 • je kryta náhrada škody, která vznikla pojištěnému poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou cestovních dokladů

Z opožděného dodání zavazadel leteckou společností jsou kryty nevyhnutelné náklady, které pojištěný vynaložil za nákup nevyhnutelných oděvů a toaletních potřeb v případě, že letecká společnost dodala pojištěnému zavazadla opožděně.

Pojištění obecné odpovědnosti:

z tohoto pojištění má pojištěný nárok, aby pojistitel za něj vypořádal nároky třetí osoby na náhradu škody na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo ztrátou věci a jinou majetkovou újmou, která vznikla v přímé souvislosti se škodou na zdraví, na životě nebo na věci, jestliže pojištěný za škodu dle platného právního předpisu odpovídá. Z pojištění jsou kryty i náklady spojené se zastupováním pojištěného advokátem nebo s přibráním soudního znalce a náklady na kauci případně jiného finančního zajištění spojené s přestupkovým nebo trestním konáním vedeným proti pojištěnému.

Úrazové pojištění:

z tohoto pojištění v případě úmrtí pojištěného v důsledku úrazu vyplatí pojistitel oprávněné osobě dojednanou pojistnou částku a v případě trvalých následků úrazu bude pojištěnému vyplaceno také procento z pojistné částky pro trvalé následky úrazu, které odpovídá procentuálnímu rozsahu trvalých následků úrazu dle lékařského ohodnocení.

Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci:

z tohoto pojištění má pojištěný právo na úhradu nevyhnutelných nákladů, které vzniknou v souvislosti se záchrannou činností, přičemž za nevyhnutelné náklady se považuje vyhledávání osoby (pátrání), vysvobozování osoby, pozemní, vodní a letecká přeprava z místa zásahu do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do zdravotnického zařízení, přeprava (svoz) tělesných ostatků z místa zásahu do místa odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou.

Sport:

pojištění se vztahuje na osoby, které:

 • se připravují na soutěž nebo jsou účastníky soutěže v jakýchkoli sportovních disciplínách (amatérských i profesionálních)
 • provozují zimní sporty
 • provozují rizikové sporty, t.j. lední hokej, ragby, americký fotbal, bruslení, rychlobruslení, jezdecké sporty, psí spřežení, akrobatické tance, sjezd na kole, cyklokros, fourcross, střelecké sporty, myslivectví, bojové sporty, skateboarding, parkúr, aerotrim, pilotáž, seskok padákem z letadla nebo z výšek, létání padákem, let rogalem, paragliding, parasailing, tandemový seskok, base jump, bungee jumping, fly fox, motoristické disciplíny na zemi, sněhu, ledu, na vodě včetně jízdy na vodním skútru, buggykiting, mountainboarding, powerkiting, kaňoning, rafting, jachting, plachtění (mimo pobřežního), windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, vodní lyžování, vodní paragliding, surfing, splavování řek (kánoe, kajak), cliff diving, potápění s dýchacím přístrojem, jízda na bobech, skibobu, sportovních sáních, skeletonech, lyžování mimo vyznačené trasy, akrobatické lyžování, freestylové a freeridové lyžování, skoky na lyžích, lety na lyžích, snowkiting, skicross, skialpinismus, skálolezectví, buildering, bouldering, speleologie, horolezectví, alpinismus, turistika provozovaná na ledovcích a turistika provozovaná po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této cestě umístěné umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stupačky, žebříky) nebo je na překonání takové cesty potřebné použití jakékoli součásti horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba)

a které se v případě pojištění Horské záchranné služby:

 • pohybují nad horní hranicí lesa i mimo značkované chodníky
 • pohybují v horolezeckém terénu do I. stupně obtížnosti UIAA
 • provozují zimní sporty mimo vyznačené lyžařské tratě s výjimkou skialpinismu
 • se pohybují v jeskynním prostředí (kromě veřejnosti přístupných jeskyní) včetně trasy mezi vstupem do jeskyně a turistickým značkovaným chodníkem

Manuální práce:

pojištění se vztahuje na osoby, které vykonávají:
stavebně-montážní práce, práce na stavbě včetně dozoru, práce ve výšce, na fasádách domů, práce s žíravinami, jedy, lehce zápalnými výbušnými nebo infekčními látkami včetně laboratorních prací, práce v čistírně, hornické a hutnické práce, práce v kamenolomu, práce v cementárně, ve vápence, v gumárně, ražení tunelů, šachet, práce v tiskařské výrobě, dělnické práce v zemědělství, lesnictví a železničním provozu, kácení stromů, řeznictví, práce v oblasti jaderné energie, demolice a čistění po výbušninách, vykládku a nakládku lodí, kamionů nebo jiných dopravních prostředků, obsluhu, opravu nebo instalaci strojů (kromě výpočetní techniky), elektroinstalatérské práce, opracování nebo zpracování dřeva, kovů, železa, skla, plastů, kamene nebo kůží, studnařství, rybářství na lodi, práce v bezpečnostních službách včetně ochrany osob, práce v policejních a ozbrojených jednotkách, hasičské práce, detektivní činnost, profesionální vojáci, kaskadérství, práci artisty, práci vysokohorského nosiče, horského vůdce, vulkanologa, speleologa, záchranářské práce (včetně zdravotnického záchranáře), veterinární práce, krotitelství zvířat, ošetřovatelství zvířat.

Asistenční služby:

Více informací - Union asistenční služba

Pojistné podmínky: