Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Generali asistenční služby

Asistenční služby:

Europ Assistance nabízí rozsáhlou síť vlastních společností, dodavatelů a poskytovatelů lékařské péče rozmístěných po celém světě. Zajistí efektivní a úplné řešení v nouzových situacích, v případě pojistné události a v řešení běžných každodenních potřeb souvisejících s cestováním.

Europ Assistance s.r.o.

email: operations@europ-assistance.cz

Tel: +420 221 586 666

Hlášení škod

V případě škodné události během Vašeho pobytu v zahraničí postupujte dle následujících pokynů:

  • pravdivě vyplňte a podepište formulář „Oznámení škodné události“, který naleznete níže (strana 31-32)
  • přiložte kopii pojistné smlouvy a níže uvedené doklady uvedené v následujících bodech dle typu pojistné události k výše uvedenému formuláři a zašlete doporučeně na adresu:

Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pokud se jednalo o škodnou událost z léčebných výloh: zašlete originály všech dokladů o zaplacení léků či ošetření, účtů a faktur od lékaře či zdravotnického zařízení; náklady, které jste vynaložili z vlastních prostředků v zahraniční měně Vám budou na základě originálních dokladů proplaceny v Kč podle kurzu, který vydala Česká národní banka ke dni vzniku pojistné události.

Pokud se jednalo o škodnou událost v rámci přivolání opatrovníka: doložte originály dokladů stvrzující Vámi vynaložené náklady v této souvislosti (jízdenka, letenka, účet z hotelu za ubytování apod.).

Jestliže jste utrpěl(a) úraz, u kterého se předpokládá, že zanechá trvalé následky: zašlete lékařskou zprávou pořízenou po návratu do České republiky; při úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu je nutné doložit úmrtní list a potvrzení o příčině smrti od lékaře.

V případě zničení či odcizení Vašich zavazadel: zašlete policejní protokol se seznamem odcizených či poškozených věcí s překladem do češtiny a potvrzení o zakoupení zničených či odcizených věcí, jejichž hodnota uvedená v policejním protokolu je vyšší než 2 000 Kč.

Při poškození cizí osoby na zdraví či majetku: zašlete podrobný popis pojistné události, policejní protokol, byl-li sepsán, nebo jiný doklad o pojistné události a jména svědků.

Pokud jste byli nuceni ze závažných důvodů zrušit nebo přerušit svou cestu organizovanou cestovní kanceláří nebo leteckou či dopravní společností: zjistěte, zda událost, která se Vám přihodila, odpovídá definici pojistné události pro pojištění pro případ zrušení či přerušení cesty podle ZPP CEP ZC/PC čl. 2, přiložte potvrzení o tom, kdy byl zájezd nebo poukazy na dopravu zakoupeny, výši stornopoplatků, nevyužitých služeb a kontakt na danou organizaci; v případě zdravotních důvodů přiložte kopii dokladu o pracovní neschopnosti; v případě jiných než zdravotních důvodů přiložte policejní protokol či potvrzení jiného orgánu.

Pokud se jedná o škodnou událost související s nadstandardními asistenčními a právními službami: doložte originály potvrzení o zaplacení poplatků za vyhotovení náhradních dokladů, jízdenky, letenky a pod., případně i jiných dokladů podle typu vaší škodné události.