Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pravidla soutěže o pojištění v hodnotě 10.000 Kč zdarma Top-Pojištění.cz

1) Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen ,,soutěž") je společnost Top-Pojištění.cz s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ: 142 21, IČ: 27388239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115735 (dále jen ,,organizátor").
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Odesláním soutěžní odpovědi, nacházející se na stránkách www.top-pojisteni.cz (dále jen ,,odpověď"), se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

2) Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: odpoví prostřednictvím odpovědního formuláře na soutěžní otázku a doplňující otázku, uvede jméno, příjmení, věk, bydliště, e-mailovou adresu a kontaktní telefon.

Soutěž začíná dnem, kdy bude zveřejněna na webových stránkách www.top-pojisteni.cz a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správná odpověď spolu s výsledky soutěže bude uveřejněna na stránkách www.top-pojisteni.cz.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

3) Ceny

Ceny výhercům věnuje zástupce společnosti Top-Pojištění.cz. Počet výhercu soutěže je uvedeným v zadání soutěže.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

4) Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců na webových stránkách organizátora soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy. Každá osoba, která vyplní a odešle odpověď, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o nabídkách organizátora soutěže. Odesláním odpovědi soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Top-Pojištění.cz s.r.o., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu pěti let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ,,zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora odvolán.

Zpracování osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Osobním údajem je jakákoliv informace, týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace, kterou správce systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.

Provádí-li správce zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb, lze pro tento účel použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce. Správce však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt písemně vyslovil nesouhlas.

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu žádat správce o vysvětlení, týkající se zpracování osobních údajů správcem. Dále musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Uvedené informace a poučení není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud zejména zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje nebo zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Oznamovací povinnost

Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů. Tato oznamovací povinnost se týká jakéhokoliv jednotlivého zpracování osobních údajů.

Oznámení musí obsahovat tyto informace:

1.    identifikační údaje správce, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci,
2.    účel nebo účely zpracování,
3.    kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají,
4.    zdroje osobních údajů,
5.    popis způsobu zpracování osobních údajů,
6.    místo nebo místa zpracování osobních údajů,
7.    příjemce nebo kategorie příjemců,
8.    předpokládaná předání osobních údajů do jiných států,
9.    popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Obsahuje-li oznámení všechny náležitosti a není-li zahájeno řízení (bývá zahájeno v případě, že vznikne z oznámení důvodná obava ze strany Úřadu, že při zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení zákona), lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit zpracování osobních údajů. Úřad v takovém případě zapíše informace uvedené v oznámení do registru. O provedení registrace vydá Úřad na žádost správce osvědčení, které obsahuje datum vyhotovení, číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby, která osvědčení vydala, otisk úředního razítka, identifikační údaje správce a účel zpracování.

Sankce za porušení zákona o ochraně osobních údajů

Právnická osoba se jako správce dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů

1.    nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování, nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona,
2.    zpracovává nepřesné osobní údaje,
3.    shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu,
4.    uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování,
5.    zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně,
6.    neposkytne subjektu údajů informace v rozsahu nebo zákonem stanoveným způsobem,
7.    odmítne subjektu údajů poskytnout požadované informace,
8.    nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů,
9.    nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona.

Za správní delikt se uloží pokuta do výše 5 000 000 Kč.

Oznamovací povinnosti nepodléhá nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. Za nahodilé se považuje takové shromažďování, kdy současně platí:

  • údaje nejsou tříděny či jinak systematizovány,
  • popud ke shromažďování nevzniká u správce, ale požadavek, resp. nutnost shromažďování, se objeví neplánovaně, nepředvídatelně, nikoliv na základě volního rozhodnutí správce, ale na základě požadavku subjektu údajů nebo třetí osoby nebo vzhledem k jiné události, tj. na základě náhody, neočekávané události apod.,
  • shromažďované údaje nemají vždy stejnou strukturu,
  • shromažďované údaje mohou být nepřesné nebo neúplné.