Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Co dělat s nepojištěným autem?

Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla §1 odst. 2, musí být každé vozidlo , které se vyskytuje na pozemní komunikaci (dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná) pojištěné u některého z členů ČKP.

Pokud vozidlo neprovozujete a nechcete platit pojistné , tak jste povinni jej odstavit, aby se nenacházelo na veřejně přístupné komunikaci. Nepojištěné vozidlo umístěte do garáže, na soukromý, veřejnosti nepřístupný pozemek apod.

Dále je nutné učinit tzv. depositum. To znamená, odevzdat RZ či SPZ vozidla a OTP u orgánu evidence vozidel (Obecní úřad  obce s rozšířenou působností). Tyto kroky by měly být učiněny do 7 dnů ode dne zániku pojištění odpovědnosti.

Vyřazení vozidla z evidence může být pouze dočasné a lze jej obnovit. Na  žádost vlastníka  silničního  vozidla  ukončí  úřad evidence režim  dočasného  vyřazení. Vlastník  vozidla je povinen  k žádosti přiložit  doklady o splnění podmínek  pro provoz vozidla  na pozemních komunikacích. Obecní úřad  obce s rozšířenou působností  pak vlastníkovi vozidla vrátí  osvědčení  o  registraci  vozidla  a  tabulku  s přidělenou registrační  značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel.

Za vyřízení žádosti o dočasné či trvalé vyřazení silničního vozidla z registru vyžaduje příslušný orgán evidence vozidel poplatek ve formě kolkové známky ve výši 100 Kč.

Za provozování vozidla bez platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti hrozí nemalé pokuty a to i v případě, že nezpůsobí provozovatel vozidla v daném období škodu. Myslete také na to, že v případě nehody, při které je vám změněna RZ či SPZ je nutno tuto změnu pojišťovně nahlásit. Zda je či není vozidlo pojištěno a u jaké pojišťovny má účastník případné nehody sjednáno povinné ručení, zjistíte z databáze pojistitelů odpovědnosti.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ