Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz pojištění domácnosti

Pojišťovna Allianz  nabízí  klientům v rámci pojištění domácnosti  širokou  pojistnou  ochranu. Klienti si mohou vybrat mezi třemi produkty:

Normal - poskytuje základní pojistnou ochranu
Optimal - poskytuje ochranu proti všem nejběžnějším pojistným nebezpečím
Exkluziv - poskytuje nejširší pojistnou ochranu na našem trhu

Základní pojištění

Pojištěná rizika Lze? Rizika
 Živel  ANO, vždy zahrnuto Normal Optimal Exkluziv
 • Požár
 • Výbuch
 • Imploze
 • Úder blesku
 • Zřícení letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Voda z vodovodních zařízení
 • Požár
 • Výbuch
 • Imploze
 • Úder blesku
 • Zřícení letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Voda z vodovodních zařízení
 • Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Náraz vozidla
 • Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • Zemětřesení
 • Požár
 • Výbuch
 • Imploze
 • Úder blesku
 • Zřícení letadla
 • Vichřice
 • Krupobití
 • Voda z vodovodních zařízení
 • Náhlý sesuv hornin a zemin nebo zřícení lavin
 • Tíha sněhu
 • Pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • Náraz vozidla
 • Mráz na topném systému a vodovodním zařízení
 • Zemětřesení
 • Rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny
 • Kouř
 • Vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • Únik vody z akvária
 • Přepětí, podpětí
 • Porucha chladícího zařízení
 • Rozbití skla
 • Atmosférické srážky
Odcizení ANO, vždy zahrnuto
 • Krádež, vloupání
 • Loupež
 • Krádež, vloupání
 • Loupež
 • Loupežné přepadení
 • Krádež, vloupání
 • Loupež
 • Loupežné přepadení
 • Vandalismus
Povodeň a záplava ANO, vždy zahrnuto nepojištěno
 • Povodeň
 • Záplava
 • Povodeň
 • Záplava

Odcizení

Limity na odcizení se liší dle stupně zabezpečení a dle umístění domácnosti.

Dílčí limity pojistného plnění

Dílčí limity pojistného plnění Limity
Normal Optimal Exkluziv
Cennosti (za 1 věc) 10 % (5 %) 20 % (5 %) 40 % (10 %)
Peníze a ceniny ( v trezoru) 1 % (5 %) 3 % (6 %)
Vklady (v trezoru) 1 % (2 %) 2 % (5 %) 5 % (10 %)
Stavební součásti ve vl. pojištěného 5 % 10 % 20 %
Zvířectvo 1 % 2 % 5 %
Malá plavidla  20.000 Kč 30.000 Kč 70.000 Kč
Příslušenství a náhradní součástky vozidel 20.000 Kč 30.000 Kč 70.000 Kč
Vedlejší prostory 2 % 5 % 10 %
Věci mimo místo pojištění (loupež) 2 % 5 %
Náhradní ubytování – (max. 6 měsíců) 5 % 10 % 20 %
Vyčistění a vysušení 1 % 2 % 5 %
Následná škoda 10 % 20 % 40 %
Škody způsobené mrazem a topném a vodovodním zařízení 2 % 5 %
Vandalismus – první škoda 10 %
Atmosférické srážky – první škoda 20 %
Rozbití skla – první škoda 10 %
Škody poruchou chladícího zařízení – první škoda 5 %
Chybná funkce spinkleru – první škoda 5 %

Doplňková pojištění

 • pojištění odpovědnosti
 • asistenční služby

Pojištění odpovědnosti

Pojistitel v rámci tohoto pojištění nahradí za pojištěného a osoby žijící s ním ve společné domácnosti:

 • škodu na věci způsobenou jejím poškozením nebo zničením,
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení,
 • jinou újmu na jmění vyplývající z újem definovaných v předchozích bodech (tzv. jinou následnou škodu)
 • případně též náklady řízení.

Rozsah krytí:

Normal – běžná občanksá činnost, provoz domácnosti, rekreační sport, rekreační cyklistika
Optimal – Normal + chov psa (jednoho), vlastnictví rodinného domu nebo bytu v osobním vlastnictví, svépomocné práce, používání malých plavidel, jezdectví
Exkluziv – Optimal + chov psů, chov domácích a hospodářských zvířat, legální používání zbraní (kromě myslivosti), výpomoc jiných osob v domácnosti, při stavebních pracích nebo při opatrování zvířat, přechodný pobyt pojištěného na ostatním území Evropy (max 3 měsíce)

Pojištění
odpovědnosti
(produkty)
Újma při ublížení na zdraví
a při usmrcení, škoda na
věci a jiná škoda
Náhrada nákladů na léčení
a nemocenských dávek
Roční pojistné
Normal 500.000 Kč 0 Kč 308 Kč
Optimal 1.000.000 Kč 0 Kč  513 Kč
Exkluziv 2.000.000 Kč 1.000.000 Kč  923 Kč
Exkluziv 1 5.000.000 Kč 1.000.000 Kč  1.948 Kč

Asistenční služby

S pojištěním domácnosti získáte navíc bezplatné asistenční služby – Home assistance. V rámci asistenční služby máte možnost využít urgentních služeb a modrých stránek Allianz.

Urgentní služby

 • Urgentní služby mohou být využívány 24 hodin denně, 365 dní v roce. Lze je využívat opakovaně, a to po celou dobu účinnosti Vaší pojistné smlouvy,
 • v případě havarijní situace vyžadující bezodkladné řešení, kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem včetně zabouchnutí klíčů (dále jen „stav nouze“), MONDIAL Assistance organizuje vyslání technické pohotovostní služby do místa pojištění,
 • technická pohotovostní služba sdružuje profese instalatér, topenář, zámečník, elektrikář, sklenář, pokrývač a plynař,
 • v případě stavu nouze MONDIAL Assistance organizuje a hradí náklady na dopravu technické pohotovostní služby na místo pojištění, práci a materiál do výše limitu stanoveného na 1 asistenční zásah podle sjednané varianty pojištění:
  • Normal a Optimal  2.000,- Kč
  • Exkluziv 4.000,- Kč
 • urgentní služba dále zahrnuje servis domácích elektrospotřebičů (platí pro pojistné smlouvy sjednané ve variantě Exkluziv),
 • pojištěný má nárok na bezplatné využití 2 asistenčních zásahů v rámci Urgentních asistenčních služeb v jednom pojistném roce až do výše stanoveného limitu,
 • veškeré náklady spojené s asistenčním zásahem přesahující uvedené limity jsou hrazeny pojištěným,
 • v případě, že se pojištěná domácnost stala po pojistné události neobyvatelnou, MONDIAL Assistance organizuje a hradí přepravu členů domácnosti a jejich náhradní ubytování.

Modré stránky Allianz

 • Modrých stránek Allianz je pojištěný oprávněn využít kdykoli, pokud potřebuje provést opravu na zařízení jeho domácnosti nebo se rozhodne opravovat, rekonstruovat či stavebně upravovat svoji budovu nebo byt,

Asistenční služby zajišťuje:
MONDIAL Assistance s.r.o
Telefon: +420 283 002 737

Slevy za bezeškodní průběh

Allianz poskytuje svým klientům 5 % slevu za bezeškodný průběh za každý rok pojištění. Maximální výše slevy je 30 %. Pojišťovna Allianz uznává bezeškodný průběh pojištění i od jiných pojišťoven na základě Čestného prohlášení. Bude-li v pojistném roce vyplaceno pojistné plnění z pojistné události, bude bonus od následujícího výročního dne po vyplacení pojistného plnění o 5 % za každou pojistnou událost snížen.

Pojistné podmínky: