Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Allianz asistenční služby

Asistenční služby:

Náš smluvní partner společnost Mondial Assistance s.r.o. poskytuje našim zákazníkům své služby nepřetržitě, po celém světě a kdykoliv se s ní domluvíte česky. V případě potřeby vám:

  • odborně poradí, jak při úrazu nebo onemocnění postupovat a na které zdravotnické zařízení se obrátit
  • zajistí vaši hospitalizaci
  • bude odborně kontrolovat průběh vaší léčby, konzultovat s ošetřujícími lékaři a tlumočit jim vaše požadavky
  • zajistí potřebné léky a jiný zdravotnický materiál
  • zabezpečí kontakt s rodinou
  • zorganizuje dopravu vašich nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti

Mondial Assistance s.r.o.
Jankovcova 1596/14b
170 00 Praha 7
Česká republika

+420 241 170 000

Hlášení škod

Při onemocnění nebo úrazu v zahraničí

V případě hospitalizace, náročného lékařského zákroku nebo repatriace kontaktujte asistenční službu Mondial 841 170 000. Uveďte jméno a datum narození, číslo pojistné smlouvy, kontaktní telefon, informace o pojistné události. Pokud jste uhradili ambulantní ošetření, uschovejte si originály účtů a lékařskou zprávu, popř. lékařský předpis a společně s příslušným formulářem je zašlete na adresu Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8. Pokud nejste schopni účty uhradit, nebo potřebujete-li radu či pomoc v zahraničí, kontaktujte asistenční službu Mondial. Účty související s ošetřením zaslané na vaši adresu neproplácejte a neprodleně je zašlete pojistiteli. Pokud běhen cesty nebo pobytu utrpíte úraz, oznamte jej neprodleně po návratu pojistiteli.

V případě dopravní nehody si vyžádejte policejní protokol a potvrzení ošetřujícího lékaře.

Při odcizení, zničení nebo poškození zavazadel

V případě pojistné události se neprodleně obraťte na nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol jako potvrzení o oznámení události, či jiný doklad o oznámení škody. Protokol musí obsahovat seznam odcizených, zničených nebo poškozených věcí a informace, kdy a za jakých okolností ke škodě došlo.

Neprodleně po návratu zašlete všechny požadované doklady s příslušným formulářem pojistiteli.

Při vzniku odpovědnosti za škodu a jinou újmu

Svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojistitele neuznávejte a náhradu škody neplaťte ani se k tomu nezavazujte. Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte. Vznik škody ohlaste policii a vyžádejte si potvrzení o jejím ohlášení. Okolnosti vzniku se snažte zdokumentovat např. vyfotografovat. Zajistěte na místě všechny doklady, jež svědčí o vzniku a rozsahu pojistné události. Neprodleně po návratu zašlete všechny požadované doklady s příslušným formulářem pojistiteli.

Potřebujete-li radu či pomoc v zahraničí, kontaktujte asistenční službu Mondial.