222 100 200 Zavoláme vám zpět

Slavia pojišťovna komplexní pojištění vozidla

Komplexní pojištění vozidla lze sjednat:

 • pro vozidla s běžným užitím;
 • pro vozidla s maximálním stářím 13 let;
 • se spoluúčastí 5% min. 5.000 Kč nebo 10% min. 10.000 Kč.

Povinné ručení je možné sjednat ve 2 variantách:

Limity pojistného plnění POV ZÁKLAD JISTOTA
Újma způsobená na zdraví, nebo usmrcení/škoda na věci, úšlý zisk 35/35 mil. Kč 100/100 mil Kč
Asistence STANDARD PROFI
Úraz řidiče s limity 100.000 Kč (smrt úrazem) /200.000 Kč (trvalé následky) Ano
Pojištění poškození stojícího vozidla zvířetem Ano
Pojištění ztráty klíčů Ano

Havarijní pojištění

Kryje rizika související s poškozením Vašeho vozidla v důsledku dopravní nehody, vandalismu, krádeže nebo živelních událostí. Zabrání tak zbytečným finančním ztrátám na Vašem majetku.

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou v zemích na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Čečenska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Asistenční služby zdarma ke komplexnímu pojištění vozidla:

Asistenční služby
Varianta STANDARD PROFI
Služba NEHODA a PORUCHA
Dispečink Nepřetržitý provoz 24/7
Silniční služba, oprava na místě Příjezd, odjezd

1 hodina práce

Příjezd, odjezd

1 hodina práce

Dovoz pohonných hmot ANO ANO
Nastartování nepojízdného vozidla ANO ANO
Výměna / oprava pneumatiky při defektu ANO ANO
Odtah vozidla ORG Do nejbližšího servisu
Vyproštění vozidla ORG 3.000 Kč (ČR)/6.000 Kč (Zahr.)
Oprava vozidla po odtažení do servisu ORG 3.000 Kč
Uskladnění/parkování ORG 3 dny
Volitelná možnost (min. 50 km od bydliště / sídla)
Náhradní ubytování ORG 2 noci
Půjčení automobilu ORG 2 dny
Úhrada cestovného ORG 3.000 Kč
Repatriace neopraveného vozidla přes hranice ORG ORG
Náhradní řidič ORG ORG
Zajištění vozidla taxi, letenek ORG
Doručení náhradních dílů ORG
 • Území České republiky a Evropy.

Doplňková pojištění zdarma k povinnému ručení JISTOTA

Úraz řidiče

 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a limity plnění: 200.000 Kč (trvalé následky) / 100.000 Kč (smrt následkem úrazu)
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.
 • Platí pro osobní vozidla, tahače, nákladní vozidla do 3.500 kg a nákladní vozidla nad 3.500 kg.

Pojištění poškození stojícího vozidla zvířetem

 • Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a kabelových svazků zvířetem na měkkých plastových a gumových částí v prostoru motoru.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.
 • Platí pro osobní vozidla a motocykly.

Pojištění ztráty klíčů

 • Pojistným nebezpečím je ztráta nebo odcizení klíčů.
 • Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění ve výši 7.500 Kč pro riziko odcizení a a 2.500 Kč pro riziko ztráty.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč.
 • Územní platnost je území České republiky.

Ke komplexnímu pojištění vozidla lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 767 Kč
10.000 Kč 1.521 Kč
15.000 Kč 2.288 Kč
25.000 Kč 3.809 Kč
50.000 Kč 7.605 Kč
 • Předmětem pojištění je pojištění nepoškozených skleněných oken (vyjma střešního skla) pojištěného vozidla. Pojištění se nevztahuje na odcizení skel vozidla, na škody na věcech spojených se skly vozidla (např. dalniční známky apod.), na škody související (např. poškození laku apod.) a na škody vzniklé poškozením nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem.
 • Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla s běžným užitím, nepoškozenými skleněnými okny, které je registrováno v České republice.
 • Spoluúčast je ve výši 500 Kč a v případě nedodání fotodokumentace se sjednává v prvních třech měsících spoluúčast ve výši 50%.
 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.

Úrazové pojištění

Limit pojistného plnění

1násobek 2násobek 3násobek 4násobek 5násobek
Roční pojistné za 1 sedadlo 104 Kč 208 Kč 312 Kč  416 Kč 520 Kč
 • Pojistnou událostí je úraz pojištěného při dopravní nehodě, ke které došlo na pozemní komunikaci při řízení pojištěného vozidla a která z titulu zranění pojištěného byla vyšetřovaná Policií ČR, a která zakládá pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění.
 • Pojistná nebezpečí a základní limity plnění (1 násobek):

- pro případ trvalých následků úrazu 200.000 Kč;

- pro případ smrti následkem úrazu 100.000 Kč.

 • Územní platnost je shodná jako u povinného ručení.

Pojištění zavazadel

Limit pojistného plnění Roční pojistné
Základní varianta 10.000 Kč 104 Kč
Rozšířená varianta 30.000 Kč 507 Kč
 • Předmětem pojištění jsou zavazadla přepravovaná v pojištěném vozidle.
 • Pojištění je platné na území České republiky.
 • Pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

Základní – pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

Poškození nebo zničení zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem způsobené havárií nebo živelnou událostí.

Odcizení zavazadel pouze za předpokladu, že došlo k odcizení celého vozidla.

 • Pojištění je bez spoluúčasti.

Rozšířená – pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v základní variantě vč. níže uvedených:

Odcizení zavazadel, za předpokladu, že vozidlo je řádně uzamčeno a zabezpečeno a zavazadla nejsou z venku vidět.

Odcizení autosedaček, za předpokladu, že vozidlo je řádně uzamčeno a zabezpečeno.

Ztráta zavazadel při dopravní nehodě v případě, že byl pojištěný v důsledku zranění zbaven možnosti zavazadlo opatrovat.

 • U rozšíření varianty musí být událost šetřena Policií ČR.
 • Spoluúčast je ve výši 5 % min. 500 Kč.

Pojistné podmínky: